Protokół nr III/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku

 

PROTOKÓŁ NR III/10
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 23 grudnia 2010 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI    -  1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     - 1430


Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

Przed przystąpieniem do obrad Przewodnicząca Rady udzieliła głosu ks. Janowi Myjakowi – Honorowemu Obywatelowi Miasta Kudowa-Zdrój, który złożył zebranym życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 01.12.2010 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010,
- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- likwidacji drogi gminnej,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe.
3. Sprawozdanie  Burmistrza o stanie gminy.
4. Wolne wnioski – zapytania.

Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt. 2 proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z pkt. 2 porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe. Okazało się, że projekt uchwały ma wady, po ich usunięciu projekt uchwały zostanie ponowienie przedstawiony radnym.

Przewodnicząca Rady  odczytała zmieniony porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 01.12.2010 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010,
- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- likwidacji drogi gminnej,
- powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie  Burmistrza o stanie gminy.
4. Wolne wnioski – zapytania.
a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.1)

Przy obecności 15 radnych na sali protokół nr I/10 z sesji Rady Miejskiej z dnia 01.12.2010 r. został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2)

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik gminy, która poinformowała, że zmiany budżetu przedstawiają się następująco:
DOCHODY:
dział 600 – dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju ul. Cisowa” wprowadza się do prawidłowego rozdziału klasyfikacji budżetowej (budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność  zwiększa się o 370.000,00 zł),
dział 630 – do planu dochodów wprowadza się dotację w kwocie 30.000,00 zł pozyskaną z Fundacji Polska Miedź na sfinansowanie dodatkowych wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroje – etap III”,
dział 700 – zmniejsza się o  48.574,00 zł  planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju ul. Cisowa” przenosi się do prawidłowego rozdziału klasyfikacji budżetowej ( 60016).
dział 754 – wprowadza się dochody w kwocie 4.000,00 zł w związku z decyzją przyznania środków prewencyjnych PZU S.A na dofinansowanie uruchomienia Samorządowego Informatora SMS przez firmę SISMS Sp. z o.o.
dział 801 – w związku z uzyskaniem dodatkowych kwot przez Zespół Przedszkolno-Żłobkowy  z tytułu otrzymanych darowizn zwiększa się plan dochodów tej jednostki.
dział 900 – zwiększa się dochody o kwotę 14.000,00 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem za szkodę w pojeździe ( samochód do wywozu posegregowanych odpadów komunalnych) od PZU S.A.
WYDATKI
dział 010 – zmniejsza się o 4.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Przywrócenie przekroju właściwego koryta potoków: Trzemeszna, Czernica i Klikawa na terenie miasta Kudowa-Zdrój” w związku z uzyskaniem przez RZGW mniejszych kwot przetargowych.
dział 020 – zmniejsza się o 17.000,00 zł planowane wydatki na pozyskanie i zrywkę drewna z lasów komunalnych w związku ze zmniejszeniem planu sprzedaży.
dział 600 – zwiększa się o 100,00 zł wydatki inwestycyjne niekwalifikowane związane z realizacją projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap III”. Wprowadza się wydatki w kwocie 37.000,00 zł na realizację umowy z Regional Development Agency z Rychnowa  w zakresie monitorowania i rozliczania projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim”. Zwiększa  się o 21.300,00 zł wydatki na utrzymanie w okresie zimowym dróg gminnych .
dział 710 –w związku z uzyskaniem przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej dochodów z tytułu kary za nieterminową realizację umowy  przez wykonawcę przy realizacji zadania pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju” zmniejsza się plan dotacji  na realizację w/w zadania o 125.500,00 zł.
dział 750 –w związku z większymi niż planowano wydatkami zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na działania promocyjne gminy.
dział 754 – kwotę 4.000,00 zł pozyskaną z PZU S.A przeznacza się na opłatę licencyjną systemu informacyjnego Samorządowego Informatora SMS. W związku z dokonanym rozliczeniem dotacji na zakup podnośnika hydraulicznego z koszem ratowniczym przez  Państwową Straż Pożarną w Kłodzku oraz wyrażeniem zgody na przeznaczenie niewykorzystanej kwoty 7.886,00 zł na zakup zestawów treningowych do ratownictwa medycznego dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się o 4.000,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii i ubezpieczenie samochodów pożarniczych.
dział 801 – dodatkowe środki pozyskane przez Zespól Przedszkolno-Żłobkowy  przeznacza się na zwiększenie wydatków jednostki oraz dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów , pomocy dydaktycznych i na opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej. W planie finansowym Zespołu Szkół Publicznych zmniejszenie wydatków w rozdziale 92601 w kwocie 3.150,00 przeznacza się na zwiększenie wydatków na zakup energii cieplnej.
dział 900 – zwiększa się o 14.000,00 zł dotację przedmiotową dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na dopłatę do ceny 1 m3 odbioru i unieszkodliwiania nieczystości stałych. W związku z likwidacją szkody w samochodzie do wywozu segregowanych odpadów komunalnych wprowadza się wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 4.500,00 zł. Zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na utrzymanie zieleni w mieście w związku z większymi niż planowano wydatkami Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na ten cel. Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego w związku z większymi niż planowano wydatkami.
dział 926 – zmniejsza się wydatki związane z zatrudnieniem koordynatora sportu o 3.150,00 zł. Zwiększa się wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym przygotowanie hali sportowej do rozgrywek koszykarzy – 1.000,00 zł, ubezpieczenie nowopowstałych obiektów sportowych ( kompleks boisk przy ul. Marchlewskiego i skatepark) – 5.100,00 zł.
Pani skarbnik przedstawiła ponadto zmiany planu finansowego zakładu budżetowego na 2010 rok.
Radny W.Gucz poruszył sprawy dotyczące kar umownych. Przy zakupie przez miasto samochodu – śmieciarka dostawca nie dotrzymał  terminu wykonania. Z tego co było radnym przekazywane na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej wynikało, że wykonawca miał ponieść karę umowną w wysokości ok. 100.000 zł. Wspólnie z byłym radnym P.Koczotem wnioskowali, aby te środki przeznaczyć na zakończenie cmentarza komunalnego tzn. na wyłożenie alejek kostką brukową. Radny stwierdził, że nie dopatrzył się ani w sprawozdaniu za I półrocze 2010 r., ani w innych materiałach informacji na temat poniesienia przez wykonawcę kar umownych.
Pani Skarbnik poinformowała zebranych, że sprawa zakończy się w Sądzie, ponieważ wykonawca nie chce tej kary zapłacić.
Radna A.Mróz stwierdziła, że kolejny raz Rada podejmuje uchwały bez powołania do życia komisji, czy to jest właściwa kolejność.
Odpowiadając na pytanie radnej Pani Sekretarz poinformowała zebranych, że to samo pytanie, ta sama wątpliwość zrodziła się na szkoleniu, w którym radni uczestniczyli, a które prowadził  dr A.Ostapski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Radni mieli wątpliwość, na ile legalne są uchwały podejmowane przez Radę w momencie, kiedy nieukonstytuowane są komisje stałe. Dr. Ostapski poinformował radnych, że tak naprawdę wątpliwości prawne mogą budzić tylko te  uchwały, które w przepisach określone są jako te, które muszą być  konsultowane z właściwymi komisjami. Jeżeli chodzi o budżet, o absolutorium takie zapisy prawne są, jeżeli natomiast chodzi o tego typu uchwały jak  wszystkie dzisiejsze, takiej wątpliwości natury prawnej nie ma.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 nie dotyczy właśnie tego zapisu.
Pani sekretarz poinformowała, że nie dot. to uchwalenia budżetu. Uchwała w sprawie budżetu gminy jest czymś całkiem innym niż wprowadzenie zmian w budżecie. Przepis, który mówi o opiniowaniu projektu budżetu, który jest uchwalany na początku roku budżetowego,  jest aktem prawnym o innym charakterze. Wszystkie zmiany w budżecie dla swej ważności nie są warunkowane opinią czy zgodą właściwej komisji.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    15  radnych
 przeciw było       -      0 radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   organ stanowiący określa w drodze uchwały:
- wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego,
- wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które burmistrz przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.
W związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu dotyczącymi nieprawidłowych zapisów w uchwale nr  LVIII/381/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą nr LIX/392/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/381/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w zakresie porządku sesji budżetowej oraz wnoszenia autopoprawek przedstawia się projekt uchwały uwzględniającej w/w poprawki.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    15  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji drogi gminnej
Głos zabrała pani B.Kopeć – sekretarz gminy, która poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na spotkaniu z radnymi. Starostwo Powiatowe w Kłodzku prowadzi postępowanie w sprawie nieodpłatnego nadania działek położonych w obrębie Stary Zdrój dożywotniego użytkowania na rzecz osoby uprawnionej. W związku z tym, że jedna z działek stanowi drogę gminną, przed przekazaniem musi nastąpić zmiana klasyfikacji gruntu. Likwidacja drogi pozwoli na racjonale zagospodarowanie terenu, który będzie przedmiotem nadania, a jednocześnie nie naruszy interesów innych podmiotów w zakresie dojazdu do ich nieruchomości. Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwałą nr 183/2010 z dnia 9.11.2010 r. pozytywnie zaopiniował  propozycję pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej położonej na działce nr 97/4 obręb Stary Zdrój.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie likwidacji drogi gminnej
została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      15 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie likwidacji drogi gminnej została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia kolejnej uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały został opracowany na podstawie ankiet złożonych przez radnych. Problem z Komisją Rewizyjną jest następujący,  zgodnie ze  Statutem Gminy w skład Komisji  Rewizyjnej  wchodzi 5  radych, a kandydatów jest 6.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, z kim konsultowano składy poszczególnych  komisji? Patrząc na składy komisji należy stwierdzić, że np. komisja spraw społecznych, która ma dużo pracy w terenie składa się tylko z 4 radnych, a w poprzedniej kadencji składała się z 7 radnych. Radny nie wyobraża sobie jak komisja w takim składzie poradzi sobie w momencie, kiedy trzeba będzie rozpatrywać sprawy mieszkaniowe – odwiedzanie osób, które złożyły wnioski o przydział lokalu mieszkalnego. W związku z tym, że projekt uchwały nie był  konsultowany i został przygotowany tylko w oparciu o ankiety,  radny zgłosił wniosek, aby nie podejmować tej uchwały na dzisiejszej sesji. Zaproponował, aby spotkać się po świętach i skonsultować ten projekt uchwały.
Radny M.Mrowiec zawnioskował, aby projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej został rozpatrzony na dzisiejszej sesji.
Radna A.Mróz zwróciła się z propozycją,  aby osoby, które w poprzedniej kadencji pracowały w komisji spraw społecznych,  wypowiedziały się, czy jest potrzeba rozszerzenia składu tej komisji.
Radna G.Janiszewska poinformowała zebranych, że pracowała w komisji spraw społecznych prze okres dwóch ostatnich kadencji Rady. W pierwszej kadencji tj. lata 2002 -2006 pracy było bardzo dużo, ponieważ wpłynęła  znaczna ilość wniosków o przydział lokalu mieszkalnego. W poprzedniej  kadencji, pracy było znacznie mniej, gdyż zmniejszyła się ilość wniosków. Przed zakończeniem kadencji komisja starała się rozpatrzyć wszystkie wnioski, jakie wpłynęły.  Wniosków nie było już tak  wiele, więc i pracy było mniej. Radna uważa, że 4 osoby powinny poradzić sobie bez problemu w pracy komisji.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że zgodnie ze Statutem Gminy każdy radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych. Projekt uchwały został przygotowany na podstawie ankiet wypełnionych przez radnych.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnego W.Gucza, czy podtrzymuje swój wniosek,  aby nie podejmować tej uchwały na dzisiejszej sesji.
Radny W.Gucz stwierdził, że podtrzymuje swój wniosek.
 Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnego M.Mrowca, czy podtrzymuje swój wniosek, aby   projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej został rozpatrzony na dzisiejszej sesji.
Radny M.Mrowiec stwierdził, że podtrzymuje swój wniosek.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek radego W.Gucza, aby nie podejmować uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej na dzisiejszej sesji
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za był                -    1  radny
przeciw było     -  13 radnych
wstrzymał  się   -    1  radny

W związku z powyższym większością głosów wniosek radnego W.Gucza nie został przyjęty.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego M.Mrowca, aby projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej został rozpatrzony na dzisiejszej sesji.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -    13  radnych
przeciw był         -       1 radny
wstrzymał  się     -       1  radny

W związku z powyższym większością głosów wniosek radnego M.Mrowca został przyjęty.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie ze Statutem Gminy Komisja Rewizyjna składa się  z  5 radnych. W projekcie uchwały wpisanych jest  6 radnych. Zgodnie ze Statutem, obligatoryjnie w skład komisji rewizyjnej wchodzi przedstawiciel klubu radnych. W związku z tym,  z ramienia klubu radnych „My dla Kudowa” do składu komisji rewizyjnej weszła pani E.Marecka-Szydło. Pozostaje  5 radnych, spośród nich należy wybrać 4 radnych, którzy wejdą w skład komisji. Rada będzie głosować jawnie nad każdą osobą, która zgłosiła swój akces do pracy w komisji rewizyjnej.
Radny M.Oleśko poinformował, że wstrzyma się od głosowania. Komisja rewizyjna jest jedną z najważniejszych komisji. Nie był przygotowany na taki skład osobowy, nie ma wyrobionego zadania. Patrząc na to, czym zajmuje się komisja rewizyjna, jakie ma kompetencje rodzi się pytanie, czy osoby powołane do tej komisji dadzą sobie radę w pracy.
Pani Sekretarz poinformowała, że dobrym obyczajem od kilku kadencji jest to, że każda nowopowołana komisja rewizyjna przechodzi szkolenie. Jeżeli będzie odpowiednia oferta to nowopowołana Komisja na pewno skorzysta z takiego szkolenia.
Przewodnicząca Rady rozumie, że radny zgłasza swoje wątpliwości, że nie wie, komu udzielić swojego głosu. W związku z tym, że radni jednogłośnie zgodzili się na wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałych komisji do porządku obrad,  nie pozostaje nic innego jak przystąpić do prac nad podjęciem tej uchwały, zaczynając od głosowania nad składem komisji rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Wojciecha Biernacika na członka Komisji Rewizyjnej.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                -   14 radnych
przeciw było       -     0 radnych
wstrzymał  się     -     1  radnych

Od głosu wstrzymał się radny W.Biernacik.
W związku z powyższym radny W.Biernacik  otrzymał 14 głosów.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Wiktora Gucza  na członka Komisji Rewizyjnej.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowana następująco:

za było                   -   6 radnych
przeciw był            -    9 radnych
wstrzymało   się     -    0 radnych

W związku z powyższym radny W.Gucz otrzymał 6 głosów.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Mariana Mrowca  na członka Komisji Rewizyjnej.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                -    11 radnych
przeciw było       -      4 radnych
wstrzymało  się   -      0  radnych

W związku z powyższym radny M.Mrowiec otrzymał 11 głosów.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Macieja Turonia na członka Komisji Rewizyjnej.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -   10 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało  się     -   5 radnych

Od głosu wstrzymał się radny M.Turoń.
W związku z powyższym radny M.Turoń otrzymał 10 głosów.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnej  Zofii Wolińskiej na członka Komisji Rewizyjnej.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
za było                -    14  radnych
przeciw było       -     0 radnych
wstrzymał  się    -      1  radnych

Od głosu wstrzymała się radna Z.Wolińska.
W związku z powyższym radna Z.Wolińska  otrzymała 14 głosów.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wyniku przeprowadzonego głosowania w skład Komisji Rewizyjnej weszli  następujący radni: W.Biernacik, M.Mrowiec, M.Turoń i Z.Wolińska. Z ramienia Klubu Radnych w skład komisji rewizyjnej weszła radna E.Marecka-Szydło.
W związku z wynikami głosowania radny W.Gucz zgłosił swój akces do pracy w komisji gospodarczo-ekonomicznej.
Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej 
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      15 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej  została podjęta jednogłośnie.

Salę obrad opuścił radny W.Gucz. Na sali obrad pozostało 14 radnych.

 

Ad.3

Burmistrz Miasta przedstawił zebranym sprawozdanie  o stanie gminy:

I. Struktura użytków Gminy Kudowa-Zdrój.
Powierzchnia Gminy Kudowa-Zdrój wynosi 33,9 km2. Struktura użytków gminy przedstawia się następująco:
• użytki rolne – 1 324 ha  co stanowi 39,06% powierzchni gminy
• grunty leśne oraz zadrzewienia – 1 630 ha co stanowi 48,08%
• grunty zabudowane i zurbanizowane - 380 ha co stanowi 11,21%
• grunty pod wodami - 18 ha co stanowi 0,53%
• nieużytki - 5 ha co stanowi 0,15%
• tereny różne -  33 ha co stanowi 0.97%
Strefy uzdrowiskowe na obszarze gminy przedstawiają się następująco:
• strefa „A” – 93,0 ha co stanowi 2,7% powierzchni gminy,
• strefa „B” – 367,5 ha co stanowi 10,8%,
• strefa „C” – 2 938 co stanowi 86,5%
Park Narodowy Gór Stołowych wraz z otuliną Parku  na obszarze gminy Kudowa-Zdrój to powierzchnia 2 74,2 ha co stanowi 80,9% powierzchni gminy:
• PNGS – 1 080 ha
• otulina PNGS – 1 661,2 ha.

II. Jednostki organizacyjne gminy Kudowa-Zdrój.
Zakłady budżetowe:
• Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej - dyrektor MZUP  Pan Bogdan Chmielewski, główna księgowa Pani Elżbieta Kozioł. Zatrudnienie -  58 osób, w tym 42 osoby na stanowiskach robotniczych.
Jednostki budżetowe:
• Ośrodek Pomocy Społecznej – kierownik OPS Pani Jadwiga Sulikowska – Śleziak, główna księgowa – Pani Ewa Skotarska Zatrudnienie – 14 osób.
• Zespół Przedszkolno – Żłobkowy – dyrektor pani Ewa Liebner. Zatrudnienie – 28,3 etatów.
• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II – dyrektor Pani Barbara Dziubińska, zastępcy Pani Bożena Paś i Pan Jerzy Łukasik. Zatrudnienie 69,36 etatów.
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – dyrektor Pani Małgorzata Krawczyk. Zatrudnienie – 14,03 etatów.
Główna księgowa oświaty  Pani Dorota Markowska.
• Urząd Miasta – zatrudnienie 56 osób.
Instytucje kultury:
• Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – dyrektor Bronisław Kamiński, główna księgowa – pani Wanda Pieniądz. Zatrudnienie 3,5 etatu.
• Miejska Biblioteka Publiczna – dyrektor Urszula Faroń - Bielecka, główna księgowa – Pani Wanda Pieniądz. Zatrudnienie 5,25 etatu.
Spółki prawa handlowego:
• Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – prezes Pan Krzysztof Kierończyk, główna księgowa Pani Gabriela Chmielewska. Zatrudnienie – 41 osób.
• Basen „Wodny Świat” sp. z o.o. – prezes Pan Jacek Król, główna księgowa Pani Halina Benedyktowicz. Zatrudnienie – 26 osób.

III. Stan gminy Kudowa-Zdrój.

1. Woda – Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacja sp. z o.o. (70% udziałów gminy, 30% udziałów Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu).
Zużycie wody (sprzedaż) 1.643 m3/dobę, wodociąg w 98% gospodarstw. Przy długim braku opadów może wystąpić ograniczenie dostaw do odbiorców. Prowadzone od kilku lat starania będą wkrótce sfinalizowane włączeniem do sieci dwóch studni głębinowych tj. studnia nr 8 około 190 m3 wydajności na dobę i studnia nr 10 – wydajność około 1.500 m3 na dobę. Zapewni to rozwój miasta na dziesiątki lat.
2. Kanalizacja - Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacja sp. z o.o. (70% udziałów gminy, 30% udziałów Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu).
Długość sieci – około 400 km, skanalizowane 97% gospodarstw, brak kanalizacji: ul. Brzozowie, ul. Jakubowice, część ul. Słone, część ul. Słonecznej.
Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków o mocy 10 tys. m3 na dobę jest wykorzystana w około 50% i spełnia wszystkie wymagania norm Unii Europejskiej oraz pozwala na dalszą rozbudowę sieci oraz rozwój miasta.
3. Gaz – doprowadzona jest sieć średniego ciśnienia, co pozwala na rozbudowę sieci niskiego ciśnienia w mieście. Przeprowadzona w latach 1997 – 2000 wymiana kotłowni węglowych na gazowe we wszystkich obiektach komunalnych oraz kotłowniach w instytucjach i zakładach poważnie ograniczyła niską emisję zanieczyszczeń. Jest możliwość dalszego modernizowania kotłowni węglowych na gazowe przez użytkowników indywidualnych.
4. Energia elektryczna -  sieć obejmuje cała gminę, dwustronne zasilanie zabezpiecza ciągłość dostaw.
5. Telekomunikacja, telewizja i Internet – telekomunikacja i telewizja obejmuje całą gminę, natomiast Internet nie jest dostępny we wszystkich dzielnicach gminy. W części miasta dostępna jest telewizja kablowa.
6. Gospodarka odpadami (Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej) – w zakresie zbiórki segregacji odpadów gmina ma bardzo dobre wyniki. Za 11 miesięcy bieżącego roku z odpadów uzyskano 386 ton surowców wtórnych w tym: 174 tony papieru, 158 ton stłuczki szklanej i 23 tony plastiku. W analogicznym okresie 2009 roku zebrano 280 ton surowców wtórnych.
Ze względu na wprowadzone ogólnokrajowe przepisy likwidujące małe składowiska odpadów od początku 2010 roku odpady muszą być wożone na odległość ok. 100 km (Kudowa-Ścinawka, Ścinawka – Kudowa) w ilości ok. 15 ton dziennie. W tym układzie jeszcze większe znaczenie ma dalsze rozwijanie segregacji odpadów. Rozpoczęto rekultywację zamkniętego wysypiska odpadów w Brzozowiu. Zakończenie rekultywacji wysypiska planowane jest w terminie do końca 2014 roku.
7. Cmentarz komunalny (Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej) – ze względu na zapełnienie cmentarza komunalnego w Kudowie-Zakrze i braku możliwości jego  rozbudowy, prowadzona jest rozbudowa cmentarza komunalnego w Słonem – docelowo 1349 miejsc grzebalnych. Obecnie przygotowanych jest 456 miejsc.
8. Komunikacja – (drogi gminne – Urząd Miasta) – posiadamy 43 km dróg gminnych o pow. 301 tys. m2, w tym 37 km dróg o nawierzchni bitumicznej. W ostatnim okresie został przeprowadzony przegląd i ocena stanu dróg. Na podstawie tego przeglądu opracowano plan remontów na lata 2011  - 2013.
Kolej – po długich staraniach okazało się, że jest zagrożone utrzymanie ruchów pociągów na odcinku Kudowa- Kłodzko. W związku tym szczególnie ważnym stało się zmodernizowanie drogi nr 8 na odcinku Kudowa-Duszniki.
9. Mieszkania komunalne:
• liczba budynków (w których gmina posiada udziały) ogółem z podziałem na sposób zarządzania:
- Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. – 124 budynki,
- SK INVEST-DOM sp. z o.o. – 2 budynki (ul. Zdrojowa 38 – Savia, ul. Wojska Polskiego 1),
- Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej – 27 budynków w 100% gminnych oraz 7 budynków wspólnot mieszkaniowych,
- Zarząd właścicielski sprawowany przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej – 8 budynków.
Ogółem  168 budynków.
• Liczba lokali mieszkalnych i socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych w budynkach:
- ilość lokali ogółem – 686 w tym: 170  -gmina Kudowa-Zdrój, 446 Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o., pozostali – 53.
- ilość lokali mieszkalnych 640 w tym: 138   gmina Kudowa-Zdrój, 446 Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o., pozostali – 39.
- ilość lokali socjalnych - 45 w tym: 31  - gmina Kudowa-Zdrój, 0 Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o., pozostali – 14,
- ilość pomieszczeń tymczasowych - 1 w tym gmina Kudowa-Zdrój – 1.

IV. Finanse Gminy Kudowa-Zdrój.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina samodzielnie prowadzi  gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego corocznie przez Radę Miejską budżetu. Budżet gminy jest corocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz wskazującym źródła pokrycia niedoboru lub kierunki rozdysponowania nadwyżki. Pozycję finansową gminy określa wysokość osiąganych dochodów budżetowych.
Dochody budżetu gminy:
Źródła dochodów jednostek samorządu gminnego określiła Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z punktu widzenia rodzajów wpływów i roli władz lokalnych w kształtowaniu i wysokości, dochody miasta można pogrupować następująco:
1. Wpływy z ustalonych i pobranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:
2. Wpływy z opłat:
3. Udziały o podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (Pit,Cit),
4. Subwencje ( oświatowa, ogólna),
5. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania określone ustawami,
7. Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych, oraz od podatków nieuregulowanych w terminie,
8. Dochody z majątku gminy,
9. Dotacje z funduszy unijnych oraz innych funduszy pozabudżetowych.
Dochody gminy na 1 mieszkańca kształtują się na poziomie ok. 3.400 zł
W przypadku podatków i opłat lokalnych ustawa pozwala na ustalenie wysokości podatku przez Radę Miasta, wyznaczając jedynie górne granice stawek podatkowych. Władzom lokalnym przysługuje dodatkowo prawo udzielenia ulg, odroczeń i umorzeń należnych gminie podatków. Dzięki temu podatki i opłaty lokalne, oprócz funkcji finansowej, spełniają rolę instrumentów polityki podatkowej władz miasta.
Dochodami gmin są też podatki pobierane przez gminę, ale nie objęte jej władztwem podatkowym. Stawki tych podatków i zasady ich poboru określone są ustawowo. Do tej grupy należą podatki: rolny, leśny, od spadków i darowizn, opłacany w formie karty podatkowej, opłata skarbowa i inne opłaty przyznane na podstawie ustaw.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są formą systemową redystrybucji dochodów budżetu centralnego. Podatkami wspólnymi są:
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( przekazywany gminie w formie odpisu przez Ministerstwo Finansów Pit),
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe Cit),
Zewnętrznymi źródłami finansowania są subwencje  i dotacje. Subwencja ogólna przyznawana jest na podstawowe wydatki bieżące gmin. Jej celem jest uzupełnienie dochodów własnych. Subwencja oświatowa jest transferem pieniężnym z budżetu państwa przekazywanym na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjalnych , będących obecnie zadaniem własnym gmin. Kwota przekazywanej gminom subwencji ustalana jest przez ministerstwo. Dotacje celowe przekazywane są na dofinansowanie zadań własnych gmin. Wymienić należy zwłaszcza dotacje z zakresu administracji rządowej przekazywane gminie na tzw. zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc społeczną, obronę narodową, administrację publiczną , obronę cywilną i inne.
Dochody z majątku gminy obejmują wpływy z następujących źródeł:
• dochody ze sprzedaży, dzierżawy i wynajmu mienia komunalnego,
• dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych,
Źródła pochodzenia dochodów budżetu gminy w roku 2010 roku.
Wyszczególnienie Plan (w zł) Udział %
  
Dochody ogółem, z tego: 34 546 721 100,00
1.Podatki i opłaty 7 022 308 20,32
2.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 397 820 9,84
3.Z majątku gminy 3 706 820 10,73
4.Pozostałe dochody 11 166 673  32,33
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 8 804 467 25,49
5.Subwencje  5 937 046 17,18
6.Dotacje celowe z budżetu państwa 3 316 054 9,60

Wydatki budżetu  miasta
Samorząd gminny realizuje dwie zasadnicze grupy zadań: własne i zlecone.
Zadania własne gmina wykonuje samodzielnie, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Źródłem ich finansowania są środki własne, a nadzór nad wykonawstwem dotyczy wyłącznie zgodności z prawem. Inny charakter mają zadania zlecone, przekazywane gminie na zasadzie decentralizacji. Wykonywane są one w imieniu administracji rządowej, przy zapewnieniu przez nią niezbędnych na realizację środków finansowych. Nadzór poza zgodnością z prawem, dotyczy także celowości, rzetelności i gospodarności. Do zadań własnych gminy Ustawa o samorządzie gminnym zalicza następujące sprawy:
• ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
• wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
• ochrony zdrowia w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeciwdziałanie narkomanii,
• pomocy społecznej,
• komunalnego budownictwa mieszkaniowego
• oświaty, w tym : Szkół podstawowych ,Przedszkoli , Gimnazjów
• kultury w tym: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum , Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego,
• kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
• utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej,
• oczyszczania miasta,
• cmentarza komunalnego,
• porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji.
W zakresie zadań zleconych Ustawą o samorządzie gminnym wyróżnia:
• zadania ustawowo obligatoryjne dla wszystkich gmin,
• zadania wykonywane na podstawie odrębnych porozumień zawartych z organami administracji rządowej.
Wydatki ponoszone przez gminę podzielić można pod względem przeznaczenia na dwie duże grupy:
• wydatki bieżące - związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obiektów gminnych i zaspakajaniem bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań,
• wydatki inwestycyjne - służące podwyższaniu standardów i zakresu usług oraz szeroko rozumianemu rozwojowi gminy.
Wydatki budżetowe gmin klasyfikowane być mogą według rodzajów, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz według działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej gmin.
Wydatki w układzie procentowym wg działów klasyfikacji.

Wyszczególnienie Plan na 2010 rok               (w zł) Udział                       (w %)
Wydatki ogółem, z tego: 38 465 986 100,00
Rolnictwo i łowiectwo 183 043 0,47
Leśnictwo 28 000 0,07
Wytwarzanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 30 000 0,08
Transport i łączność 4 509 586 11,72
Turystyka 4 018 401 10,45
Gospodarka mieszkaniowa 1 754 518 4,56
Działalność usługowa 699 000 1,82
Administracja publiczna 3 833 188 9,97
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 66 559 0,17
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 702 256 1,83
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 183 268 0,47
Obsługa długu publicznego 693 756 1,80
Różne rozliczenia 91 729 0,24
Oświata i wychowanie 8 263 791 21,48
Ochrona zdrowia 365 700 0,95
Pomoc społeczna 4 114 362 10,70
Edukacyjna opieka wychowawcza 179 943 0,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 256 409 13,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 883 760 2,30
Kultura fizyczna i sport 2 608 717 6,78

W budżecie gminy największe  kwoty wydatkowane są na finansowanie sfery społecznej – realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz pomoc społeczną.
W ostatnich latach wzrósł udział wydatków majątkowych gminy w tym nakłady na modernizację i rozbudowę gminnego układu drogowego, infrastrukturę edukacyjną, turystyczną  i w gospodarkę komunalną ze względu na możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych przede wszystkim z budżetu Unii Europejskiej.
Dla realizacji inwestycji gmina zaciąga zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek. Przewidywany stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2010 roku wyniesie 11.492.000 zł w tym 5.400.000 zł na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przewidywany poziom zadłużenia w 2010 roku wynosi        33,26 % a po wyłączeniu zadłużenia  dotyczącego finansowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej 17,63 %. Maksymalny poziom zadłużenia wynosi 60%.
Środki zewnętrzne
Gmina pozyskuje  środki zewnętrzne na realizację zadań. Są to środki z funduszy unijnych oraz środki z programów rządowych i funduszy pozabudżetowych. Udział środków z funduszy unijnych znacząco wzrasta – w 2008 roku było 1.306.304 zł na 30.11.2010 wpłynęło  – 4.106.104 zł. Środki zewnętrzne w latach 2006 – 2010 to kwota 45.309.751 zł, w tym: budżet gminy – 13.165.996, dofinansowanie z Unii Europejskiej – 29.377.800, inne dofinansowania – 2.467.391 zł.
Największe inwestycje i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej to:
• Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim etap III
• Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój – Nachod
• Ekstremalne Pogranicze-rozwój oferty turystyki aktywnej w Kudowie-Zdroju i Hronowie
• Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap III
• Przyjemne podróżowanie trasami turystycznymi Miasta Europejskiego Kudowa Zdrój – Nachod
• Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmacniania atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych,
• Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronovie i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju,
• Budowa, remont i modernizacja  infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze  rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II,
• Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych,
• Budowa, remont i modernizacja  infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze  rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej
Gmina Kudowa-Zdrój posiada Wieloletni Plan Inwestycyjny, zgodnie z którym prowadzone są inwestycje komunalne.
Uchwała nr XXVIII/160/2004 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010.
Uchwała LIX/395/10 Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2011-2015.

V. Oświata w gminie Kudowa-Zdrój.
Gmina Kudowa-Zdrój jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych:
1. Zespół Przedszkolno – Żłobkowy zlokalizowany w następujących budynkach:
• ul. 1 Maja 16 – 100 dzieci przedszkolnych (4 oddziały) i 30 dzieci żłobkowych (2 oddziały),
• ul. Poznańska 2 – 25 dzieci przedszkolnych (1 oddział),
• ul. Buczka 9 – 43 dzieci (2 oddziały w tym 1 „0” – 18 dzieci 5 i6 letnich)
Łącznie 198 dzieci. Zatrudnienie w Zespole Przedszkolno- Żłobkowym: 12,52 etatów nauczycielskich, 3 etaty pielęgniarki i 12,51 etatów obsługi. Łącznie 28,03 etatów.
2. Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II zlokalizowany w 2 budynkach:
• ul. Buczka 9 – 181 uczniów (6 oddziałów klasy I – III) i 50 dzieci przedszkolnych (2 oddziały „0”)
• ul. Szkolna 8 – 192 uczniów (8 oddziałów klasy IV – VI) i 227 uczniów gimnazjum (9 oddziałów).
Łączna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum 650.
Zatrudnienie w Zespole Szkół Publicznych: 55,36 etatów nauczycielskich, 14 etatów obsługi. Łącznie 69,36 etatów.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 zlokalizowana w budynku przy ul. Kościuszki 58:
• oddział przedszkolny – 24 dzieci,
•  szkoła podstawowa 86 uczniów (5 oddziałów bez klasy II).
Zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 3: 11,28 etatów nauczycielskich, 2,75 etatów obsługi. Łącznie 14,03 etatów.

VI. Działalność gospodarcza w gminie Kudowa-Zdrój.
Burmistrz Miasta przedstawił wykaz przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej (stan na 22.12.2010r.):
• budownictwo  - 87
• gastronomia – 55
• handel - 364
• produkcyjno – usługowe – 6
• pozostałe usługi materialne – 19
• produkcja wyrobów – 27
• transport – 21
• usługi niematerialne – 218
• usługi przemysłowe – 23.
Łącznie 820.
Z ogólnej liczby 820 przedsiębiorców 51 jest w trakcie zawieszania działalności gospodarczej, w tym w zakresie:
• budownictwa  - 7
• gastronomii – 1
• handlu - 22
• pozostałych  usług materialnych – 2
• produkcji wyrobów – 2
• usług niematerialnych – 16
• usług przemysłowych – 1.
Usługi niematerialne to np.: gabinety lekarskie i stomatologiczne, usługi geodezyjne, fryzjerstwo, działalność rozrywkowa, usługi noclegowe – hotelarskie, biura podróży, usługi przewodnickie, projektowe, ubezpieczeniowe. Usługi materialne to np.: taksówki, usługi kominiarskie, pralnie, usługi koparko – ładowarka, pogrzebowe. Usługi przemysłowe to – naprawy i remonty, konserwacje np.: elektromechanika, usługi stolarskie, konserwacja i naprawa pojazdów – mechanika pojazdowa, ślusarstwo, usługi szewskie, szklarskie, wulkanizacyjne.
Bazę usług  noclegowych- hotelarskich  stanowi 3.575 miejsc noclegowych w tym 110 sezonowych. Baza ta obejmuje:
1. hotele i pensjonaty (kategoryzacja Urząd Marszałkowski) dysponujące 684 miejscami noclegowymi,
2. sanatoria dysponujące 993 miejscami noclegowymi, w tym:
• obiekt Sanatorium „Bristol” MSWiA – 190 miejsc noclegowych,
• obiekt sanatorium MON - 217 miejsc noclegowych,
• obiekty ZUK – 588 miejsc noclegowych, w tym:
• Polonia - 208 miejsc noclegowych,
• Zameczek - 153 miejsca noclegowe,
• Koga – 71 miejsc noclegowych,
• Zacisze - 68 miejsc noclegowych,
• Jagusia – 88 miejsc noclegowych.
3. Ośrodki wczasowe, wypoczynkowe, szkoleniowo-wypoczynkowe dysponujące 985 miejscami noclegowymi, w ty, 70 miejscami noclegowymi sezonowymi.
4. Kwatery prywatne, pokoje gościnne – dysponujące 911 miejscami noclegowymi , w tym 40 miejscami sezonowymi.

VII. Informacja dotycząca występujących w gminie potrzebach w zakresie dożywania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywania”.
1. Liczba dzieci i uczniów wymagających pomocy w postaci dożywiania (w tym w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych) wynosi  110.      W tym:
• liczba dzieci do 7 roku życia – 22
• liczba uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 88.
Kalkulacja kosztów zadania w skali roku: 110 dzieci x 240 dni x 7,00 zł – ogółem – 184.800 zł.
2. Liczba osób dorosłych wymagających pomocy w zakresie dożywiania (w tym w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych) wynosi  44   .      W tym:
• Liczba osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych – 35.
Kalkulacja kosztów zadania w skali roku: 44 osoby x 240 dni x 4,50 zł – ogółem –  47.520 zł.
3. Koszt  dowozu posiłków to kwota – 15.985 zł.
4. Koszty ogółem wynoszą – 248.305 zł.

 

Ad.4)

Radny M.Mrowiec zwrócił się do obecnego na sesji radnego Powiatu Kłodzkiego Pana K.Baldego z pytaniem, czy jest szansa na to, że do Kudowy przyjedzie jeszcze pociąg.
Pan K.Baldy poinformował, że nie jest to w jego gestii, ale czynione są starania zmierzające do ponownego uruchomienia dwóch dla Powiatu strategicznych połączeń kolejowych tj. połączenie Kłodzko- Stronie Śląskie oraz Kłodzko – Kudowa-Zdrój. W 2011 r. ma się rozpocząć remont linii kolejowej na odcinku Duszniki – Kudowa. Starostwo Powiatowe będzie czynić starania, aby to zadanie zostało zrealizowane.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że 17.12.2010 r. w Teatrze Zdrojowym odbyła się uroczystość związana z zakończeniem realizacji projektu pn.  "U nas - współpraca bibliotek miast Hronova i Kudowy Zdroju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podczas tej uroczystości goście dowiedzieli się, że Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju otrzymała "Certyfikat Biblioteka +".
Pani U.Faroń-Bielecka – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej poinformowała zebranych, że Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju jest jedną z dwóch Bibliotek w Polsce, które otrzymały "Certyfikat Biblioteka +". W gronie laureatów znalazła się również Biblioteka Publiczna w Kałuszynie. Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także ustaleniami pomiędzy Instytutem Książki i Biblioteką Narodową certyfikat przyznawany jest przez dyrektora Biblioteki Narodowej. Rekomendacje przyznania certyfikatu wystawia Zespół Certyfikacyjny złożony z bibliotekarzy i ludzi książki, który jest powoływany przez ministra. "Certyfikat Biblioteka +" z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odebrała wspólnie z Panią Wandą Pieniądz - Główną Księgową  oraz w towarzystwie koleżanek z Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.
Przewodnicząca Rady złożyła gratulacje Pani Dyrektor i pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej  za otrzymanie „Certyfikatu Biblioteka +”. Życzyła, aby biblioteka w naszym mieście była nadal cennym ośrodkiem czytelnictwa, edukacji informatycznej, dydaktycznej i miejscem kulturalnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej.
Pan K.Baldy – Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego wręczył  wszystkim radnym gratulacje związane ze zdobyciem mandatu radnego miasta Kudowy-Zdroju oraz podziękował za zaproszenie na sesję Rady Miejskiej.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  sesję Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr III/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2011 14:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż