UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2011 ROKU
 
UCHWAŁA NR IV/10/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

UCHWAŁA NR IV/11/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR IV/12/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 października 2010 r. NR LIX/393/10 w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień  w tym podatku

UCHWAŁA NR IV/13/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27  października 2010 roku  Nr LIX/394/10 w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

UCHWAŁA NR IV/14/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: planu pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/15/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/16/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/17/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

 UCHWAŁA NR IV/18/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skarg na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

 UCHWAŁA NR IV/19/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR IV/20/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR V/21/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 03 marca 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/22/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 03 marca 2011r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR V/23/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 03 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr LI/352/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniającej uchwałę nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 73,  poz.1112

UCHWAŁA NR V/24/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 03 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/20/2003 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie przystąpienia gminy Kudowa-Zdrój do stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna

UCHWAŁA NR V/25/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 03 marca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

UCHWAŁA NR V/26/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 03 marca 2011r. w sprawie: umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze urzędu miasta

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 62,  poz.908

UCHWAŁA NR IV/27/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 03 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR VI/28/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 08 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

UCHWAŁA NR VI/29/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 08 kwietnia  2011r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR VI/30/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 08 kwietnia 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

UCHWAŁA NR VI/31/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 08 kwietnia marca 2011r. w sprawie: przyjęcia  raportu  z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2010

UCHWAŁA NR VI/32/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 08 kwietnia 2011r. w sprawie:  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 116,  poz.1853

UCHWAŁA NR VI/33/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 08 kwietnia 2011r. w sprawie:  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka w Kudowie-Zdroju 

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 116,  poz.1854

UCHWAŁA NR VI/34/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 08 kwietnia 2011r. w sprawie:  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w Kudowie-Zdroju 

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 116,  poz.1855

UCHWAŁA NR VI/35/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 08 kwietnia  2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój stałych obwodów głosowania

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 90,  poz.1428

UCHWAŁA NR VI/36/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 08 kwietnia 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR VII/37/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

UCHWAŁA NR VII/38/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 201 rok

UCHWAŁA NR VII/39/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: zmian  w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

UCHWAŁA NR VII/40/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja  2011r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR VII/41/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja  2011r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 147,  poz.2472

UCHWAŁA NR VII/42/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja  2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe

UCHWAŁA NR VII/43/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja  2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe

UCHWAŁA NR VII/44/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja  2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 148,  poz.2500

UCHWAŁA NR VII/45/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja  2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w gminie Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 136,  poz.2220

UCHWAŁA NR VII/46/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR VIII/47/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z usług żłobkowych świadczonych przez Zespół Przedszkolno - Żłobkowy prowadzony przez Gminę Kudowa-Zdrój 

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 144,  poz.2426

UCHWAŁA NR VIII/48/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za  wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 144,  poz.2427

UCHWAŁA NR VIII/49/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za  świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone  przez Gminę Kudowa-Zdrój 

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 144,  poz.2428

UCHWAŁA NR VIII/50/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 178/3 i 178/4 w obrębie Czermna

UCHWAŁA NR VIII/51/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

UCHWAŁA NR VIII/52/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: przyznania "Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój"

UCHWAŁA NR VIII/53/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe

UCHWAŁA NR VIII/54/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo - rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 170,  poz.2940

UCHWAŁA NR VIII/55/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kudowie-Zdroju przy ul. Słone

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 171,  poz.2974

Uchylono - uchwała nr XI/74/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/56/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

UCHWAŁA NR VIII/57/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR IX/58/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji

UCHWAŁA NR IX/59/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

UCHWAŁA NR IX/60/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca  2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/41/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 170,  poz.2941

UCHWAŁA NR IX/61/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca  2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/272/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 170,  poz.2942

UCHWAŁA NR IX/62/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca  2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/54/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27.06.2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju 

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 170,  poz.2943

UCHWAŁA NR IX/63/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca  2011r. w sprawie: powołania członka Rady Muzeum 


UCHWAŁA NR X/64/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 sierpnia  2011r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  

UCHWAŁA NR X/65/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

UCHWAŁA NR X/67/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie:  wyrażenia poparcia dla działań podejmowanych przez Samorząd Powiatu Kłodzkiego w sprawie planowanej rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i zawodowych w Kudowie-Zdroju


UCHWAŁA NR XI/68/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września  2011r. w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego - Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju 

UCHWAŁA NR XI/69/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września  2011r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

UCHWAŁA NR XI/70/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

UCHWAŁA NR XI/71/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011r. w sprawie:  uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2015 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XI/72/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011r. w sprawie:  udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr VIII/55/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju przy ul. Słone wniesioną do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu

UCHWAŁA NR XI/73/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011r. w sprawie:  udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr VI/34/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza

UCHWAŁA NR XI/74/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011r. w sprawie:  uchylenia  uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr VIII/55/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju przy ul. Słone

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 207,  poz.3581

UCHWAŁA NR XI/75/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011r. w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XI/76/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września  2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe

UCHWAŁA NR XI/77/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XII/78/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 października 2011r. w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Kudowa" położonego w granicach gminy Kudowa-Zdrój 

UCHWAŁA NR XII/79/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 października 2011r. w sprawie: zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 


  UCHWAŁA NR XIII/80/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 237,  poz.4130

UCHWAŁA NR XIII/81/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 237,  poz.4131

UCHWAŁA NR XIII/82/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011r. w sprawie: ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w 2011 roku dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju 

UCHWAŁA NR XIII/83/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok 

UCHWAŁA NR XIII/84/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XIII/85/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011r. w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok"zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XIII/86/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały  nr LVIII/378/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 września 2010 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz w części centralnej uzdrowiska na lata 2010 - 2013"

UCHWAŁA NR XIII/87/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XIII/88/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października  2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe

UCHWAŁA NR XIII/89/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XIV/90/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr VI/33/11 z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ul. Buczka w Kudowie-Zdroju 

UCHWAŁA NR XIV/91/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka w Kudowie-Zdroju 

UCHWAŁA NR XIV/92/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr VI/32/11 z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju 

UCHWAŁA NR XIV/93/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju 

UCHWAŁA NR XIV/94/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 255,  poz.4646

UCHWAŁA NR XIV/95/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/80/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2011 r. nr 255,  poz.4647

UCHWAŁA NR XIV/96/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

UCHWAŁA NR XIV/97/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok


  UCHWAŁA NR XV/98/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

UCHWAŁA NR XV/99/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XVI/100/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój 

UCHWAŁA NR XVI/101/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2012 r., poz.1025

UCHWAŁA NR XVI/102/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2012 rok 

UCHWAŁA NR XVI/103/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: planu pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2012

UCHWAŁA NR XVI/104/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012

UCHWAŁA NR XVI/105/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:17.02.2011 10:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.02.2020 12:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 531