UCHWAŁA NR LX/402/10

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z  dnia 10 listopada 2010 roku.


w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2011 rok.

               
               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) i art. 41  ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz.U. 2007 r. Nr 70 poz. 473), art.10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. nr 179 poz.1485) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na rok 2011” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LX/402/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.11.2010 11:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.11.2010 11:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 37