Protokół nr IV/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku

 

PROTOKÓŁ NR IV/11
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI    -  1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     - 1605


Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

 

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik       - nieobecność usprawiedliwiona
2. Anna Mróz                    - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:

1. Prezentacja projektu „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 06.12.2010 r. i 23.12.2010 r.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok
a) omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do   budżetu,
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
c) przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej, 
d) przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
e) uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
h) głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
i) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
j) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki,
- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
- zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 października 2010 r. nr LIX/393/10 w sprawie podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
- zmiany uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 października 2010 r. nr LIX/394/10 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2011,
- planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011,
- planu pracy Rady Miejskiej na rok 2011,
- wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku,
- rozpatrzenia skarg na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,
- rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do proponowanego porządku obrad.


Rady W.Gucz stwierdził, że w rejonie Zakrza nie było ogłoszeń o sesji w związku z czym mieszkańcy nie mieli możliwości, aby w sesji uczestniczyć.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że do w/w sprawy powróci w punkcie wolne wnioski – zapytania.

 

Ad.1)
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował zebranych, że 2 lata temu rozpoczęto rozmowy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego nt. udziału gmin w realizacji działania nr 6 Regionalnego Programu Operacyjnego. Wówczas Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję, że da szansę w działaniu uzdrowiskowym wszystkim gminom, które są uzdrowiskami. Tych gmin jest dziesięć: Bystrzyca Kłodzka, Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój z Cieplicami, Jelenia Góra, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Niemcza, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój i Świeradów-Zdrój. Wówczas gminy dostały  szansę uzyskanie środków, które  przeznaczone mają być na promowanie Dolnego Śląska i  10 uzdrowisk położonych na Dolnym Śląsku. Nasze uzdrowiska to wielkie bogactwo, to wielka szansa, to dary, które dostaliśmy, ale spoczywa na nas obowiązek dbania o nie i staranie się o to, aby nadążyć nad ich rozwojem. Należy znaleźć się wśród tych, którzy będą znani, którzy będą oferować to „coś” na wyższym poziomie. Należy dążyć do tego, aby starania samorządów gmin uzdrowiskowych  były racjonalnie wykorzystane. Przed rozpoczęciem realizacji projektu mówiło się o dofinansowaniu w wysokości 70%, ostatecznie to dofinansowanie jest trochę mniejsze. Jest to zadanie o budżecie 2 mln zł (1.300.000 Urząd Marszałkowski, pozostałe 700.000 pokrywa 10 samorządów). Podjęto decyzję, że gminy uzdrowiskowe będzie reprezentował Prezydent Jeleniej Góry i lid partnerem w projekcie Uzdrowiskowy Dolny Śląsk All Inclusive zostanie Jelenia Góra.
Pani Katarzyna Włodarska – dyrektor wydziału promocji Urzędu Miasta w Jeleniej Górze przedstawiła zebranym prezentację projektu „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk” – prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani B.Stachowiak zwróciła się z pytaniem, czy nie było możliwości rozszerzenia tych działań reklamowych np. na mały punkt informacyjny, który promowałby nasze uzdrowiska w Pradze. Praga jest takim  miejscem gdzie przyjeżdżają miliony turystów. Utworzenie takiego punktu zdałoby egzamin.
 Pani Katarzyna Włodarska poinformowała, że w przedstawionej  kampanii przewidziana jest również reklama w Czechach i Niemczech. Jest ona jednak realizowana w mniejszym stopniu niż w Polsce, polegać będzie przede wszystkim na wysyłce maili do biur podróży i na wszystkich portalach zamieszczone będą  informacje na ten temat. Trudno się wypowiadać, na temat tego czy taki punkt w Pradze dałoby się wpisać w projekt. Uważa, że raczej nie. Środki, które były do pozyskania w Regionalnym Programie Operacyjnym nie wystarczyłyby na utrzymanie takiego punktu. Należy zdawać sobie sprawę, że taka jednorazowa akcja promocyjna nie przyniesie efektu.  Promocja i reklama jest to pewna powtarzalność. Tak naprawdę wszystko leży w rękach gmin jakie podejmą decyzje w przyszłości. Jelenia Góra chce te działania jeśli chodzi o uzdrowisko kontynuować. Nie wie na ile uda się to finansowo, być może pojawią się jakieś rezerwy, które nie zostały wykorzystane w różnego rodzaju projektach i to będzie ten sposób, żeby sięgnąć po dodatkowe środki. Być może nie wszystkie gminy, ale z tych dziesięciu pięć zdecyduje się na partnerstwo  i kontynuację tego projektu w przyszłości. Na pewno warto, został zrobiony początek i warto nad tym się zastanowić i dobrze przemyśleć sprawę kontynuacji a przede wszystkim powtórzenia tej kampanii reklamowej.
Pan Wojciech Heliński stwierdził, że ta kampania jest już przygotowana,  rusza i w zasadzie nie ma możliwości zgłaszania uwag, głosów doradczych ze strony osób działających w branży hotelarskiej  itp. czy w ogóle przedstawicielom tej branży były takie propozycje przedstawiane. W/w poinformował, że ma w pamięci wspaniałą Strategię Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój, która była przygotowana w oparciu o bardzo szerokie konsultacje społeczne.
Pani K.Włodarska poinformowała, że do tego projektu nie zostali zaangażowani żadni prywatni przedsiębiorcy. To jest projekt, który dotyczy gmin i nie może być w nim słowa o żadnych komercyjnych działaniach w sensie pomocy hotelarzom, czy właścicielom innych obiektów.  W tym projekcie chciano pokazać siłę jaka jest na Dolnym Śląsku, którą tworzy dziesięć uzdrowisk. Jest to kampania, która po raz  pierwszy od wielu lat na tak dużą skalę promuje uzdrowiska dolnośląskie. Pani K.Włodarka poinformowała, że na stronie internetowej www.uzdrowiskowydolnyslask.pl znajdują się obiekty hotelowe komercyjne. Każdy z obiektów, który chce się pokazać na tej stronie ma taką możliwość, dostaje dostęp i może wprowadzić takie dane jakie chce. Zostało to utworzone na stronie, aczkolwiek należy stwierdzić, że trochę na własne ryzyko. Były już słuchy, że na stronie pojawiają się prywatne obiekty w takim zupełnie niekomercyjnym projekcie, jaki stworzyły gminy. Ten temat ciągle powracał na różnym etapie przygotowywania projektu – chodzi o zarzuty dotyczące pomocy publicznej. Ten projekt tak został zbudowany, żeby można było rozliczyć uzyskane środki i żeby Urząd Marszałkowski nie powiedział, że jednak ta pomoc publiczna występuje. Opinia radcy prawnego Urzędu Marszałkowskiego jeszcze przed złożeniem wniosku była taka, że tutaj występuje pomoc publiczna. Trzeba było dużo zabiegów, aby wykazać prawnikom z Urzędu Marszałkowskiego, że to jednak nie jest pomoc publiczna. Wiele działań było determinowanych właśnie tą jedną zasadą, że nie można wykazać tam żadnej pomocy publicznej. Cały projekt, cały system identyfikacji, logotypy, hasła przechodzą na własność poszczególnych gmin. Teraz gmina sama zadecyduje, czy będzie chciała swoim logo oznaczyć obiekty.
Burmistrz Miasta stwierdził, że ustawa o pomocy publicznej wyklucza w kategoryczny sposób, udział dofinansowania wszystkich tych, którzy prowadzą działalność komercyjną. W związku z tym tego nie może być w tym projekcie. Dyskusję nad projektem podzieliłby na dwie części. Gmina dostała coś w prezencie i należy to ocenić, czy nam się to podoba, czy do nas trafia, czy ten pomysł uważamy za słuszny. Każda z gmin dostała wędkę i każda z gmin musi teraz wykorzystać to co dostała. Korzystając z tego, że gmina dostała coś nowego chcemy jako Kudowa mieć produkt Kudowa-Zdrój. Produkt ten powinien utożsamiać się z tym projektem w takim zakresie jak nam pozwala własność tego logo. Druga część dyskusji odbędzie się na kolejnym spotkaniu, ponieważ chcemy iść dalej i chcemy  przygotować  taką kampanię marki Kudowa-Zdrój czyli tego czego jeszcze nie było. Nie ma jeszcze gotowego pomysłu jak to zrobić, ale wiemy, że trzeba to zrobić. Promocja Kudowy musi być ciągła. Przy tworzeniu marki Kudowa trudno będzie uzyskać jakiekolwiek środki zewnętrzne, ponieważ to już będzie na styku komercji z wszystkimi, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Cały ten ciężar będzie musiał udźwignąć budżet gminy.
Głos zabrała pani A.Koch, która poinformowała, że przeprowadziła badania wśród mieszkańców miast uzdrowiskowych Polanicy, Dusznik i Kudowy oraz przedsiębiorców, jak również turystów i kuracjuszy którzy tu przyjeżdżają. Jednym z wniosków tych badań jest to, że Kudowa tak naprawdę wygrała tym, że Strategia Rozwoju Gminy jaką przygotowała na początku tej dekady, jest dobrze realizowana w praktyce. Szczególnie istotne jest to, że przy budowie tej Strategii pracowało wielu ludzi. To oni są autorami dzisiejszego sukcesu Kudowy. Część mieszkańców Strategii nie zna i jej nie czytało, ale wielu działaczy społecznych, radnych, przedsiębiorców pracowało na ten sukces. Bardzo istotne jest to żeby teraz na fali tej promocji dziesięciu uzdrowisk, również przy udziale tej oddolnej inicjatywy, czyli mieszkańców Kudowy, działaczy społecznych itp. zebrać na tyle dużo informacji, żeby zbudować wspólną wizję dalszego rozwoju gminy Kudowa-Zdrój, zbudować markę Kudowy. Jest możliwość wykorzystania kampanii reklamowej, która zostanie uruchomiona. Trzeba zbudować jakąś wizję przy pomocy pojedynczych pomysłów. Musi być ktoś kto to wszystko będzie nadzorował, zbierał i układał w całość tak jak było to przy tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy.
Pani K.Włodarska stwierdziła, że wcale się  źle nie stało, że nie było konsultacji na etapie tego projektu. W projekcie wzięło udział 10 gmin, w których funkcjonują obiekty hotelowe w różnych ilościach. Uzyskać zgodną opinię i wypracować jakiś konsensus przy takiej ilości osób byłoby bardzo trudno. Umowa z Urzędem Marszałkowskim na przygotowanie tej kampanii została podpisana 20 lipca 2010r. Od razu przygotowane zostały postępowania przetargowe. W pierwszej kolejności należało wyłonić inżyniera kontraktu, czyli agencję, która będzie głosem doradczym przy realizacji kolejnych etapów. Długim procesem był także wybór logo. W tym krótkim okresie została przygotowana cała  specyfikacja na kampanię promocyjną. . Nie było po prostu możliwości na przygotowanie takich konsultacji. Gmina Kudowa ma swoją Strategię, jest projekt Uzdrowiskowy Dolny Śląsk i można tworzyć pomysły na prowadzenie innych działań promocyjnych.
Głos zabrał pan A.Karpa, który stwierdzał, że o potędze reklamy mówić nie trzeba. Uważa, że reklamy nigdy nie jest za dużo i Kudowę należy reklamować, gdzie jest to możliwe i o każdym czasie.
Pan M.Kot poinformował,  że zespół ds. monitorowania Strategii Rozwoju stwierdził, że jeżeli chodzi o reklamę naszego miasta to jest pewien niedosyt. Odbyło się kilka spotkań, aby zastanowić się nad tym jak to zmienić, poprawić. Są już pewne pomysły. Odbędą się kolejne spotkania. Ważne jest to, aby prowadzone działania znalazły poparcie.
Pani A.Koch stwierdziła, że ma nadzieję, że w tych działaniach uda się pozyskać jakiegoś inwestora strategicznego, zewnętrznego. Być może Kudowa nie będzie musiała dźwigać tego samodzielnie. Dla Kudowy jest teraz odpowiedni moment, aby przystąpić do opracowania marki Kudowa-Zdrój.
Radny W.Gucz stwierdził, że prowadzenie taj kampanii promocyjnej jest dość kosztowne i to wymaga poszukania inwestora z zewnątrz. Inwestorami powinny być również osoby prowadzące działalność turystyczną, hotelarską na terenie Kudowy. W związku z tym trzeba zorganizować spotkanie z tymi właśnie przedsiębiorcami, aby zdeklarowali się jak oni widzą dalsza promocję Kudowy. Był okres, kiedy pretensji pod naszym adresem było sporo, że miasto mało promuje nasze walory turystyczne, jednakże odzewu ze strony właścicieli obiektów hotelarskich czy gastronomicznych nie było.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że ma odmienne zdanie niż radny W.Gucz, ponieważ jest tą osobą, która przez 16 lat prowadziła usługi hotelarsko-gastronomiczne. Jest jej bardzo dobrze znana sprawa kosztów osób prowadzących  działalność, skupiających się właśnie na świadczeniu usług tak hotelarskich jak i gastronomicznych. Nie jest prawdą, że nie dźwigali na swoich barkach obciążeń związanych z promowaniem Kudowy. Każdy z prowadzących taką działalność na własną rękę partycypował np. w kosztach tworzenia kudowskiego kalendarza, każdy jeżeli tylko chciał zaistnieć na targach ponosił koszty związane z wyjazdem na nie. Hotelarze i gastronomicy na pewno wiedzą co to znaczy promować swoje obiekty. Hotelarze i gastronomicy prowadząc własną działalność również promują markę Kudowa-Zdrój.
Burmistrz Miasta stwierdził, że cała Polska zwariowała na punkcie oszczędzania, natomiast on uważa, że należy zrobić coś innego. Powinniśmy zrobić wszystko żeby zwiększać dochody, a nie skupiać się tylko na oszczędzaniu. Trzeba pamiętać, że mamy taką szansę, że samorząd, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie całej gminy jest również odpowiedzialny za to, żeby wydawać pieniądze na to co jest gminie najbardziej potrzebne. Trzeba wydać pieniądze na stworzenie produktu, marki  Kudowa-Zdrój. Burmistrz stwierdził, że liczy na udział przedsiębiorców, gestorów bazy hotelarskiej i gastronomicznej w tym przedsięwzięciu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że naszym zamysłem była ocena przedstawionego projektu. W w/w wypowiedziach usłyszeliśmy również jego akceptację. Gminy nie byłoby stać finansowo, aby się promować tak jak będzie ją promował projekt Uzdrowiskowy Dolny Śląsk. Przewodnicząca Rady  stwierdziła, że rozumie hotelarzy i gastronomików, cieszy się z ich wypowiedzi i wierzy, że wszystkie ich postulaty, wnioski zostaną przyjęte i rozpatrzone na spotkaniu zespołu ds. monitorowania Strategii.
Głos zabrał pan A.Lis, który stwierdził, że na poprzednim spotkaniu zespołu ds. monitorowania Strategii dyskutowano na ten temat nie wiedząc, że ta akcja promocyjna jest już przygotowana. W czasie dyskusji na temat jak promować markę Kudowa, zespół doszedł do wniosku, że trzeba się po prostu za to wziąć. Zespół zwrócił się do Burmistrza z wnioskiem, aby rozpocząć przygotowania do promocji marki Kudowy. To nie jest oczywiście sprawa prosta. Trzeba zacząć od spotkań z przedsiębiorcami. Przede wszystkim musimy wiedzieć o co nam chodzi, a to potrzebne jest do przygotowania szczegółowej specyfikacji. Przygotowanie specyfikacji będzie  największym zadaniem zespołu.
Głos zabrał pan S.Klimecki, który stwierdził, że marka nie urodzi się na skutek tej kampanii. Ona przez dwa miesiące będzie miała swoja siłę, jednak jeżeli nie zostaną dołożone starania, aby ona przetrwała w następnych latach, to umrze śmiercią naturalną.  Jego zdaniem jedyne co można zrobić, aby ta marka przetrwała (miała swoje finansowanie w przyszłości),  to jest powołanie kapituły  marki. Dobrze byłoby, aby kapituła zastanowiła się nad skutecznym  finansowaniem następnych kampanii,  dalszym losem tej marki, co ona ma wyrażać,  do jakich audytoriów ma trafiać. Wprowadzona marka „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk” nie powie warszawiakowi nic na temat Kudowy. Tutaj w przekazie mamy produkt znacznie szerszy, w którym nie mówimy o Kudowie, nie mówimy o Dusznikach, ale  mówimy o uzdrowiskach. Trzeba być świadomym tego, że rozpoczynając kampanię  Kudowy należy wpisać się w tę kampanię, a więc w jakiś sposób zrezygnować z własnej autonomii, z tego co się chce powiedzieć tylko o Kudowie. Trzeba teraz myśleć o tej marce, którą uzdrowiska zostały obdarowane trochę na siłę, trochę przez przypadek, ale być może nie warto wracać do stanu zupełnej konkurencji w ramach uzdrowisk. Tę konkurencję gmina ma zapisaną w Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój. Strategia zakłada konkurencję pomiędzy poszczególnymi uzdrowiskami. Trzeba mieć świadomość, że z tej konkurencji należy zrezygnować.  Jeżeli ta kapituła marki nie powstanie, marka zniknie z rynku już jesienią, dlatego, że ludzka uwaga jest nietrwała i szybko zapomina o kampaniach medialnych. Pan S.Klimecki stwierdził, że nie wyobraża sobie, aby ta jedna kampania zmieniła świadomość Polaków na temat Kudowy-Zdroju.
Pan M. Hoderny stwierdził, że projekt Uzdrowiskowy Dolny Śląsk wg niego jest to bardzo udany prolog do rozpoczęcia budowy marki Kudowa-Zdrój, o której już wcześniej rozmawiano na różnych spotkaniach. Dzisiejsze spotkanie pod jednym względem uważa za bardzo ciekawe i sam pomysł również za bardzo ciekawy, ze względu na nośniki. Co wiemy? Wiemy, że to będzie TVN,  że to będzie poczytna prasa i to jest atut. Natomiast co do treści nie wiadomo nic, oprócz kropli wody w kolorze, który nic nie mówi. Pan M.Hoderny stwierdził, iż ma nadzieję, że oprócz wody będzie jeszcze coś o okolicy, bo przyjeżdżający turysta nie ogranicza się tylko do zabiegów, ale szuka dodatkowych atrakcji.
Przewodnicząca Rady wyraziła nadzieję, że hotelarze i gastronomicy wypracują swoje propozycje, wnioski do pracy nad marką. Być może  należy się zastanowić nad propozycją dot. powołania kapituły marki Kudowa-Zdrój. Pozostaje nam  wierzyć, że projekt Uzdrowiskowy Dolny Śląsk stanie się w kraju dobrą marką i spowoduje, że bardzo dużo turystów komercyjnych odwiedzi nasze miasto.

 

 Ad.2)

 

Przy obecności 13  radnych na sali protokoły nr II/10 z sesji Rady Miejskiej z dnia 06.12.2010 r. oraz nr III/10 z dnia 23.12.2010 r. zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Ad.3)

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok
a) omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do   budżetu
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że tryb pracy nad prometem uchwały budżetowej został określony w uchwale nr III/7/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. W paragrafie 1 tej uchwały zostały określone: szczegółowość materiałów do projektu budżetu jaki zostaje radnym przedstawiony. Główne założenia są takie, że zarówno dochody jak i wydatki zostają przedstawione wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Zostało również określone jakie załączniki zawierać powinien projekt uchwały budżetowej. Jeżeli chodzi o tryb prac na projektem uchwały budżetowej został on określony w paragrafie 3 w/w uchwały. do 15 listopada Burmistrz Miasta ma obowiązek przedłożenia projektu uchwały budżetowej radnym oraz przesłania go do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisje Rady Miejskiej mają 14 dni na sformułowanie swoich opinii. Następnie komisja właściwa ds. budżetu czyli Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna organizuje spotkanie z przewodniczącymi pozostałych Komisji i formułuje ostateczne wnioski dotyczące projektu uchwały budżetowej.
Założenia do uchwały budżetowej zostały przedstawione w zarządzeniu nr 155/10 Burmistrza Miasta z dnia 31 sierpnia 2010. Podstawowe wielkości to:
a)  wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników niebędących nauczycielami -  0,0 %. Wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli należy projektować w oparciu o ustawę z dnia 26.01.1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz.U  z 2006 roku nr 97, poz. 674 z póżń. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi przyjmując dla okresu styczeń-sierpień 2011 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, a dla okresu wrzesień-grudzień 2011 roku przewidywaną przez Dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2011/2012,
b) podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek budżetowych z wyjątkiem nauczycieli – 1.070 zł  ( 37,5 % od kwoty 2.853 zł ) a dla rencistów i emerytów niebędących nauczycielami – 178 zł,
c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli  - 2.690 zł (  110 % kwoty bazowej na 2011 rok  2.446,82 zł ),
d)   odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 790 zł na osobę,
e)   narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym
f)  przyjęcia wskaźnika planowanej inflacji na poziomie 2,3 %,
g) stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85415 w kwocie 13 zł na jednego ucznia w  szkołach podstawowych i 18 zł na jednego ucznia w szkołach gimnazjalnych,
h) wskaźnik wzrostu stawek podatkowych w wysokości 2,6 %.

b) odczytanie projektu uchwały budżetowej
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały budżetowej na 2011 rok

c) przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej
I.Biernacik – Skarbnik Gminy odczytała uchwałę nr III/211/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2010 roku  w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok  oraz uchwałę nr III/212/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2010 roku  w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

d) przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu
Radny A.Kanecki – Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej  odczytał opinię Komisji Gospodarczo -  Ekonomicznej – opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e) uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu
Burmistrz Miasta odczytał stanowisko w sprawie opinii Komisji Gospodarczo- Ekonomicznej do projektu uchwały budżetowej – stanowisko Burmistrza Miasta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
Ogólne dochody budżetu wynoszą 38.947.665 zł, a ogólne wydatki budżetu zamykają się kwotą  40.104.665 zł.
Na łączną kwotę dochodów budżetowych składają się dochody własne w wysokości 28.999.903 zł, w tym min.: wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym i ze sprzedaży mienia – 3.557.915 zł, wpływy z tytułu podatków – 5.775.422 zł, wpływy z opłat – 1.243.000 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej i innych instytucji pozabudżetowych  - 13.716.880 zł.
Dochody własne uzupełniają dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i inne dotacje na realizację zadań własnych gminy w wysokości 4.206.362 zł oraz subwencje z budżetu państwa w wysokości  5.741.400 zł,
W ramach ogólnej kwoty wydatków budżetowych, tj. 40.104.665 zł na zadania inwestycyjne przewidziano kwotę 17.280.000 zł, w tym dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej  w kwocie 12.802.000 zł.
Wydatki w poszczególnych rodzajach działalności przedstawiają się następująco:
• na zadania w zakresie rolnictwa i łowiectwa przeznaczono 5.396 zł.
• utrzymanie lasów komunalnych to  kwota 33.474 zł.
• wydatki w zakresie dróg gminnych to kwota 10.292.483 zł w tym modernizacja ul. Kościuszki do kościoła – 5.950.694 zł, przebudowa ul. Świerkowej 796.200 zł, modernizacja dróg i chodników gminnych 702.000 zł.
• na zadania w zakresie turystyki przeznaczono kwotę 1.308.410 zł z tym na dokończenie III etapu i parku Zdrojowego – 990.843 zł
• na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz uzbrojenie nowych terenów mieszkaniowych przeznaczono 702.760 zł.
• wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego to kwota 253.000 zł.
• administracja publiczna: tj. na działalność Urzędu Miasta i Rady Miejskiej oraz na promocję gminy przeznaczono 3.338.726  zł.
• na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przeznaczono 545.975 zł w tym na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 221.470 zł, utrzymanie Straży Miejskiej – 281.809 zł, obsługę monitoringu miasta – 40.451 zł
• obsługa długu publicznego – 877.322 zł
• oświata i wychowanie: 8.867.617 zł, w tym utrzymanie szkół podstawowych 4.489.362 zł, utrzymanie Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego – 1.488.123 zł, utrzymanie gimnazjów – 2.446.109 zł, dowożenie uczniów do szkół – 139.245 zł.
• ochrona zdrowia: 365.800 zł, w tym na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 330.000
• pomoc społeczna to wydatek  4.143.814 zł, w tym na: różnego rodzaju świadczenia , zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono kwotę 3.118.930 zł. Zakup usług opiekuńczych i opłaty za umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej to kwota 220.000 zł.
• pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 50.000 zł zostanie przeznaczona na przygotowanie dokumentacji budowy Centrum Integracji Społecznej w budynku „Caritas”
• na wypłatę zasiłków i stypendiów socjalnych i naukowych przeznaczono kwotę 148.522 zł
• wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to kwota 5.544.978 zł w tym utrzymanie zieleni miejskiej 677.000 zł, oświetlenie ulic i placów – 715.000 zł, kontynuacja rewitalizacji osiedla Fabrycznego 3.680.696 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 1.347.098 zł, w tym na dotacje na utrzymanie dwóch instytucji kultury – 537.000 zł, budowę Centrum Integracji Polsko-Czeskiej ( remont pomieszczeń pod biblioteką) – 500.000 zł
• kultura fizyczna i sport: 1.954.881 zł, w tym na obiekty sportowe -  1.702.909 zł, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 251.972 zł.
Deficyt budżetowy, tj. różnica pomiędzy ogólną suma dochodów i łączną kwotą wydatków wynosi – 1.157.000 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

g) zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej
Pani Skarbnik poinformowała, że do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok zgłoszono następujące poprawki i autopoprawki:
1. zwiększenie w 2011 roku o 32.000,00 zł wydatków na realizację projektu pn. "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia " (dostosowanie wydatków do kwot ujętych w LPR)  i  zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Kudowie-Zdroju” 0 32.000,00 zł.
     przyjęcie autopoprawki powoduje:
- zmianę zapisów w § 2 ust. 3 pkt a) który otrzymuje brzmienie:
a)  wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -  12.802.000,00 zł w tym dotacje na zadania inwestycyjne 15.806,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 2b;
- zmianę w tabeli nr 2 str 13 i 16,
- zmianę w tabeli nr 2a str. 2
- zmianę w tabeli nr 2b str. 1
- zmianę zapisów w uzasadnieniu w działach 853 i 900
2. wprowadzenie do podstawy prawnej art. 242 ustawy o finansach publicznych.
3. w § 3 zastąpienie słów „zaciągniętych” słowami „zaciąganych”
4. wprowadzenie w tabeli nr 1  w rozdziale 75075 prawidłowego brzemienia paragrafu dla zwrotów dotacji przez Miasto Jelenia Góra w ramach realizowanego projektu pn. „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk” tj. § 2910 zamiast § 0978 i dalej w załączniku nr 1a ujęcie go w pozycji I.10.
5. wprowadzenie w tabeli 1 w rozdziale 80104 dla dochodów majątkowych prawidłowego brzmienia § dla dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  tj. § 6207.
6. wprowadzeniu w tabeli 2a kolumny  3 „Przewidywane wykonanie za 2010 rok”
7. w tabeli nr 2a w kolumnie 10  rozpisano kwotę  1.157.000 zł tj. kwotę kredytu zaciąganego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
8. w załączniku nr 1 w kolumnie 10 dopisuje się cel na jaki planuje się udzielić dotacji,
9. w tabeli 2b wykreślono pozycję 2.3.2 – projekt pn. „Zdrowie i relaks na Pograniczu – rozwój atrakcji uzdrowiskowych w miastach partnerskich Hronov i Kudowa-Zdrój” dla którego w 2011 roku nie planuje się wydatków.
10. w załączniku nr 3 poprawiono przewidywane wykonanie za 2010 rok i poprawiono stan środków obrotowych na koniec roku.
11. w uzasadnieniu do uchwały budżetowej przedstawiono przewidywane wykonanie budżetu za 2010 rok ( załącznik do uzasadnienia),
12. w uzasadnieniu do uchwały w części dotyczącej wydatków w dziale 926 poprawiono zapis dotyczący zatrudnienia trenera środowiskowego, który pełni również rolę koordynatora sportu. Prawidłowy zapis powinien brzmieć:
- zatrudnienie animatora w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz  trenerów w ramach „Akademii Orlika” – 11.750,00 zł,
-  zatrudnienie trenera środowiskowego na terenie gminy w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z realizacji rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 26.493,00 zł, 

h) głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej
1. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej  „zwiększenie w 2011 roku o 32.000,00 zł wydatków na realizację projektu pn. "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia " (dostosowanie wydatków do kwot ujętych w LPR)  i  zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Kudowie-Zdroju” 0 32.000,00 zł.
     przyjęcie autopoprawki powoduje:
- zmianę zapisów w § 2 ust. 3 pkt a) który otrzymuje brzmienie:
a)  wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -  12.802.000,00 zł w tym dotacje na zadania inwestycyjne 15.806,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 2b;
- zmianę w tabeli nr 2 str 13 i 16,
- zmianę w tabeli nr 2a str. 2
- zmianę w tabeli nr 2b str. 1
- zmianę zapisów w uzasadnieniu w działach 853 i 900
Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

2. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „wprowadzenie do podstawy prawnej art. 242 ustawy o finansach publicznych”.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

3. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „w § 3 zastąpienie słów „zaciągniętych” słowami „zaciąganych””
Przy obecności 13 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

4. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „wprowadzenie w tabeli nr 1  w rozdziale 75075 prawidłowego brzemienia paragrafu dla zwrotów dotacji przez Miasto Jelenia Góra w ramach realizowanego projektu pn. „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk” tj. § 2910 zamiast § 0978 i dalej w załączniku nr 1a ujęcie go w pozycji I.10”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

5. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „wprowadzenie w tabeli 1 w rozdziale 80104 dla dochodów majątkowych prawidłowego brzmienia § dla dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  tj. § 6207”.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

6. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „wprowadzeniu w tabeli 2a kolumny  3 „Przewidywane wykonanie za 2010 rok”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

7. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „w tabeli nr 2a w kolumnie 10  rozpisano kwotę  1.157.000 zł tj. kwotę kredytu zaciąganego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy”.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

8. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „w załączniku nr 1 w kolumnie 10 dopisuje się cel na jaki planuje się udzielić dotacji”.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

9. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „w tabeli 2b wykreślono pozycję 2.3.2 – projekt pn. „Zdrowie i relaks na Pograniczu – rozwój atrakcji uzdrowiskowych w miastach partnerskich Hronov i Kudowa-Zdrój” dla którego w 2011 roku nie planuje się wydatków”.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

10. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „w załączniku nr 3 poprawiono przewidywane wykonanie za 2010 rok i poprawiono stan środków obrotowych na koniec roku”.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

11. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „w uzasadnieniu do uchwały budżetowej przedstawiono przewidywane wykonanie budżetu za 2010 rok ( załącznik do uzasadnienia)”.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

12. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „w uzasadnieniu do uchwały w części dotyczącej wydatków w dziale 926 poprawiono zapis dotyczący zatrudnienia trenera środowiskowego, który pełni również rolę koordynatora sportu. Prawidłowy zapis powinien brzmieć:
- zatrudnienie animatora w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz  trenerów w ramach „Akademii Orlika” – 11.750,00 zł,
-  zatrudnienie trenera środowiskowego na terenie gminy w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z realizacji rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 26.493,00 zł,  ”.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:
za było                     - 12 radnych
przeciw był              -   1 radny
wstrzymało się         - 0 radnych
                             
W/w poprawka została przyjęta większością głosów.

i) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami.

j) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok  została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -    13  radnych
 przeciw było       -      0  radnych

wstrzymało  się   -       0  radnych

Uchwała w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  Wieloletnia Prognoza Finansowa jest to cos co występuje po raz pierwszy. Przedłożenie projektu uchwały budżetowej jak wynika z ustawy  o finansach publicznych musi być połączone z przedstawieniem  Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania, projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.
Skarbnik Gminy odczytała uchwałę nr III/213/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2010 roku  w sprawie pozytywnej opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionej warz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wieloletnia prognoza finansowa z jednej strony jest to planowanie dochodów i wydatków w perspektywie czasowej, która pozwala na zobaczenie jak kształtuje się dług publiczny.
Wieloletnia prognoza sporządzona została  na lata 2011- 2018, w związku z przewidywanym zakończeniem spłaty zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie wkładu własnego w realizowanych w latach 2010-2013 projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
W wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków o 2,3 %  a na lata 2012-2018 o 2,5 % na tj. przewidywane wskaźniki inflacji. Powyższe jest spójne z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów.
Kwoty dochodów i wydatków projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ujęte zostały zgodnie ze złożonymi wnioskami aplikacyjnymi i przyjętym poziomem dofinansowania, który dla programu RPO wynosi -  70 %, POWT – 85 % , mikroprojektów 95 % a dla POKL – 100%.
Burmistrz Miasta stwierdził, że to co zostało wpisane do wieloletniej prognozy finansowej to jest rzeczywistość, natomiast gdzie jeszcze gmina będzie szukać dodatkowych środków.
Na pewno gmina złoży wniosek na kolejny etap rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Brzozowiu. Gmina będzie również starała się startować w mikroprojektach, w których  będzie się bardziej propagować turystykę na naszym terenie. Jeśli będzie taka możliwość i okazja to będą zdobywane środki zewnętrzne na to co powinno być w gminie zrobione.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy brana jest pod uwagę dalsza modernizacja ul. Kościuszki – droga do skansenu w Pstrążnej.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeśli chodzi o drogę do Pstrążnej to gmina jest w posiadaniu projektu i pozwolenia na budowę do samej granicy w Żdarkach. Natomiast  należy sobie wyobrazić jakie pieniądze należałoby wydać na modernizację tej drogi, bo łatanie nie ma sensu. Koszt budowy tej drogi na odcinku od Al. Jana Pawła II to 6 mln zł. Gmina jest na liście rezerwowej  na kolejny  etap modernizacji tej drogi.
Radny W.Gucz stwierdził, że wybudowanie basenu spowodowało to, że dzieci i młodzież uzyskała umiejętność pływania, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Gdyby dzisiaj rozpisano ankietę, ile dzieci i młodzieży potrafi jeździć na nartach, to pewnie bylibyśmy przerażeni. Jest to sport, który wymaga dużych nakładów finansowych. Przy zaplanowanych wydatkach na imprezy sportowe pozostaje  70.000 zł. Z tej kwoty pokrywane są zajęcia na basenie, utrzymuje się trenerów. Jest to kwota dość mała, tym bardziej,  że  corocznie Klub Sportowy Włókniarz  kosztuje gminę w granicach 35.000 – 40.000 zł. na pozostałe imprezy pozostaje niewiele środków. Musimy znaleźć środki, aby sport się rozwijał mocniej.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jako ciekawostkę można taką ankietę przeprowadzić. Uważa jednak, że ważniejsze jest to, aby dzieci umiały pływać. Należy stwierdzić, że od czasu kiedy dzieci mają możliwość korzystania z basenu bardzo poprawił się poziom higieny osobistej. Ponadto gmina jest w posiadaniu wyników badań lekarzy, którzy pozjeżdżają od kilkunastu lat do Kudowy. Z wyników tych badań wynika, że u dzieci korzystających z basenu stwierdza się mniejsze wady postawy. Dla gminy priorytetem będą zajęcia na basenie i to, aby jak najwięcej dzieci umiało pływać. Można dyskutować na temat tego, że w Kudowie jest mało wyciągów narciarskich. Nie każda miejscowość ma taki dar, taki skarb natury jak Zieleniec, gdzie śnieg po prostu leży. W Kudowie takich warunków po prostu nie ma i nie będzie. Nie zastępujmy tego co jest w Zieleńcu, niech oni przyjeżdżają do nas na basen, a my tam będziemy jeździć na narty.
Radna E.Marecka-Szydło  stwierdziła, że radnemu W.Guczowi nie chodziło o to, że coś ma być czymś zastąpione. Wszystko sprowadza się do tego, żeby dzieci korzystały z basenu. Sierdzić należy, że nie ma higieny w co niektórych rodzinach. Bardzo często mieliśmy do czynienia z faktem, że dzieci wchodziły brudne do wody. Radna stwierdziła, że narty są bardzo drogim sportem i nikt do niego nie dołoży. Jeżeli chodzi o basen to mamy sytuację taką, że dzieci mogą z niego korzystać i gmina pokrywa koszty części zajęć. U Pana Fugowskiego, tam gdzie jest wyciąg, śnieg niestety nie leży długo i nie można z niego korzystać. Tutaj nie chodzi o to co jest ważniejsze, pływanie czy narty, generalnie należy stwierdzić, że nasze dzieci nie chcą się ruszać.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    13  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 października 2010 r. nr LIX/393/10 w sprawie podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

 
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  15 listopada 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowelizacja dotyczy stawki dla budynków i ich części, które obecnie zajmowane są na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Celem nowelizacji przepisów ustawy było umożliwienie stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości od budynków przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych, które nie są bezpośrednio zajęte, lecz jedynie związane z realizacją świadczeń zdrowotnych. W szczególności ustawodawca miał na myśli budynki zajmowane przez szpitale i sanatoria, które do tej pory korzystały z preferencyjnej stawki tylko w stosunku do części budynków przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych, tzn. tej części, w której przebywali pacjenci. W nowym brzmieniu niższa stawka stosowana jest dla budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez przedmioty udzielające tych świadczeń. Skutki budżetowe tej zmiany dla gminy to zmniejszenie dochodów o ok. 100.000 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 października 2010 r. nr LIX/393/10 w sprawie podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 października 2010 r. nr LIX/393/10 w sprawie podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  zmiany uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 października 2010 r. nr LIX/394/10 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego


Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  uchwała ta jest konsekwencją zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie opodatkowania budynków przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych. Zmianie ulegają dwa załączniki tj.  załącznik nr 5 – deklaracja na podatek od nieruchomości oraz załącznik nr 6  - informacja w sprawie podatku od nieruchomości.
Salę obrad opuści radny M.Turoń. Na sali pozostało 12 radnych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 października 2010 r. nr LIX/394/10 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      12 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 października 2010 r. nr LIX/394/10 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego została podjęta jednogłośnie.


 Na salę obrad powrócił radny M.Turoń. Na sali obecnych jest 13 radnych.

 

• Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia  uchwały Rady Miejskiej w sprawie  planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2011


Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała w sprawie planów pracy  Komisji Rady Miejskiej została przygotowana na podstawie materiałów dostarczonych przez przewodniczących Komisji. Ponadto poinformowała, że w planach pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej oraz Komisji Współpracy Zagranicznej, promocji i Uzdrowiska przedstawionych radnym w materiałach  na sesję, dokonano niewielkich korekt. Radni jednogłośnie (13 radnych na sali) wyrazili zgodę na podjęcie uchwały z wprowadzonymi zmianami.
Radni jednogłośnie (13 radnych obecnych na sali) zwolnili Przewodniczącą Rady z odczytania projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2011 została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2011 została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011 została podjęta jednogłośnie.

Burmistrz Miasta poinformował, że Przewodniczący Komisji otrzymają plany pracy komisji wraz z nazwiskami osób, które będą odpowiedzialne na przygotowanie niezbędnych informacji, materiałów i które będą służyć swoją pomocą.
 
• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2011
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.


Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2011  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2011 została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skarg na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  


Radny M.Turoń poinformował, że do biura Rady Miejskiej w grudniu 2010 r. wpłynęły dwie skargi państwa N.R.Duch po zebraniu informacji i niezbędnych materiałów, po zapoznaniu się z opinią przygotowaną przez radcę prawnego Urzędu Miasta  oraz po rozmowie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną z państwem R.N.Duch na posiedzeniu w dniu 17.01.2011 r., Komisja Rewizyjna uznała skargi za bezzasadne. Komisja podejmując taką decyzję kierowała się opinią prawną oraz rozmową z Państwem Duch. Znaczna część opinii prawnej w sprawie skargi Państwa Duch zawarta jest w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Druga skarga jaka wpłynęła do biura Rady Miejskiej,  to skarga mieszkańców osiedla przy ul. Łąkowej w sprawie wysokości opłat za centralne ogrzewanie, oraz tego, że Burmistrz Miasta i MZUP nie robią nic w kierunku polepszenia ich sytuacji. Uzasadnienie do projektu uchwały jest obszerne. Komisja Rewizyjna próbowała skontaktować się z Panią J.Haręźlak i zaprosić ja na spotkanie w celu przedstawienia  swojego stanowiska w tej sprawie.  Pani J.Haręźlak ze względów osobistych nie mogła przybyć na spotkanie.  Po zapoznaniu się z dokumentacją i informacjami pracowników Urzędu Miasta i Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie rozpatrzenia skarg na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skarg na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  


Radny W.Gucz poinformował, że absencja Pani J.Haręźlak na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i na sesji spowodowana jest tym (takie oświadczenie złożyła radnemu podczas rozmowy telefonicznej), że nie jest ona osobą upoważnioną i  nie posiada pełnomocnictwa do reprezentowania mieszkańców osiedla przy ul. Łąkowej. Jeśli chodzi o samą skargę radny uważa, ze to uzasadnienie nie zawiera żadnego stwierdzenia dlaczego w tym miesięcznym terminie Burmistrz nie odpowiedział. Mieszkańcy osiedla przy ul. Łąkowej oczekują spotkania z Burmistrzem a nie z Komisją Rewizyjną. Mieszkańcy czują się pokrzywdzeni. Za budynkami  nr 15 i  17 znajduje się kanał, którym idzie ciepło. Na początku kanału znajduje się budka zrobiona z jakiegoś metalu, w której znajduje się licznik. Ok. 50 metrów rury jest źle zaizolowane przez właściciela rury i ciepło w okresie zimowym ucieka, a mieszkańcy niestety muszą za to płacić. I to jest problem nie tylko mieszkańców osiedla przy ul. Łąkowej. W wielu miejscach widać, że DZT nie dba o swoje instalacje, obciążając mieszkańców kosztami ubytków ciepła.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie rozpatrzenia skarg na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      12 radnych
 przeciw było       -        1 radny
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta większością głosów.


Ad.4)

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  
Radni nie wnieśli uwag oraz nie zgłosili pytań do przedstawionego sprawozdania z prac Burmistrza Miasta.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.5)

 

Radny A.Kanecki w nawiązaniu do skargi mieszkańców osiedla przy ul. Łąkowej oraz wypowiedzi radnego W.Gucza stwierdził, że dobrze byłoby wysłuchać dwóch stron. Pani J.Haręźlak, która wniosła skargę będzie miała swoje uwagi do materiałów przygotowanych dla Komisji Rewizyjnej. Radny zaprosił zainteresowane osoby do MZUP-u w celu zapoznania się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi tej sprawy i działaniami jakie  już zostały poczynione, aby mieszkańcy tego osiedla jak najmniej płacili za ciepło, które zużywają. Ponadto radny A.Kanecki poinformował, że 07.02.2011 r. odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy podczas, którego będą omawiane konkretne działania  oraz sprawy związane ze środkami finansowymi  jakie na te działania należy zabezpieczyć.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy Rada ma możliwość wpłynąć w jakiś sposób na DZT, aby te kanały na osiedlu Łąkowa były bardziej zabezpieczone, zaizolowane.
Burmistrz Miasta  stwierdził, że są to budynki byłego obozu koncentracyjnego. W latach powojennych budynki te zostały zaadaptowane na  budynki tzw. internatu. Mieszkały tam kobiety przywożone z całego kraju,  zatrudniane w KZPB.W latach 60 – 70-tych,   budynki były kolejny raz modernizowane na mieszkania dla pracowników KZPB. Są tam trzy rodzaje mieszkań i dwa rodzaje budynków oraz dwa deleżaki. Jeśli chodzi o sprawy związane z sieciami, to należy stwierdzić, że sieć została w ostatnich latach częściowo wymieniona, a na części sieci  została poprawiona izolacja. Na odcinku, o którym mówił radny W.Gucz (odcinek za budynkami nr 15 i 17) dzięki interwencjom gminy sieć została wymieniona. MZUP odkrywał kanały, a DZT izolowało. Gmina nie ma możliwości oddziaływania na DZT, które ma podpisaną umowę z zarządcą wspólnot. Gmina nie jest stroną, ale mieszkańcy są nasi i dlatego gmina stara się im cały czas pomagać. Jeżeli chodzi o budynek nr 17, w którym mieszkańcy muszą spuścić dużo wody, żeby leciała ciepła woda,  wykonane zostały  badania przez osoby z zewnątrz, z których wynika, że  różnica w normach jakie obowiązują jest niewielka tzn.  tylko 1ºC.

Burmistrz Miasta dodał, że to nie jest sprawa ani rurociągu, ani sprawa  działania pompy. Problem jest w czym innym, jest to budynek podszyty wiatrem. Ciepło ucieka dachem, ścianami i oknami. Ponadto budynki te nie mają podpiwniczenia. W związku z tym rozpoczęto program termomodernizacji na tym osiedlu. Pierwsi zrobili to mieszkańcy budynku nr 22 dokonując wymiany i ocieplenia pokrycia dachowego. Gmina ma przygotowane audyty energetyczne przygotowane przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy. Jesienią odbyły się spotkania z mieszkańcami osiedla Łąkowa – z każdym budynkiem oddzielnie. W spotkaniach udział brali pracownicy MZUP-u. Na spotkaniach omawiane były szczegóły związane z termomodernizacją. W listopadzie umówiono się z mieszkańcami, że na przełomie stycznia i lutego odbędą się kolejne spotkania w celu przedstawienia, omówienia gotowych planów finansowych termomodernizacji. Musi być przygotowany tzw. montaż finansowy. Trzeba wiedzieć skąd można pozyskać środki, ponieważ  co innego jest z budynkami użyteczności publicznej, a co innego jest z budynkami wspólnot mieszkaniowych. Problem polega na tym, że  mieszkańcy osiedla przy ul. Łąkowej płacą najwięcej za mieszkania i to trzeba zmienić. Dlatego program termomodernizacji należy uruchomić. Burmistrz poinformował, że jest po rozmowie z Zakładem Gazowniczym. Jest szansa  zamontowania piecyków dwufunkcyjnych turbo, ale aby to zrobić należy mieć dokumentację i opinię, czy można wykorzystać istniejące  przewody jako przewód do spalania i jako przewód do wentylacji. Taka opinia będzie gotowa na spotkanie 07.02.2011 r. Problem na osiedlu Łąkowa jest jeszcze taki, że należałoby wstawiać specjalne kominy albo wentylacyjne,  albo do ogrzewania. To nie dałoby się przybudować do bryły budynków, trzeba by było kuć stropy wewnątrz budynków.
M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy liczniki zainstalowane są daleko przez budynkiem i czy ta rura, która jest nieizolowana wchodzi w koszty ogrzewania tych mieszkań, czy jest to przed samym budynkiem.
Burmistrz Miasta poinformował, że DZT jest spółką prawa handlowego, czy nam się to podoba, czy nie. Po częściowym uzupełnieniu  izolacji przy budynkach na ul. Łąkowej, między innymi 15, 17 uzgodniono, że DZT skoryguje  dotychczasowe wskaźniki na dostawę ciepłej wody, ponieważ to właśnie ciepła woda decyduje o wysokich opłatach na tym osiedlu.  Dopóki nie będzie indywidualnego  ogrzewania lub kotłowni lokalnych i nie przeprowadzi się termomodernizacji budynków, jak realizuje się to przy ul. Tkackiej , to w dalszym ciągu mieszkańcy osiedla przy ul. Łąkowej będą niezadowoleni.
Przewodnicząca Rady nawiązując do sprawy ogłoszeń dot. sesji Rady Miejskiej poinformowała, że sprawę tę wyjaśni na następnej sesji.
Burmistrz Miasta zaproponował, aby Straż Miejska każdorazowo 2 dni przed planowaną sesją jeszcze raz wywieszała ogłoszenia o sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  sesję Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:

bs

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr IV/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2011 09:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż