Protokół nr V/11 z dnia 03 marca 2011 roku

 

PROTOKÓŁ NR V/11
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 03 marca 2011 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI       -  10 00
  
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -  1245


Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

 

Przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Pani Urszuli Faroń-Bieleckiej, która przedstawiła zebranym  sprawozdanie z działalności Biblioteki w 2010 r. oraz informację nt. realizacji projektu pn.: "U nas - współpraca bibliotek miast Hronova i Kudowy Zdroju", który dostał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał
Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
- zmiany uchwały nr LI/352/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniającej uchwałę nr XLVII/324.09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój,
- zmiany uchwały nr VI/20/2003 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie przystąpienia gminy Kudowa-Zdrój do stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna,
- powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
- umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze urzędu miasta.
2. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
3.  Wolne wnioski – zapytania.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do proponowanego porządku obrad.

 

Ad.1)

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok 
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:

- dział 710 – w związku z rozliczeniem zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju” kwota 19.630,00 zł została zwrócona przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości
- dział 750 – w związku z przesunięciem na 2011 rok realizacji kampanii promocyjnej w ramach projektu „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”  zwiększa się dochody z tytułu refundacji otrzymanych z miasta Jelenia Góra – realizatora projektu
- dział 801 – do planu dochodów wprowadza się dochody w kwocie 17.222,00 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Zespół Szkół Społecznych oraz dochody w kwocie 4.100,00 zł z tytułu zwrotu przez Gminę Radków kosztów  uczęszczania do przedszkola na terenie gminy Kudowa-Zdrój ucznia z gminy Radków. W związku z brakiem  możliwości uzyskania w 2011 roku dofinansowania termomodernizacji Zespołu Szkół Publicznych zmniejsza się dochody o 490.000,00 zł. W związku z nieterminową realizacją budowy boiska sportowego w ramach projektu pn. "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronovie i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju" naliczona i potrącona zostanie kara umowna w kwocie 101.000,00 zł
- dział 921 – w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. "Centrum integracji polsko-czeskiej - współpraca środowisk kulturalnych na pograniczu"  zmniejsza się dochody o 200.000,00 zł. Do planu dochodów wprowadza się kwotę 110.012 zł z tytułu realizacji projektu pn. " Poznajmy się sąsiedzie! - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne"
- dział 926 – dochody z tytułu realizacji projektu pn. " Poznajmy się sąsiedzie! - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne" w kwocie 54.170,00 zł zostały przeniesione do rozdziału 92109-Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby. Do planu wprowadza się kwotę 86.525,00 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Pływanie bez barier”
Wydatki:
- dział 600 – zwiększa się o 52.000,00 zł wydatki inwestycyjne niekwalifikowane związane z realizacją projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap III”- zobowiązania z 2010 roku . Zwiększa się o 307.137,00 zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap III”- zobowiązania z 2010 roku. Wprowadza się wydatki w kwocie   90.427,00 zł w związku z koniecznością zapłaty zobowiązań z 2010 roku w tym: budowa chodnika przy ul. Kościelnej 56.000,00 zł, przy ul. Nad Potokiem 12.427,00 zł oraz budowa zatoczek postojowych przy ul. Cisowej – 22.000,00 zł. Wprowadza się wydatki w kwocie 8.980,00 zł z związku z koniecznością rozebrania starej i postawienia nowej wiaty przystankowej k/dworca PKP
- dział 630 –w związku koniecznością zapłaty zobowiązań z 2010 roku zwiększa się wydatki na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap III” o 140.000,00 zł
- dział 750 –w związku z przesunięciem kampanii promocyjnej w ramach projektu „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”  na 2011 rok zwiększa się wydatki na ten cel o 112.419,00 zł
- dział 754 – kwotę 6.550,00 zł przeznacza się fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup mebli do Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju, kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na zakup paliwa dla Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w związku z zaangażowaniem placówki w Kudowie-Zdroju w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta. Kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku OSP w Brzozowiu.
- dział 758 – kwotę 19.623,00 zł z rezerwy ogólnej przeznacza się na zwiększone w 2011 roku wydatki związane z realizacją projektu pn. „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”
- dział 801 w związku z brakiem możliwości uzyskania w 2011 roku dofinansowania modernizacji Zespołu Szkół Publicznych odstępuje się od przeprowadzenia termomodernizacji pozostawiając kwotę 50.000,00 zł na wykonanie niezbędnej dokumentacji i audytu termomodernizacyjnego pozwalającego uzyskać dofinansowanie w 2012 roku. Zwiększa się o 187.000,00 zł wydatki związane z realizacją projektu pn. "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronovie i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju". Kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z ogrzewaniem oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 2
- dział 900 – zmniejsza się o 28.000,00 zł wydatki na rekultywację wysypiska
- dział 921 – w dziale tym ujęto wydatki związane z realizacją projektu pn. " Poznajmy się sąsiedzie! - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne" jednocześnie zwiększając budżet projektu o 65.697,00 zł w związku z modernizacją dachu na budynku świetlicy. Ze względów proceduralnych i ekonomicznych odstąpiono od realizacji projektu pn.  "Centrum integracji polsko-czeskiej - współpraca środowisk kulturalnych na pograniczu" na kwotę 500.000,00 zł przeznaczając z tego  kwotę 32.000,00 zł na zapłacenie za wykonaną dokumentację budowlaną
- dział 926 – zmniejsza się wydatki o 63.729,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków związanych z realizacją projektu pn. " Poznajmy się sąsiedzie! - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne". Wprowadza się wydatki w kwocie 101.795,00 zł na realizację projektu pn. „Pływanie bez barier”.
Radny W.Gucz stwierdził, że wg niego pewne wydatki wymagają większej konsultacji, chodzi m.in. o kwotę 32.000.000 zł na dokumentację budowlaną, o której mówiła pani Skarbnik. W Urzędzie jest specjalista z odpowiednimi uprawnieniami. Zanim podejmowane są decyzje dotyczące opracowania jakiejś dokumentacji, trzeba zasięgnąć opinii, czy dany obiekt, dane pomieszczenie w ogóle nadaje się na cel jakiemu  miałoby ono służyć, w tym przypadku chodzi o centrum integracji polsko-czeskiej. Radny zaapelował o większą ostrożność, bo kwotę 32.000.000 zł można było przeznaczyć na inny cel.
Odpowiadając Burmistrz Miasta stwierdził, że  zmiany, które zostały dokonane w budżecie gminy wynikają z różnych powodów. Ustawa o finansach publicznych, a głównie rozporządzenie ministra Rostkowskiego z grudnia ubiegłego roku spowodowało, że budżet, który został złożony wcześniej zupełnie w innej formie jest w tej chwili procedowany. Jeszcze nie wszystkie jednostki otrzymały wypisy z centralnego budżetu, jakie środki otrzymają. Cięcia w budżecie są ogromne np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ubiegłym roku budżet miało na poziomie 3.600.000 zł natomiast w roku bieżącym jest to budżet w kwocie 1.500.000 zł.  Kolejny przykład cięć budżetowych - Powiatowy Urząd Pracy -  na aktywne formy zwalczania bezrobocia w ubiegłym wydano roku 42 mln zł, a tym roku budżet na wynosi 11 mln zł. Jeśli chodzi o programy związane z termomodernizacją  (dach na budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej),  cięcia również dotknęły Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie prace, które odbywały się w szkołach  w ubiegłym roku (łamanie barier architektonicznych, remont placu, parkingi, winda, wykonanie poręczy dla dzieci niepełnosprawnych itd.) były realizowane przy 50% pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego. W roku bieżącym Urząd Marszałkowski nie ma w budżecie środków na termomodernizację. O tym gmina dowiedziała się w lutym br. Jeżeli chodzi o sprawę biblioteki (odstąpienie od realizacji projektu pn.  "Centrum integracji polsko-czeskiej - współpraca środowisk kulturalnych na pograniczu"), powód jest zupełnie inny niż przedstawiony przez radnego W.Gucza. Półtora roku temu umówiono się z partnerem czeskim – Hronovem – że będzie realizowany pewien etap zadania. Kudowa-Zdrój -modernizacja pomieszczeń piwnic w Bibliotece, Hronov – remont budynku na polsko-czeskie centrum kulturalne. Okazało się, że na działania w Europejskiej  Współpracy Terytorialnej,  po decyzjach komitetu sterującego, zostało tylko 800.000 euro. W związku z tym, że nie policzono jeszcze oszczędności jakie mogą nastąpić i następują, to termin składania wniosków na 15 czerwca bieżącego roku spowodował, że wycofano się ze składania wspólnego wniosku. Jeśli chodzi o parametry piwnic, to one w pewnym stopniu ograniczają funkcjonowanie niektórych publicznych celów, ale absolutnie nie wykluczają funkcjonowania tego co zaplanowano do wykonania, i będzie to robione tylko nie wiemy jeszcze jakim systemem. Być może w mikroprojekcie jeden element tego przedsięwzięcia zostanie wykonany, mianowicie pomieszczenie z możliwością korzystania przez grupę młodzieży, która chce muzykować. Obecnie nie ma takiego miejsca. Taki projekt do programów mikroprojektów razem z czeskim partnerem zostanie złożony.
Jeżeli chodzi o drugą grupę projektów to gmina stara się za wszelką cenę szukać dochodów. Złożone zostały dwie aplikacje tj. na centrum kulturalne Brzozowie – Czeska Czermna oraz
pływanie bez barier.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem, kiedy zostało zlecone wykonanie tej dokumentacji budowlanej
Burmistrz Miasta poinformował, że wykonanie dokumentacji zostało zlecone latem ubiegłego roku. Ponadto poinformował, że projekty należy przygotowywać przynajmniej z rocznym wyprzedzeniem.
Radna A.Mróz – zwróciła się z pytaniem, czy nie można było  wstrzymać ewentualnie wykonania tego projektu, ponieważ po prostu wyrzucenie z budżetu gminy 32.000 zł jest bezzasadne.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie są to pieniądze wyrzucone. Gmina wróci do tego projektu, jak będzie rozliczenia całego naboru w programie 2007 – 2013. Tam gmina złożyła dodatkowy wniosek i wiemy już, że  z oszczędności w przyszłym roku będzie realizowana modernizacja ulicy Kościuszki od parkingu w górę. Gmina od realizacji tego przedsięwzięcia całkowicie nie odstępuje.
Radna A.Mróz – wracając do w/w projektu, stwierdziła, że jest za tym, aby dla młodzieży stwarzać jak najdogodniejsze warunki dla rozwoju  i spełniania swoich zainteresowań. Tylko rodzi się pytanie, czy te obiekty spełniają określone  wymagania. Będzie to obiekt użyteczności publicznej. Taki obiekt powinien mieć wysokość około 3 metrów, a jeśli nie, to musi być zgoda sanepidu. Sanepid pewnie się przychyli, ale postawi warunek – wykonanie klimatyzacji. Z tego co chyba wszyscy wiedzą, są to pomieszczenia bardzo zawilgocone, że trzeba będzie zrobić tam odwodnienie i izolację. Czy w takim razie będzie to dla gminy opłacalne.
Burmistrz Miasta poinformował, że aby skutecznie startować po pieniądze w funduszach europejskich trzema mieć tzw. „półkowniki”  inaczej mówiąc, trzeba mieć gotowe projekty. W momencie, kiedy ogłasza się nabór,  gmina czy inny beneficjent, zacząłby  przygotowywać się do projektu  to na pewno nie zdążyłby oddać go w terminie. Wiemy że niektóre projekty musimy mieć  na pewnym etapie przygotowane wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o centrum integracji, to dokumentacja projektowa zostanie wykorzystana przy nowym naborze projektów. 
Przewodnicząca Rady dodała, że jeżeli jest przygotowywany projekt unijny  to musi być wykonana pełna dokumentacja tego projektu i stąd kwota 32.000 zł. Mając na uwadze pomieszczenia znajdujące się w piwnicach biblioteki,  Przewodnicząca Rady poinformowała, że uczestniczyła w pracach komisji, która oglądała te pomieszczenia. Jest tam wiele sal o dużej powierzchni, z których jedno jest zawilgocone. Niektóre z tych pomieszczeń są wykorzystywane, np. przez Pana St.Jakubca. Wnioskowano, aby jedno z pomieszczeń pod biblioteką przeznaczyć na magazyn sprzętu dla osób niepełnosprawnych, a inne na zajęcia zespołów muzycznych.
Prawdą jest, że są to piwnice, ale komisja doszła do wniosku, że będą to znacznie lepsze warunki do pracy zespołu muzycznego niż w Cyganerii.
Radny W.Gucz stwierdził, że chciałby rozwinąć wątek, który poruszyła radna A.Mróz. Jest jeszcze drugi element wymagany w prawie budowlanym tj. stosunek okien do powierzchni posadzki, który wynosi 1:5. Jak można to zrealizować w sytuacji, kiedy konstrukcja tej budowli jest niestety niezbyt wytrzymała. Należy rozważyć wszystkie elementy przepisów prawa budowlanego. Ponadto zaproponował,  aby radni w czasie przerwy zobaczyli te pomieszczenia.
Burmistrz Miasta  stwierdził, że skoro radni zajęli się weryfikacją prawa budowlanego i projektu to proponuje zorganizowanie spotkania z projektantem.
Radny A.Kanecki zaproponował, aby sprawą zajęła się Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      15 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój


Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. . "Centrum integracji polsko-czeskiej - współpraca środowisk kulturalnych na pograniczu".  Zmiana została uwidoczniona w załączniku nr 2, gdzie przede wszystkim zostały wykreślone limity dotyczące zaciągania zobowiązań. W załączniku nr 1, zarówno ta zmiana, jak i zmiany, które wynikają z uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy zostały tak dostosowane, że kwota dochodów i kwota wydatków w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej jest taka sama.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    15  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr LI/352/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniającej uchwałę nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój


Głos zabrała Pani U.Karpowicz, która poinformowała, że Statut Uzdrowiska został przyjęty uchwałą z grudnia 2009 r., następnie skorygowany uchwałą z lutego 2010 r. i w tym kształcie Statut obowiązuje. Statut Uzdrowiska jest dokumentem niezbędnym dla sprawnego działania uzdrowiska jakim jest nasze miasto.  Ma za zadanie zagwarantować prowadzenie na terenie gminy, gospodarki w sposób zachowujący walory lecznicze terenu, w szczególności leczniczych surowców naturalnych. W celu bezpośredniej ochrony środowiska naturalnego i walorów leczniczych uzdrowiska, integralną częścią statutu są określone w nim strefy ochrony uzdrowiskowej: „A”, „B”, „C”. W  poszczególnych strefach  ustalone  zostały  minimalne  wskaźniki  powierzchni  terenów  zielonych. W strefie „A” jest to 75%, w strefie „B” jest to 55%, w strefie „C” jest to 25%. W  Uchwale Nr LI/352/10 Rady  Miejskiej  Kudowy-Zdroju z  dnia  24 lutego 2010r. zostały  określone  powierzchnie  stref ochronnych  uzdrowiska  oraz  powierzchnie  terenów  zielonych w   tych  strefach.  W § 4 ust. 6 pkt 4 tejże  uchwały określono  sposób  obliczania  powierzchni  terenu  zielonego, jaki  należy  zbilansować w  ramach  strefy, w  sytuacji   niewystarczającej  powierzchni terenu  zielonego na  obszarze  objętym  inwestycją. To bilansowanie terenów jest możliwe na podstawie pewnych wzorów. W podanych  w  uchwale  wzorach  wystąpiła  pomyłka  pisarska, którą  należy  poprawić.
Radny W.Gucz zwrócił się z następującym pytaniem. Jeżeli wynik wyniesie 0, co wtedy, czy jest to prawidłowe.
U.Karpowicz – jeżeli właściciel na działce o pow. 1000 m2 dysponuje terenem zielonym o pow. 800 m2 to znaczy, że ma tego terenu 80%, a musi mieć 75% do spełnienia warunków.
Radny W.Gucz – a jeżeli działka będzie miała np.  200 m2 to znaczy, że terenu zielonego właściciel będzie miał za mało.
U.Karpowicz – stwierdziła, że nie. Czy terenu zielonego jest za dużo, czy za mało określa się na podstawie bilansu terenu załączonego do projektu zagospodarowania. Z tego wynika jaki procent terenu jest zajęty pod inwestycję, a jaki procent jest terenem zielonym. Jeżeli w strefie „A” , gdzie wymagane jest 75%,  inwestor będzie miał mniej to ten wzór pomaga obliczyć jaka powierzchnia terenu jest niezbędna do zbilansowania w ramach strefy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/352/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniającej uchwałę nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      15 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/352/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniającej uchwałę nr XLVII/324.09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr VI/20/2003 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie przystąpienia gminy Kudowa-Zdrój do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna 


Pani B.Kopeć – sekretarz gminy poinformowała, że projekt w/w uchwały został radnym przedstawiony, ponieważ w dniu 30 listopada 2010 roku rozwiązała się umowa o pracę zawarta z Z-cą Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju Panem Piotrem Maziarzem. W treści uchwały z 2003 roku na przedstawiciela reprezentującego gminę w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej wytypowano Pana P.Maziarza. Koniecznym jest dokonanie tej  zmiany.  Pani sekretarz poinformowała, że wysokość składki jaką gmina płaci corocznie do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej wynosi 3.300 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/20/2003 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie przystąpienia gminy Kudowa-Zdrój do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      15 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w zmiany uchwały nr VI/20/2003 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie przystąpienia gminy Kudowa-Zdrój do stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia  uchwały Rady Miejskiej w powołania Komisji Inwentaryzacyjnej


Pani B.Kopeć – sekretarz gminy poinformowała, że w 1990 r. przyjmując pakiet ustaw mających na celu reformę samorządową, zostały wprowadzone przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym oraz niektórych ustaw, które są bardzo brzemienne w skutkach do dnia dzisiejszego. Są to mianowicie przepisy regulujące sposób podzielenia się majątkiem między Skarbem Państwa a tworzonymi wówczas samorządami. Te przepisy obowiązują do dnia dzisiejszego. Dla nas ważny jest art.17, który dotyczy komunalizacji mienia Skarbu Państwa. Pomimo tego, że minęło 20 lat od tej reformy i  cały proces komunalizacji miał miejsce na początku lat 90-tych to do dnia dzisiejszego zdarzają się takie sytuacje, że są nieruchomości Skarbu Państwa, które  w myśl tego artykułu należy komunalizowć. Dotyczy to w naszej gminie jednej działki stanowiącej swego czasu pas graniczny. Przy każdej nowej kadencji podejmowana jest uchwała w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Jest u nas obyczaj, że w tej komisji jednym z członków jest przewodniczący komisji gospodarczo-ekonomicznej, dlatego proponuje się, aby w skład komisji powołać Pana A.Kaneckiego. Ponadto w skład komisji wchodzi dwóch pracowników Urzędu Miasta tj. Pani M.Rytelewska i Pani Z.Domitraszczyk. Najprawdopodobniej w ciągu obecnej kadencji będzie to ta jedna nieruchomość, ale nie można wykluczyć, że porządkując pewne sytuacje może się okazać, że Skarb Państwa wyrazi wolę, aby gmina w tym trybie skomunalizowała jeszcze inne nieruchomości. Gmina, tak jak mówią przepisy, ma założone księgi wieczyste dla wszystkich swoich nieruchomości.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      15 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w powołania Komisji Inwentaryzacyjnej podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze urzędu miasta


Pani B.Kopeć – sekretarz gminy poinformowała, że w 2009 roku zmienił się zapis art. 6 ustawy o strażach gminnych. Do 2009 r. była możliwość umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze urzędu miasta, ale nie był doprecyzowany sposób nadawania regulaminu organizacyjnego strażom. Straże gminne, które były umiejscowione w strukturach organizacyjnych urzędu, miały od razu w uchwale zawarty regulamin organizacyjny. Taka była praktyka i taką uchwałę Rada podjęła. W momencie kiedy zaszła potrzeba dokonania zmian w regulaminie straży miejskiej, okazało się, że jest problem natury prawnej. Nie było możliwości zmiany regulaminu Straży Miejskiej uchwałą Rady Miejskiej. Straże Miejskie umiejscowione w strukturach Urzędu Miasta mają mieć regulamin nadawany zarządzeniem Burmistrza Miasta, bo tak po zmianie mówi art. 6 ustawy o strażach gminnych. Burmistrz Miasta zarządzeniem nie może zmienić uchwały Rady Miejskiej. W związku z tym, jedynym sensownym wyjściem z tej sytuacji jest uchylenie uchwały z 30.06.2006 roku. W momencie kiedy ta uchwala wejdzie w życie Burmistrz Miasta będzie mógł zarządzeniem nadać Straży Miejskiej nowy regulamin organizacyjny.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze urzędu miasta została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      15 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze urzędu miasta została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.2)

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  
Radny W.Gucz  - 20 stycznia odbyła się odprawa roczna komisariatu policji w Kudowie-Zdroju. Burmistrz Miasta na posiedzeniu komisji gospodarczo-ekonomicznej stwierdził, że przyjazd oddelegowanych z innych jednostek policjantów, powoduje ich zdecydowaną skuteczność i widać, że im na pracy zależy. Gmina co roku dofinansowuje kudowski komisariat policji. Należy się zastanowić co  zrobić, aby komendant komisariatu zmobilizował w jakiś sposób swoich pracowników do pracy. Nie może to być układ taki, że tu szwagier, tu kolega. Nie ma aktywności takiego funkcjonariusza. Radny jest zdania,  że  funkcjonariusze policji   nie powinni pracować w miejscu, w którym mieszkają. Jest to zdrowszy układ. 
Rady zwrócił się do Burmistrza z prośbą, aby powiedział w jaki sposób można zmobilizować funkcjonariuszy policji do lepszej pracy.
Radny M.Mrowiec w nawiązaniu do zapisu dotyczącego spotkania Burmistrza Miasta, Przewodniczącej Pady oraz Wiceprzewodniczącego Rady z Zarządem Powiatu Kłodzkiego zwrócił się z pytaniem, czy lokalizacja podstacji pogotowia ratunkowego w Kudowie jest zagrożona.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem czy został rozpatrzony wniosek Pana J.Spendowskiego o podwyższenie opłat za parking przy basenie, bo podwyższenie tej odpłatności może wypłynąć na mniejszą chęć korzystania, a tym samym ustawianiem się pod Amforą, za basenem, na wszystkich możliwych ścieżkach, na ul. Słonecznej itd.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem czy Burmistrz Miasta przychylił się do prośby Powiatowego Urzędu Pracy o obniżenie wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń zlokalizowanych w Urzędzie Miasta do kwoty 400 zł.
Burmistrz Miasta odpowiadając na pytanie radnej A.Mróz poinformował, że budżet Powiatowego Urzędu Pracy wynosi ¼ budżetu ubiegłego roku. Trudno powiedzieć na ile skuteczne będą interwencje w sprawie pozyskania dodatkowych środków z tzw. programów specjalnych. Programy specjalne to Europejski Fundusz Społeczny. Jeśli uda się coś podreperować tymi środkami specjalnymi to na pewno nie będą to środki na roboty publiczne. Jeśli już, to będą to środki na podniesienie efektywności dofinansowania, które jest liczone w tzw. wzroście aktywności ludzi, którzy są na długotrwałym bezrobociu. Z brakiem środków w budżecie  PUP wiąże się fakt zamykania punktów pośrednictwa pracy. Do tej pory taki punkt był w każdej gminie. Wcześniej punkt zlikwidowano w Lewinie Kłodzkim, planuje się zlikwidowanie punktów pośrednictwa w Dusznikach-Zdroju i  Szczytnej. Najprawdopodobniej takie punkty pośrednictwa dla bezrobotnych i pomocy niepełnosprawnych zostaną w Kudowie i Kłodzku oraz w większych miejscowościach. Mają być tzw.  punkty, do których będzie przyjeżdżał pośrednik pracy. Gmina Kudowa-Zdrój jest w sytuacji takiej, że może pomagać Powiatowemu Urzędowi Pracy właśnie wysokością czynszu najmu. Podjęto decyzję, że czynsz za pierwsze dwa miesiące roku nie będzie zmieniany, natomiast od 1 marca  czynsz będzie obniżony.
Jeżeli chodzi o sprawę poruszoną przez radną E.Marecką-Szydło dotyczącą  podwyższenia opłat za parking przy basenie Burmistrz Miasta poinformował, że nie wyrażono zgody na podwyżkę opłat. Ponadto poinformował, że podjęto decyzję o rezygnacji z opłat za parking dla osób korzystających z basenu.  Będzie to wprowadzone po dokonaniu  odpowiednich  ustaleń.
Nawiązując do pytania radnego M.Mrowca dot. pogotowia ratunkowego Burmistrz Miasta poinformował, że rozmowy z Zarządem Powiatu Kłodzkiego dotyczyły rzeczy dla gminy bardzo ważnych i strategicznych m.in. jakie będzie stanowisko nowego Zarządu w sprawie oświaty ponadgimnazjalnej, ponieważ były pewne deklaracje składane przed wyborami dot. budowy łącznika, modernizacji liceum ogólnokształcącego, budowy hali widowiskowo-sportowej. Musimy pamiętać, że  o sprawach, na których gminie zależy należy wiedzieć, czy są one realne do wykonania w najbliższym czasie. Jednym z elementów było pytanie, co Starostwo ma zamiar zrobić, jeśli chodzi o podstację pogotowia ratunkowego w Kudowie-Zdroju. Cały czas słyszy się o tym , że Starostwo chce włączyć Sanatorium Wojskowe w struktury ZOZ-u Kłodzkiego. Sprawa jest do dzisiaj nie załatwiona. Burmistrz stwierdził, że nie wie, czy sprawa skończyła się w październiku ubiegłego roku na podjęciu uchwały wyrażającej wolę , czy materializowany jest ten pomysł. W czasie rozmów spytano wprost, co Starostwo ma zamiar zrobić po przejęciu tak ogromnego majątku, czy zabiorą pogotowie z budynku położonego przy ul. Zdrojowej 27.  Jeżeli chodzi o pogotowie w Kudowie nie ma żadnych zagrożeń.
Odpowiadając na pytanie radnego W.Gucza Burmistrz Miasta poinformował, że z policją odbyły się dwa spotkania. Pierwsze jest to tzw. roczna odprawa, którą organizuje Komendant Powiatowy policji i na tym spotkaniu obecna była pani sekretarz. Natomiast drugie spotkanie, o którym rozmawiano na komisji gospodarczo-ekonomicznej  to był tzw. „stół roboczy”, na którym rozmawiano na temat jak skutecznie poprawić jakość pracy policji. Burmistrz stwierdził, że nie jest to jednostka, która w jakikolwiek sposób podlega samorządowi. Są pewne wymogi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,  które muszą spełniać jako pracownicy mundurowi. W czasie tego spotkania rozmawiano o tym, aby policja była bardziej widoczna i bardziej aktywna. Czekamy na notatkę z tego spotkania.  Komendant Powiatowy obiecał, że policjanta będzie częściej niż do tej pory widać w mieście w patrolu pieszym. Wracając do funkcjonariuszy z innych jednostek, którzy przyjeżdżają do Kudowy należy stwierdzić, że w sposób naturalny wynika, że im jest łatwiej ingerować, że jest im łatwiej brać udział w akcji, kiedy nie są  powiązani żadnymi zależnościami. Dlatego od wielu lat gmina stara się, aby przynajmniej przez okres lata tacy funkcjonariusze w Kudowie pracowali. Burmistrz Miasta poinformował, że w roku ubiegłym pojawił się nowy partner tj. straż graniczna. Obecny na sesji komendant Piotr Piekarski stara się pomagać gminie np. w czasie imprez, w dni wolne od pracy itp. Trudno powiedzieć co można zrobić więcej. Gmina stara się pomóc policji na tyle, żeby byli zadowoleni z warunków pracy, ale z drugiej strony gmina oczekuje, aby byli bardziej skuteczni.
Radna A.Mróz - Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała, że na koniec bieżącego roku wygasa umowa dot. dostawy ciepła z DZT Fortum, Z tego co jej wiadomo Spółdzielnia podjęła już kroki w tym kierunku, aby uruchomić lokalne kotłownie. Jeżeli Spółdzielnia rzeczywiście się odłączy to co z tym ludźmi, którzy są zasilani przez DZT Fortum, bo przecież  najprawdopodobniej zakręcą kurek z ciepłem. O tym rozmawiano wcześniej na posiedzeniu komisji gospodarczo-ekonomicznej. Czy w tej sprawie pojawiło się coś nowego.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest to już nie DZT Fortum a Fortum Heat sp. z o.o. Jest to prawie 100% partner z Finlandii, który podjął decyzję o wycofaniu się ze wszystkich kotłowni o mocy do 5 megawatów.  Kotłownia centralna położona przy ul. Łąkowej  na dokładnie 4,9 megawatów, a budowano ją kiedyś na 10 lat. Ludzie  starają się oszczędzać na wszystkim, doszło do tego, że po pierwszym okresie oszczędzania wyłączono jeden z bloków tej kotłowni i wystarczało 5 megawatów, teraz po wprowadzeniu ekologicznego systemu ogrzewania w tej wielkiej budowli został postawiony mały kontener, w którym mieści się cala kotłownia o mocy poniżej 5 megawatów. Są jeszcze w ich posiadaniu kotłownie lokalne tj. ul. Fabryczna 13, ul. Wojska Polskiego 2 i dwie kotłownie przy ul. Tkackiej 22 (budynek spółdzielczy). W momencie kiedy Fortum Heat sp. z o.o. sprzeda te kotłownie w myśl tego strategicznego działania, to jest zobowiązana, aby świadczyć te usługi dalej. Jeżeli jednak z kotłowni centralnej zaczną odłączać się odbiorcy, to ci którzy zostaną będą musieli te straty pokryć. Znaczy to, że głownie mieszkańcy osiedla przy  ul. Łąkowej będą płacić jeszcze więcej niż płacą obecnie. To samo może być z budynkami komunalnymi przy ul. Buczka 24 i 26. Spółdzielnia Mieszkaniowa ambitnie przygotowuje program budowy 28 kotłowni lokalnych. Nawiązując do projektu na pomieszczenie pod biblioteką, o którym mówiono wcześniej, Burmistrz poinformował, że musi być przygotowany aneks do projektu Gmina musi dla tych pomieszczeń wybudować indywidualną kotłownię. Jedno z tych pomieszczeń planuje się przeznaczyć na kotłownię. Gmina nie ma umowy mówiącej, że kończy się ona na koniec roku. Ta data jest datą kiedy każda ze stron umowę może wypowiedzieć. W związku z tym, że się o  tym mówi, gmina też się do tego przygotowuje. Przygotowywany jest cały program termomodernizacji budynków przy ul. Łąkowej. Jest to oferta, która będzie już niedługo gotowa. Odbyło się spotkanie z prezesem ZAMG.
Pozostałe kotłownie nie działają na gminę bezpośrednio,  ponieważ zarządcą wszystkich budynków, które mają ciepło z DZT jest ZAGM Kłodzko. Jeżeli chodzi o budynek Zespołu Szkół Publicznych to gmina przygotowuje się do opracowania założeń dotyczących przyszłego systemu grzewczego dla nowobudowanego zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Szkolnej, który byłby jednocześnie ogrzewany z kotłowni, która będzie zlokalizowana w budynku ZSP przy ul. Szkolnej 8. Czy to się uda zrealizować trudno powiedzieć, ponieważ nie jest rzeczą łatwą uzyskanie efektu ekologicznego. Aby otrzymać pomoc z funduszy ochrony środowiska, trzeba mieć efekt ekologiczny.  Przy budowie nowej kotłowni będzie to trudne, chyba że będą to, odnawialne źródła energii. 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej żyją tym problemem, odbywają się spotkania temu tematowi poświęcone. Budowa wielu kotłowni wiąże się z ogromnymi wydatkami i wiadomo, że wydatki te będą musieli pokryć spółdzielcy.
Burmistrz Miasta poinformował, że odbywają się spotkania z władzami Spółdzielni, ponieważ Spółdzielnia sama bez udziału gminy  sobie z tym nie poradzi. Wybudowanie kotłowni to nie wszystko, trzeba jeszcze mieć gaz do tych kotłowni.  Trzeba się zastanowić w jaki sposób i kto pokryje koszty związane z wykonaniem sieci. Gmina może być gwarantem  bezpieczeństwa dostawy gazu.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że w latach 90-tych w mieście powstawało bardzo dużo kotłowni lokalnych. Czy spółdzielcy mogą liczyć na wsparcie ze strony Burmistrza w działaniach mających na celu pozyskanie środków na budowę kotłowni np. z Banku Ochrony Środowiska czy innych funduszy zewnętrznych.
Burmistrz Miasta stwierdził, że należy mieć symulację i koncepcję dot. sposobu budowy tych kotłowni. Należy wiedzieć, gdzie te kotłownie będą zlokalizowane i na podstawie tego Zakład Gazowniczy Oddział w Kłodzku i w Wałbrzychu przygotuje informację dotycząca możliwości dostawy gazu, czyli tzw. umowę przyłączeniową. Z takiej umowy wynika, co jest po stronie odbiorcy gazu, a co jest po stronie dostawcy gazu.
Na dzisiaj wiemy, że dla mieszkańców osiedla przy ul. Łąkowej system  finansowania termomodernizacji jest zupełnie inny niż będzie dla Spółdzielni Mieszkaniowej. Gmina skorzysta z tzw. premii termomodernizacyjnej. Nie da się przeprowadzić termomodernizacji jednocześnie we wszystkich budynkach i w jednym dniu odłączyć wszystkich budynków od kotłowni centralne.  Jest to  długotrwały i kosztowny proces. Mieszkańcy, którzy będą w programie termomodernizacji uczestniczyć musza mieć świadomość, że koniczne będzie zaciągnięcie kredytu. Przygotowane są symulacje na 7 i 10 lat. Dla ludzi młodych nie wychodzi to wcale źle, ale dla ludzi starszych perspektywa 10 lat wydaje się trudną do zrealizowania. Oferta gminy w stosunku do mieszkańców osiedla przy ul. Łąkowej będzie ze względów finansowych zdecydowanie korzystniejsza niż dla spółdzielców i tych którzy mieszkają przy ul. Buczka 24 i 26, są to budynki komunalne. Jest to sprawa bardzo trudna, ale do zrealizowania.
Burmistrz Miasta odczytał pismo Ministra Infrastruktury skierowane do Marszałka Sejmu RP w sprawie odpowiedzi na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie dramatycznej trudnej sytuacji kolejowej w Kotlinie Kłodzkiej. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Salę obrad opuściła radna A.Grzegorzewska. Na sali obrad pozostało 14 radnych.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
 
Ad.3)


Głos zabrał pan Piotr Piekarski – Komendant Placówki  Straży Granicznej w Kłodzku, który złożył podziękowania za środki przyznane Straży Granicznej na zakup paliwa. Poinformował, że zakupione ze środków przyznanych przez gminę paliwo będzie przeznaczone  dla pojazdów zlokalizowanych w Kudowie. Funkcjonariusze Straży Granicznej uczestniczą we wszystkich ważnych wydarzeniach, które odbywają się na terenie Kudowy-Zdroju. Zapewnił, że Kudowie nigdy nie odmówią pomocy i w miarę możliwości są do dyspozycji.
Radna A.Mróz zwróciła się z prośbą, aby w przyszłości sesje Rady Miejskiej odbywały się w późniejszych godzinach.
Radny W.Gucz zwrócił się z wnioskiem, aby na ogłoszeniach o terminach posiedzeń Komisji podawać tematykę posiedzenia.
Przewodnicząca Rady w związku z w/w wnioskiem zwróciła się z prośbą, aby przewodniczący Komisji ustalając termin posiedzenia komisji podawali również jego tematykę.
Radny M.Mrowiec poinformował, że ul. Słone złożonych jest dużo kręgów. W związku z tym zwrócił się z pytaniem do Prezesa KZWiK sp. z o.o. z pytaniem, czy jest to związanie z realizacją kolejnego etapu inwestycji.
K.Kierończyk Prezes KZWiK sp. z o.o.  przedstawił zebranym informację na temat realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na Pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu”.
Źródłem finansowania projektu jest  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -  Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Dziedzina wsparcia: 1.2. Ochrona środowiska. Kudowa i Nachod to miasta partnerskie leżące w geograficznie tożsamym obszarze. Obszar ten należy do zlewni Morza Północnego. Woda z kudowskich potoków wpada do rzeki Metuji a następnie Łaby. Nieoczyszczone ścieki z tego obszaru  zanieczyszczają te właśnie rzeki. Dlatego władze samorządowe oraz spółki wodne obu miast opracowały wieloletnie wspólne działania dotyczące ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej. Z uwagi na sąsiedzkie położenie geograficzne oraz tę samą zlewnię wód, wspólne rozwiązywanie tych problemów było najbardziej uzasadnione z punktu widzenia efektywności prowadzonych działań. W ramach przygotowania projektu wytypowano te części obu miast które przyczyniają się do zanieczyszczenia rzeki Metuja i wymagają skanalizowania. W Kudowie Zdroju jest to część miasta Słone, przylegająca bezpośrednio do granicy państwowej a w Nachodzie część miasta Lipi, znajdująca się przy Metuji. W ramach prac budowlanych będzie wykonana sieć kanalizacyjna dla lewobrzeżnej części ul Słone o długości 0,82 km. Ponadto przewiduje się wykonanie pompowni ścieków i włącznie rurociągu tłocznego do istniejącego rurociągu położonego wzdłuż ul. Słone. Do kanalizacji zostanie włączone ok. 65 osób.   Koszt całkowity: 423.767,71 zł netto, dofinansowanie UE: 360.202,55 zł, wkład własny: 63.565,16 zł. Jest to realizacja pełnego zakresu ochrony czystości rzeki Klikawy całego Słonego. Jest to ostatni etap rozpoczętej w 1994 r. budowy sieci kanalizacyjnej na ul. Słone. 
Radna A.Mróz poinformowała, że jadąc ul. Nad Potokiem widać, że brzeg rzeki zanieczyszczony jest gruzem, który leży bezpośrednio przy ogrodzeniu  prywatnych posesji (wyjeżdżając z ul. Buczka skręcając w lewo,  jest to mniej więcej  na wysokości byłego zakładu wulkanizacyjnego). W związku z tym radna zwróciła się z pytaniem, czy czyszczenie brzegów rzeki należy do gminy, czy właściciele tych przyległych posesji powinni sami sprzątać.
Burmistrz Miasta poinformował, że rzeka jest w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ubiegłym roku rozpoczęto I etap czyszczenia wszystkich rzek na terenie gminy, które są w zarządzie RZGW tj. Klikawa na odcinku od pierwszego mostu przy wjeździe do miasta do granicy z Czechami, potok Czrmnica i potok Trzemeszna. Te miejsca, o których mówiła radna są zanieczyszczenie systematycznie. Administratorem brzegu jest RZGW i to oni powinni skierować sprawę do Sądu. Jeżeli  nie uda się wyegzekwować od tych ludzi uporządkowania brzegu, zastosowane zostaną kary administracyjne.
Burmistrz Miasta stwierdził, że podczas rozpatrywania skarg państwa Duch na poprzedniej sesji  nie chciał zabierać głosu. W związku z tym, że emocje już opadły chciałby radnych zapoznać z faktami jakie mają miejsce jeżeli chodzi o  Państwa Duch Jest to stan faktyczny na dzień 28.02.2011 r.
- 28.05.2009r. do Urzędu Miejskiego w Kudowie – Zdroju wpłynął wniosek Pani Duch o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego.
Umowa najmu lokalu socjalnego została zawarta na okres od 01.08.2009r. do 31.07.2010r.
- w październiku 2009r. doszło do konfliktu pomiędzy Państwem Duch, a ich najbliższym otoczeniem tj. mieszkańcami budynku przy ul. Słone 33.
- 07.01.2010r. Państwo Duch proszą z uwagi na konflikt z mieszkańcami budynku przy ul. Słone 33 o zamianę zajmowanego lokalu socjalnego na inny lokal socjalny w Kudowie – Zdroju.
Państwo Duch nigdy nie byli wpisani na listę osób oczekujących na mieszkanie.
Pierwszy wniosek o przydział mieszkania został złożony 26.03.2010r.
Pierwszy wniosek o zamianę mieszkania został złożony przez Państwa Duch 14.02.2011r. po uprzednim pouczeniu go przez Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju  i poproszeniu o złożenie takiego wniosku.
Od 2005r. gmina Kudowa – Zdrój wydała ponad 340.000 zł. na adaptację pomieszczeń na lokale socjalne, których liczba aktualnie wynosi 45. Dla porównania w 2005r. lokali tych było 14. W 2005 r. ilość osób oczekujących na mieszkania komunalne wynosiła 72 osoby natomiast   w 2010 r. - 36 osób.
Przewodnicząca Rady odpowiadając na informację przekazana na poprzedniej sesji przez radnego W.Gucza dot. braku ogłoszeń o sesji na tablicach informacyjnych osiedla Fabrycznego, poinformowała że takie ogłoszenia były wywieszone. Bardzo często zdarza się, że są  one zaklejane lub zrywane. Ogłoszenia będą wieszane na tydzień przed sesją, a dwa dni przed sesją pracownicy Straży Miejskiej sprawdzą, czy ogłoszenia są czytelne i aktualne.  Gdyby się zdarzyło, że radni zauważą brak ogłoszeń o sesji, to fakt ten należy zgłosić do biura Rady. 
Przewodnicząca Rady odczytała pismo Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przejęcia przez Polskę z dniem 1 lipca 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Przedmiotowe pismo Przewodnicząca Rady przekazała Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w celu jego analizy, ponieważ gmina została zachęcona do współpracy i przesyłania informacji o organizowanych wydarzeniach związanych z prezydencją.
Burmistrz Miasta poinformował, że na wniosek Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu przyznano gminie Kudowa-Zdrój  organizację „Centralnych Dni Olimpijczyka”, które odbędą się w dniach 15 – 17 kwietnia 2011 r. na Uniwersytecie Wrocławskim i w Kudowie-Zdroju.
Patronat nad tym wyjątkowym wydarzeniem objęli:
• Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Grzegorz Schetyna,
• Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pan Andrzej Kraśnicki,
• Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Pan prof. dr hab. Marek Bojarski,
• Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Rafał Jurkowlaniec.
Uroczystość  otwarcia odbędzie się 15 kwietnia 2011 r. w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Spodziewany jest udział blisko 150 polskich olimpijczyków, kultury, biznesu i mediów. Następnie uczestnicy udadzą się do Kudowy-Zdroju. To sportowe święto zostanie zainaugurowane przemarszem barwnego korowodu z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II do Teatru Zdrojowego, gdzie przedstawiony będzie ceremoniał olimpijski. Zaplanowano spotkania olimpijczyków z miejscową młodzieżą, mieszkańcami i kuracjuszami. Odbędą się pokazy i rozgrywki sportowe na wszystkich obiektach sportowych. Będą też spotkania integracyjne, na których promowany będzie sport i aktywny wypoczynek.
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych o otrzymanym piśmie w sprawie przedstawiania na sesji oferty dot. portalu społecznościowego. Pismo zostało przekazane Przewodniczącemu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej w celu przeanalizowania go na posiedzeniu komisji.
Ponadto poinformowała, że Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju organizuje  szkolenie dla nowych radnych. Zainteresowanch prosi o potwierdzenie udzialu.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Przewodniczących Komisji o oddawanie w terminie  do teczek protokołów z posiedzeń Komisji.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  sesję Rady Miejskiej.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

 

 

 

 

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr V/11 z dnia 03 marca 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2011 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż