Protokół nr VI/11 z dnia 08 kwietnia 2011 roku

 

PROTOKÓŁ NR VI/11
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju

z dnia 08 kwietnia 2011 roku

 

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI       -  1300

  

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -  1715
 

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

Radni nieobecni:

1.      Wojciech Biernacik             - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie  odczytała porządek obrad:

1.      Uroczyste pożegnanie  Pana Bronisława Kamińskiego – dyrektora Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego.

2.      Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 31.01.2011 r. i 03.03.2011 r.

3.      Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :

-     zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok,

-     zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

-          przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”,

-          przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2010,

-          uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa - Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju,

-          uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa - Zdrój dla terenu położonego w rejonie ul. Buczka,

-          uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa - Zdrój dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza,

-          zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój stałych obwodów głosowania.

4.      Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

5.      Wolne wnioski – zapytania.

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do proponowanego porządku obrad.

 

Ad.1)

 

Odchodzącemu na emeryturę Panu Bronisławowi Kamińskiemu w imieniu władz miasta podziękowania za dotychczasową pracę,  życzenia wielu lat zdrowia i dalszych sukcesów  złożyli Pani Ł.Rachuba – Przewodnicząca Rady Miejskiej, pan Andrzej Kanecki – Wiceprzewodniczący rady Miejskiej  oraz Pan Cz.Krecichwost – Burmistrz Miasta. Ponadto podziękowania i życzenia złożyli Panu B.Kamińskiemu przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój, Pani E.Różewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Pani Dyrektor U.Faroń-Bielecka z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pan J.Charczuk – radny Powiatu Kłodzkiego, Pan M.Biernacki obecny Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego z pracownikami Muzeum, dr Ryszard Gładkiewicz pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Przewodniczący Rady Naukowej Muzeum, Pani Jadwiga  Dunaj pracownik Wydziału Wydawnictw Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że w związku z odejściem na emeryturę Pana B.Kamińskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego został powołany dotychczasowy Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Pan Marek Biernacki. Na stanowisko kierownika Referatu Promocji, Kultury i Sportu został natomiast powołany Pan Wojciech Duś.

 

 Salę obrad opuścił radny A.Kanecki. Na sali obrad pozostało 13 radnych.

 

Ad.2)

 

Przy obecności 13 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokoły  z sesji Rady Miejskiej nr IV/11 z dnia 31.01.2011 r. i nr V/11 z dnia 03.03.2011 r.

  

Ad.3)

 

  • Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok 

Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że projekt uchwały zakłada zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 4.270.239 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:

Dochody:

- dział 600 -  w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację projektu pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” zmniejsza się planowane dochody z tytułu refundacji z budżetu UE o 3.709.122 zł. W związku z podjęciem decyzji o przesunięciu realizacji II etapu w/w zadania na rok 2012 zmniejsza się planowane dochody o 621.000 zł.

- dział -  700 dokonuje się przeniesienia między paragrafami nieprawidłowo ujęte kwoty dochodów z tytułu nieterminowego regulowania należności za wieczyste użytkowanie gruntów,

- dział 758 zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej o 4.977 zł,

- dział  900 – do planów dochodów  wprowadza się kwotę 55.000 ł z tytułu  odszkodowania od dostawcy samochodu do wywozu nieczystości stałych za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy,

- dział 926 - wprowadza się dotacje w kwocie 9.860 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Nauka i doskonalenie pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kudowa-Zdrój”.

Wydatki:

- dział 600 - w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację projektu pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” zmniejsza się wydatki o 2.908.694 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim – etap II” na 2012 r. zmniejsza się planowane wydatki o 1.314.565 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. „ Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju – etap II ul. Świerkowa” zmniejsza się wydatki o 130.000 zł. Zwiększa się wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu pn. „ Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap III” o 8.000 zł.

- dział 700 – kwotę 60.000 zł przeznacza się na nagrody w konkursie „Mój dom na medal”, odstępuje się od realizacji zadania pn. „Utwardzenie terenu w sąsiedztwie budynków przy ul. Zdrojowej 40 i 42, wprowadza się zadanie pn. „Budowa komina w budynku mieszkalnym przy ul. Głównej 11” na kwotę 6.000 zł i zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej 1 dla potrzeb osoby niepełnosprawnej” w kwocie 15.000 zł, wprowadza się kwotę 20.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu tzw. 17 ha.

- dział 750 – wprowadza się wydatki w kwocie 10.000 zł na modernizację instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przepięciowej komputerów i serwerów w budynku Urzędu Miasta,

- dział 754 – dokonuje się przeniesienia kwoty 6.550 zł w związku z podjęciem decyzji o przekazaniu wykonanych mebli dla Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju w formie darowizny,

- dział  900 – wprowadza się wydatki w kwocie 15.500 zł na dokonanie przeglądu drzew w Parku Zdrojowym, wprowadza się wydatki w kwocie 50.000 zł na wykonanie dokumentacji  I etapu oświetlenia na ul. Tkackiej,

- dział 926 – wprowadza się wydatki w kwocie 23.520 zł związane z realizacją zadania „Nauka i doskonalenie pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kudowa-Zdrój”

Radny W.Gucz stwierdził, że gmina uzyskała przychód w kwocie 55.000 zł z tytułu  odszkodowania od dostawcy samochodu do wywozu nieczystości. Radny proponuje wprowadzenie tej kwoty do budżetu i przeznaczenie jej na dokończenie cmentarza komunalnego na Zakrzu  tzn. na wyłożenie alejek kostką betonową. Te środki w zupełności wystarczą na wykonanie tych alejek, bo o to apelują mieszkańcy.

Pani Skarbnik stwierdziła, że kwota ta została już rozdysponowana i przyjęta do budżetu jako dochody bieżące, natomiast jeżeli chodzi o propozycję radnego to są to wydatki majątkowe.

Burmistrz Miasta zaproponował, aby propozycję radnego W.Gucza zapisać jako wniosek z sesji.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 została podjęta następującą ilością głosów:

 

 za było                -      13 radnych

 przeciw było       -        0 radnych

 wstrzymało  się   -        0 radnych

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok została podjęta jednogłośnie.

 

  • Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zmiany, które zostały ujęte w uchwale dot. zmian w budżecie gminy pociągnęły za sobą zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Przesuniecie realizacji zadania  „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim – etap II” na 2012 r. spowodowało wprowadzenie w załączniku nr 2 w limitach zobowiązań, wprowadzenie dla tego zadania limitu  w wysokości 1.314.000 zł na 2012r. Ponadto zmiana polegająca na wprowadzeniu w uchwale budżetowej wydatków w wysokości 20.000 zł na przegotowanie dokumentacji uzbrojenia tzw. 17 ha spowodowała zmniejszenie limitów zobowiązań w 2012 r. i wprowadzenie tego limitu na 2011 r. Inne zmiany, które zostały wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą  wprowadzenia danych dotyczących wykonania budżetu za 2010 r. Kolejna zmiana dotyczy wykazania kwoty zadłużenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa. Do zadłużenia  z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono  umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach i umowy leasingu.

Na salę obrad powrócił radny A.Kanecki. Liczna radnych na sali obrad – 14.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 

 za było                -    14  radnych

 przeciw było       -      0  radnych

wstrzymało  się   -       0  radnych

 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

  • Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”

Głos zabrała Pani H.Jędrzejewska, która poinformowała, że program współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok został przyjęty 29.12.2009 r. i został skierowany głównie do organizacji działających na terenie gminy, jak również na rzecz mieszkańców gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 12 podmiotów, które zrealizowały 14 zadań. Ta uchwała został poddana konsultacjom społecznym w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Kudowy. Dwie organizacje odpowiedziały na konsultacje nie wnosząc do uchwały żadnych uwag. Organizacje realizowały zadania w trzech głównych zakresach współpracy z gminą: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury ii dziedzictwa narodowego, pomoc społeczna i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Jeżeli  chodzi o kulturę fizyczną i sport to tutaj dotację otrzymały  głównie  kluby sportowe, które realizowały regularne zajęcia sportowe. Z tej formy zajęć skorzystało ok. 238 dzieci i młodzieży. Organizacje zorganizowały również imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadania w tym zakresie zostały zrealizowane przez trzy stowarzyszenia, które zorganizowały następujące imprezy: XLVIII Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski zorganizowany przez Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne, Międzynarodowe III Forum Muzeów Domowych  zorganizowane przez Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe z Wrocławia i Poeci Pogranicza Polsko-Czeskiego 2010 - Konkurs poetycki i wydanie tomiku poezji oraz widowisko „Viva Poetica” zorganizowany przez Stowarzyszenie Fundus Glacensis.  Pomoc społeczna - w zakresie pomocy społecznej Polski Komitet Pomocy Społecznej zakupił talony żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Kudowy na Wielkanoc (dla 33 osób) oraz na Boże Narodzenie (dla 30 osób).

Radny M.Olejarz stwierdził, że jest powoływana komisja, która rozpatruje wnioski wszystkich organizacji kudowskich. Komisja rozpatruje wnioski, przedstawia propozycje dot. kwot dofinansowania. Ostateczne  zdanie i tak jest zdaniem burmistrza. Czy w związku z tym jest sens działania takiej komisji, czy to nie może odbywać się bez powoływania komisji.

Pani H.Jędrzejewska poinformowała, że komisja musi być powołana, ponieważ tak przewiduje ustawa. Ustaw mówi, że musi być powołana komisja konkursowa, która przygotowuje propozycje burmistrzowi. Burmistrz ma ostateczny głos i podejmuje ostateczną decyzję. Komisja jest organem pomocniczym, doradczym, który przedstawia  swoje propozycje burmistrzowi.

Pani I.Biernacik poinformowała, że komisja przede wszystkim sprawdza, czy złożone wnioski są poprawne pod względem formalnym.

Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że komisja jest powołana po to, aby sprawdzić, czy wszyscy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie,  spełnili wymogi w 2010 r., aby to dofinansowanie im przyznać w 2011 r. Pani H.Jędrzejewska przygotowuje  materiały. Jeśli jest brak  dokumentów, lub są źle prowadzone przez tych, którzy otrzymali dofinansowanie lub źle złożyli nowy wniosek na rok 2011, udziału w podziale środków nie biorą. Komisja przedstawia swoje propozycje, które  są dyskutowane. Następnie odbywa się spotkanie z przedstawicielami organizacji składających wnioski o dofinansowanie. Takie spotkanie odbyło się również w tym roku. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy prezesi uczniowskich klubów sportowych oraz dyrektorzy szkół. Nikt z obecnych nie zgłosił, żadnych uwag do przedstawionej im propozycji podziału środków na 2011 r.

Radny W.Gucz – w budżecie gminy uchwalono na dofinansowanie kwotę 150.000 zł, z czego rozdysponowano kwotę 130.000 zł.   Radny zaproponował, aby w związku z tym, że zostały jeszcze środki, podnieść kwotę dofinansowania dla ULKS Czermna – piłka nożna z kwoty 6.000 zł na 10.000 zł.

Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem na co zostanie przeznaczona kwota 20.000 zł, która nie została jeszcze rozdysponowana.

Burmistrz Miasta stwierdził, że spodziewał się tego typu dyskusji dlatego, został radnym przekazany materiał dotyczący wykorzystania środków finansowych przez organizacje sportowe i inne. Jeśli przeanalizuje się ten materiał szczegółowo, to można zauważyć, że sam UKS „Opal” otrzymał w ubiegłym roku z budżetu gminy  61.156 zł czyli prawie połowę tego to zostało przyznane wszystkim organizacjom na 2011 r. Należy zwrócić uwagę na to jakie są koszty transportu  dla  sekcji piłki siatkowej (9.361 zł). Na organizacje  pozarządowe w roku ubiegłym  podzielono kwotę 150.000 zł, w roku bieżącym 130.000 zł. Nie ma możliwości, aby zwiększać przyznane kwoty. Burmistrz poinformował, że w ubiegłym roku ponad 400.000 zł bez inwestycji gmina wydała na sport.

Przewodnicząca Rady – radny W.Gucz przedstawił propozycję podniesienia kwoty dofinansowania dla ULKS Czermna do kwoty 10.000 zł. Kwota 20.000 zł jest przeznaczona na opłacenie transportu zawodników na zawody. Czy w związku z tym, jeżeli kwota dla ULKS Czermna zostanie podniesiona,  może się zdarzyć tak, że dla innych zabraknie funduszy na opłacenie transportu.

Burmistrz Miasta jeszcze raz poinformował, że jest po spotkaniu z wszystkimi klubami sportowymi i nikt nie wnosił uwag do przedstawionej propozycji podziału środków na 2011 r. łącznie z sekcją piłki nożnej w Czermnej. Na spotkaniu tylko pan K.Roman prosił, aby dofinansować również seniorów, zawodników, którzy startują w maratonach na terenie Polski.

Radna A.Mróz stwierdziła że nadal nie wie, czy te 20.000 zł to jest rezerwa. Jeżeli tak to na jakie cele zostanie przeznaczona.

Burmistrz Miasta – jeżeli spojrzy się na wydatki przeznaczone na transport w ubiegłym  roku, to wiadomo na co są środki zarezerwowane w tym roku.  Na sport potrzebna jest kwota 300.000 zł a podzielono 130.000 zł.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że rezerwa przeznaczona będzie na potrzeby klubów sportowych, przede wszystkim na transport, związany z wyjazdami na zawody. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok” została podjęta następującą ilością głosów:

 

 za było                -      14 radnych

 przeciw było       -        0 radnych

 wstrzymało  się   -        0 radnych

 

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok” została podjęta jednogłośnie.

 

  • Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2010

Pani K.Oczkowska poinformowała, że obowiązek przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój nakłada na organ wykonawczy gminy ustawa z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Program profilaktyki w naszej gminie obejmuje zarówno problemy przeciwdziałania alkoholizmowi jak i  narkomanii. Środki przeznaczone na Gminny Program Profilaktyki pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Realizatorem zadań określonych w programie  jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która działa na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta. Zadania przyjęte do realizacji określają ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu  narkomanii. Zadania, które zrealizowano w ubiegłym roku zostały ujęte w pięciu grupach tematycznych:

1.      zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków;

2.      udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;

3.      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych;

4.      wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;

5.      podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Podjętych działań na przestrzeni ubiegłego roku było bardzo wiele. Najważniejsze z nich to: działalność punktu  informacyjno – konsultacyjnego ds. uzależnień przy ul. Poznańskiej 2, funkcjonowanie świetlic środowiskowych, dofinansowywanie zajęć sportowych w ramach pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w kilku sekcjach sportowych, organizacja i finansowanie konkursów profilaktycznych, realizacja szkoleń dla  nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz sprzedawców alkoholu, a poza tym organizacja różnego rodzaju działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. Całość realizacji programu zamknęła się w kwocie 271.258,02 zł.

Burmistrz Miasta poinformował, że nastąpiła zmiana sposobu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na posiedzenia Komisji zapraszani są obecnie nauczyciele, dyrektorzy szkół. Chodzi o to, aby w rozwiązywaniu problemów, którymi zajmuje się Komisja uczestniczyli również nauczyciele. Problemy najczęściej zaczynają się w domu, przenoszą się do szkoły, a później wynoszone są na ulice. Szkoły będą informować Komisję o problemach czy sprawach, o których często się po prostu nie wie, które do Komisji nie docierają.  Gminna Komisja przejęła również nadzór nad placami zabaw, które znajdują się na terenie gminy (konserwacja, bezpieczeństwo, porządki itd.).

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2010 została podjęta następującą ilością głosów:

 

 za było                -      14 radnych

 przeciw było       -        0 radnych

 wstrzymało  się   -        0 radnych

 

Uchwała w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2010 została podjęta jednogłośnie.

 

  • Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa - Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju

Pani U.Karpowicz poinformowała, że trzy projekty uchwał przedstawione radnym odnoszą się do terenów: w obrębie Czermna o pow. ok. 3000 m2, w rejonie ul. Mickiewicza o pow. ok. 7500 m2 i w rejonie ul. Buczka o pow. ok. 6000 m2. Uchwała o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uchwałą, która kończy procedurę uchwalenia planu. Procedura ta rozpoczęła się w  lipcu 2009 r.  uchwałą w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie został opracowany projekt zmiany planu, została przygotowana uchwała. Te dokumenty były uzgodnione i pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie organy określone ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku rejonu  Czermna zmieniane są ustalenia planu, które do tej pory mówiły o tym, że teren jest terenem rolnym. Z przeznaczenia na cele rolne zmienia się na możliwość wprowadzenia funkcji usługowej oraz mieszkalnictwa. W przypadku ul. Mickiewicza zostają uszczegółowione zapisy planu i teren zostanie przeznaczony pod usługi, mieszkalnictwo, a także został wydzielony teren, na którym będzie możliwe zorganizowanie parkingu. Ul. Buczka – jest to zmiana planu, która polega na tym, że rezygnuje się  z dotychczasowych ustaleń, które mówiły o tym, że jest tam planowana droga. W miejsce tych ustaleń wprowadza się zapis, który mówi o tym, że ten teren, tak jak tereny sąsiednie  będzie przeznaczony na usługi, mieszkalnictwo i tereny zielone.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa - Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:

 

 za było                -      14 radnych

 przeciw było       -        0 radnych

 wstrzymało  się   -        0 radnych

 

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa - Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.

 

  • Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa - Zdrój dla terenu położonego w rejonie ul. Buczka.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa - Zdrój dla terenu położonego w rejonie ul. Buczka została podjęta następującą ilością głosów:

 

 za było                -      14 radnych

 przeciw było       -        0 radnych

 wstrzymało  się   -        0 radnych

 

Uchwała w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa - Zdrój dla terenu położonego w rejonie ul. Buczka została  podjęta jednogłośnie.

 

  • Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa - Zdrój dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa - Zdrój dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza ostała podjęta następującą ilością głosów:

 

 za było                -      14 radnych

 przeciw było       -        0 radnych

 wstrzymało  się   -        0 radnych

 

Uchwała w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa - Zdrój dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza została  podjęta jednogłośnie.

 

  • Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój stałych obwodów głosowania. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie uchwalenia zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój stałych obwodów głosowania  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych

 przeciw było       -        0 radnych

 wstrzymało  się   -        0 radnych

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój stałych obwodów głosowania została  podjęta jednogłośnie.

 

Ad.4)

 

  • Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  

Radny T.Szełęga poruszył sprawę dotyczącą wniosku Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w sprawie podniesienia cen za wywóz nieczystości stałych. Radny stwierdził, że zadaje sobie sprawę, że koszty wywozu nieczystości do  Ścinawki są bardzo duże. Trzeba poszukać innych możliwości rozwiązań, które pozwolą na to, aby tych cen nie podnosić. Ponadto radny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sprawy dotyczącej pisma Urzędu Ochrony  Konkurencji i Konsumentów w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie podejrzenia stosowania przez gminę Kudowa-Zdrój praktyki ograniczającej konkurencję, polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym. Ponadto radny poinformował, że zwrócili się do niego mieszkańcy z prośbą o sprowadzenie do Kudowy specjalisty – endokrynologa.

Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o cmentarz komunalny to sprawa wygląda tak, że każdy podmiot ma prawo prowadzić działalność tak jak ją zarejestrował. Ta konkurencja dla MZUP-u już dwukrotnie skierowała sprawę dot. usługo cmentarnych do Urzędu Ochrony  Konkurencji i Konsumentów i za każdym razem miała rację. Nie ma takiej możliwości, aby prawo chroniło państwowe zakłady, już w ogóle nie chroni zakładu czy jednostki budżetowej gminy. Przyszedł czas kiedy, aby wytrzymać na rynku trzeba być konkurencyjnym zakładem. Tak jak pokazał przykład KZWiK sp. z o.o. czy Spółka Basen Wodny Świat, tylko podmioty funkcjonujące tak jak spółki prawa handlowego, będą miały szanse walczyć z konkurencją o utrzymanie się na rynku. Gmina może obciążać inne podmioty tylko za wjazd na cmentarz. Przyszedł czas na to, aby jednostki i zakłady budżetowe,  przekształcały się  w spółki prawa handlowego. Jeśli chodzi o sprawę endokrynologa Burmistrz stwierdził, że jest to bardzo ważny wniosek i należy się  nim zająć.

Nawiązując do sprawy dot. zmiany cen za wywóz nieczystości stałych Burmistrz stwierdził, że nie ukrywa, że sytuacja finansowa Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej nie jest  dobra. Nie chodzi tylko o wywóz nieczystości. Ze względu na bardzo wysoki poziom prowadzonego  workowego systemu segregacji te ceny nie są aż takie wysokie jakie być powinny. Ze względu na prowadzoną selektywną zbiórkę odpadów te podwyżki nie są aż tak radykalne.  Transport nieczystości do Ścinawki kosztuje bardzo dużo. Bardzo dużo kosztuje również likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Burmistrz poinformował, że Kierownictwo już od jakiegoś czasu dyskutuje na temat zmiany cen za wywóz nieczystości. Burmistrz przyjmuje wniosek radnego T.Szełęgi, aby znaleźć rozwiązania, które pozwolą na to, aby cen za wywóz nieczystości nie podwyższać.

Radny W.Gucz zwrócił się z następującymi pytaniami: na jakim etapie jest sprawa budowy kompostowni, co uzgodniono z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w sprawie budynków przy ul. Słone 15 i 131, kiedy będzie wymieniona nawierzchnia na ul. Zdrojowej – odcinek od ul. Głównej do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II.

Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o budynek przy ul. Słone 15, to tam zapadała się droga. Szukane są przyczyny i powody. Bezsporny powód to taki, że ruch samochodowy przede wszystkim tirów, powoduje duże obciążenie nawierzchni drogi, a jednocześnie bardzo szybko w sposób bezwzględny weryfikuje źle wykonane podbudowy. Do tego doszło jeszcze podmywanie tej podbudowy przez wcześniejsze nieuregulowanie gospodarki wodościekowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokonała odwiertów przez warstwę podbudowy i czekamy na wyniki. Będą czynione starania, aby nową podbudowę wykonać na większej szerokości  oraz większej długości i stwierdzić, czy uszczelnienie i wykonanie nowej sieci kanalizacyjnej będzie miało wpływ na poprawę sytuacji. Przy budynku ul. Słone 131 (stary Hartwig) - planuje się założenie ekranu.

Jeżeli chodzi o kompostownię Burmistrz poinformował, że gmina stara się przygotować do złożenia aplikacji wspólnie z Czechami na realizację projektu - II etap gospodarki odpadami. Termin składania wniosków mija 15.06.2011 r. Odbędzie się kolejne spotkanie ze Starostą  Nachodu w celu omówienia tej sprawy. Jedne argumenty przemawiają za tym, żeby robić kompostowanie, a drugie nie mniej ważne mówią, żeby kompostowni w tym etapie nie realizować, ponieważ koszty jej wykonania będą bardzo wysokie, a pieniędzy do podziału w tym rozdaniu zostało 2,5 mln euro. Do końca kwietnia zostanie podjęta ostateczna decyzja.

 Jeżeli chodzi o kolejną sprawę Burmistrz poinformował, że  prowadzone są rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, aby po zakończeniu zadania polegającego na wykonaniu ciągu pieszego i ścieżki rowerowej, w 2012 r. wykonać wymianę nawierzchni ul. Zdrojowej.

Radny M.Turoń zwrócił się z następującym pytaniem: czy coś się zmieniło jeśli chodzi o zasady zamieszczania odsyłaczy i informacji o podmiotach gospodarczych na stronie internetowej gminy. Zwrócił się z  prośbą o podanie bardziej szczegółowych informacji na temat zarządzenia w sprawie umorzenia odsetek od rozłożenia na raty zaległej kwoty czynszu dzierżawnego i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.

Odnosząc się do pytania radnego w sprawie zarządzenia w sprawie umorzenia odsetek od rozłożenia na raty zaległej kwoty czynszu dzierżawnego i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Pani I.Biernacik – skarbnik gminy wyjaśniła, że nie można podać w tym przypadku bardziej szczegółowych informacji, ponieważ tego typu informacje są danymi osobowymi. Zarówno w informacji z prac Burmistrza przekazywanej radnym, jak i na stronie internetowej jest zamieszczana informacja, że takie zarządzenie zostało przez Burmistrza Miasta wydane.

Burmistrz Miasta poinformował, że jeśli chodzi o zasady zamieszczania odsyłaczy i informacji o podmiotach gospodarczych na stronie internetowej gminy to były pewne niedociągnięcia.

Pani I.Biernacik wyjaśniła również, że zostało zmienione zarządzenie w sprawie zasady zamieszczania odsyłaczy i informacji o podmiotach gospodarczych na stronie internetowej gminy, ponieważ wcześniejsze dotyczyło tylko firm z branży hotelowej. Do gminy zgłaszały się firmy, które prowadzą inną działalność i chciały zamieścić swoje informacje na stronie internetowej. Zarządzenie zostało dostosowane również do tych innych podmiotów. 

Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem kto został odwołany z Rady Nadzorczej KZWiK sp. z o.o. skoro  został powołany nowy  niej członek.

Burmistrz Miasta poinformował, że pan P.Maziarz złożył rezygnację i został odwołany z Rady Nadzorczej KZWiK sp. z o.o.

Radny M.Mrowiec stwierdził, że z pisma Powiatowego Urzędu Pracy, które otrzymali radni wynika, że jeżeli chodzi o zatrudnienie bezrobotnych Kudowa znalazła się w drugiej grupie i w ramach robót publicznych zostanie w gminie zatrudnionych 8 osób. Dla porównania gmina Kudowa-Zdrój zatrudniała 60 bezrobotnych na okres 6 m-cy i 36 bezrobotnych na okres krótszy niż 6 m-cy. W związku  z tym radny zwrócił się z pytaniem, czy tylko 8  osób, czy może jeszcze dodatkowe osoby zostaną zatrudnione z ramach robót publicznych.

Burmistrz Miasta poinformował, że pieniędzy w 2011 roku na fundusz pracy, zapisanych jest w budżecie państwa dokładnie cztery razy mniej niż w roku ubiegłym. Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w ubiegłym roku wynosił 42 mln zł, natomiast budżet na 2011 rok wynosi 11 mln zł. W ubiegłym roku od 01 kwietnia  w samym MZUP zatrudniono 35osób. W tym roku gmina ma 8 osób w tym 7 osób do MZUP-u i 1 osoba do Muzeum. Gmina stara się ratować sytuację stażami, których jest 3 razy mniej niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo trudna sytuacja. Od 4 maja planuje się  utworzenie grupy pracowników, która zajmie się pracami popowodziowymi, zabezpieczającymi rowy, przepusty itp.  Zwiększą się zdecydowanie koszty w MZUP, ponieważ trzeba będzie przyjmować ludzi na umowy zlecenie. Refundacja w MZUP w roku ubiegłym za zatrudnianie w ramach robót publicznych brutto wynosiła ponad pół miliona złotych.

Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem czy stawki czynszu dzierżawnego za grunty pod działalność handlową są stawkami sztywnymi, czy podlegają negocjacjom.

I.Biernacik wyjaśniła, że generalnie stosuje się stawki czynszu dzierżawnego wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta, natomiast zdarza się, że te stawki na okres zimowy są obniżane, ponieważ działalność w tym okresie jest ograniczona. 

Burmistrz Miasta poinformował, że czynsz dzierżawny jest obniżany o 50% na okres od listopada do marca.

Radny M.Olejarz  zwrócił się z pytaniem, czy te obniżone stawki dotyczą wszystkich podmiotów działających jako podmioty handlowe.

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że dotyczy to tych podmiotów, u  których pora roku ma wpływ na prowadzony rodzaj działalności (np. prowadzenie działalności na zewnątrz budynku).

Radna E.Marecka-Szydło  zwróciła się z pytaniem, czy w związku z tym, że gmina nie jest zainteresowana przejęciem obiektów po PKP, jakie jest stanowisko PKP w tej sprawie, co się będzie działo w tych obiektach.

Burmistrz Miasta poinformował, że w związku z tym, że dla PKP zostały przyznane środki na remont i odtworzenie torowiska z Dusznik do Kudowy, to bezcelowe jest przejmowanie przez gminę nieruchomości od PKP i jeszcze płacić im za to co  ma dla nich wartość. 11 kwietnia odbędzie się spotkanie z PKP dotycząca ich zamierzeń.

Radna Z.Wolińska zwróciła się  z pytaniem, kto będzie pełnił nadzór nad placem zabaw przy Zespole Przedszkolno – Żłobkowym przy ul. 1 Maja.

Burmistrz Miasta poinformował, że plac zabaw został oddany do dyspozycji Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego. Dyrektor każdej  jednostki odpowiada za wszystko co jest na jego  majątku.  Trzeba będzie rozszerzać monitoring. Monitoring zamontowany jest już na placu zabaw w Parku Zdrojowym, w ramach rewitalizacji osiedla Fabrycznego będzie wykonany monitoring na kompleksie przy ul. Marchlewskiego, jest już monitoring na Orliku.

Radna A.Mróz zwróciła się z wnioskiem, aby na budynku szkoły przy ul. Buczka zainstalować kamerę. Radna stwierdziła, że to nie dzieci niszczą ten kompleks, ale młodzież i ludzie dorośli.

Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy została przeprowadzona kontrola stanu technicznego pojemników na psie odchody i dokonana ocena ich wykorzystania.

Burmistrz Miasta poinformował, że taka kontrola została przeprowadzona. 70% tych pojemników jest używana, natomiast 30% jest zniszczonych  z czego 29 szt. jest nie do odzyskania i trzeba zakupić nowe.

Radny M.Mrowiec zwrócił się z prośbą o podanie informacji na temat pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dot. wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji – Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego, Park Wodny obok Aqua Parku.

Burmistrz Miasta poinformował, że dzięki uzyskanym oszczędnościom i dzięki  wysokiej ocenie, jaką gmina Kudowa-Zdrój uzyskała za realizację projektów dofinansowanych z funduszy europejskich, gmina ma szanse na otrzymanie tych oszczędności do własnej dyspozycji.  Jest to kwota ok. 1,5 mln zł. Kwota  ta zostanie wykorzystana na zwiększenie zakresu robót na małą architekturę na osiedlu Fabrycznym (chodniki, zieleń, nasadzenia krzewów itd.). Panuje się również wykonanie ronda, które zostanie nazwane Rondo Tkacza. Część tych oszczędności planuje się przeznaczyć na  centrum integracji społecznej w budynku Caritasu. Trzeci element  to wykonanie w miejscu  starej fontanny (mały park obok sanatorium Polonia) parku wodnego.

Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy wymagane jest pozwolenie na budowę  podestu, który stoi na ul. Słonecznej przy budynku byłego Urzędu Miasta. Wybudowany został podest, nie wiadomo w jakim celu. Ponadto na parkingu za sanatorium Polonia wystawiany jest jakiś drewniany kram. Czy na to są  potrzebne pozwolenia.

Burmistrz  Miasta poinformował, że jeśli nie narusza się gleby, nie stawia się obiektu na trwale związanego z gruntem to w większości przypadków wystarczy zgłoszenie, którego dokonuje się w Starostwie Powiatowym i czeka 30 dni. Natomiast co do tych podestów, o których mówił radny W.Gucz Burmistrz stwierdził, że jego zdaniem Kudowa powinna się starać , aby być miastem otwartym. Skoro jesteśmy uzdrowiskiem, skoro chcemy, aby miasto żyło to trzeba stwarzać ku temu warunki. Przy starym Urzędzie na tym podeście będzie kawiarnia.

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta następującą ilością głosów:

 

 za było                -      14 radnych

 przeciw było       -        0 radnych

 wstrzymało  się   -        0 radnych

 

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.5)

 

Radny W.Gucz zgłosił wniosek w sprawie wykonania (wyłożenie kostką) alejek na cmentarzu komunalnym.

Pani H.Jędrzejewska przedstawiła zebranym informację na temat projektów  realizowanych na terenie gminy, na których realizację zostały pozyskane  środki zewnętrzne. Są to głownie mniejsze projekty, ukierunkowane na prowadzenia zajęć dla dzieci.

Edukacja ekologiczna w Mieście Europejskim Kudowa - Nachod – projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach  Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Republika Czeska – rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Realizowany mikroprojekt dotyczy współpracy partnerskiej miasta Kudowy Nachodu w zakresie ochrony środowiska, ze szczególny uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. W obu miastach został ogłoszony konkurs plastyczny i ekologiczny dla dzieci i młodzieży szkolnej, którzy rozpoczęli partnerską rywalizację w ilościach zebranych odpadów wtórnych. W ramach projektu odbywają się również lekcje ekologiczne dla klas 0 -3, zaplanowano wycieczkę integracyjna dla zwycięzców konkursu w segregacji odpadów oraz święto ekologiczne „Dzień Ziemi” w Kudowie-Zdroju. Głównymi zamierzeniami projektu są: poprawa stanu środowiska naturalnego w regionie Pogranicza Kłodzkiego poprzez zwiększenie ilości segregowanych odpadów, zwiększenie potencjału i doświadczenia organizacji współpracujących w ramach projektu w dziedzinie ochrony środowiska i realizacji projektów, promocja regionu Pogranicza Kłodzkiego jako regionu dbającego o środowisko naturalne. Całkowita wartość projektu wynosi 24.022 euro = 96.282 zł, dofinansowanie w wysokości 85% - 22.118,70 euro = 81.840 zł, wkład budżetu gminy 3.903,30 euro = 14.442 zł.

Projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania w klasach I –III w Gminie Kudowa-Zdrój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest sfinansowany w 100%  w kwocie – 112.047,30 zł, w tym: 95.240,21 zł ze środków europejskich, 16.807,09 dotacja celowa z budżetu krajowego. Okres realizacji projektu: marzec 2011 r. 0 31.05.2012 r. projektem objęte zostały szkoły: Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 2 klasy I –III, Szkoła Podstawowa nr 3 klasy I – III. W ramach projektu w w/w szkołach obecnie przeprowadzane są zajęcia dodatkowe na łączną kwotę 38.400 zł oraz zakupione zostały pomoce dydaktyczne tj. książki, laptopy logopedyczne, gry edukacyjne, zestawy do ćwiczeń manualnych do prowadzenia tych zajęć na kwotę 73.647,30 zł. Projektem objętych zostało 146 uczniów. Zajęcia odbywają się w 16 grupach, do których dzieci zostały wytypowane na podstawie diagnozy i orzeczeń poradni pedagogiczno-psychologicznej. Są to m.in. zajęcia: terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, dla dzieci uzdolnionych w kierunku matematyczno-przyrodniczym, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji, logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.

Program pn. „Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych” – realizowany od 15.03.2011 do 30.11.2011 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, z którego pozyskano dofinansowanie w kwocie 9.870 zł. Całkowity koszt projektu – 23.520 zł. koszt gminy wynosi – 13.650 zł. zajęcia w ramach projektu odbywają się w trzech grupach (10 osobowych) pod kierunkiem instruktorów pływania. Jedną grupę tworzą dzieci niepełnosprawne.

Projekt „Świadomi w pracy. Świadomi w życiu” realizowany przez Towarzystwo Edukacji Otwartej TEO z Wrocławia. W ramach projektu realizowane są zajęcia warsztatowe dla dzieci niepełnosprawnych (w Klubie Seniora) oraz zajęcia na basenie, w których bierze udział ok. 15 osób. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Koordynatorem regionalnym projektu i osobą zaangażowaną jest Pani Izabela Karch. Towarzystwo szukało takich gmin, które stworzyły by dobrą atmosferę do prowadzenia tych zajęć i te zajęcia odbywają się na terenie placówek w Kudowie-Zdroju.

Mikroprojekt „Pływanie bez barier” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. W ramach projektu w marcu i kwietniu 2011 r. odbywają się pływackie zawody sportowe na kudowskim Aquaparku ‘Wodny Świat”. W wymianę sportową zaangażowanych zostało 720 dzieci, w tym 80 osób niepełnosprawnych – taka sama ilość uczestników z Polski i Czech. Ponadto w ramach projektu odbyło się w dniu 16.03.2011 r. spotkanie liderów stowarzyszeń osób niepełnosprawnych z całego regionu. Koszt całkowity projektu - 27.512 euro = 101.795 zł., wkład Unii Europejskiej – 23.385 euro = 86.525 zł, wkład budżetu państwa – 2.751 euro = 10.179 zł, budżet gminy – 1.375 euro = 5.091 zł.

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że w marcu odbyło się spotkanie Przewodniczących Rad Powiatu Kłodzkiego, w którym udział wzięli również   poseł na sejm RP Pani Monika Wielichowską oraz senator Pan Stanisław Jurcewicz. Wcześniej Pani poseł i Pan senator spotkali się z Burmistrzem Miasta. W wyniku tych rozmów został sprecyzowany wniosek do Ministra Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall w sprawie rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju. Przewodnicząca Rady  poinformowała, że otrzymała od Pani poseł kopię interpelacji złożonej w tej sprawie do Pani Minister K.Hall. Takie samo pismo zostało skierowane do Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Rafała Jurkowlańca.  Ponadto poinformowała zebranych, że odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, na którym obecny był Pan K.Baldy – etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Pan K.Baldy przedstawił Komisji informację na temat rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba  

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr VI/11 z dnia 08 kwietnia 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.05.2011 10:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż