Protokół nr VII/11 z dnia 30 maja 2011 roku

 

PROTOKÓŁ NR VII/11
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 maja 2011 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI       -  1200
  
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -  1600

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.
Radni nieobecni:
1. Wiktor Gucz                - nieobecność usprawiedliwiona
2. Zofia Wolińska            - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie  odczytała porządek obrad:

1. Uroczyste wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal”.
2. Przyjęcie protokołu nr VI/11 z sesji Rady Miejskiej z dnia 08.04.2011 r.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok,
- udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
- zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe,
- określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
- nadania nazwy ulicy położonej w gminie Kudowa-Zdrój.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag do proponowanego porządku obrad.

 

Ad.1)

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała z 31.03.2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury  materialnej Miasta Kudowa-Zdrój o nazwie „Mój dom na medal” określa, cyt. „Uznając za jedno z podstawowych zadań samorządu Kudowy - Zdroju dążenie do zachowania całokształtu materialnego dorobku mieszkańców Kudowy – Zdroju, stanowiącego historyczne dziedzictwo członków kudowskiej wspólnoty samorządowej i będącego częścią ich kultury, ustanawia się doroczne nagrody Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy – Zdroju. Nagrody mogą być przyznawane właścicielom, współwłaścicielom albo wspólnotom mieszkaniowym posiadającym budynki, które ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania stanowią cenny obiekt kultury materialnej Miasta Kudowy – Zdroju wart podkreślenia, upowszechniania i ochrony. Podstawą przyznania nagrody są szczególne osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków (elewacje, dachy, okna, mała architektura), stanowiących element kultury materialnej Miasta Kudowy – Zdroju.  Nagrody mają charakter pieniężny, przyznawane są łącznie z okolicznościowym dyplomem. Ustala się I  nagrodę w kwocie 25.000 zł., dwie II  nagrody w kwocie po 15.000 zł. i trzy III   nagrody w kwocie 10.000 zł.”
Na dzisiejszej sesji po raz pierwszy zostaną wręczone nagrody wspólnotom mieszkaniowym, mieszkańcom naszego miasta, którzy wzięli udział w konkursie „Mój dom na medal”.
Burmistrz Miasta stwierdził, że będzie miał przyjemność i zaszczyt uhonorować tych, którzy zdecydowali się na start w pierwszej edycji konkursu. Trzeba pomagać tym, którzy chcą pracować i nagradzać tych, którzy robią coś dla naszego miasta. Te pieniądze, które zostały przeznaczone w budżecie gminy na nagrody nie zostaną zmarnowane. Należą się one ludziom, którzy ogromnym wysiłkiem finansowym poprawili estetykę swoich domów. Burmistrz Miasta wyraził nadzieję, że konkurencja w 2011 roku będzie jeszcze większa.
Pani M.Jamrozik odczytała notatkę służbową sporządzoną  na okoliczność spotkania komisji konkursowej w sprawie wyłonienia zwycięzcy w konkursie „Mój dom na medal”:
„Uznając za jedno z podstawowych zadań samorządu Kudowy- Zdroju dążenie do zachowania całokształtu materialnego dorobku mieszkańców Kudowy- Zdroju, stanowiącego historyczne dziedzictwo  członków kudowskiej wspólnoty samorządowej i będącego częścią kultury, komisja w składzie :
1)Przewodniczący: Czesław Kręcichwost – Burmistrz Miasta
2) Zastępca przewodniczącego: Łucja Rachuba – Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju;
3) Członek: Andrzej Kanecki – Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej;
4) Członek: Urszula Karpowicz – inspektor miejski ds. architektury i budownictwa ;
5) Członek: Aneta Potoczna – Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich:
spotkała się w celu zapoznania się i nagrodzenia  złożonych przez właścicieli, współwłaścicieli, wspólnoty mieszkaniowe zgłoszeniami kandydatur do nagrody za osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy- Zdroju.
Do Urzędu Miasta w ustanowionym i ogłoszonym terminie tj od 01 stycznia 2011 do 15 lutego 2011  wpłynęły nw. zgłoszenia:

L.p Adres zgłoszonej nieruchomości Zgłoszony przez:
1 Wspólnota mieszkaniowa przy ul. 1- go Maja 19 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
2 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tkackiej 3 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
3 Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Tkackiej 5 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
4 Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Tkackiej 7 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
5 Budynek wielorodzinny przy ul. Słonecznej 6 Właścicieli nieruchomości
6 Wspólnota mieszkaniowa przy ul. 1- go Maja 30 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
7 A. Grzegorzewska  ul. Gagarina 2 a Właścicielkę nieruchomości
8 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głównej 36 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
9 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łąkowej 4 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Wobec ocenianych nieruchomości komisja zajęła nw. stanowiska.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1- go Maja 19.
Do konkursu zgłoszono  wymianę pokrycia dachu. Wymieniono pokrycie z płytek azbestowo – cementowych na dachówkę grafitową, zachowując historyczny materiał charakterystyczny dla architektury uzdrowiska. Zgłoszony budynek jest budynkiem zabytkowym podlegającym ochronie konserwatorskiej.
W budynku konieczne jest wykonanie remontu elewacji.
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tkackiej 3.
Budynek wyremontowano  w całości, wykonano termomodernizację, wymianę pokrycia dachu, remont elewacji.
Kompleksowy remont ma duży wpływ na stosunek pozostałych wspólnot z okolicy ul. Tkackiej do przyszłych zamierzeń remontowych we własnych obiektach
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tkackiej 5.
Budynek wyremontowano  w całości, wykonano termomodernizację, wymianę pokrycia dachu, remont elewacji.
Kompleksowy remont ma duży wpływ na stosunek pozostałych wspólnot z okolicy   ul. Tkackiej do przyszłych zamierzeń remontowych we własnych obiektach
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tkackiej 7.
Budynek wyremontowano  w całości, wykonano termomodernizację, wymianę pokrycia dachu, remont elewacji.
Kompleksowy remont ma duży wpływ na stosunek pozostałych wspólnot z okolicy  ul. Tkackiej do przyszłych zamierzeń remontowych we własnych obiektach
Budynek wielorodzinny przy ul. Słonecznej 6.
Budynek odnowiony w całości. Budynek posiada bryłę nawiązującą do obiektów sąsiednich. Przed remontem ani po remoncie budynek nie stanowił ani nie stanowi obiektu cennego dla kultury materialnej miasta w stopniu równym budynkom zgłoszonym do konkursu zlokalizowanym przy ul. 1- go Maja.
Wspólnota mieszkaniowa przy ul. 1- go Maja 30.
Do konkursu zgłoszono remont elewacji. Budynek nie ma wymienionego pokrycia dachu, drzwi wymieniono na PCV o prostym rysunku. Elewacja wykonana w całości. Zachowano portal kamienny w tylnej elewacji. Zachowano gzymsy i opaski wokół okien. Odtworzono kolorystykę pierwotną ( wg. przekazu wspólnoty).
A.Grzegorzewska własność prywatna, budynek wykorzystywany pod działalność gospodarczą  ul. Gagarina 2 a.
Remont elewacji wykonano dla części budynku, ściana tylna w trakcie prowadzenia prac remontowych.
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głównej 36.
Budynek posiada elewację odnowioną w całości. Nie stanowi obiektu wartego podkreślenia  w stopniu równym budynkom zgłoszonym do konkursu zlokalizowanym przy ul. 1- go Maja.
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łąkowej 4
W budynku nie wykonano robót budowlanych związanych z remontem budynku lub wykonaniem architektury.
Wobec powyższego  decyzją komisji konkursowej:
 II miejsce zajmuje:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1- go Maja 30
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1- go Maja 19
III miejsce zajmuje:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tkackiej 3
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tkackiej 5
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tkackiej 7
I miejsce w tegorocznej edycji  konkursu „ Mój dom na medal” nie zostało przyznane. Mając na uwadze historyczne dziedzictwo członków kudowskiej wspólnoty samorządowej cennych obiektów kultury materialnej Kudowy- Zdroju żaden  zgłoszony obiekt zdaniem komisji nie zasługiwał na tą nagrodę.”
Następnie Burmistrz Miasta,  Przewodnicząca Rady oraz Wiceprzewodniczący Rady wręczyli przedstawicielom wyróżnionych  wspólnot mieszkaniowych symboliczne czeki oraz okolicznościowe dyplomy.
Przedstawiciele nagrodzonych wspólnot mieszkaniowych wyrazili Burmistrzowi Miasta i Radzie Miejskiej gorące podziękowania za zorganizowanie konkursu „Mój dom na medal” oraz za przyznane im nagrody.

 

Ad.2)

 

Przy obecności 13 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokół z sesji Rady Miejskiej nr  VI/11 z sesji Rady Miejskiej z dnia 08.04.2011 r.

 

Ad.3)

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok


Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że plan na dzień 31.12.2010 r. zakładał:
dochody                34.546.720,72 zł
wykonanie wyniosło                                     31.582.852,95 zł      
wydatki                38.465.985,72 zł
wykonanie wyniosło                                     35.237.813,79 zł         
wynik budżetu  planowano                           -3.919.265,00 zł            
wykonanie                                                     -3.654.960,84 zł           
Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek została wykonana w pełnej wysokości w kwocie 3.993.000,00 zł z tego:
     a) BS Kłodzko – kredyt długoterminowy (2008 rok)                                      383.000,00 zł
     b) BS Kłodzko – kredyt długoterminowy  ( 2007 rok )                                   520.000,00 zł
     c) Invest-Park Sp. z.o.o  Wałbrzych - pożyczka  na budowę drogi                   90.000,00 zł
     d) Bank Millennium Wrocław – kredyt na finansowanie zadań
          z udziałem środków UE zaciągnięty w 2009 roku                                   3.000.000,00 zł
 Wszystkie spłaty rat kredytów i pożyczek dokonane zostały w terminach ustalonych w zawartych umowach.
Realizacja dochodów budżetowych
Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2010 roku wyniosła 31.582.852,95 zł,       w tym dochody bieżące wyniosły  22.475.134,37 zł, a dochody majątkowe 9.107.718,58 zł , co stanowi odpowiednio 71,16 % i 28,84 % w dochodach ogółem.
Główny stały dochód budżetu gminy, czyli podatek od nieruchomości  został wykonany w kwocie 4.824.183,80 zł  i został wykonany w 93,96 %.
Opłata uzdrowiskowa planowana była na kwotę 585.000 zł  a wykonanie wyniosło    1.050.003,49 zł Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 123,53 % zaplanowanych dochodów. Za dwa lata ta kwota  zostanie gminie zwrócona przez budżet państwa w formie dotacji celowej na zachowanie funkcji uzdrowiskowej.
Jeżeli chodzi o dochody budżetu z majątku gminy, to jest to pozycja, która wpłynęła na nie wykonanie planu dochodów. Planowano, że dochody będą większe. Sytuacja na rynku sprzedaży nieruchomości spowodowała, że dochody z tego tytułu łącznie z dochodami z dzierżawy wyniosły 2.639.393,34 zł.
Szczególną uwag ę należy zwrócić na środki pozyskane dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł. Jest to kwota 7.024.933,36 zł.
W 2010 roku gmina otrzymała środki finansowe z działających na podstawie odrębnych ustaw funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych w tym:
• ze środków budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji realizowanych w 2009 roku i 2010 roku projektów – 6.721.130,56 zł,
• ze środków PFRON na budowę windy dla osób niepełnosprawnych i modernizację placu przed Zespołem Szkół Publicznych – 239.302,80 zł,
• ze środków funduszy pozabudżetowych – 64.500,00 zł.
Dodatkowo pozyskano z budżetu państwa kwotę 370.000 zł jako dotację celowa na realizację zadań własnych gminy – budowa ul. Cisowej oraz pozyskano środki na realizację programu pn. „Radosna szkoła”  w wysokości 34.516,00 zł.
W wyniku zastosowanych przez Radę Miasta ulg (obniżenie stawek podatkowych i zwolnienia z podatków) udzielono pomocy podatnikom na łączną kwotę 356.238,44 zł.
Ulgi w formie obniżenia stawek podatkowych wyniosły 34.866,11 zł w tym :
   -  w podatku od środków transportowych – 19.743,97 zł
- w podatku od nieruchomości – 15.122,14 zł  w tym pozostałe grunty dzierżawione na ogródki przydomowe 13.568,86 zł, budynki zajęte na usługi weterynaryjne – 1.553,28 zł.
Kwota 321.372,33 zł dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców udzielanych w ramach pomocy de minimis  lub w ramach obniżenia lub zwolnienia z podatku wprowadzonych przez uchwałę Rady Miejskiej  w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.  Kwota 64.643,68 zł są to  decyzje dot. umorzenia podatku, a kwota 157.877,36 zł to przesunięcia terminów płatności lub rozłożenia na raty.
Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2010 roku wyniósł 5.884.163,64 zł w tym:
- gotówka i depozyty – 450.306,87 zł,
- należności wymagalne – 4.429.337,36 zł,
- pozostałe należności – 1.004.519,41 zł.
Realizacja wydatków budżetowych
Zrealizowana kwota wydatków budżetowych w 2010 roku wyniosła 35.237.813,79 zł, co stanowi 95,03 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:
- wydatki bieżące w kwocie 22.611.390,54 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12.626.423,25 zł,  z czego dużą część stanowią wydatki na projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskiej.
Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to plan został praktycznie w całości zrealizowany. Największe nie wykonanie planu dot. projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które ze względów na warunki pogodowe zostały przesunięte na 2011 r. (m.in. III etap ścieżek rowerowych, Przedszkole bez granic).
Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 roku wynosił  11.492.000,00 zł do tego należy  doliczyć zobowiązanie wobec wykonawcy budowy basenu, które na 31.12.2010 r. wynosiło 4.610.707,76 zł, jak również zobowiązania  Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej z tytułu leasingu operacyjnego na zakup ciągnika z osprzętem, które wynosiło 148.359,94 zł. To doliczenie wynika ze zmian  rozporządzenia Ministra Finansów. Na koniec grudnia wystąpiły również zobowiązania wymagalne w jednostkach budżetowych, które wyniosły 1.065.782 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 54,83%, a po wyłączeniach ustawowych w tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 37,73%.
Przychody i koszty zakładów budżetowych
Wykonanie przychodów MZUP w  2010 r. wyniosło 6.037.700,19 zł  zaś kosztów 6.073.430,28 zł co stanowi odpowiednio 99,05 % i  99,63 % wykonania planowanych przychodów i kosztów.
Pani Skarbnik omówiła również sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz zadań kulturalnych w dwóch instytucjach kultury tj. w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2010 r. Z budżetu gminy przekazano na działalność bieżącą  w/w instytucji kultury dotację w wysokości 493.670,38 z co stanowi 83,90% planu. Instytucje kultury wypracowały dochody w kwocie 116.915,81 zł.  Koszty funkcjonowania wyniosły w 2010 r. to kwota 694.615,62 zł.
Pani Skarbnik poinformowała, że w roku bieżącym po raz pierwszy Rada Miejska zatwierdza również sprawozdania finansowe. Konieczność zatwierdzenia sprawozdania finansowego wprowadziła nowa  ustawa o finansach publicznych. Sprawozdanie finansowe składa się z trzech elementów. Z bilansu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które zamyka się sumą bilansowa w kwocie 586.336,34 zł. Na to składają się również zbiorcze sprawozdania finansowe jednostek i zakładu budżetowego. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej składa się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz  z zestawiania zmian w kapitale. Zbiorcze sprawozdanie jednostki budżetowej zamyka się sumą bilansową w wysokości 109.250.000 zł, wynikiem finansowym w kwocie  10.753,810 zł i funduszem w kwocie 101,917 zł Sprawozdanie zakładu budżetowego zamknęło się sumą bilansową w kwocie 6.272.024 zł i wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 170.911 zł i funduszem w kwocie 5.235.126 zł.  Fundusz jest to pokrycie w środkach trwałych i w środkach obrotowych tego czym jednostka dysponuje (majątek jednostki, którym dysponuje).
Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę nr III/91/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 22 kwietnia 2011 roku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2010 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że pozytywnie ocenia przedstawione roczne sprawozdanie z wykonania  budżetu, ponieważ jest ono prawidłowe pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz spełnia wymogi określone prawem. Ponadto w sprawozdaniu znalazły się rzetelne informacje i dane, czyli jest ono zgodne ze stanem faktycznym. Sprawozdanie jest bardzo czytelne, ponieważ zawiera dodatkowe objaśnienia, które pokazują wykonanie konkretnych zadań i ich powiązanie z środkami finansowymi wydatkowanymi z budżetu gminy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmian zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok


Pani I.Biernacik – Skarbnik gminy przedstawiła zabranym informację o stanie mienia komunalnego, która została sporządzona w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dotychczas informacja o stanie mienia komunalnego była przygotowywana wraz z projektem uchwały budżetowej.  Od ubiegłego roku informacja ta jest przedstawiana wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Informacja ta obejmuje okres od 01.101.2009 r. do 31.12.2010 r. W części tabelarycznej informacji przedstawione jest mienie z podziałem na grunty, budynki, budowle i urządzenia techniczne, środki transportu itp. Majątek stanowiący własność gminy pochodzi z różnych źródeł:
• został nabyty w drodze komunalizacji  na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
• został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,
• powstał w wyniku inwestycji gminnych.
Mieniem komunalnym zarządzają jednostki budżetowe, zakład budżetowy oraz instytucje kultury. Na terenie gminy funkcjonują trzy spółki, w których gmina posiada swoje udziały.  Są to Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Basen „Wodny Świat” sp. z o.o.  oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” sp. z o.o. w Wałbrzychu. W okresie od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. gmina uzyskała ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę 2.972.042,65 zł. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera ponadto  informację, jak kształtuje się wartość środków trwałych z podziałem na stan wartości początkowej i wartości umorzenia oraz jaki majątek znajduje się w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Ze struktury majątku wynika, że dominuje tu majątek trwały, który stanowią przede wszystkim grunty, budynki i budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Ich udział w majątku gminy wynosi 72%. Długotrwale aktywa finansowe tj. udziały i akcje  w jednoosobowych spółkach gminy stanowią 20% majątku ogółem. Udział pozostałych składników majątkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych oraz składników z grupy środków trwałych w ogólnej wartości majątku jest niski i wynosi 5%. Należności na dzień 31.12.2010r. stanowią 3% majątku.
Radny M.Turoń – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  odczytał wniosek Komisji o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój za 2010 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie odczytał Uchwałę nr 1/2001  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój za 2010 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę nr III/106/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 maja 2011 roku w sprawie pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój za 2010 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta stwierdził, że absolutorium za 2010 rok dostał burmistrz, ale burmistrz budżetu gminy na 2010 rok nie zrealizował sam. Stworzone zostały warunki, aby pracować spokojnie.  Burmistrz Miasta podziękował Radzie Miejskiej poprzedniej kadencji i Radzie Miejskiej obecnej kadencji za współpracę przy realizacji tego budżetu. Szczególne podziękowania skierował na ręce pani I.Biernacik – skarbnika gminy. Ponadto Burmistrz Miasta złożył podziękowania za współpracę pani Sekretarz, pracownikom Urzędu Miasta, Kierownikom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego, Dyrektorom i pracownikom dwóch instytucji kultury, Prezesom i pracownikom kudowskich spółek oraz Komendantowi Straży Miejskiej i jego pracownikom.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok 


Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że projekt uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 198.742,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
• dział 630 – do planu budżetu wprowadza się środki pozyskane z Fundacji Polska Miedź w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac rewaloryzacyjnych zabytkowego Parku Zdrojowego w zakresie elementów infrastruktury komunikacyjnej, społecznej oraz turystycznej w celu  ratowania zabytkowego dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienia funkcji turystyczno-uzdrowiskowej  miejscowości,
• dział 801 – do planu budżetu wprowadza się środki pozyskane z WSSE Incest-Park Sp. z o.o. w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (mebli)  do szkoły przy ul. Buczka 9 oraz środki Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2011 roku w kwocie 507.131,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dachów budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju”,
• dział 900 – w związku ze zmniejszeniem wydatków na zagospodarowanie terenów publicznych w ramach rewitalizacji osiedla w rejonie ul. Fabrycznej i Tkackiej w Kudowie-Zdroju w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego zweryfikowano wysokość środków planowanych do pozyskania w 2011 roku  z budżetu Unii Europejskiej,
• dział 926 – do planu budżetu wprowadza się środki w kwocie 37.391,00 zł pozyskane od sponsorów i różnych instytucji na organizację Centralnych Dni Olimpijczyka w Kudowie-Zdroju.
 Wydatki:
• dział 400 – do planu wydatków wprowadza się kwotę  7.500,00 zł z tytułu rekompensaty kosztów poniesionych przez Pana Marka Maciejewskiego w związku z udostępnieniem swojej studni na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców części ul. Pstrążnej w wodę pitną,
• dział 600 – zmniejsza się wydatki na modernizację dróg i chodników na terenie miasta o 489.500,00 zł przeznaczając te kwotę na uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Przebudowa dachów budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju”,
• dział 630 – do planu wydatków wprowadza się kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac rewaloryzacyjnych zabytkowego Parku Zdrojowego w zakresie elementów infrastruktury komunikacyjnej, społecznej oraz turystycznej. Z planu wydatków wykreśla się zadanie pn. „Przebudowa schodów łączących ul. Zdrojową i ul. Buczka (dokumentacja)” na kwotę 50.000,00 zł,
• dział 700 –kwotę 86.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Adaptacja lokali mieszkalnych na lokale socjalne w budynku przy ul. Głównej 7 w Kudowie-Zdroju”  Zadanie realizowane będzie przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej a finansowane przez gminę w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne,
• dział 710 – kwotę 25.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju – etap I”. Zadania realizowane będzie  przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej a finansowane przez gminę w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne. Zmniejsza się 7.500,00 zł wydatki na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
• dział 750 – do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie strony internetowej przedstawiającej atrakcje oraz promującej gminę Kudowa-Zdrój” w kwocie 15.000,00 zł oraz zadanie pn. „Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej gminy Kudowa- Zdrój” w kwocie 30.000,00 zł,
• dział 801 – dokonuje się przeniesienia w planie Zespołu Szkół Publicznych przeznaczając kwotę 1.500,00 zł na rozbudowę monitoringu wizyjnego w budynku szkoły przy ul. Buczka 9. Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup mebli do szkoły przy ul. Buczka 9. Zwiększa się o 930.000,00 zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „”Przebudowa dachów budynku Zespołu szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju” dofinansowywanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2011 roku,
• dział 900 – wprowadza się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa kanalizacji burzowej w rejonie ul. Fabrycznej 8” oraz w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa kanalizacji burzowej w rejonie ul. Jana Pawła II 7”. Zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki niekwalifikowane związane z rewitalizacją osiedla w rejonie ul. Fabrycznej i Tkackiej w Kudowie-Zdroju. Zmniejsza się o 509.758,00 zł wydatki na realizację projektu pn. „Budowa, remont i modernizacja  infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze  rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej” w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego,
• dział 926 – zwiększa się wydatki na organizację imprez sportowych w związku z pozyskaniem dofinansowania obchodów Centralnych Dni Olimpijczyka, które odbyły się w Kudowie-Zdroju w dniach 15-17 kwietnia 2011 roku.
Radna G.Janiszewszka zwróciła się z pytaniem, na jaki cel zostaną przeznaczone oszczędności uzyskane w ramach rewitalizacji osiedla przy ul. Fabrycznej.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeśli chodzi o rewitalizację osiedla przy ul. Fabrycznej  to środki te będą wykorzystane na samym osiedlu. W ramach zaoszczędzonych środków finansowych będzie: zwiększony zakres małej architektury, zamontowany monitoring, wykonane Rondo Tkaczy. Ponadto planuje się wykonanie w ramach rewitalizacji, w okolicach basenu nowej atrakcji tzw. parku wodnego.
Radny M.Oleśko stwierdził, że ubolewa nad zmniejszeniem wydatków na modernizację dróg i chodników na terenie miasta o kwotę 489.500,00 zł. Środki te miały być przeznaczone i to obiecane było mieszkańcom,  m.in. na naprawę dróg i chodników przy ul. Poznańskiej, Warszawskiej (remont ul. Słonecznej odroczono ze względu na budowę basenu przy sanatorium Jagusia). Radny zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta, czy jesteśmy w stanie powiedzieć mieszkańcom, kiedy zostaną  wyremontowane te drogi i chodniki.
Burmistrz Miasta stwierdził, że budżet gminy realizuje się po dwóch stronach tj. po stronie dochodów i po stronie wydatków. Bardzo źle wygląda realizacja dochodów gminy za I kwartał br. Burmistrz zaproponował, żeby pani Skarbnik na sesji Rady Miejskiej 27.06.2011 r. przedstawiła informację , jak wygląda sprawa realizacji budżetu po stronie dochodów. Każdy z obecnych na sali jest rozdarty i ma miękkie serce. Mówi się żeby nie  podnosić ceny za wodę, ścieki, śmieci, nie podnosić czynszu, obniżać podatki. To skąd wziąć na to wszystko co jest zapisane w budżecie i na to co ktoś komuś obiecał. Budżet działa po dwóch stronach. Burmistrz zwrócił się do radych z prośbą, żeby zastanowić się nad tym co należy zrobić, aby zwiększyć dochody budżetu. Nie chodzi o to, żeby oszczędzać nieracjonalnie i nierozsądnie. Mamy maj, do końca roku zostało jeszcze kilka miesięcy. Nikt nie powiedział, że chodnik nie zostanie zrobiony. Trzeba zobaczyć jak będzie wyglądało wykonanie budżetu po I półroczu.  Budżet można zweryfikować po I półroczu dopasowując go do możliwości gminy. Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli ma możliwość na otrzymanie pół mln zł na wykonanie dachu w Zespole Szkół Publicznych to jest to dla niego ważniejsze zadanie niż wykonanie chodnika  na ul. Poznańskiej. Burmistrz Miasta stwierdził, ze bardzo chętnie spotka się w mieszkańcami tej części miasta, ale dopiero po przeanalizowaniu budżetu gminy po I półroczu br.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że  rozumie Burmistrza Miasta  oraz radnego M.Oleśko. Może faktycznie należałoby spotkać się z mieszkańcami i powiedzieć im o tym wszystkim. Ludzie pytają, kiedy w tamtej części zacznie się coś robić. Radna chciałaby, żeby takie informacje o tym co dzieje się w mieście, o tym co jest planowane docierały do mieszkańców. 
Burmistrz Miasta stwierdził, że trzeba będzie podjąć decyzję w sprawie wydawania informatora dla mieszkańców miasta.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój


Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zmiany, które zostały ujęte w uchwale dot. zmian w budżecie gminy pociągnęły za sobą zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    13  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój


Głos zabrała Pani I.Biernacik, która poinformowała, że W gminie Kudowa-Zdrój przez okres ostatnich lat obowiązywały uchwały nr XXI/107/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa Zdrój, nr VII/44/07 z dnia  30 marca 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój oraz nr LX/399/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój Przedłożony projekt uchwały jest następstwem osłabienia koniunktury gospodarczej, a szczególnie zmniejszenia dostępności kredytów co spowodowało zmniejszenie zainteresowania inwestowaniem. Na kształt ww. projektu wpływ mają również projekty inwestycyjne realizowane przez gminę których realizacja wymaga zaangażowania własnych środków finansowych. W wyniku powyższych czynników zakres przedmiotowy uchwały ograniczono do gruntów, budynków i budowli położonych na terenie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy którzy nabyli prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie w/w uchwał, korzystają ze zwolnienia przez okres na który je nabyli, pod warunkiem spełnienia warunków o których mowa w w/w aktach prawa miejscowego. W związku z faktem, że przedmiotowa uchwała nie zmienia warunków udzielenia pomocy de minimis, nie wprowadza również dodatkowych preferencji pomiędzy poszczególnymi kategoriami nieruchomości zwolnionych z podatku od nieruchomości określonych w uchwale NR LX/399/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdrój z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój, uchwała ta nie wymaga ponownego zgłaszania Prezesowi UOKiK. Obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKIK-u projektu uchwały został dopełniony przed podjęciem uchwały NR LX/399/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdrój z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa
Zdrój
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy  poinformowała, że jest to kolejna uchwała wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe. Dwie  nieruchomości wymienione w uchwale są to nieruchomości, których właściciele spełniają kryterium ustawowe, w którym można taką bonifikatę udzielić.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy  poinformowała, że jest to kolejna uchwała wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe. Trzy nieruchomości wymienione w uchwale są to nieruchomości, których właściciele spełniają kryterium ustawowe, w którym można taką bonifikatę udzielić.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została podjęta jednogłośnie.


• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustawodawca nałożył na gminę obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
Rada gminy określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Natomiast zespół interdyscyplinarny powołuje burmistrz.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 3 radnych na sali uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w gminie Kudowa-Zdrój
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady Miejskiej należy  podejmowanie uchwała w sprawie nazw ulic. Właściciele nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością gminną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 66/11 (AM-5), położoną w obrębie Słone, wystąpili z inicjatywą nadania nazwy tej ulicy Czekoladowa lub Karmelkowa.
Radny M.Oleśko poinformował zebranych, że rozmawiał z mieszkańcami i wyrazi oni wolę, aby była to ul. Karmelkowa.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w gminie Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w gminie Kudowa-Zdrój została  podjęta jednogłośnie.

 

Ad.4)

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  
Radny M.Turoń zwrócił się z prośbą o podanie informacji dot.  możliwości zaspokojenia  należności gminy z majątki Centrum  sp. z o.o.  z nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej.
Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że długów podatkowych nie można sprzedać firmom windykacyjnym. Możliwości prawne dochodzenia należności gminy zostały już wykorzystane. Przeprowadzona przez gminę egzekucja z wybranych nieruchomości nie doprowadziła do sprzedaży nieruchomości ze względu na brak nabywców. Koszty przeprowadzonego postępowania poniosła w całości gmina. W chwili obecnej Fundusz Sekuratyzacyjny (skupujący niespłacone kredyty bankowe) przymierza się do złożenia wniosku o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości poprzez sprzedaż całego majątku spółki.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
 
Ad.5)

 

Burmistrz Miasta nawiązując do wniosku radnego T.Szełęgi z poprzedniej sesji dot. sprowadzenia do Kudowy- Zdroju specjalisty endokrynologa poinformował, że zostały wysłane pisma w tej sprawie do dwóch przychodni działających w mieście. Ponadto przeprowadził rozmowę z panią J.Radziejewską Z-ca dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.  Musimy poczekać jakie będą tego efekty. Ponadto w nawiązaniu do wniosku radnego o rozważenie możliwości nie wprowadzania podwyżek za wywóz nieczystości stałych Burmistrz Miasta poinformował, że prowadzone są róznego rodzaju działania, które pozwolą na to, aby podwyżek za wywóz nieczystości nie wprowadzać. Wniosek radnej A.Mróz w sprawie zamontowania monitoringu na szkole podstawowej  przy ul. Buczka 9 został zrealizowany. Jeżeli chodzi o wniosek zgłoszony przez radnego W.Gucza dot. znalezienia  środków  finansowych na wyłożenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym Burmistrz Miasta poinformował, ze na razie nie ma teki możliwości.
Burmistrz Miasta poinformował, że zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej   ogłoszono nabór – konkurs  na stanowisko trenera środowiskowego i koordynatora sportu, następnie odczytał pismo Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II informujące, że nikt nie złożył oferty na stanowisko „Trener środowiskowy na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” im. M.Łopatki – koordynator sportu dzieci i młodzieży w Kudowie-Zdroju” (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani A.Potoczna – Kierownik Ref. Inwestycji i Funduszy Europejskich przedstawiła informację  dotycząca segregacji odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju.. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformował radnych, że wpłynęła korespondencja z Sądu Okręgowego w Świdnicy informująca, że na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Miejska powinna wybrać dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku Wydział Pracy na nową kadencję w latach 2012 – 2015.  Zgłaszanie kandydatów na ławników powinno nastąpić do  30.06.2011 r. natomiast wybór ławników powinien być dokonany najpóźniej do października bieżącego roku. Kandydatów na ławników mogą Radom zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów  prawa (z wyłączeniem partii politycznych).
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że przed sesją Rady Miejskiej wpłynęło do niej pismo Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego w Kudowie- Zdroju w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój panu Sławomirowi Pietrasowi.
Radny A.Kanecki poinformował, że związku z otrzymaną propozycją objęcia stanowiska zastępcy burmistrza miasta składa na ręce Przewodniczącej Rady pisemne zrzeczenie się mandatu radnego Rady Miejskiej.
Pani Sekretarz poinformowała, że  w związku ze zrzeczeniem się mandatu radnego, zgodnie z art. 190  ordynacji wyborczej wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Jeżeli na sesji 27 czerwca zostanie  podjęta  uchwała  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego to z tym dniem wygasa mandat. Do tego czasu pan A.Kanecki jest radnym.
Uchwałę Rady o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu. Wybory uzupełniające przeprowadza się na zasadach i w trybie przepisów ustawy ordynacja wyborcza  w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia przez radę wygaśnięcia mandatu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:

bs

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr VII/11 z dnia 30 maja 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2011 10:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż