Protokół nr VIII/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku

 

PROTOKÓŁ NR VIII/11
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 27 czerwca 2011 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI       -  1000
  
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -  1600

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.
Radni nieobecni:
1. Wiktor Gucz                - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie  odczytała porządek obrad:

1. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
2. Stan i kierunki zmian w oświacie gminnej.
3. Przedstawienie  „Analizy stanu i perspektyw rozwoju Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej” wykonanej przez Dolnośląską  Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- ustalenia opłat za korzystanie z usług żłobkowych świadczonych przez Zespół Przedszkolno-Żłobkowy prowadzony przez Gminę Kudowa – Zdrój,
- ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kudowa – Zdrój,
- przystąpienia  do  zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w  Kudowie-Zdroju, działki nr 178/3 i 178/4 w  obrębie  Czermna,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe,
- uchwalenia regulaminów korzystania z  urządzeń sportowo – rekreacyjnych  w Kudowie – Zdroju,
- regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kudowie-Zdroju przy ul. Słone,
-  wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój oraz o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój”.

Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad:
1. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
2. Stan i kierunki zmian w oświacie gminnej.
3. Przedstawienie  „Analizy stanu i perspektyw rozwoju Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej” wykonanej przez Dolnośląską  Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- ustalenia opłat za korzystanie z usług żłobkowych świadczonych przez Zespół Przedszkolno-Żłobkowy prowadzony przez Gminę Kudowa – Zdrój,
- ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kudowa – Zdrój,
- przystąpienia  do  zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w  Kudowie-Zdroju, działki nr 178/3 i 178/4 w  obrębie  Czermna,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok,
- przyznania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój”,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe,
- uchwalenia regulaminów korzystania z  urządzeń sportowo – rekreacyjnych  w Kudowie – Zdroju,
- regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kudowie-Zdroju przy ul. Słone,
-  wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
6. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
7. Wolne wnioski – zapytania.

a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.1)
        
Radna A.Mróz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że 26 maja Komisja Stypendialna rozpatrywała wnioski o przyznanie stypendium Rady Miasta dla uczniów kudowskich szkół, którzy w roku szkolnym 2010/2011 odnieśli duże sukcesy naukowe, sportowe czy artystyczne. 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli:
 Barbara Dziubińska – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im Jana Pawła II,
 Małgorzata Krawczyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3,
 Elżbieta Ubik - kierownik działu Obsługi Kadr i Oświaty,
 Mirosław Olejarz,
 Mariusz Oleśko,
 Teresa Żulińska,
 Anna Mróz – przewodnicząca Komisji.
Wpłynęło wiele wniosków, podjęcie decyzji, komu przyznać stypendium, czyje osiągnięcia są ważniejsze było bardzo trudne. Po burzliwych dyskusjach, po dokładnym rozpatrzeniu i przeanalizowaniu każdego wniosku, podjęto ostateczne decyzje.
Radna A.Mróz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta wręczyli stypendia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w następujących kategoriach:
Stypendia dla gimnazjalistów
Kategoria – STYPENDIUM SPORTOWE
W tej kategorii zostali wyróżnieni: Karolina Żurek, Katarzyna Chryczyk, Tomasz Lach, Aleksandra Chruścińska i Bartosz Gieracki.
Karolinia Żurek, uczennica III klasy ZSP, która zdobyła:
• III miejsce w kategorii kadetów na Mistrzostwach Polski w Sumo, zawody te odbyły się we Warszawie,
• II miejsce na Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym w Dzierżoniowie,
• I miejsce w Turnieju Barbórkowym o Puchar Starosty Krapkowickiego w zapasach w stylu wolnym kadetek.
Kasia Chryczyk zdobyła (absolwentka gimnazjum ZSP im. Jana Pawła II)
• III miejsce w Indywidualnym Biegu Przełajowym o Puchar Przewodniczącej Szkolnego Związku Sportowego Dolny Śląsk,
• V miejsce w V Lwóweckim Sprawdzianie Przełajowych Mistrzostw Dolnego Śląska,
• II miejsce w lekkoatletycznych Mistrzostwach Czech.
Tomasz Lach osiągnął:
• I miejsce w Turnieju Młodzików im. Marka Gierasimowicza w stylu wolnym,
• II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Juniorów, Młodzików i Dzieci,
• III miejsce na eliminacjach do XII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach w stylu wolnym kadetów i kadetek,
• II miejsce na XII Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym w stylu wolnym młodzików,
• II miejsce na IX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Dziewcząt i Chłopców o puchar Wójta Lewina Kłodzkiego. 
Aleksandra Chruścińska ( uczennica ZSS w Słonem, do stypendium została zgłoszona przez LUKS przy Ochotniczej Straży Pożarnej i SP 3 w Kudowie Zdroju – Czermnej) i Bartosz Gieracki (uczeń Gimnazjum ZSP, do stypendium wytypowany przez ULKS „Wodny Świat”)  
Osiągnięcia A. Chruścińskiej:
• III miejsce w Turnieju Barbórkowym o Puchar Starosty Krapkowickiego w zapasach w stylu wolnym kadetek,
• II miejsce na IX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Dziewcząt i Chłopców o puchar Wójta Lewina Kłodzkiego. 
• I miejsce na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i Młodziczek w Sumo.
Sukcesy Bartosza Gierackiego:
• II miejsce na dystansie 100 m stylem zmiennym na Zimowych Mistrzostwach Okręgu Dolnośląskiego,
• X miejsce na 200m stylem motylkowym oraz XI miejsce na 100 m motylkiem na Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu Juniorów do 16 lat,
• X miejsce na 400m stylem zmiennym na Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu Juniorów do 16 lat

Kategoria – STYPENDIUM NAUKOWE
W tej kategorii przyznano jedno wyróżnienie – Annie Spanier. 
Sukcesem Ani jest osiągnięcie VI miejsca w Powiatowym Konkursie Matematycznym dla I klas gimnazjum.
Należy podkreślić, że Ania oprócz osiągnięć dydaktycznych ma także sukcesy sportowe:
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego w Biegach Przełajowych,
• V miejsce w Finale Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Kategoria – STYPENDIUM ARTYSTYCZNE
Komisja stypendialna przyznała Katarzynie Soch oraz Wiktorii Żukowskiej.
 Kasia aktywnie pracuje w Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” w Kudowie - Zdroju, ma na swoim koncie liczne wystawy zbiorowe w kudowskiej galerii oraz indywidualną. Oprócz tego Katarzyna bardzo mocno zaangażowała się w pomoc Moniuszkowskiemu Towarzystwu Kulturalnemu w Kudowie Zdroju w przeprowadzeniu 48 Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego.
Wiktoria jest uczennicą, która odniosła znaczące sukcesy, można rzec aktorskie, biorąc udział w wielu konkursach recytatorskich. W roku szkolnym 2010/2011 została laureatką eliminacji powiatowych Konkursu Recytatorskiego, zajęła I miejsce w XVI Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim „Pegazik” oraz zakwalifikowała się, jako uczestnik ogólnopolskich warsztatów recytatorskich w Bielsku-Białej.

Szkoły podstawowe
Kategoria - STYPENDIUM SPORTOWE
W tej kategorii na poziomie szkół podstawowych stypendia przyznano: Dominice Jesionowskiej, Karolowi Dubaniewiczowi oraz wyróżnienie otrzymała drużyna chłopców w mini koszykówce z ZSP im. Jana Pawła II Szkoły podstawowej nr 2.
Dominika Jesionowska - uczennica klasy 5 SP nr 3
Dominika zdobyła:
• I miejsce na dystansie 200 m stylem grzbietowym oraz II m na 100 m stylem grzbietowym na Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików w kategorii wiekowej 12-13 lat, na tych samych zawodach Dominika osiągnęła III miejsce w konkurencji 200 m stylem klasycznym
Karol Dubaniewicz - uczeń 6 klasy ZSP SP2 ( obecnie absolwent SP2)
Karol zdobył:
• II miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym oraz III miejsce na dystansie 50 m stylem grzbietowym w polsko – czeskich zawodach pływackich,
• II miejsce na dystansie 50 m stylem klasycznym na X Międzynarodowych Zawodach Pływackich Pogranicza,
• I miejsce na dystansie 100 m stylem zmiennym i II miejsce na dystansie 50 m stylem grzbietowym na III Otwartych Transgranicznych Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego w Pływaniu. Na tych samych zawodach zdobył II miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym. Należałoby jeszcze dodać, że Karol był kapitanem drużyny chłopców w mini koszykówkę.
Karol jest uczniem bardzo wszechstronnym. Oprócz sukcesów sportowych ma na swoim koncie także osiągnięcia w innych dziedzinach np. zdobył wyróżnienie w V Międzyszkolnym Konkursie Papieskim, była to praca multimedialna „Kapłaństwo drogą do świętości „ na przykładzie papieża Jana Pawła II. Uzyskał bardzo wysoką średnia ocen, I semestr klasy szóstej zakończył średnią – 5,25.
Radna A.Mróz poinformowała, że po raz pierwszy przyznano nagrodę drużynie. Ale Komisja Stypendialna po przeanalizowaniu wniosku stwierdziła, że trzeba młodym adeptom koszykówki przyznać wyróżnienie. Dlaczego? Ponieważ chłopcy w roku szkolnym 2010/2011 odnieśli największy sukces w czterdziestoletniej historii szkoły w zespołowych grach sportowych. Zdobyli mistrzostwo powiatu kłodzkiego, zajęli II miejsce w półfinale strefy wałbrzyskiej oraz I miejsce w finale strefy wałbrzyskiej. Ostatecznie uplasowali się na IV miejscu w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Nie ma z nami koszykarzy, ale jest z nami trener tej drużyny p. Jerzy Łukasik. W skład drużyny wchodzą: Karol Dubaniewicz, Patryk Kapeller, Tomasz Kuźlik, Michał Oziębała, Michał Sznajder, Tomasz Włodarczyk, Szymon Nowak, Krzysztof Gregorius, Mieszko Kania, Michał Stasiak, Kacper Gawęda, Michał Koczot i Jakub Łukasik( uczeń jeszcze wtedy klasy trzeciej) Chłopcy już otrzymali swoją nagrodę, z rąk pana Burmistrza, podczas apelu kończącego rok szkolny 2010/2011.
Kategoria – STYPENDIUM NAUKOWE
W tej kategorii przyznano stypendium: Aleksandrze Majerskiej, Ewelinie Utracie i Łukaszowi Potocznemu. Wszyscy wymienieni uczniowie, to absolwenci SP nr  2.
Ola i Ewelina w minionym roku szkolnym miały duże osiągnięcia w konkursach polonistycznych. Do konkursu przygotowywała je Pani Joanna Buczyńska – Ceglarek. Do osiągnięć Łukasza w dużej mierze przyczyniła się pani Wiesława Łuczyszyn.
Ola Majerska uzyskała osiągając I miejsce na etapie powiatowym ogólnopolskiego konkursu polonistycznego „Słowo daję” i zakwalifikowała się do finału tego konkursu, gdzie zdobyła wyróżnienie. Ola jest uczennicą, która osiąga bardzo wysoką średnią ocen, na koniec szóstej klasy uzyskała  średnią ocen 5,58. 
Ewelina Utrata zakwalifikowała się do II części etapu powiatowego ogólnopolskiego konkursu polonistycznego „Słowo daję”, gdzie ostatecznie otrzymała wyróżnienie. Ewelina oprócz osiągnięć dydaktycznych, średnia ocen na koniec szóstej klasy – 5, 75, osiąga także sukcesy sportowe, otrzymuje wyróżnienia za prace społeczną.
Łukasz Potoczny zajął 15 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie matematycznej „Olimpus”, zakwalifikował się do powiatowego etapu interdyscyplinarnego konkursu „zDolny Ślązaczek” oraz uczestniczył w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Kangur”. Podobnie, jak jego koleżanki, Łukasz osiąga bardzo wysoką średnią, na koniec szóstej klasy średnia ocen – 5,75.
Cała trójka na apelu kończącym rok szkolny 2010/2011 otrzymała statuetkę „Najlepszego absolwenta szkoły”.
Na poziomie szkół podstawowych nie zgłoszono żadnych wniosków w kategorii stypendium artystyczne.
Radna A.Mróz wyraziła  nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym w każdej kategorii  będą osiągnięcia i komisja będzie mogła przyznać stypendia. Przewodnicząca Komisji Stypendialnej złożyła  gratulacje młodzieży, rodzicom i nauczycielom, opiekunom, wychowawcom i trenerom.

 

Ad.2)

 

Pani E.Ubik przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani B.Dziubińska – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, stwierdziła, że wśród  licznego grona, uczniów Zespołu, 11 osób zostało wyróżnionych i nagrodzonych stypendium Rady Miejskiej. Jeżeli chodzi o inne sukcesy to VI miejsce chłopców  w województwie dolnośląskimi w mini koszykówce, V miejsce chłopców w województwie dolnośląskim w pływaniu drużynowym i III miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych Powiatu Kłodzkiego w roku szkolnym 2010/2011. Jeżeli chodzi o gimnazjum to oprócz osób , które otrzymały stypendium rady Miejskiej należy wymienić Dawida Rusinko– IX miejsce w IX Powiatowym Konkursie Matematycznym dla  klas I, Weronikę Drąg  – VI miejsce w IX Powiatowym Konkursie Matematycznym dla klas II, Karola Gocla – wyróżnienie na ogólnopolskim konkursie projektowym Hellokartki.pl, Ewę Piankowską – laureatka II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. Jeżeli chodzi o osiągnięcia sportowe, to jak wcześniej radni słyszeli rozwinęła się nowa dyscyplina sportowa tj. sumo. W tej dyscyplinie należy wyróżnić Agnieszkę Kotułę za zajęcie II miejsca w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików i młodziczek w sumo w kategorii 50 kg (12-13.03.2011 r. Kraków) i Monikę Makowiecką za zajęcie III miejsca w kategorii 60 kg.
Inne sukcesy sportowe to:
• III miejsce zajęło gimnazjum w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego Szkół Gimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców,
•  I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego Szkół Gimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt,
• V miejsce  w finale Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt,
• VI w Finale Gimnazjady Młodzieży w Dwuboju Nowoczesnym Chłopców,
• III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego Szkół Gimnazjalnych w piłce nożnej,
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego Szkół Gimnazjalnych w pływaniu – sztafety chłopców,
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego Szkół Gimnazjalnych w pływaniu – sztafety dziewcząt,
• II miejsce w kategorii dziewcząt  i chłopców w I etapie eliminacji XIII edycji turniej piłkarskiego Coco-Cola Cup,
• III miejsce z zawodach rejonowych w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt,
• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego Szkół Gimnazjalnych w lekkiej atletyce chłopców,
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego Szkół Gimnazjalnych w piłce nożnej dziewcząt.
Największe potrzeby i marzenia na przyszłość to:
• zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie klas pierwszych, szczególnie w roku 2012/2013  - rozpoczęcie obowiązku szkolnego przez 6-latki,
• doposażenie szkoły w komputery – do 31.08.2012 r., ponieważ rozporządzenie o ramowym planie nauczania mówi o tym, że w pracowni może być tylu uczniów, ile jest komputerów,
• bieżnia i skocznia przy kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012”,
• utworzenie gabinetu języków obcych,
• pełnowymiarowa hala sportowa.
Pani E.Liebner – Dyrektor Zespoły Przedszkolno – Żłobkowego poinformowała, że w Zespole im. Kubusia Puchatka w roku szkolnym 2010/2011 dzieci realizowały dodatkowe programy wykraczające poza wymaganą podstawę  wychowania przedszkolnego, tj.
1. Program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” adresowany do dzieci, rodziców, opiekunów,
2. Ogólnopolski Program Edukacyjny Akademia malucha Magazynu „Kubuś Puchatek” ułatwiający dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych,
3. Wszystkie grupy brały udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i licznych konkursach  plastycznych wewnątrz przedszkolnych  takich jak:
• konkurs dla dzieci i rodziców „Zamień cukierki na owoce”,
• konkurs na najlepszy kącik przyrody,
• konkurs „Kubuś Puchatek i przyjaciele dbają o Stumilowy Las”.
4. Konkursy ogólnopolskie:
• „Dzieci lubia zabawy słowami” – konkurs literacko-plastyczny,
• „Jestem grzecznym przedszkolakiem” - konkurs plastyczny
• „Szanuj las – to nasze wspólne dobro” - konkurs plastyczny.
5. Wszystkie grupy brały udział w Przeglądzie Twórczości Dzieci Przedszkolnych w Kudowie-Zdroju.
Sukcesy  Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego:
• międzyprzedszkolny konkurs recytatorski „Jesienne poezjowanie” w Szczytnej – wyróżnienie,
• konkurs plastyczny ogłoszony przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego „Bierne palenie szkodzi zdrowiu” – wyróżnienie,
• Wielki Konkurs Ekologiczny dla przedszkoli zorganizowany przez serwis Buliba w ramach akcji Sprzątanie świata 2010: „Chrońmy różnorodność – segregujemy odpady – wyróżnienie,
• IV Przedszkolny Przegląd Piosenki „Zaczarowane dźwięki” w Złotym Stoku – I miejsce w kategorii zespół,
• III nagroda w konkursie na wystrój świąteczny budynków, witryn i balkonów w Kudowie-Zdroju w kategorii firma,
• III nagroda w konkursie „Miasto europejskie w kolorach segregacji”,
• I miejsca w ogólnopolskim w konkursie o tytuł „Dyrektor Przedszkola 2010”.
• placówka zdobyła certyfikat i tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, brała udział w ogólnopolskiej konferencji „Ustawa żłobkowa – szanse i wyzwania” na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej B.Komorowskiego. 
Wycieczki i współpraca ze środowiskiem:
• wyjazdy do przedszkola w Hronovie (wszystkie grupy),  ZOO – safari w Dvor Kralowe,  Muzeum Zabawek,  Szlak Ginących zawodów,  Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego,  Wioski Indiańskiej w Srebrnej Górze, oczyszczalnia ścieków,  Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Biblioteka Miejska, Park Narodowy Gór Stołowych, Urząd Pocztowy, gabinet  weterynarza, Szpital Wojskowy MSWiA, salon fryzjerski, sklep spożywczy, kotłownia gazowa ZUK.
W przedszkolu organizowane są coroczne  uroczystości dla rodziców i zaproszonych gości: Pasowanie na przedszkolaka,  Urodziny Kubusia Puchatka, andrzejki, mikołaj, wigilia, jasełka dla emerytów i rencistów, występ z programem „Kolędujemy” w Klubie Seniora na sesji Rady Miejskiej, Dzień Babci i dziadka, bal karnawałowy, zielona noc w przedszkolu.
Dla wszystkich dzieci prowadzona jest gimnastyka korekcyjna mająca na celu profilaktykę wad postawy i płaskostopia. Prowadzona jest terapia logopedyczna dla dzieci 4 i 5 – letnich.
Największym marzeniem jest wybudowanie nowego zespołu przedszkolno –żłobkowego, uruchomienie sali komputerowej i plac zabaw dla dzieci żłobkowych.
Następnie głos zabrała pani M. Krawczyk – Dyrektor SP. nr 3, która przedstawiła sprawozdanie z pracy szkoły za rok szkolny 2010/2011. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 posiada bardzo bogaty kalendarz imprez, w których biorą udział uczniowie, rodzice, dziadkowie i mieszkańcy Czermnej: Sprzątanie Świata, Święto Komisji Edukacji Narodowej, Wernisaż Jesienny, Szkolny Dzień bez Agresji, Apele z okazji świąt narodowych, Warsztaty Piernikowe, Mikołajki, Kiermasz Bożonarodzeniowy – Jasełka, Wigilie klasowe, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Kiermasz Wielkanocny – zwyczaje i tradycje, Konkurs czytelniczy, Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Sportu, zorganizowany został Festyn ,,Z Rodziną na Dobre i Złe” z okazji Święta Mamy i Taty, zorganizowano zbiórkę pieniędzy dla małej Oli, sprzedawane były słodkości. Zebrano  kwotę 1300 zł.
   Integracja ze środowiskiem lokalnym następowała również poprzez współpracę szkoły z różnymi instytucjami działającymi w gminie i poza nią : Urzędem Miasta Kudowy – Zdroju, Miejską Biblioteką Publiczną, Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną w Czermnej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Polskim Towarzystwem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Parafią św. Bartłomieja, Związkiem Kombatantów, klubami sportowymi, Muzeum Ludowym Pogórza Sudeckiego, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Domem Pracy Twórczej ,,Cyganeria”, Zespołem Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, Sanatorium Dziecięcym ,,Jagusia”, Aqua Parkiem ,,Wodny Świat”, Agencją Rynku Rolnego we Wrocławiu, Głównym Urzędem Statystycznym w  Wrocławiu, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Sądem Rodzinnym w Kłodzku, PZU, Towarzystwem Nasz Dom w ramach akcji Góra Grosza, Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie, z Fundacją św. Mikołaja w ramach pozyskiwania funduszy na Stypendia ,,Solidarni” ( w II semestrze tego roku przyznano stypendium w kwocie 500 zł  ucz. H. Rogala). Ponadto współpracujemy z wydawnictwami pedagogicznymi WSiP, Nowa Era, GWO, OPERON, oraz wieloma innymi firmami i osobami. Aktywna i systematyczna współpraca z ww. instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami umożliwiła wymianę doświadczeń, integrację ze środowiskiem, rozwijanie wrażliwości estetycznej, odpowiednią edukację prozdrowotną, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu, pomoc dzieciom potrzebującym, rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych i przeciwdziałanie patologiom środowiskowym.
Uczniowie biorą czynny udział w wielu konkursach i zawodach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Nasze małe sukcesy to:
 Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny ,,Daję Słowo” udział w eliminacjach powiatowych,
 Polsko – Czeski konkurs literacko – plastyczny ,,Biblioteka bez granic” - 7 nagrodzonych prac literackich,
 Konkurs literacki ,, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki” pt. ,,Moja biblioteka” –uczestnictwo,
 Konkurs literacki ,,List do Andersena” I, II, III miejsce,
 XVI Dolnośląski Konkurs Recytatorski ,, Pegazik”- do etapu powiatowego zakwalifikowały się 3 uczennice, a w etapie wojewódzkim jedna z nich otrzymała wyróżnienie,
 Ogólnopolski konkurs literacki ,,List do ojca”-8 prac wysłanych (rozstrzygnięcie we wrześniu-październiku)
 Ogólnopolski konkurs literacki ,,Taki duży, taki mały może świętym być”- 7 prac wysłanych (rozstrzygnięcie we wrześniu-październiku),
 Powiatowy konkurs matematyczny- udział w eliminacjach powiatowych,
 Ogólnopolski konkurs historyczny ,,Krąg”- II miejsce w województwie dolnośląskim,
 Projekt pt. ,,Opowiem Ci o wolnej Polsce” - spotkania młodzieży ze świadkami historii - film nakręcony z Panią Heleną Żełubowską i przedstawiony uczniom w szkole w obecności p. H.Żełubowskiej,
 Konkurs plastyczny ,,Obiady Stanisławowskie” organizowany przez PZU-wyróżnienie
 Międzyszkolny konkurs plastyczny ,, Jak mogę pomagać” I, II, III miejsce dla kl. I i  I, II, III miejsce dla kl. III,
 Międzyszkolny konkurs języka angielskiego klas IV-VI – V miejsce i wyróżnienie,
 konkurs ekologiczny na zbiórkę surowców wtórnych ,,Miasto europejskie w kolorach segregacji” kl.0- I miejsce, kl. I- III miejsce, kl. IV- II miejsce, za prace plastyczne uczeń z kl. ,,0”- I miejsce, uczennica kl. I -  III miejsce, uczeń z kl. V-  I miejsce, uczeń z kl. V – II miejsce,
 Konkurs plastyczno – statystyczny organizowany przez GUS we Wrocławiu pt. ,,Guś przyjaciel dzieci”- kl. III otrzymała 5 wyróżnień,
 Konkurs plastyczny na szczeblu powiatowym pt. ,,Nie pal przy mnie, proszę”- III miejsce
 Konkurs gminny pt. ,,Narkotykom mówimy nie” - II miejsce 1000zł,
 Konkurs na najlepszy szkolny program profilaktyczny w gminie Kudowa - Zdrój – I miejsce 5000zł.
Szkoła bierze udział w projekcie ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III”. W ramach tego projektu uczniowie biorą udział w ,,Zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji”, ,,Zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych”, ,,Zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze”, ,,Zajęciach logopedycznych”.
Największe bolączki szkoły na dzień dzisiejszy to wymalowanie dachu w części czerwonej budynku, remont stolarki okiennej także w tej części (okna są bardzo zniszczone i nieszczelne co sprawia utratę ciepła w okresie zimowym), wymiana mebli w klasach starszych IV-VI, wymiana wykładziny podłogowej w trzech izbach klasowych.
Następnie głos zabrał pan K.Baldy – etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, który przedstawił zebranym informację dot. perspektyw rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Kudowie-Zdroju.
K.Baldy poinformował, że w poprzedniej kadencji priorytetem zadań Zarządu Powiatu Kłodzkiego była służba zdrowia. Na tym skupiły się  działania Zarządu i efekty są widoczne. Przejeżdżając przez Kłodzko można zobaczyć w jakim stanie jest szpital powiatowy, jakie inwestycje zostały tam poczynione. Szpital obecnie jest wyposażony najlepiej w województwie dolnośląskim (rezonans, tomograf najnowocześniejsza aparatura do diagnostyki). Priorytetem tej kadencji są dwa zadania tj. oświata ponadgimnazjala oraz  drogi publiczne. Jeżeli chodzi o drogi publiczne to rozpoczęła się przebudowa i remont drogi powiatowej Lewin Kłodzki – Taszów – Oleśnica. Dla rozwoju turystki, czy dla połączeń transgranicznych jest to bardzo ważna droga. Najprawdopodobniej (nie ma jeszcze wszystkich dokumentów) rozpocznie się przebudowa i remont drogi z Zieleńca do Dusznik-Zdroju. Pod kątem rozwoju turystyki tego  regionu będzie  to również bardzo ważna inwestycja, której koszt wyniesie ok.  7 mln zł.  Jeżeli chodzi o oświatę pan K.Baldy poinformował, że rozpoczęto projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Modernizacja centrum kształcenia zawodowego”, w którym uczestniczy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie. Jest to duży projekt, a jego wartość wynosi ok. 5 mln zł. Zakończono już inwestycje w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy – Zdroju. Czas zatem na rozbudowę szkoły w Kudowie-Zdroju, ponieważ jest to jedna ze szkół, która powinna w tym regionie zaistnieć.
W/w przedstawił zebranym wizualizację rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju przygotowaną na podstawie projektu i dokumentacji technicznej. Pan K.Baldy stwierdził, ze przygotowując się do rozbudowy szkoły liczy na wsparcie ze strony radnych oraz Burmistrza Miasta. Całkowita wartość tej inwestycji to kwota ok. 18 mln zł, w tym koszt hali sportowej 8 mln zł, łącznika wraz z rozbudową 4 mln zł, remont starej części i nadbudowa 4 mln zł i zagospodarowanie terenu ponad 1,5 mln zł. Istnieje  możliwość pozyskania środków zewnętrznych  na halę sportową w granicach 50%  i to jest jedyna pewna rzecz. Obecnie wszystkie programy dotyczące oświaty ponadgimnazjalnej już nie funkcjonują, zatem możliwość pozyskania środków zewnętrznych jest bardzo trudna. Do tego nakłada się jeszcze zmiana ustawy o finansach publicznych, dlatego te wszystkie działania, które czynił przez ostatnie cztery lata w poprzedniej kadencji, aby obniżyć deficyt powiatu, aby można było inwestować spaliły na panewce. Nowa ustawa o finansach publicznych zniweczyła wszystkie te starania. Zadłużenie powiatu było w granicach 55% kiedy rozpoczynał kadencję, kiedy kończył było ono na poziomie 41%.
Pan K.Baldy skierował do radnych apel, aby Rada Miejska Kudowy-Zdroju wsparła zarząd Powiatu Kłodzkiego w działaniach, staraniach o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu kłodzkiego na 2012 rok na tę inwestycję. Powinniśmy współdziałać w tej kwestii jako dwa samorządy, gminny i powiatowy.  Tego wymaga również reforma oświaty, ponieważ program realizowany w gimnazjach powinien być kontynuowany w szkołach ponadgimnazjalnych  Liczy zatem  na współpracę wszystkich dyrektorów placówek zarówno gminnych jak i powiatowych jeżeli chodzi o realizację programu i edukację naszej młodzieży. Zwrócił się z wnioskiem o zajęcie stanowiska przez Radę Miejską.
Burmistrz Miasta stwierdził, że podchodzi do tego w sposób pragmatyczny. Ma  kilka pytań i propozycji. Skoro podjęto decyzję, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wróciła po rocznym pobycie w Kudowie do Dusznik to należy rozumieć, że Pan Starosta przewiduje wytypowanie nieruchomości przy ul. Fabrycznej, w której znajduje się jeden z budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  do sprzedaży. Rozumie, że dochód ze sprzedaży tej nieruchomości zasili budżet Starostwa, aby rozpocząć realizację tej inwestycji i mieć fundusze  na część udziału własnego. Pan K.Baldy mówił o tym, że bardzo liczy na pomoc gminy Kudowa-Zdrój. Biorąc pod uwagę budżet zadania, Burmistrz zaproponował, aby inwestycję tę podzielić na dwie części – nie realizować modernizacji istniejącego budynku (4 mln zł). Na inwestycje łatwiej znaleźć pieniądze i łatwiej wydawać pieniądze, te które nie obciążają wskaźnika mówiącego o tym , że dochody bieżące muszą wystarczyć na wydatki bieżące. Najpierw rozpocząć budowę sali sportowej i do tego włączyć budowę łącznika. Należy obniżyć koszty, czyli przenieść wszystkie dzieci do jednego budynku. Pan Starosta może liczyć na pomoc gminy, ale gmina liczy także na pomoc Starostwa w przekazaniu gminie Kudowa-Zdrój części budynku przy ul. Głównej 43, która gmina kilkalat temu przekazała Starostwu.  Wtedy gmina będzie miała idealny budynek na Dom Kultury, którego oczekują mieszkańcy i którego gmina nie będzie musiała budować. Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą o realizację ustaleń ze spotkania Zarządu Powiatu Kłodzkiego, w którym uczestniczył wraz z Przewodniczącą  i Wiceprzewodniczącym  Rady. Ponadto  poinformował, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój zastanawia się, jak wykazać szeroko idącą inicjatywę przy szukaniu środków na budowę hali widowiskowo – sportowej..
K.Baldy stwierdził, że istotnie takie rozmowy były i stanowisko Zarządu Powiatu Kłodzkiego jest jednoznaczne. Ilość uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych zaczyna się stabilizować na pewnym poziomie i budynek przy ul. Fabrycznej już nie będzie wykorzystywany. W celu obniżenia kosztów funkcjonowania szkoły Zarząd Powiatu zamierza ten obiekt przeznaczyć do sprzedaży, po to aby mieć środki inwestycyjne. Dopóki budynek nie zostanie sprzedany będzie tam mogła funkcjonować świetlica środowiskowa na zasadach, które będą ustalone w trybie roboczym. Ponadto stwierdził, że były takie ustalenia, iż  w momencie, kiedy uda się zrealizować tę inwestycję,  szkoła opuści budynek przy ul. Głównej i zostanie on przekazany gminie.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że cieszy się, iż po 50-ciu latach istnienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących tzw. kudowskiego ogólniaka, są perspektywy jego rozwoju, a przede wszystkim jego rozbudowy.
Poinformowała, że Rada Miejska zajmie stanowisko o realizacji inwestycji tak istotnej dla rozwoju kudowskiej oświaty i potrzeb mieszkańców. 
Pan J.Łukasik zwrócił się z pytaniem do pana K.Baldego, jaka będzie przyszłość Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jak będzie funkcjonować  i gdzie zostanie przeniesiona.
K.Baldy poinformował, że od września br. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funkcjonować będzie przy Zespole Szkół Gimnazjalnych w Dusznikach – Zdroju przy ul. Wojska Polskiego. Powiat otrzymał pomieszczenia od Burmistrza Miasta Duszniki i zostaną one dostosowane do potrzeb Poradni.
Radny A.Kanecki poinformował zebranych, że uczestniczył w uroczystościach związanych z 5-leciem Zespołu Szkół Społecznych w Słonem. Radny pogratulował pani T.Żulińskiej Prezesowi Stowarzyszenia Nasza Szkoła oraz panu J.Sypkowi – Dyrektorowi, szkoły funkcjonującej na bardzo wysokim poziomie. Stwierdził, że  jest pod ogromnym wrażeniem tego co zostało w tej szkole zrobione i jak ta szkoła dzisiaj wygląda. Widać, że rodzice i członkowie Stowarzyszenia włożyli w tę szkołę ogrom swojej fizycznej pracy. Wielką potrzebą tej szkoły jest budowa placu zabaw.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który w nawiązaniu do wystąpienia pani E.Ubik poinformował, że przy Zespole Szkół Publicznych przy budynku Buczka 9, powstało boisko wielofunkcyjne. Poinformował, że w ostatnim czasie miał przyjemność uczestniczyć w wielu spotkaniach z kudowską młodzieżą. Należy stwierdzić, że postawa młodzieży jest imponująca. Widać wielką radość wśród młodzieży i jej  patriotyzm lokalny. To się da zauważyć na różnego rodzaju spotkaniach. Narasta to od wielu lat, widać symptomy ogromnego zaangażowania młodzieży w sprawy szkoły i miasta, a przede wszystkim wielką radość z tego, że się jest w tej szkole, że się stara, aby ta placówka była najlepsza. Osobnym elementem są ludzie, to ludzie decydują o wszystkim. Wyniki edukacji, które zostały radnym przedstawione przez panią E.Ubik są  jednymi z najlepszych w ostatnich latach. Należy być z tego dumnym. Widać  jak młodzież angażuje się© w realizację różnych zadań, zaczynając od wolontariatu kiedy odbywają się jakieś przedsięwzięcia charytatywne, sportowe czy udziału w organizowanych różnego rodzaju imprezach. Ważnym elementem pracy z młodzieżą jest organizacja biegu sponsorowanego. Środki uzyskane podczas biegu przeznaczane są na pomoc dla  dzieci, które tej pomocy potrzebują – zakup książek w j.polskim dla miejscowości w Kazachstanie, budowa studni w Sudanie, likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.  Należy również wspomnieć o ogromnym zaangażowaniu uczniów Zespołu Szkół Publicznych przy organizacji Centralnych Dni Olimpijczyka, które odbyły się w tym roku w Kudowie-Zdroju. Burmistrz Miasta stwierdził, że bardzo wysoko ocenia zaangażowanie pracowników szkoły i młodzieży w realizacji tego wyjątkowego sportowego wydażenia.
Ważną rzeczą jest organizowany w placówkach oświatowych po raz kolejny w naszej gminie konkurs na zbiórkę surowców wtórnych. Młodzież segregując i zbierając  surowce wtórne pracuje na rzecz dorosłych. To m.in. dzięki temu w bieżącym roku nie będzie podwyżki za wywóz nieczystości stałych, ponieważ ilość segregowanych odpadów ma wpływ na to jaka będzie cena za wywóz nieczystości stałych w Kudowie-Zdroju. Segregacja odpadów obniża nam koszty funkcjonowania całego systemu odbioru śmieci, ponieważ nie musimy tego wywozić do Ścinawki, a każdy wyjazd to jest ok. 100 km w obie strony, a za przyjęcie 1 tony odpadów Gmina musi  zapłacić 175zł.
Burmistrz Miasta stwierdził, że pocieszające jest to, że przybyło chętnych do udziału w organizowanych przez gminę półkoloniach. Podziękował pani K.Słobodzie, za to że podjęła się pełnienia funkcji kierownika  półkolonii.
Burmistrz Miasta stwierdził, że dyrektorzy szkół powinni coraz aktywniej i  odważniej szukać pieniędzy. Środków ze źródeł zewnętrznych do pozyskania  jest bardzo dużo. Bez tych pieniędzy  nie dałoby się zrobić tego,  co w placówkach oświatowych zostało już zrobione. Wymaga to dużo pracy i wysiłku, ale warto sięgać po środki zewnętrzne na sport, edukację,  drobne remonty, inwestycje  itp.
Głos zabrała  pani B.Dziubińska, która poinformowała, że biegi sponsorowane, o których mówił pan Burmistrz odbyły się cztery. Każdy z nich miał swój wzniosły cel. Ostatni miał na celu pomoc w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Chodzi o mogiły za wschodnią granicą. Z biegu sponsorowanego, oprócz tego co zebrała młodzież, wpłacono 2.000 zł na konto. Szkoła otrzymała podziękowanie od Telewizji Wrocław. Kolejną rzeczą była pomoc dzieciom niepełnosprawnym z Kudowy. Zaproponowano pomoc w kwocie 2.020 zł na dostosowanie łazienki dla potrzeb dwójki niepełnosprawnych dzieci.
Następnie głos zabrała pani E.Różewicz – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, która poinformowała, że placówka, którą kieruje podlega pod Starostwo Powiatowe w Kłodzku. W czasie zorganizowanych dni otwartych szkołę odwiedziło 104 uczniów. Placówka jest w stanie przyjąć ich wszystkich. W tym roku mury szkoły opuściło 5 oddziałów. W tej chwili trwa rekrutacja i następuje weryfikacja dokumentów. Z zweryfikowanych podań z pierwszego wyboru wynika, że nie będzie pełnych trzech klas. Jutro odbędzie się spotkanie w Starostwie i okaże się, czy szkoła otrzyma zgodę na otwarcie trzech oddziałów, ponieważ wymogi są bardzo wysoko postawione tj. 28 osób w oddziale. Pani Dyrektor stwierdziła, że chciałaby utrzymać  trzy typy szkół, chociaż w liceum jest sytuacja taka, że tworzone są dwie klasy licealne  tj. klasa humanistyczna i klasa informatyczno-matematyczna. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach i zajmują w nich bardzo wysokie miejsca. Kadra nauczycielska jest bardzo wysoko wykwalifikowana.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy w bieżącym roku zostanie utworzona klasa technikum.
Pani E.Różewicz poinformowała, że utworzenie tej klasy jest to pod znakiem zapytania i ostateczną decyzję podejmą władze  Starostwa.
Przewodnicząca Rady zwróciła się  z pytaniem, czy jest to spowodowane brakiem kandydatów.
Pani E.Różewicz poinformowała, że do klasy gastronomicznej jest 15 kandydatów, do klasy handlowca 5. Nie wyrażono zgody na łączenie zawodów czy profili,  jest problem ponieważ nie ma tych wymaganych 28 osób.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uruchomienie klasy technikum  jest zagrożone i może okazać się, że od września będą uruchomione  dwa oddziały klas pierwszych liceum.
Pani E.Różewicz stwierdziła, że jest możliwe, że zostaną utworzone dwie klasy liceum i jedna klasa wielozawodowa.
Burmistrz Miasta podziękował pani E.Ubik za przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej oraz za przygotowanie projektu indywidualizacji nauczania.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że nie byłoby takiego pięknego wizerunku kudowskich szkół, nie byłoby klimatu przyjaznej szkoły dla rodziców i dzieci, gdyby nie działania Burmistrza Miasta i pracowników Urzędu Miasta w celu pozyskania z różnych źródeł środków finansowych. Dzięki temu obiekty szkolne zmieniają się z roku na rok.
Z informacji przedstawionej przez panią E.Ubik wynika, że ilość  uczniów w ostatnich latach maleje, a środki finansowe na jednego ucznia wzrastają. I to potwierdza się tym, że szkoły jako budynki pięknieją po to, aby  dzieci i młodzież uczyła się w lepszych warunkach, i aby wyniki nauczania w tych szkołach były wyższe.
Przewodnicząca Rady złożyła Burmistrzowi Miasta, Dyrektorom i nauczycielom wszystkich placówek oświatowych podziękowania za troskę i opiekę nad uczniami.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani J.Pokrzywie – Prezesowi Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział w Kudowie-Zdroju, która przedstawiła zebranym informację nt. prowadzonej działalności charytatywnej. Poinformowała, że PKPS od lat pomaga najuboższym mieszkańcom naszej gminy, ludziom starszym, dzieciom. PKPS wydaje mieszkańcom żywność z Unii Europejskiej poprzez Agencję Rynku Rolnego. Przez ostatnie lata wydano dziesiątki ton żywności, ludzie dostawali co miesiąc od 12 do 17 kg żywności, co było dużą pomocą dla ubogiej części społeczeństwa. W ubiegłym roku PKPS otrzymał bardzo restrykcyjne pismo, na podstawie którego obniżono tę pomoc do 2,5 kg żywności miesięcznie. Zarząd PKPS uważa, ż jest to  poniżanie ludzi ubogich. PKPS mógł wydawać tyle żywności tylko dlatego,  że pomagał im Burmistrz Miasta i pracownicy Urzędu Miasta. PKPS posiadał pełen magazyn żywności i żywność ta przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej została mieszkańcom wydana. Zarząd PKPS zastanawiał się, czy w roku bieżącym rozpocząć akcję wydawania żywności.  Niedawno otrzymała pismo z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. programu. Pismo  informuje m.in.  o podniesieniu do 5 kg ilości wydawanej żywności na miesiąc. Koszty programu od 2004 r. systematycznie się zwiększały w związku ze wzrostem najmu magazynów, kosztów energii, transportu i płac. Wzrost kosztów obsługi programu nie jest proporcjonalny do wartości dofinansowania programu. Wobec tego zwrócono się do wojewodów i władz samorządowych z prośbą o dobrą współpracę z organizacjami realizującymi pogram PEAD na szczeblu lokalnym,  szczególnie o wsparcie administracyjne, merytoryczne oraz w miarę możliwości finansowe. Pani J.Pokrzywa poinformowała, że towar należy zabrać z magazynu Agencji Rynku Rolnego w Wałbrzychu. Przez te wszystkie lata Urząd Miasta pokrywał koszty transportu, a PKPS płacił za załadunek towaru w Wałbrzychu. Pani J.Pokrzywa zwróciła się do Burmistrza Miasta oraz Rady Miejskiej z prośbą o udzielenie pomocy finansowej, ponieważ PKPS nie jest w stanie sam opłacić kosztów transportu oraz przeznaczyć środków w wysokości kilkuset złotych na utrzymanie magazynów Agencji Rynku Rolnego. Akcję wydawania żywności PKPS chce rozpocząć we wrześniu.
Burmistrz Miasta stwierdził, że instytucji, które pomagają naszym mieszkańcom jest dużo. Są to m.in.  Ośrodek Pomocy Społecznej,  Caritas, PCK, PKPS. System pomocy mieszkańcom, który funkcjonuje w naszej gminie należy utrzymać. Burmistrz Miasta stwierdził, że znajdzie wraz z panią Skarbnik tytuł do udzielenia PKPS niezbędnej pomocy finansowej.

Salę obrad opuścił radny W.Biernacik i radny M.Olejarz.
Na sali obrad pozostało 12 radnych.

 

Ad.3)

 

Głos zabrał pan B.Florkiewicz, który przedstawił zebranym prezentację nt. „Analizy stanu i perspektyw rozwoju Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej”  wykonaną przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu. Prezentacja na płycie CD stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan B.Florkiewicz przedstawił wnioski wynikające z w/w analizy:
► Projektowane przepisy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi implikują konieczność wdrożenia działalności polegającej na odbiorze i transporcie odpadów w formie gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli Sejm przyjmie projektowane rozwiązania, to nie będzie innej możliwości na kontynuowanie działalności w tym zakresie. Ponadto w przyszłości powinna być rozwijana działalność dotycząca zarządzania i gospodarowania nieruchomościami, dla której dogodną formą prawną także może okazać się spółka z o.o.. Oba wymienione powyżej obszary działalności dominują w sprzedaży usług MZUP – większość przychodów osiągana jest z tych właśnie obszarów działalności. Stanowi to silne wskazanie dla propozycji przekształcenia MZUP w spółkę z o.o., której działalność objęłaby wszystkie obszary dotychczas eksploatowane przez MZUP.
► Nie jest uzasadnione tworzenie licznej grupy nowych jednostek organizacyjnych (spółek z o.o.) ponieważ przy takim rozwiązaniu wysokie będą koszty zarządzania.
► Rozwijane powinny być techniki informatyczne w zarządzaniu działalnością, w tym przy sporządzaniu bieżących sprawozdań dla organizacyjnie wyodrębnionych obszarów działalności. Kierownicy komórek organizacyjnych powinni być odpowiedzialni za osiągane wyniki.
► Konieczne jest efektywne wykorzystanie składników majątkowych przez cały okres roku kalendarzowego - maszyn, środków transportu. Środki transportu wykorzystywane w okresie zimowego utrzymania dróg i placów powinny być w okresie letnim także wykorzystywane, np. w pracach ogrodnictwa i zieleni miejskiej, czy też w ramach pozostałe sprzedaży usług.
► Działalność inwestycyjna i działalność finansowa dotychczas (właściwie) nie była samodzielnie prowadzona przez zakład budżetowy Gminy Kudowa - Zdrój. Wyodrębnienie działalności w ramach nowej jednostki organizacyjnej – sp. z o.o. powinno uwzględniać możliwości wykonywania koniecznych zakupów inwestycyjnych służących np. wymianie zużytego majątku trwałego. Możliwe powinno być wykorzystanie takich instrumentów finansowych jak kredyty bankowe (dług zabezpieczony), czy też leasing.
► Odpowiedzialność zarządcza spoczywała dotychczas na Urzędzie Gminy Kudowa - Zdrój. Ryzyko działalności ponosiła dotychczas Gmina Kudowa - Zdrój. Odpowiedzialność ta zostanie ograniczona po wdrożeniu działalności w ramach nowej jednostki organizacyjnej. Na podstawie analizy planowanych rozwiązań w obszarze gospodarki odpadami wnioskować należy, że w tym obszarze może istotnie wzrosnąć ryzyko działalności.
► W strukturze kosztów działalności dominują koszty pracy. Powinny być wdrażane rozwiązania maksymalnie podnoszące efektywność wykorzystywanych zasobów pracy. W sytuacji stworzenia w przyszłości regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów, która będzie obejmowała także segregowane odpady (surowce wtórne), w planach działalności uwzględniane powinno być przekazanie strumienia segregowanych odpadów do dalszej przeróbki do takiej instalacji. Strumień odpadów segregowanych jest w Gminie zbyt mały, aby wdrażać nowoczesne i kosztochłonne rozwiązania ich dalszego przetwarzania.
► Gmina powinna w dalszym ciągu korzystać z pracowników angażowanych w ramach robót publicznych. W innym rozwiązaniu wzrosną koszty pracy zaangażowania pracowników w formie umowy – zlecenia. Konieczne jest utrzymanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej kurortu, aby satysfakcja turystów z pobytu była możliwie wysoka. Nie powinny wystąpić niedociągnięcia / zaniedbania w tym obszarze.
► Wykorzystywane składniki majątkowe zakupione przy współfinansowaniu dotacją z UE, przed ich wniesieniem do nowej jednostki (spółki) powinny być sprawdzone, tj. czy już upłynął okres trwałości projektu (np. samochód ciężarowy ze specjalistycznym nadwoziem do odbioru i transportu odpadów komunalnych)..
► Gmina powinna pozyskiwać środki na korzystnych warunkach w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. W opracowaniu wskazane zostały w tym zakresie możliwości – potrzebnych przy gospodarce odpadami składników majątkowych i możliwości ich finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Brzozowiu nie powinna obciążać nowej jednostki organizacyjnej. W ramach nowych rozwiązań finansowania gospodarki odpadami komunalnymi przez gminy, zadanie to powinna realizować Gmina Kudowa - Zdrój. Ewentualne obciążenie kosztami rekultywacji nowego podmiotu może skutkować utratą konkurencyjności w obowiązkowym przetargu na odbiór i transport odpadów z terenu gminy.
► Przed Gminą Kudowa - Zdrój i innymi gminami Kotliny Kłodzkiej będzie także stało zadanie zapewnienia funkcjonowania regionalnej instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Wspólne przedsięwzięcie gmin w tym obszarze wydaje się nieuniknione.
► Rozwijana powinna być działalność zarządzania i gospodarowania nieruchomościami, w szczególności budynkami wspólnot mieszkaniowych. Zasoby mieszkaniowe należące do Gminy będą malały w miarę ich sprzedaży.
Głos zabrał pan B.Chmielewski – Dyrektor Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej, który stwierdził, że przedstawiona analiza została przygotowana bardzo dobrze, zawiera dane, które bardzo dobrze odzwierciedlają stan faktyczny MZUP-u. W świetle nowej ustawy o odpadach konieczne będzie rozważenie możliwości przekształcenia MZUP w spółkę. Na podstawie tego opracowania należy tak przygotować, tak skalkulować strukturę nowej jednostki, aby pokazać, że jest oszczędność, że jest wykorzystanie majątku i potencjału jaki posiada aktualnie MZUP. Należy zastanowić się, w którym kierunku pójść, bo trudno jest zostawić np. dorobek segregacji odpadów komunalnych. Należałoby stworzyć w myśl nowej ustawy pewne zasady, określić jak to dalej będzie funkcjonowało. Problemem jest również sprawa utrzymania czystości w mieście. Należy zastanowić się czy spółka ma zająć się tylko wywozem nieczystości, czy również oczyszczaniem miasta. Niezbędne zmiany trzeba przygotować w miarę szybko, przekształcenie musi być płynne, ale nie odwlekane w czasie. Trzeba zastanowić się co w tej działalności zarówno spółki jak i zakładu budżetowego można zostawić, żeby wykorzystać majątek, który dzisiaj jest. Należy podjąć decyzje co dalej z zakładem pogrzebowym, zakładem gospodarki mieszkaniowej.
Przygotowane i przedstawione opracowanie jest szczegółowe i wskazuje kierunki rozwoju, mówi o pracownikach i o kadrze, jaka ona jest, czy da się ją  wykorzystać. Na podstawie analizy widać co było przyczyną zapaści i w jakim kierunku należy pójść.
Radny M.Turoń – przy przedstawianiu w/w analizy była mowa o urządzeniach, sprzęcie, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Przez 5 lat ten sprzęt, te urządzenia nie mogą zmienić właściciela. W jaki sposób będzie on wykorzystywany w nowej spółce.
B.Florkiewcz poinformował, że sprzęt ten np. w formie aportu będzie mógł być wniesiony do przyszłej spółki. Sprzęt będzie mógł być użytkowany, ale bez zmiany właściciela.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem co stanie się z załogą przy przekształceniu, czy w perspektywie czasu zmniejszy się zatrudnienie, czy zostanie ono na tym samym poziomie.
B.Florkiewcz stwierdził, że jeżeli chodzi o Zakład Gospodarki Mieszkaniowej to powinien on zwiększyć swoja aktywność w zakresie zarządzania nieruchomościami, czyli powinien przejmować zadania,  prace związane z zarządzaniem nieruchomościami. Z tego tytułu obecni pracownicy powinni być dociążani obowiązkami i pracą, a w przypadku kiedy już nie będą sobie radzili powinna być np.  zatrudniana kolejna osoba. Zakres aktywności, który został przyjęty w planie polega na tym, że spółka jeśli chodzi o zarządzanie nieruchomościami ma zwiększyć tę aktywność. Zwiększenie aktywności to jest większa ilości pracy, którą trzeba będzie wykonać, ponieważ oprócz tego co obecnie jest zarządzane, mają być przejmowane nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, które nie są obecnie zarządzane  przez MZUP. Mieszkańcy  w przeszłości mieli możliwość pozytywnej oceny jeżeli chodzi np. o pogotowie techniczne, szybkość interwencji w przypadku awarii itd.,  więc powinni być zmotywowani do tego, aby podejmować we wspólnotach mieszkaniowych uchwały, których celem będzie popieranie spółki lokalnej, która będzie sprawnie rozwijała działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami. Zarządzanie nieruchomościami pozwala bardziej efektywnie wykorzystać  pracowników w ramach ekip remontowych tzn., że mając bezpośredni kontakt jako zarządca nieruchomościami ze wspólnotami, z właścicielami, te ekipy mogą być polecane, zalecane na remonty w tych obiektach, które będą zarządzane. Tym samym ta działalność powinna generować większą ilość zleceń i możliwości w zakresie wykonywania remontów.  Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami to jest kwestia taka, że są ponoszone dość duże koszty pracy na segregacji. Planowany jest zakup taśmy, która ma usprawnić segregację. Trzeba dążyć do rozwiązań, które w miarę możliwości pozwolą efektywnie wykorzystać pracowników w ramach robót publicznych. W tym miejscu, gdzie taśma usprawniłaby tę segregację odpadów wystąpiłoby mniejsze zapotrzebowanie na pracowników, którzy byli zaangażowani dotychczas w ramach robót publicznych. Samo przekształcenie w spółkę, która będzie mogła uczestniczyć w przetargach na odbiór i wywóz odpadów, pozwoli uniknąć  tego drugiego wariantu, który byłby wariantem redukcji w przypadku kiedy pozostałby zakład budżetowy i nie mógłby brać udziału w przetargu. Wtedy ci pracownicy, którzy funkcjonują w tym obszarze musieliby być zwolnieni, ale to jest ten wariant, którego chcemy uniknąć. Planowane jest kontynuowanie działalności, która będzie możliwa dzięki powołaniu spółki, która będzie mogła startować w przetargach obowiązkowych.
Radny T.Szełęga zwrócił się z pytaniem co będzie z pracownikami, jeżeli powołana spółka stanie do przetargu i go nie wygra. Spółka może nie  wygrać przetargu, ponieważ będą konkurencyjne ceny.
B.Florkiewcz stwierdził, że przygotowując przetarg trzeba starać się, aby konkurencyjność była na takim poziomie, żeby wszyscy oferenci dysponowali takimi samymi warunkami, jeżeli chodzi o korzystanie z instalacji do przetwarzania i składowania odpadów tzn. żeby nie wystąpiła taka sytuacja, że ktoś ma bardziej korzystne warunki. Trzeba bardzo dopracować to postępowanie, żeby była konkurencja zachowana i żeby wszyscy mieli takie same szanse. Oczywiści wynik przetargu jest nieznany, istnieje ryzyko, że ktoś da lepszą ofertę. Wtedy niestety ta działalność będzie wymagała redukcji  poprzez redukcję kosztów, redukcję zatrudnienia oraz redukcją majątku. Jest to ryzyko, w które ustawodawca przygotowując projekt ustawy, wprowadza wszystkie gminy (wymóg przeprowadzenia przetargu). Żadna gmina nie będzie mogła zrealizować innego  trybu niż takie rozwiązanie i trzeba się liczyć z taką sytuacją.
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że MZUP jako zakład budżetowy będzie przekształcony w spółkę ze 100% udziałem gminy i ta spółka będzie w dalszym ciągu odpowiedzialna za to wszystko za co w tej chwili odpowiedzialny jest MZUP. Czy w tej  spółce będzie jeszcze coś innego.
B.Florkiewcz stwierdził, że Agencję Rozwoju Regionalnego pracując na zagadaniem bardzo wnikliwie analizowała i weryfikowała wszystkie aspekty. Doszli do wniosku, że te dwa obszary tj. zarządzanie nieruchomościami i gospodarka odpadami pozwolą na utrzymanie aktywności, pracowników i majątku, który jest w posiadaniu MZUP. Aby to utrzymać trzeba powołać spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. Wszystko wskazuje na to, że efektywnym rozwiązaniem będzie wdrożenie zarządzania nieruchomościami w spółce. Te dwa zasadnicze obszary dominują  i  dają łącznie zdecydowane efekty finansowe. Pozostałe działalności są działalnościami małymi i proponuje się, aby one też były wniesione do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po to, aby nie tworzyć zbyt licznych struktur. Optymalnym rozwiązaniem byłoby utworzenie jednej jednostki organizacyjnej – sp. z o.o. Można utworzyć dwie spółki, ale to zwiększa zdecydowanie koszty.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jest to wstępna dyskusja nad przedstawioną analizą stanu i perspektyw rozwoju Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej.  Radni otrzymają ten materiał na płytach CD i będzie to tematem roboczym prac Komisji. Rada będzie musiała wypracować swoje stanowisko w sprawie, na pewno zrodzi się jeszcze wiele pytań. Jest to temat bardzo poważny i trudny.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że fakty są następujące. Ustawa wróciła do Sejmu po poprawkach Senatu. Poprawek jest 28 i są one jeszcze bardziej niekorzystne dla samorządów niż wersja, która wyszła z Sejmu. Jeżeli nawet spółka gminna  wygra przetarg to nie daje gwarancji na stałe, ponieważ gwarancja  jest tylko na 3 lata. I to jest bardzo niekorzystne, ponieważ tylko 3 lata można tę usługę wykonywać. Ustawa mówi wprost, za segregację odpowiedzialna będzie zawsze gmina i gmina będzie ponosić koszty z nią związane. Ustawa wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r. Gmina do wdrożenia ustawy przygotowuje się od jesieni ubiegłego roku i stąd zlecenie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wykonanie tej analizy.
Burmistrz Miasta stwierdził, że trudno jest restrukturyzować firmę, która przynosi straty, która musi nadążyć nad nową ustawą, która jest bardzo niekorzystna dla tego typu działalności. Po wejściu w życie ustawy gmina ma tylko 12 miesięcy na zorganizowanie przetargu i wybranie firmy, która będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Jeżeli ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia, to spółka musi zacząć działać również od 1 stycznia, jeśli chce startować w przetargu.  Cały majątek, który został nabyty przy dofinansowaniu w funduszy europejskich nie może być przez okres 5 lat sprzedany, ponieważ pomoc z Unii Europejskiej otrzymuje się, ale nie działalność komercyjną. W skali kraju są to ogromne pieniądze, przecież nie tylko Kudowa zaopatrywała swoje zakłady komunalne w sprzęt. To nie jest tylko kwestia  samochodów, niektóre gminy budowały ogromne sortownie. Gminy zainwestowały, zwiększyły potencjał i majątek zakładów komunalnych, a ustawa o finansach publicznych spowodowała, że wydatki związane z zakupem inwestycji w formie leasingu liczy się do zadłużenia gminy.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli chcemy ratować MZUP to musimy znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli na to, aby ludzie nie stracili pracy. Trzeba zastanowić się w jaki sposób zorganizować taki podmiot, który miałby szansę ze spółkami prywatnymi. Jeżeli powołana zostanie spółka to nie będzie możliwości skorzystania z robót publicznych. Żeby zwiększyć wydajność trzeba zakupić odpowiedni sprzęt do segregacji, który pozwoli zastąpić ludzi zatrudnionych w ramach robót publicznych. 
Problemów jest bardzo dużo, ale biorąc pod uwagę to co wiemy i jaka jest ustawa, to uchwałę dotyczącą  MZUP należałoby podjąć najpóźniej do 30 września. Nie może to być później, ponieważ są sprawy związane z pracownikami. Trzeba wcześniej spotkać się ze wszystkimi pracownikami i powiedzieć jakie są zamierzenia, pracownicy muszą znać wyniki przedstawionej przez pana B.Florkiewicza analizy.

Salę obrad opuściła radna G.Janiszewska. Na sali obrad pozostało 11 radnych.

 

Ad.4).

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług żłobkowych świadczonych przez Zespół Przedszkolno-Żłobkowy prowadzony przez Gminę Kudowa – Zdrój
Głos zabrała pani E.Ubik, która poinformowała, że z dniem 4 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do 3 lat (Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 235), która określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczenia usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, zasady finansowania opieki oraz nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki. Zgodnie z zapisami ww. ustawy żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić: gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Gminy mogą tworzyć żłobki i kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych. Rada gminy w drodze uchwały ustala opłatę za pobyt dziecka w żłobku, dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie. Propozycja opłaty za godzinę opieki 0,075% minimalnego wynagrodzenia za pracę daje kwotę 1,04 zł co przy maksymalnej liczbie 10 godzin dziennie wynosi miesięcznie 218,4 zł i wynika z kalkulacji kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie jednego dziecka. Pełny koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie wynosi 592,42 zł. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin wynika z kalkulacji kosztów osobowych pracownika zatrudnionego w żłobku, które pracodawca poniósłby zgodnie z kodeksem pracy przy zatrudnieniu w godzinach nadliczbowych. Obecnie maksymalny koszt jednej godziny nadliczbowej osoby zatrudnionej w żłobku wynosi 27,23 zł. Proponowana kwota w wysokości 30 zł. zawiera wynagrodzenie pracownika i pozostałe koszty (m.in. media).
Proponowana maksymalna stawka dzienna za wyżywienie w żłobku obejmuje jedynie koszty zakupu surowców potrzebnych do przygotowania posiłków.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług żłobkowych świadczonych przez Zespół Przedszkolno-Żłobkowy prowadzony przez Gminę Kudowa – Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      11 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług żłobkowych świadczonych przez Zespół Przedszkolno-Żłobkowy prowadzony przez Gminę Kudowa – Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Głos zabrała pani E.Ubik, która poinformowała, że ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece n ad dziećmi do lat 3 nałożyła na gminy obowiązek prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpisy do rejestru będą dokonywane na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Przed dokonaniem wpisu do rejestru upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju dokonują wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Zgodnie z ww. ustawą opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które od 1 stycznia 2011 r. wynosi 1.386 zł. Niniejszy projekt uchwały zakłada opłatę w wysokości 693 zł. Zmiany w rejestrze i wykreślenie z rejestru są z mocy ustawy zwolnione z opłaty. Do dnia wejścia w życie ww. ustawy żłobki jako zakłady opieki zdrowotnej podlegały rejestracji w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Wojewodę. Zgodnie z nową regulacją prawną organem rejestrowym dla żłobków i klubów dziecięcych jest Burmistrz Miasta
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -      11 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kudowa – Zdrój
Głos zabrała pani E.Ubik, która poinformowała, że utrata mocy uchwały nr XXIV/159/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój wynika ze zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty, która to zakłada, że dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zachowują moc do czasu wydania nowej uchwały, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2011 r.
Propozycja wysokości opłaty za godzinę świadczenia udzielanego w przedszkolu publicznym w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmującego zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka wynika z kalkulacji kosztów ponoszonych przez gminę na jedno dziecko. Pełny koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie wynosi 584,82 zł. Proponowana opłata za godzinę świadczenia przekraczającego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę daje kwotę 2,08 zł co przy maksymalnej liczbie 5 godzin dziennie wynosi miesięcznie 218,4 zł i wynika z kosztów ponoszonych przez gminę na prowadzenie zajęć powyżej 5 godzin realizowanych w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w szczególności: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, część kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu oraz dostawy wody, odprowadzenia ścieków i odpadów komunalnych oraz część kosztów zużycia środków czystości. Pozostałe koszty utrzymania jednostki ponosi Gmina Kudowa – Zdrój
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kudowa – Zdrój
została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      11 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kudowa – Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia  do  zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w  Kudowie-Zdroju, działki nr 178/3 i 178/4 w  obrębie  Czermna
Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że jest to pierwsza uchwała w procesie związanym ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 178/3 i 178/4 w obrębie Czermna. Do projektu uchwały dołączone jest uzasadnienie oraz analiza dot. zasadności przystąpienia do sporządzenia projektu  zmiany planu i analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań zmiany planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Właściciel w/w nieruchomość wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany planu. Po przeanalizowaniu zasadności wniosku okazało się, że taka zmiana jest możliwa.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała w sprawie przystąpienia  do  zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w  Kudowie-Zdroju, działki nr 178/3 i 178/4 w  obrębie  Czermna została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -      11 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie przystąpienia  do  zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w  Kudowie-Zdroju, działki nr 178/3 i 178/4 w  obrębie  Czermna została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok 
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że projekt uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 19.861,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
- dział 600 – w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. ”Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap III”  zweryfikowano wysokość środków planowanych do pozyskania w 2011 roku  z budżetu Unii Europejskiej - budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o 16.999,00 zł.
- dział 801 – do planu budżetu wprowadza się środki przez Zespół Szkół Publicznych w związku z organizacją imprezy pn. „Dzień Ziemi” w kwocie 5.600,00 zł oraz inne dochody w kwocie 1.260,00 zł.
- dział 921 – do planu budżetu wprowadza się środki pozyskane z Fundacji Polska Miedź w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zbiornika akumulacyjnego w celu ograniczenia ryzyka pożarowego w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego.
Wydatki:
- dział 600 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap III” . Zmniejsza się o 56.174,00 zł wydatki na realizację w/w projektu” w związku z uzyskanymi oszczędnościami. Zwiększa się o 7.175,00 zł wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu pn. "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim" w związku z koniecznością przygotowania objazdu na czas zamknięcia ul. Kościuszki,
- dział 750 –  przeznacza się kwotę 10.000 zł na  zakup pylonu informacyjnego na potrzeby Referatu Promocji Kultury i Sportu,
- dział 801 – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych zwiększa się wydatki placówki o 6.860,00 zł w związku z dodatkowymi zakupami związanymi z organizacją „Dni Ziemi” . Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Przebudowa dachów budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      11 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój”,
Głos zabrała pani U.Faroń-Bielecka, która w  imieniu Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego w Kudowie-Zdroju zwracam się z prośbą do Rady Miejskiej o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój panu Sławomirowi Pietrasowi.
Pan Sławomir Pietras  urodził się 28 listopada 1943 r. w Czeladzi, a do matury mieszkał z rodzicami w Będzinie. W latach szkolnych był harcerzem – drużynowym. Na uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu studiował prawo. W czasie studiów był współzałożycielem, a następnie prezesem Towarzystwa Przyjaciół Opery w Poznaniu, członkiem Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej i wiceprzewodniczącym polskiej sekcji  Jedne Musicale de’Pologne.
Całe życie zawodowe związał z teatrami operowymi Łodzi, Wrocławia, warszawy i Poznania, Był w latach 1970-1971 asystentem dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu, w latach 1971-1973 dyrektorem administracyjnym Opery i Operetki Wrocławskiej, w latach 1973-1979  zastępcą dyrektora Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, w latach 1979-1982 zastępcą dyrektora Opery Wrocławskiej, w latach 1989-1991 Dyrektorem Naczelnym Teatru Wielkiego w Łodzi i jednocześnie Dyrektorem Naczelnym Teatru Opery Wrocławskiej, w latach 1991-1995 Dyrektorem Naczelnym Teatru Wielkiego w Warszawie wreszcie od stycznia 1995 do 2009 r. był Dyrektorem Naczelnym Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
Sławomir Pietras był w latach 1991 – 1995 członkiem Rady ds. Kultury przy Prezydencie RP.
Za swą działalność dla kultury polskiej został nagrodzony tytułem Zasłużonego Działacza Kultury oraz odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i w 2000 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia   Polski.
Sławomir Pietras wykreował wiele wybitnych produkcji z repertuaru klasycznego („Don Giovanni”, „Wesele Figara”, „Walkiria”, „Parsifal”, „Nabucco”, „Traviata”, „Tosca”, „Makbet”, „Carmen”, „Borys Godunow”, „Czarodziejski flet”) oraz  dzieł kompozytorów współczesnych (Penderecki, Britten, Szostakowicz, Orff, Landowski, Theodorakis). Z jego działalnością w Poznaniu związane są takie produkcje jak: „Diabły z Loudun”, „Salome”, „Jezioro łabędzie”, „Pan Twardowski”, „Verbum nobile”, „Flis”, „”Ognisty ptak”, „Harnasie”, „Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale”, „Parsifal”, „Żydówka”, „Hommege a Niżyński”, „Madame Butterfly” czy polskie premiery ”Galiny” Landowskiego, „Elektry” Theodorakisa oraz „Upiora w Operze”. Kierując teatrami operowymi ważną rolę w ich działalności wyznacza sztuce baletowej. Dużą wagę przywiązuje do comiesięcznych Warsztatów Operowych, które stanowią atrakcyjną formę kontaktu widzów z operą i baletem, ich twórcami i interpretatorami. Wykazuje równocześnie dbałość o wizerunek opery i baletu w mediach, uprawia działalność publicystyczną i literacką poprzez felietony (Bez kurtyny 1991), audycje telewizyjne i radiowe czy artykuły publicystyczne. Od 1999 r. pełni funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowych Festiwali Moniuszkowskich w Kudowie-Zdroju. Za jego kierownictwa, które przypadło na czas zmian ustrojowych i zmian finansowania teatrów operowych w Polsce, przeszliśmy przez ten okres dość spokojnie. Dzięki  jego pomysłowości i kunsztowi mogliśmy oglądać widowiska operowe poświęcone nie tylko Stanisławowi Moniuszce, ale wielkim kompozytorom czeskim i niemieckim. Jego słynne Warsztaty Moniuszkowskie gromadzą melomanów pragnących dowiedzieć się ciekawostek z prywatnego życia kompozytorów, artystów operowych, a  wszystko to w połączeniu z muzyką im współczesną. Sławomir Pietras utrzymuje stały, silny emocjonalnie kontakt z Kudową. Często tutaj przyjeżdża, ponieważ w niedalekim Konradowie ma dom i przyjaciół. Zawsze znajduje czas na spotkania z przedstawicielami różnych środowisk społecznych miasta Kudowy-Zdroju, a szczególnie z młodzieżą. Żywo interesuje się wszystkimi problemami społeczności lokalnej, stara się w miarę możliwości pomagać w tworzeniu sprzyjających warunków dla ich rozwiązywania. Zawsze i wszędzie podkreśla, że jest kudowianinem z wyboru.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała w sprawie przyznania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój” została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      11 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie przyznania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój” została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy  poinformowała, że jest to kolejna uchwała wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe. Dwie  nieruchomości wymienione w uchwale są to nieruchomości, których właściciele spełniają kryterium ustawowe, w którym można taką bonifikatę udzielić.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    11  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z  urządzeń sportowo – rekreacyjnych  w Kudowie – Zdroju
Głos zabrała Pani B.Kopeć, która poinformowała, że art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej określają akty prawa miejscowego. Ponadto poinformował, ze omówi w/w projekt uchwały oraz projekt uchwały w sprawie regulaminu cmentarza. Jeżeli chodzi o regulamin cmentarza to występuje dualizm jeśli chodzi o praktykę ,ponieważ takie regulaminy wprowadzane są zarówno zarządzeniami burmistrzów czy wójtów jak i uchwałami rad miejskich. Po konsultacjach ustalono, ze powyższe regulaminy zostaną przyjęte uchwałą Rady. Na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej pewne emocje budził wiek dzieci korzystających z urządzeń na placach zabaw tj. miedzy 3 a 14 rokiem życia. Radni proponowali, aby było to do 10 roku życia, niemniej producenci określają przedział wiekowy i trudno, aby radni to zmieniali. 
Jeżeli chodzi o regulamin cmentarza, to aby rozpocząć użytkowanie cmentarza przy ul. Słone musi być on przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Treść regulaminu jest w dużej mierze zbliżona do treści regulaminu cmentarza położonego przy ul. Kościelnej.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem kto ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia. Na niektórych placach jest w regulaminie zapisane, że odpowiedzialność materialną za nieletnie dzieci ponoszą opiekunowie bądź rodzice.
Sekretarz stwierdziła, że kwesta odpowiedzialności za nieletnich wynika w mocy prawa.
Burmistrz Miasta  stwierdził, że radnej E.Mareckiej-Szydło chodzi o to, aby w każdym regulaminie dopisać punkt mówiący, że rodzice i opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność finansową.
Jednogłośnie ustalono,  że w regulaminach poszczególnych placów zabaw  zostanie dopisany punkt o treści: „Za uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice bądź opiekunowi prawni”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała w sprawie  uchwalenia regulaminów korzystania z  urządzeń sportowo – rekreacyjnych  w Kudowie – Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -      11 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z  urządzeń sportowo – rekreacyjnych  w Kudowie – Zdroju została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kudowie-Zdroju przy ul. Słone
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kudowie-Zdroju przy ul. Słone  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      11radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kudowie-Zdroju przy ul. Słone została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy  poinformowała, że wygaśnięcie mandatu radnego musi być potwierdzone uchwałą Rady Miejskiej. Mandat wygasa w momencie podjęcia przez radnych uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                 -      10 radnych
 przeciw było        -        0 radnych
 wstrzymał  się      -        1 radny

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju została podjęta jednogłośnie.
Pan A.Kanecki złożył podziękowania za dotychczasową współpracę i wyraził nadzieję, że dalsza współpraca z Radą Miejską po objęciu przez niego stanowiska Zastępcy Burmistrza będzie układać się nadal bardzo dobrze.

Salę obrad opuściła radna A.Mróz. Na sali obrad pozostało 9 radnych.

 

Ad.4)

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  
Radny M.Mrowiec zwrócił się z prośbą o podanie informacji dot. przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie  WSSE „Invest-Park” sp. z o.o. uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość obejmującą działki nr 19/1, 19/6, 453/1, 452/1 obręb Zakrze o łącznej pow. 1,8804 ha.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że 07.06.2011 r. odbył się przetarg w wyniku którego w/w nieruchomość nabyła sp. z o.o. Wemeco Poland z siedzibą w Kudowie-Zdroju. Spółka zdecydowała się dokupić tę nieruchomość by rozpocząć w przyszłym roku budowę nowej hali produkcyjnej.
Radny T.Szełęga zwrócił się z pytaniem, czy ktoś poniesie konsekwencje za pożar  w budynku socjalnym położonym przy ul. Kościelnej 1 oraz czy wystarczy środków finansowych na adaptację budynku przy ul, Głównej 7 na lokale socjalne.
Burmistrz Miasta stwierdził, że trudno mówić o ukaraniu kogokolwiek , ponieważ nie mamy dokumentów stwierdzających kto jest odpowiedzialny za ten pożar. Biorąc pod uwagę, że są to lokale socjalne remont budynku został rozpoczęty. Natomiast jeżeli chodzi o budynek przy ul. Głównej i pytanie, czy wydać wielkie pieniądze na adaptację tego budynku na lokale socjalne kiedy stropy są drewniane. Na pierwszy etap zarezerwowana jest kwota w wysokości 80.000 zł. , drugi etap będzie kosztował też ok. 80.000 zł. Okazuje się, że stan techniczny budynku przedstawiony przez MZUP nie do końca uwzględniał rzeczywisty stan tego budynku. Okazało się, że jest tam potworne zagrzybienie i jest konieczność wykonania odwodnienia. Te prace dodatkowe będą kosztować ok.150.000. W związku z tym zastanawiamy się, czy warto inwestować 300.000 zł w ten budynek, czy  może rozpocząć w przyszłym roku budowę budynku z lokalami i mieszkaniami socjalnymi. Przygotowywana jest dokładna ocena stanu technicznego budynku przy ul. Głównej, a przede wszystkim  koszty związane z  adaptacją.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 9 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -        9 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
 
Ad.5)

 

Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem, czy prawdą jest, że w Kudowie powstaje kompleks hoteli w rejonie stawu w Parku Zdrojowym.
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina kilka lat temu sprzedała grunt położony między stawem a nieruchomością pana P.Jasińskiego. Kupiła go firma, która prowadzi hotel pięciogwiazdkowy w Kołobrzegu. Firma stara się w danej miejscowości budować coś co będzie niezbędne do funkcjonowania i nie będzie przynosiło strat. W sytuacji kiedy KGHM kupił  Zespół Uzdrowisk Kłodzkich firma doszła do wniosku, że zasadnym  i celowym będzie wybudowanie centrum kongresowego w Kudowie-Zdroju. Przedstawili dwie wizje tego centrum. Wizje konsultowali w kwietniu i maju u konserwatora zabytków, który wizji nie przyjął i nie zaakceptował. To co pokazała  radna  E.Marecka-Szydło jest  propozycją, której gminie nie przedstawiono. Burmistrz Miasta stwierdził, że  w związku z tym skontaktował się z właścicielami i uzyskał informację, że ta propozycja nie jest ostatecznie zatwierdzona przez konserwatora zabytków. Te opinię będą mieli w drugiej połowie lipca i jak będą ją mieli przyjadą do Kudowy na rozmowy. Nie został wydany żaden dokument w gminie ani przez konserwatora zabytków i trudno powiedzieć, czy będzie wydany i jaki, bo pozwolenie na budowę wydaje starostwo.
Radny T.Szełęga zwrócił się z prośbą, aby przy drzewkach na alei zasłużonych przy Aquaparku Wodny Świat usunąć chwasty i usunąć suche gałązki z drzewka posadzonego przez pana M.Łopatkę.


W związku z wyczerpaniem  porządku Przewodnicząca Rady zamknęła obrady VIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:

bs

 

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr VIII/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.08.2011 10:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż