Protokół nr IX/11 z dnia 27 lipca 2011 roku

 

PROTOKÓŁ NR IX/11
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 27 lipca 2011 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI       -  1200
  
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -  1410

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 12 radnych.

Radni nieobecni:
1. Anna Grzegorzewska                - nieobecność usprawiedliwiona
2. Grażyna Janiszewska                - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie  odczytała porządek obrad:

1. Wręczenie  Srebrnego Medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
2. Przyjęcie protokołu  nr VII/11z  sesji Rady Miejskiej z dnia 30.05.2011 r.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- przekazania środków finansowych dla Policji,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok,
- zmiany uchwały nr VII/41/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój,
- zmiany uchwały Nr XXXVII/272/09 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia  18 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa- Zdrój,
- zmiany uchwały nr VIII/54/11 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27.06.2011r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo – rekreacyjnych w Kudowie – Zdroju,
- powołania członka Rady Muzeum. 
4. Wolne wnioski – zapytania.

Radna E.Marecka –Szydło  zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodnicząca  Rady stwierdziła, że zastanawiała się nad tym, czy powoływać teraz wiceprzewodniczącego rady, czy powołać wiceprzewodniczącego po wyborach uzupełniających i dać szansę osobie, która zostanie wybrana do Rady Miejskiej.  Z tego powodu nie zgłaszała tego punktu do porządku obrad. Należałoby się zastanowić, czy wybór zostanie dokonany bez tej 15. osoby, czy wybór zostanie dokonany po wyborach uzupełniających, które odbędą się 18 września br.
Radny W.Gucz stwierdził, że Statut Gminy Kudowa-Zdrój mówi tak „ W przypadku odwołania z funkcji, bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada przed upływem kadencji, na swojej najbliższej sesji, dokona wyboru na wakujące stanowisko”. Jest to Statutowy obowiązek Rady, aby wyboru wiceprzewodniczącego dokonać na dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jeżeli tak jest zapisane w Statucie Gminy to poddaje pod glosowanie wniosek radnej E.Mareckiej – Szydło, aby do pkt. 3 porządku obrad wprowadzić projekt  uchwały w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Przy obecności 12 radnych na Sali, wniosek radnej E.Mareckiej – Szydło, aby do pkt. 3 porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad:
1. Wręczenie  Srebrnego Medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
2. Przyjęcie protokołu  nr VII/11z  sesji Rady Miejskiej z dnia 30.05.2011 r.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- przekazania środków finansowych dla Policji,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok,
- zmiany uchwały nr VII/41/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój,
- zmiany uchwały Nr XXXVII/272/09 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia  18 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa- Zdrój,
- zmiany uchwały nr VIII/54/11 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27.06.2011r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo – rekreacyjnych w Kudowie – Zdroju,
- powołania członka Rady Muzeum,
- wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
4. Wolne wnioski – zapytania.
a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 12 radnych na sali w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.1)

 

Obecny na sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju ppłk Krzysztof Kowalski – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku wręczył pani Zofii Furman  Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” przyznany przez Ministra Obrony Narodowej Bogdana Kliche.
        
Ad.2)

 

Przy obecności 12 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokół nr VII/11z  sesji Rady Miejskiej z dnia 30.05.2011 r.

 

Ad.3)

 

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że projekty uchwał zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      12 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok , a następnie poddała go  pod głosowanie.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      12 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr VII/41/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój, a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/41/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      12 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/41/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą, aby pani Skarbnik przygotowała na kolejną sesję  lub na kolejne posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej wykaz wszystkich zwolnionych w ramach pomocy de minimis z datami kiedy to zwolnienie się kończy, aby radni mieli pełen obraz  sytuacji finansowej, ponieważ gmina z tego tytułu traci pieniądze.
Pani Skarbnik stwierdziła, że przygotuje taką informację, natomiast tak jak mówiła na poprzedniej sesji, kiedy podejmowana była uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój, że ma ona zawężać krąg tylko i wyłącznie do podmiotów działających na terenie strefy ekonomicznej. W tej chwili żaden inny przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z takiej pomocy. To zestawienie, które przygotuje będzie na zasadzie do zakończenia zwolnienia, które przysługiwało.  

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/272/09 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia  18 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa- Zdrój , a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/272/09 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia  18 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa- Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    12  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/272/09 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia  18 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa- Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/11 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27.06.2011r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo – rekreacyjnych w Kudowie – Zdroju, a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie  uchwalenia regulaminów korzystania z  urządzeń sportowo – rekreacyjnych  w Kudowie – Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -      12 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/11 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27.06.2011r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo – rekreacyjnych w Kudowie – Zdroju została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania członka Rady Muzeum ,  a następnie  poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie powołania członka Rady Muzeum  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                 -      12 radnych
 przeciw było        -        0 radnych
 wstrzymał  się      -        0 radnych

Uchwała w sprawie powołania członka Rady Muzeum została podjęta jednogłośnie.


Przewodnicząca Rady poinformowała, że wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej odbywa się w głosowaniu tajnym. W związku z tym niezbędne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej. Na pierwszej sesji rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w dniu 1.12.2010 r. w skład Komisji Skrutacyjnej wybrano radną T.Żulińską, radnego M.Oleśkę oraz radnego M.Olejarza.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych z pytaniem, czy Komisja Skrutacyjna może pracować w w/w składzie, czy należy powołać nowych członków Komisji Skrutacyjnej.
Przy obecności 12 radnych na sali jednogłośnie podjęto decyzję, że Komisja Skrutacyjna  wybrana na sesji Rady Miejskiej  w dniu 01.12.2010 r. powinna pracować w niezmienionym składzie  tj. T.Żulińska M.Oleśko oraz  M.Olejarz.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o zgłaszanie  kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Radna A.Mróz zgłosiła kandydaturę radnego Wiktora Gucza na stanowisko Wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej.
Radny T.Szełęga zgłosił  kandydaturę radnej Teresy Żulińskiej  na stanowisko Wiceprzewodniczącej  Rady Miejskiej.
W związku z tym, że nie zgłoszono więcej kandydatów Przewodnicząca Rady wnioskowała o zamknięcie listy. Nad wnioskiem odbyło się głosowanie, w którym wzięło udział 12 radnych.

za  było – 12 radnych
przeciw było – 0 radnych
wstrzymało się - 0 radnych

Lista kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej została zamknięta.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła  się do radnego Wiktora Gucza z pytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. Radny Wiktor Gucz  wyraził  zgodę. Przewodnicząca Rady zwróciła  się do radnej Teresy Żulińskiej z pytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. Radna Teresa Żulińska  wyraziła  zgodę.

Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady może być członkiem Komisji Skrutacyjnej.
I.Gmerek – radca prawny stwierdziła, że nie widzi żadnych przeciwwskazań.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że głosowanie na Wiceprzewodniczącego Rady będzie głosowaniem tajnym. Aby głos był ważny należy przy nazwisku swojego kandydata postawić znak „X”. Kiedy nie będzie żadnego znaku przy nazwisku lub kiedy znak będzie postawiony przy dwóch nazwiska – wtedy głos jest nieważny. Kandydat przechodzi po otrzymaniu większości głosów „za”. W przypadku kiedy kandydaci otrzymają taką samą ilość głosów, wybór Wiceprzewodniczącego nie zostanie dokonany. Jeżeli będzie taka sytuacja wybór Wiceprzewodniczącego odbędzie się  na kolejnej  sesji Rady Miejskiej.

Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przystąpiono do przeprowadzenia wyborów. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytywała w kolejności nazwiska radnych, którzy podchodzili kolejno do urny i oddawali swoje głosy. Wydano 12 kart do głosowania.
Karty do głosowania zawierały nazwiska i imiona obu kandydatów,  z lewej strony umieszczony był pusty kwadrat, na którym umieszczając znak „x” oddawano głos.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Teresa Żulińska  odczytała protokół nr 1/11 Komisji Skrutacyjnej. Protokół nr 1/11 Komisji Skrutacyjnej  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że nie dokonano wyboru na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju, ponieważ kandydaci otrzymali taką sama ilość głosów – T.Żulińska  – 6 głosów, W.Gucz – 6 głosów).

 

Ad.4)

 

Radna E.Marecka-Szydło w nawiązaniu do swojego wystąpienia z poprzedniej sesji dot. budowy  kompleksu hoteli w rejonie stawu w Parku Zdrojowym stwierdziła, że Burmistrz Miasta poinformował, że w połowie lipca będzie więcej informacji na ten temat. W związku z tym zwróciła się z pytaniem, czy w tej sprawie wiemy coś więcej niż miesiąc temu.
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza Miasta stwierdził, że nie doszło jeszcze do spotkania z państwem Wróblewskim. Ta sprawa znajduje się u Konserwatora Zabytków i to on musi się wypowiedzieć co do wielkości i kształtu obiektu, który zostanie wybudowany na tej działce.  . A.Kanecki stwierdził, że z tego co wie,  nie jest to już taka wizualizacja, jaka został przedstawiona na portalu internetowym. Jest to już trzecia koncepcja. Burmistrz Miasta przeprowadził rozmowę z panią B.Obelindą –  Konserwatorem Zabytków. Pani konserwator jest to osoba bardzo restrykcyjna i konserwatywna więc na pewno nie pozwoli, żeby coś takiego stało w tym miejscu. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć jak ten obiekt będzie wyglądał, pracują  nad tym trzy najlepsze w Polsce pracownie architektoniczne. Uważa, że na pewno nie będzie to jakiś bubel, firma zrobi wszystko, aby planowany obiekt wkomponowany  został w obszar  Parku Zdrojowego. Czekamy na spotkanie z panem Wróblewskim, który być może przedstawi już jakąś koncepcję bądź dostaniemy  informację od Pani Konserwator w jakim charakterze i kształcie będzie budowany obiekt 
Radna E.Marecka-Szydło poinformowała, że odszukała zarządzenie nr 75/07 z 4 maja 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój. Par. 1 brzmi następująco „Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu   ustanego nieograniczonego nieruchomość bez zabudowań, położoną w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Stary Zdrój, działka nr 5/3 (AM-1) o pow. 4953 m2, księga wieczysta Kw. nr 54966 z przeznaczeniem pod zieleń parkową, usługi zdrowia”. Jak to się ma do powstania obiektu o zupełnie innym charakterze, czy została zmieniona kwalifikacja. Radna poinformowała, że sporo czasu poświęciła na znalezienie informacji. W momencie kiedy przeczytała informację udzieloną przez pana Wróblewskiego, w której powołuje się on na daleko posunięte rozmowy z samorządem i używa określenia, że samorząd wyraził aprobatę do powstania takiego obiektu,  zrodziły  się z jej strony pytania, które padły na poprzedniej sesji. To było miesiąc temu, informacja, o której mówiła pojawiła się w internecie około 20 czerwca. Zadała radnym przed sesją pytanie, czy ktoś coś na ten temat wie. Radna stwierdziła, że nie chciałaby, żeby kiedykolwiek, ktokolwiek użył określenia, że zdecydował o tym samorząd, w momencie kiedy samorząd tak naprawdę nic o tym nie wiedział.
A.Kanecki stwierdził, że wypowiedzi panów Wróblewskich na forach internetowych są sondażem po to, aby uzyskać opinie i mieszkańców i turystów na ten temat. Jak oni będą się na ten temat wypowiadali, może będą mieli jakieś ciekawe, interesujące sugestie, może stwierdzą, że coś należy zrobić w innym kierunku niż to, co  przedstawił architekt. To co zostało zamieszczone  w internecie traktowałby to jako sondaż, a nie jako konkretną informację.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że jeżeli chce uzyskać konkretną informację to wstaje i zadaje pytanie. Internet nie jest dla niej  wykładnią, o informacje należy pytać i  dlatego właśnie zadaje pytania w tej sprawie.
A.Kanecki poinformował, że spotkanie z panami Wróblewskimi miało odbyć się w lipcu br. i jeszcze się nie odbyło. Jest to na pewno uzależnione od uzyskania przez właścicieli nieruchomości  opinii Konserwatora Zabytków. Jeżeli uzyskają opinię to na pewno będą się chcieli spotkać z Burmistrzem Miasta.
Radny M.Olejarz stwierdził, że w ostatnim Biuletynie Informacyjnym Kudowy-Zdroju jest artykuł nt. budowy kompleksu hoteli i jest tam napisane cyt. „nie ma samowoli budowlanej”. Jeżeli się stwierdza, ze nie ma samowoli budowlanej tzn. że już jakieś przedsięwzięcia są podjęte w związku z budowlą. Trudno powiedzieć, czy pan redaktor trochę się rozpędził, bo nie zna sytuacji. Jest to wprowadzanie w błąd naszych mieszkańców, mówiąc że nie ma samowoli budowlanej na tym terenie i mówiąc o tych budynkach, które można zobaczyć w Internecie.
A.Kanecki stwierdził, że przed uzyskaniem pozwolenia na budowę musi powstać projekt bądź jakaś koncepcja.
Rady M.Olejarz jeżeli ktoś stwierdza, że nie ma samowoli budowlanej to znaczy, że on  zna projekt budowy.
A.Kanecki stwierdził, że jeżeli chodzi o samowolę budowlaną jest to za daleko powiedziane. Inwestor konsultuje pewne sprawy poczynając od Konserwatora zabytków chcąc uzyskać pozwolenie na budowę. Musi być projekt, koncepcja, zgoda Konserwatora Zabytków, Burmistrz Miasta też musi się na ten temat wypowiedzieć zgodnie ze Statutem Uzdrowiska. To nie jest taka łatwa procedura, gmina też będzie brała w tym udział. Na razie należy poczekać aż odbędzie się spotkanie z właścicielami gruntu, po tym spotkaniu Burmistrz Miasta będzie mógł radnym przedstawić bardziej konkretne informacje. Na dzień dzisiejszy jest to Internet.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy kiedykolwiek odbyło się spotkanie z panami Wróblewskimi, czy to które jest planowane będzie pierwsze.
A.Kanecki stwierdził, że trudno mu na to pytanie odpowiedzieć. Wie, że odbyła się rozmowa telefoniczna.
Radny W.Gucz stwierdził, że w zarządzeniu Burmistrza Miasta jest zapisane, że teren ten przeznacza się pod  zieleń parkową, usługi zdrowia. Generalnie  w Kudowie dopuszcza się budownictwo do 4 pięter. W związku z tym radny uważa, że postawienie takich dwóch molochów zniekształciłoby cały wizerunek miasta. Ten teren jest dość mały, byłyby kłopoty z infrastrukturą parkingową, jest to teren podmokły. Patrząc na foldery gdzie widzimy góry i piękne domy w stylu góralskim, trudno sobie wyobrazić aby stały  tam 40  i 50 metrowe hotele. Prawda jest taka, że byłyby to miejsca pracy, ale czy w takim wydaniu możemy wyrazić na to zgodę.
A.Kanecki stwierdził, że  nie jest to ta wizualizacja i ta koncepcja, którą radni widzieli miesiąc temu.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem, czy o tym co będzie tam budowane  zdecyduje Rada Miejska, czy Konserwator Zabytków. Jeżeli Rada nie będzie miała możliwości wyrażenia woli to na pewno nic się na to nie poradzi. Radny uważa, że bardzo ważna będzie decyzja Konserwatora Zabytków. Zgadza się z opinią radnego W.Gucza, to nie może być 50 metrowy obiekt, natomiast jeżeli chodzi o teren to inwestor, który będzie budował wie co tam jest.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na kolejnej sesji pan Burmistrz być może będzie już po rozmowach  z właścicielami i radni będą mogli uzyskać więcej informacji na ten temat.
Radny M.Olejarz stwierdził, że radnych dochodzą słuchy, że nawałnica deszczu, która miała miejsce uszkodziła piętra w Zespole Szkół Publicznych. Czy są już sporządzone protokóły strat, szkód w tym budynku i czy inwestor, który robi te roboty jest za to odpowiedzialny. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o naprawę szkód spowodowanych intensywnymi opadami.
A.Kanecki stwierdził, że jak już wszyscy radni wiedzą szkoła została zalana od samej góry do samego dołu. Pracownicy Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej, pracownicy szkoły i osoby, które tam przebywały na wypoczynku usuwały skutki tej nawałnicy. Sale nie wyglądają ciekawie. W tej części budynku, która nie była przykryta praktycznie wszystkie sale są zalane. Pan Sobczak, który jest wykonawcą dachu jest ubezpieczony i z jego ubezpieczenia będą remontowane  klasy. Część pracowników dalej wykonuje więźbę dachową, natomiast część będzie już remontować klasy. Trudno powiedzieć, czy 1 września uda się udostępnić wszystkie sale, natomiast robi się wszystko, żeby można było uruchomić ich jak najwięcej.  Takie są skutki nawałnicy, na pogodę nie mieliśmy wpływu. Pan Sobczak starał się ochronić obiekt. Próbował zabezpieczyć to folią, jednak wiatr zrywał tę folię. Przy zabezpieczaniu budynku pracowało ok. 40 osób, niestety nie udało się zabezpieczyć budynku tak, aby nie było niechcianych skutków. Te wszystkie sale będą remontowane z odszkodowania jaki uzyskamy od pana Sobczaka, który ma ubezpieczoną firmę.
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że warunkiem przetargu, który był ogłoszony było również ubezpieczenie robót, które miały być wykonane. Oprócz tego, że pan Sobczak jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,  to gmina żądała dodatkowo ubezpieczenia pod konkretną pracę. Jest to pierwszy przypadek, kiedy takie dodatkowe ubezpieczenie się przydało.
Radna A.Mróz stwierdziła, że w Kudowie mówi się, że w naszym mieście ma powstać nowy market (market dino). Czy coś na ten temat wiadomo.
A.Kanecki stwierdził, iż czynione są pewne kroki w kierunku budowy jakiegoś obiektu handlowego na działce położonej w sąsiedztwie stacji paliw Bliska. Z tego co wie jest to dziwna budowla, na którą miasto absolutnie się nigdy nie zgodzi. Inwestor zwrócił się  do gminy z wnioskiem o opinię na ten temat, Burmistrz Miasta nie wyraża zgody na to żeby coś takiego powstało.  Natomiast nie wie, czy radnej właśnie o to chodzi.
Radna A.Mróz stwierdziła, że doszły ją słuchy, że osoba która ma wykonywać wykopy już w sierpniu wchodzi na plac budowy.
A.Kanecki stwierdził, że na tę chwilę nie ma  inwertora, a koncepcja, która została przedstawiona w Urzędzie Miasta nie wchodzi w grę.

 


W związku z wyczerpaniem  porządku Przewodnicząca Rady zamknęła obrady VIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr IX/11 z dnia 27 lipca 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2011 10:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż