Protokół nr X/11 z dnia 17 sierpnia 2011 roku

 

PROTOKÓŁ NR X/11
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 17 sierpnia 2011 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI       -  1000
  
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -  1150

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik                - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie  odczytała porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.06.2011 r. i  27.07.2011 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
- zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- wyrażenia poparcia dla działań podejmowanych przez Samorząd Powiatu Kłodzkiego w sprawie planowanej rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju.
3. Wolne wnioski – zapytania.

I.Biernacik – Skarbnik gminy zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.06.2011 r. i  27.07.2011 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
- wyrażenia poparcia dla działań podejmowanych przez Samorząd Powiatu Kłodzkiego w sprawie planowanej rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju.
3. Wolne wnioski – zapytania.

 

a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.1)

 

Przy obecności 13 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokoły z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.06.2011 r. i  27.07.2011 r.

 

Ad.2)

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej odbywa się w głosowaniu tajnym. W związku z tym niezbędne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady zwróciła się  do radnych z pytaniem, czy Komisja Skrutacyjna może pracować w w/w składzie, czy należy powołać nowych członków Komisji Skrutacyjnej.
Przy obecności 13 radnych na sali jednogłośnie podjęto decyzję, że Komisja Skrutacyjna  powinna pracować w niezmienionym składzie  tj. T.Żulińska, M.Oleśko oraz  M.Olejarz.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o zgłaszanie  kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Radna E.Marecka - Szydło zgłosiła kandydaturę radnego M.Olejarza na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny T.Szełęga zgłosił  kandydaturę radnej T.Żulińskiej  na stanowisko Wiceprzewodniczącej  Rady Miejskiej.
Radny W.Gucz zgłosił kandydaturę radnego M.Turonia na stanowisko Wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej.

W związku z tym, że nie zgłoszono więcej kandydatów Przewodnicząca Rady wnioskowała o zamknięcie listy. Nad wnioskiem odbyło się głosowanie, w którym wzięło udział 13 radnych.

za  było – 13 radnych
przeciw było – 0 radnych
wstrzymało się - 0 radnych

Lista kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej została zamknięta.

Przewodnicząca Rady zwróciła  się do radnego M.Olejarza z pytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. Radny M.Olejarz  wyraził  zgodę.
Przewodnicząca Rady zwróciła  się do radnej T.Żulińskiej z pytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. Radna T.Żulińska  wyraziła  zgodę.
Przewodnicząca Rady zwróciła  się do radnego M.Turonia z pytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady.
Radny M.Turoń stwierdził, że będąc Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej nie może kandydować na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Radna A.Mróz stwierdziła, że radny może kandydować na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady, ale w momencie wyboru na to stanowisko musiałby zrezygnować z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że art. 18 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym brzmi „W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.”. Natomiast art. 19 ust.1 brzmi następująco: „Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.” Czyli w Komisji Rewizyjnej nie może pracować Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
W związku z powyższym radny M.Turoń nie wyraził zgody na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady.

Radna T.Żulińska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że głosowanie na Wiceprzewodniczącego Rady będzie głosowaniem tajnym. Aby głos był ważny należy przy nazwisku swojego kandydata postawić znak „X”, kiedy nie będzie żadnego znaku przy nazwisku lub kiedy znak będzie postawiony przy dwóch nazwiska – wtedy głos jest nieważny. Kandydat przechodzi po otrzymaniu większości głosów „za”.

Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przystąpiono do przeprowadzenia wyborów. Wydano 13 kart do głosowania. Karty do głosowania zawierały nazwiska i imiona obu kandydatów,  z lewej strony umieszczony był pusty kwadrat, w którym umieszczając znak „x” oddawano głos.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytywała w kolejności nazwiska radnych, którzy podchodzili kolejno do urny i oddawali swoje głosy.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna T. Żulińska  odczytała protokół nr 1/11 Komisji Skrutacyjnej z dnia 17.08.2011 r. 
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Kudowy-Zdroju wybrano radną  T.Żulińską (T.Żulińska 8 głosów, M.Olejarz –  5 głosów).

Radni przystąpili do głosowania  nad projektem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:

za było – 13 radnych
przeciw było  – 0 radnych
wstrzymało się -  0 radnych.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok, a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój, a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia poparcia dla działań podejmowanych przez Samorząd Powiatu Kłodzkiego w sprawie planowanej rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju

Głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że Starostwo Powiatowe zdecydowało się na rozbudowę obecnego budynku Liceum Ogólnokształcącego, które funkcjonuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w ten sposób, aby w perspektywie dwóch lat zmieścili się wszyscy uczniowie w jednym budynku przy ul. Zdrojowej. Po rocznym funkcjonowaniu Poradni Pedagogiczno -  Psychologicznej w budynku przy ul. Fabrycznej w Kudowie-Zdroju, Starostwo podjęło decyzję o przeniesieniu Poradni z powrotem do Dusznik-Zdroju. Od 1 września br. budynek przy ul. Fabrycznej nie będzie służył uczniom, Starostwo Kłodzkie przeznaczyło ten budynek do sprzedaży. Koszty utrzymania budynku są bardzo duże, a ilość uczniów tak niewielka, że mieszczą się w budynku przy ul. Zdrojowej i ul. Głównej w budynku, który jest w części własnością Starostwa, a w części własnością gminy. Zaczynając wspólnie ze Starostwem przygotowania do tej inwestycji, pan K.Baldy zaproponował realizację tego przedsięwzięcia w trzech elementach tj. nadbudowa kondygnacji nad obecnym budynkiem LO, budowa łącznika oraz budowa hali widowiskowo – sportowej. Podpisano stosowane porozumienie i strony starają się je realizować. Obecnie gminie zależy, aby tę inwestycję realizować w następujący sposób – w przyszłym roku Starostwo wybuduje łącznik, w którym zmieszczą się wszyscy uczniowie z budynku przy ul. Głównej. Gmina przejęłaby od Starostwa  budynek w części będącej obecnie ich własnością i przeznaczyłaby go na utworzenie domu kultury dla mieszkańców Kudowy-Zdroju. Należy  zrobić wszystko, aby przedsięwzięcie to zostało zrealizowane.
Przewodnicząca Rady  poddała  pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla działań podejmowanych przez Samorząd Powiatu Kłodzkiego w sprawie planowanej rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    13 radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla działań podejmowanych przez Samorząd Powiatu Kłodzkiego w sprawie planowanej rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju  została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.3)

 

Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem co stanie się ze świetlicą środowiskową jeżeli zostanie sprzedany budynek szkoły znajdujący się przy ul. Fabrycznej 15. Remont pierwszego piętra w budynku Caritasu, gdzie ma być świetlica środowiskowa jest sprawą odległą.  Ponadto stwierdził, że budynek położony przy ul. Głównej ma drugie piętro, które od lat nie jest remontowane w związku z tym będą potrzebne  środki finansowe, aby budynek przywrócić do poprzedniej funkcji. 
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina remontuje cześć budynku przy ul. Głównej, której jest właścicielem. Sala sportowa, zaplecze, dach  są wyremontowane i są w dobrym stanie. Natomiast pozostałą częścią  budynku zarządza Starostwo Powiatowe i to Starostwo odpowiada za stan pozostałej części budynku.
Jeżeli chodzi o pytanie radnego W.Gucza dot. funkcjonowania świetlicy środowiskowej na osiedlu Fabrycznym Pani B.Kopeć – sekretarz gminy poinformowała, że gmina została zaskoczona informacją mówiąca o tym, że Starostwo podjęło decyzję o zamknięciu w całości budynku położonego przy ul. Fabrycznej 15 i przeniesieniu Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej do Dusznik-Zdroju. Po uzyskaniu tej informacji zrodził się pomysł, że świetlica środowiskowa będzie funkcjonować w tym  pustym budynku, gmina przejmie koszty związane z ogrzewaniem tego jednego pomieszczenia i będzie również pilnować tego budynku. Po obliczeniu kosztów utrzymania  budynku, kosztów związanych z utrzymaniem osoby, która będzie nadzorować kotłownię gazową, odłączenie części budynku, płacenie za gaz, który będzie musiał być doprowadzony po to, aby utrzymać odpowiednią temperaturę niezbędna do utrzymania obiegu  całego budynku, okazało się, że koszty są bardzo duże. Świetlica funkcjonuje kilka godzin, pięć razy w tygodniu po południu tj. od godz. 14 do godz. 18. Także koszty utrzymania świetlicy w tym wymiarze dla grupy 20 dzieci były niewspółmiernie wysokie. Pani Sekretarz poinformowała, że prowadziła rozmowy z Caritas, który funkcjonuje na parterze w budynku przy ul. Marchlewskiego. Jednak nie ma tam ani jednego pomieszczenia, które mogłoby nawet w niewielkim zakresie zapewnić prowadzenie  świetlicy. Z planów które są związane z remontem I piętra tego budynku wynika, że w przyszłym roku we wrześniu  lub październiku  I piętro powinno być gotowe i będzie tam miejsce dla funkcjonowania świetlicy. Zdając sobie sprawę jak ważna jest ta świetlica środowiskowa wystosowano pismo do rodziców wszystkich dzieci, które z niej korzystały, że niestety gmina musi zawiesić funkcjonowanie świetlicy na rok. Przeanalizowano wszystkie zasoby lokalowe jakie gmina posiada na tym osiedlu i niestety nie ma tam pomieszczenia, które mogłoby przez ten rok tę funkcję spełniać.
Pani sekretarz poinformowała, że od września br.  będzie funkcjonowała jeszcze jedna świetlica w Cyganerii. To oczywiście nie rekompensuje mieszkańcom osiedla przy ul. Fabrycznej braku świetlicy na okres 1 roku. Wyraziła jednak nadzieję, że ten remont i warunki jakie zostaną stworzone dzieciom od przyszłego roku zrekompensują brak świetlicy. Ponadto poinformowała, że jest po rozmowach z dyrektorami szkół. Planuje się, żeby wspólnie z panią K.Oczkowską  pedagogami szkolnymi i dotychczasowym kierownikiem świetlicy środowiskowej na ul. Fabrycznej przeprowadzać analizę listy dzieci korzystających z tej świetlicy. Będzie to miało na celu wypracowanie jakiegoś modelu opieki ze strony pedagogów szkolnych nad tymi dziećmi, której takiej szczególnej opieki będą wymagać przez okres tego roku szkolnego.
Burmistrz Miasta stwierdził, że w żaden sposób i niczym gmina nie może rekompensować braku świetlicy środowiskowej na osiedlu przy ul. Fabrycznej. Przypomniał, że składał deklarację radnemu W.Guczowi, że nie będzie przerwy w funkcjonowaniu świetlicy środowiskowej, ponieważ gmina ma wieloletnią umowę ze Starostwem.  Obietnicy tej jednak nie udało się dotrzymać. Burmistrz poinformował, że wydał dyspozycje pani Sekretarz i pani K.Oczkowskiej, aby odbyły się rozmowy indywidualnie z każdym z rodziców dzieci, które uczęszczały na świetlicę. Rozmowy te należy przeprowadzić po rozmowach z pedagogiem oraz osobą, która tę świetlicę prowadziła.
Radny W.Gucz zwrócił uwagę, że po zamknięciu budynku przy ul. Fabrycznej 15  będzie problem, ponieważ nie będzie  miejsca na zebranie z mieszkańcami tego okręgu wyborczego.
Burmistrz Miasta poinformował, że przeprowadził rozmowę z ks. Gargasewiczem, który zobowiązał się do udostępnienia na ten cel pomieszczeń Caritasu.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy będzie to faktycznie tylko rok bez świetlicy.
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że analizowała wszystkie materiały i harmonogram prac, które są zaplanowane na tym budynku. Wynika z nich, że jeżeli nie będzie żadnych przeszkód to jesienią przyszłego roku powinien być zakończony remont I piętra, oczywiście z funkcją świetlicy środowiskowej.
Burmistrz Miasta stwierdził, że należałoby radnym przedstawić koncepcję zagospodarowania I piętra tego budynku.
Radna G.Janiszewska zaproponowała, aby przeprowadzić rozmowę z Prezesem Zborowskim w sprawie udostępnienia dla dzieci ich pomieszczenia znajdującego się na terenie ogródków działkowych.
Burmistrz Miasta stwierdził, że byłoby to możliwe,  jeżeli Dom Dziadkowca spełni warunki sanitarne. Pomysł jest bardzo dobry i można spróbować go zrealizować.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem, czy w części budynku przy ul. Głównej, gdzie mieści się zespół szkół nie można by było wygospodarować jakiegoś  pomieszczenia na świetlice.
Burmistrz Miasta stwierdził, że mieszkańcy chcieliby mieć świetlicę na terenie osiedla.
Radny M.Turoń zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji jak wygląda sprawa dotycząca  przekształcenia Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeśli chodzi o przekształcenie Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej to jednym z największych problemów będzie odbiór nieczystości. Problem polega na tym, że burmistrz w drodze przetargu musi wybrać przedsiębiorcę, który będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Musi go wybrać zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Zakład budżetowy, jednostka budżetowa  absolutnie nie spełnia wymogów, ustalonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, aby w takim przetargu startować.  W związku z tym musi to być spółka prawa handlowego. Przekształcenie Miejskich Zakładów w spółkę przyniosłoby kłopoty a nie zyski, ponieważ przy takiej odpowiedzialności i zakresie obowiązków MZUP-u, spółka nie poradziłaby sobie sama, nie mówiąc o tym, co zrobiłaby spółka, która miałaby wystartować w przetargu i ten przetarg by przegrała. Już dzisiaj wiemy, że  prywatne przedsiębiorstwa obawiają się o przyszłość. To będzie dla nich katastrofa, ponieważ te spółki nie będą mogły pojedynczo wyszukiwać klientów poszczególnych gmin np. sanatoria, sklepy czy spółdzielnie mieszkaniowe. Będzie tylko jedna firma, która będzie mogła odbierać odpady komunalne. Wyciąganie z MZUP-u i zrobienie z zakładu komunalnego w części spółki, która będzie zajmować się gospodarką odpadami nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlatego też postanowiono rozmawiać ze wspólnikiem tj. Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, żeby gospodarkę odpadami włączyć w obecną strukturę funkcjonowania Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Spółka ta jest na rynku już 10 lat, jest w dobrej sytuacji finansowej i może przyjąć dodatkowe obowiązki. Wiążę się to z ogromnym ryzykiem, bo co się stanie jak KZWiK sp. z o.o. przetargu nie wygra. Burmistrz Miasta uważa, że spółce będzie łatwiej jak samodzielnej spółce, która dopiero będzie się zawiązywać i która będzie się musiała na rynku znaleźć. Propozycja ta jest dyskutowana z pracownikami MZUPU-u. Gmina gwarantuje, że wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej będą mieć zaproponowaną pracę (nie dotyczy to osób zatrudnionych na czas określony, na umowę – zlecenie). Może się to wiązać z pewną zmianą warunków pracy i pracy. Proponuje się, aby ogród i zieleń zostały włączone do referatu inwestycji i  funduszy europejskich, który ma nadzór merytoryczny nad tą działalnością. Ponadto utworzenie nowego referatu gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym w gminie i przeniesie tam pracowników już pracujących w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (pracownicy na stanowiskach nierobotniczych i część pracowników na stanowiska robotniczych). Pozostali pracownicy zostaną przeniesieni np. do ogrodu. Żadna spółka prawa handlowego nie może skorzystać z pomocy publicznej w postaci pomocy Powiatowego Urzędu Pracy. Spółka prawa handlowego z takich możliwości korzystać nie może, obojętnie czy ona powstałaby na bazie MZUP-u, czy będzie jedną z działalności KZWiK sp. z .o.o. Ludzie, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę w MZUP-ie zostaną przeniesieni do KZWiK sp. z o.o. do pracy w tym zakresie, który wykonują ludzie częściowo zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, w ramach robót publicznych, czy w ramach stażu. Taka jest wizja gminy, jednak wszystko będzie zależało od tego jaką decyzję podejmie Rada Nadzorcza spółki KZWiK i czy na Walnym Zgromadzeniu Wspólników wspólnik przychyli się do propozycji gminy. Prace i rozmowy nad przekształceniem MZUP-u trwają od wiosny ubiegłego roku. Nie jest to sprawa prosta, musi być spełnionych wiele warunków, żeby wybrać wariant, o który mówił. Jeśli uda się go zrealizować, wszyscy pracownicy będą mieć pracę i uratowany zostanie majątek to będzie nasz sukces. Spółka musi zacząć funkcjonować od stycznia 2012 r., ponieważ ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2012 r. Trzeba dać pracownikom wypowiedzenia zmieniające. Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie przekształcenia MZUP, wszyscy pracownicy dostaną informację gdzie będą pracować i na jakich warunkach. Sesja Rady Miejskiej musi się odbyć po dwóch posiedzeniach organów spółki KZWiK. Pierwsze takie posiedzenie odbędzie się 02.09.2011 r. (Rada Nadzorcza).  Zgromadzenie Wspólników może się odbyć w terminie nie szybszym jak 7 dni później.  Burmistrz Miasta poinformował, że związki zawodowe akceptują w/w pomysł.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem pod co będzie podlegał zakład pogrzebowy.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o usługi cmentarne to będzie to  spółce KZWiK, ponieważ gmina nie ma możliwości technicznych, aby taką działalność prowadzić. Jeśli chodzi o usługi świadczone przez gimbusa to też będzie to włączone do działalności KZWiK.
Radna A.Mróz  stwierdziła, że wygląda na to, że działalność Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej będzie ograniczona tylko do działalności mieszkaniowej.
Burmistrz Miasta poinformował, że Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej nie będzie,  już od 1 października będzie likwidator, ponieważ zgodnie z procedurą przez  okres trzech miesięcy będzie następować likwidacja. Działalność ta będzie znajdować się w nowym referacie Urzędu Miasta.
Ponadto Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że zieleń, ogród i park będą znajdowały się w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich, ponieważ wszystkie usługi w tym zakresie są prowadzone, nadzorowane i rozliczane przez ten referat. Natomiast zasoby mieszkaniowe będą w nowym referacie. Ta część, która zajmuje się gospodarką odpadami plus ludzie, którzy pracują na umowę o pracę, a nie będą potrzebni w takiej ilości, zastąpią tych, którzy zatrudnieni są w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych itd. i przejdą zorganizowaną  częścią  do KZWiK sp. z o.o. Chodzi o to, żeby nikt bez pracy nie został i nie zostanie nikt bez oferty pracy. Mogą się tylko niektórym zmienić warunki pracy i płacy. Żaden pracownik na stanowisku robotniczym nie będzie zarabiał mniej niż zarabia dzisiaj.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem dot. kolejności i obiegu dokumentów jeżeli np. wpływa do urzędu wniosek o przekształcenie gruntów rolnych  na działki budowlane. 
Burmistrz Miasta zaproponował, aby przygotować dla radnych informację ile w ostatnich latach (2009-2011) złożono wniosków o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak załatwiono te wnioski i jaka jest procedura. Jeśli jest odpowiedź negatywna to podać informację co właściciel może i czy może jeszcze  na coś liczyć, a jeżeli może na coś liczyć, to kiedy i jakie warunki muszą być spełnione i ile czasu na to potrzeba. 
Pani Sekretarz poinformowała, że są dwa elementy na pytanie radnego. Pierwszy element - w Urzędzie zbierane są wnioski, które przesyłane są do komisji urbanistycznej w Bielawie w celu ich zaopiniowania. Po wpłynięciu wniosku wnioskodawca jest informowany jaki jest tryb, ale nie jesteśmy w stanie poinformować wnioskodawcy, kiedy sprawa zostanie zakończona. Zależy  to m.in. od tempa spływania wniosków o zmianę planu.
Radny M.Olejarz poinformował, że jego pytanie wynika z tego, że radni otrzymują gotową uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany w planie, ale nie mają wiedzy na temat ile wniosków wpłynęło, dlaczego zostały w ten czy inny sposób rozpatrzone.
Pani Sekretarz poinformowała, że taka informacja zostanie dla radnych przygotowana.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Przewodniczących Komisji, aby rozpocząć na posiedzeniach dyskusję na temat przekształcenia Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej, ponieważ czasu na dyskusję jest już niewiele.
Burmistrz Miasta zapoznał radnych z informacją dotyczącą modernizacji regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe – Kudowa-Zdrój na odcinku Duszniki-Zdrój – Kudowa-Zdrój. Ponadto poinformował, że odstępuje się od remontu budynku położonego przy ul. Głównej 7 na lokale socjalne, ponieważ okazało się, że na jego remont trzeba wydać ogromnie duże środki finansowe. Planuje się natomiast rozpoczęcie w przyszłym roku budowy budynku tylko z lokalami socjalnymi lub z lokalami i mieszkaniami socjalnymi. Zobaczymy na co pozwolą nam przepisy. Budynek przy ul. Głównej 7 zostanie przeznaczony do sprzedaży.


W związku z wyczerpaniem  porządku Przewodnicząca Rady zamknęła obrady X sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządzi

bs

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr X/11 z dnia 17 sierpnia 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.10.2011 10:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż