Ptorokół nr XI/11 z dnia 28 września 2011 roku

 

PROTOKÓŁ NR XI/11
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 28 września 2011 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI       -  12 00
  
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -  16 45


Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

Radni nieobecni:
1. Anna Grzegorzewska             - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie  odczytała porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 17.08.2011 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- likwidacji zakładu budżetowego Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju,
- przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
- uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010 – 2015 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju,
- udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VIII/55/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu cmentarza Komunalnego w Kudowie – Zdroju przy ul. Słone wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
- udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VI/34/11 z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza,
- uchylenia uchwały Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju nr VIII/55/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu cmentarza Komunalnego w Kudowie – Zdroju przy ul. Słone,
- przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w Kudowie-Zdroju,

- odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Kudowa” położonego w granicach gminy Kudowa-Zdrój,
- zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 - 2013 ”.,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Informacja dotycząca realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadań pomocy społecznej w roku 2010 uwzględniająca obszary najtrudniejszych problemów w  tym zakresie, jak również w kontekście realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych opracowanej na lata 2009 – 2013.
5. Wolne wnioski – zapytania.

 

Radny M.Olejarz zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Kudowa” położonego w granicach gminy Kudowa-Zdrój, ponieważ radni nie mieli możliwości szczegółowego omówienia tego projektu uchwały na posiedzeniu Komisji ze względu na nieobecność pani U.Karpowicz.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie widzi przeszkód, aby wycofać z porządku obrad w/w projekt uchwały skoro nie został on szczegółowo omówiony.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego M.Olejarza o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Kudowa” położonego w granicach gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
za było                   - 12 radnych
przeciw było          -   0 radnych
wstrzymało się       -   0 radnych
Wniosek radnego M.Olejarza o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Kudowa” położonego w granicach gminy Kudowa-Zdrój został przyjęty jednogłośnie.

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój oraz zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 - 2013 ”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój oraz zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 - 2013 ”.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
za było                   - 12 radnych
przeciw było          -   0 radnych
wstrzymało się       -   0 radnych
Wniosek Burmistrza Miasta o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój oraz zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013” został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek, aby w punkcie 1 porządku obrad wprowadzić ślubowanie nowo wybranego radnego pan Bolesława Ziemianka. Przewodnicząca Rady poinformowała, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.09.2011 r. zostało opublikowane obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 19.09.2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju przeprowadzonych w dniu 18.09.2011 r.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Ślubowanie nowo wybranego radnego”.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
za było                   - 12 radnych
przeciw było          -   0 radnych
wstrzymało się       -   0 radnych
Wniosek Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Ślubowanie nowo wybranego radnego” został przyjęty jednogłośnie.
W związku z brakiem dalszych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad. Następnie odczytała zmieniony porządek obrad:

1. Ślubowanie nowo wybranego radnego.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 17.08.2011 r.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- likwidacji zakładu budżetowego Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju,
- przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok,
- uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010 – 2015 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju,
- udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VIII/55/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu cmentarza Komunalnego w Kudowie – Zdroju przy ul. Słone wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
- udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VI/34/11 z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza,
- uchylenia uchwały Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju nr VIII/55/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu cmentarza Komunalnego w Kudowie – Zdroju przy ul. Słone,
- przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w Kudowie-Zdroju,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Informacja dotycząca realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadań pomocy społecznej w roku 2010 uwzględniająca obszary najtrudniejszych problemów w  tym zakresie, jak również w kontekście realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych opracowanej na lata 2009 – 2013.
6. Wolne wnioski – zapytania.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w porządek obrad.
Przy obecności 13 radnych (na salę obrad przybył radny W.Gucz) w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad zebranymi na sali radni oraz goście złożyli serdeczne podziękowania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju Pani Barbarze Dziubińskiej za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczej w okresie 46 lat pracy w oświacie.
W imieniu władz miasta podziękowania za dotychczasową pracę,  życzenia wielu lat zdrowia i dalszych sukcesów  złożyli Pani Ł.Rachuba – Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani T.Żulińska – Wiceprzewodnicząca Rady  Miejskiej,  Pan Cz.Krecichwost – Burmistrz Miasta oraz Pan Andrzej Kanecki – Z-ca Burmistrza Miasta.
 Ponadto podziękowania i życzenia złożyli Pani Barbarze Dziubińskiej Pan B.Jakubczak – Honorowy Obywatel Miasta Kudowa-Zdrój,  Pani E.Szymczyk Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Pan M.Biernacki Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, Pani U.Faroń-Bielecka Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,  Pani E.Skotarska i Pani E.Turoń – przedstawicielki  Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawicielki Nieformalnego Stowarzyszenia działającego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Klika im. Tereni Karch.

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że wyniku konkursu stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II powierzono Panu Jerzemu Łukasikowi. Ponadto poinformowała, że z dniem 1.09.2011 r. przedłużono powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego Pani Ewie Liebner.

 

Ad.1)

Pani Dorota Kaleta  – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła nowo wybranemu radnemu Panu Bolesławowi Ziemiankowi  zaświadczenie o wyborze na radnego  Rady Miejskiej Kudowy Zdroju. 
Przewodnicząca Rady odczytała rotę ślubowania „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Następnie nowo wybrany radny Pan Bolesław Ziemianek złożył ślubowanie dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Ad.2)

Przy obecności 14 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokół  z sesji Rady Miejskiej z dnia 17.08.2011 r.

 

Ad.3)

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że przyszedł czas, aby podjąć decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania gminy, w których należy uwzględnić z wyprzedzeniem dwa bardzo ważne elementy. Po pierwsze gmina musi sprostać wszystkim wymogom jakie zawarte są w ustawie z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wszystkie obowiązki związane z gospodarka odpadami kieruje na gminy. Nowe prawo zobowiązuje gminę do objęcia właścicieli nieruchomości położonych na jej terenie, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkanych nieruchomości. Gmina będzie także nadzorować gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości przez wyznaczone podmioty. Drugi ważny element mówi o tym, że jednostki samorządu odpowiedzialne będą za selektywną zbiórkę odpadów, oraz osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu, oraz ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji.
Kolejny obowiązek, który jest sztywno zapisany to zapis mówiący, że  wybór podmiotu na odbiór odpadów komunalnych musi się odbyć w drodze przetargu. W myśl ustawy o finansach publicznych przedsiębiorcą nie jest ani jednostka budżetowa, ani zakład budżetowy, czyli w tym przypadku Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej.
Burmistrz Miasta stwierdził, że samorządowcy będą nadal walczyć o to żeby gmina mogła w sposób uprzywilejowany zlecać wykonanie tych czynności przez jednostki gminne. Na wprowadzanie w życie przepisów tej ustawy gmina ma 12 miesięcy, a w przypadkach szczególnych 18 miesięcy. Długo zastanawiano się co zrobić, aby spełnić warunki zapisane w przedmiotowej ustawie. Analizowano  trzy możliwości. Po pierwsze – przekształcenie Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w spółkę  jednoosobową gminy. Drugi wariant – pewną część działalności  Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej przekształcić i utworzyć spółkę, która zajmowałaby się gospodarką odpadami, a resztę działalności zostawić jako zakład budżetowy lub jednostkę budżetową. Trzeci wariant – to włączyć tę działalność do istniejącej już spółki tj. do Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Ze względów ekonomicznych to rozwiązanie było najbardziej ekonomiczne. Jednak rozwiązanie to wymagało zgody partnera tj.  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Biorąc pod uwagę trzy w/w warianty, w grudniu ubiegłego roku gmina zleciła  firmie zewnętrznej tj. Dolnośląskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu. wykonanie opracowanie „Analizy stanu i perspektyw rozwoju Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej”.
W analizach, które były przeprowadzane dla gminy najistotniejszym elementem było, aby poziom i jakość usług wykonywanych na rzecz miasta się nie pogorszył, a drugim bardzo ważnym elementem byli ludzie pracujący w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej – należało zrobić wszystko, aby ludzie nie stracili pracy.
Z analizy, którą wykonano wynika, że żaden z dwóch pierwszych wariantów nie umożliwiał  spełnienia  dwóch warunków, o których mówił tj, jakość usług i  utrzymanie zatrudnienia na poziomie takim jaki jest. W związku z tym rozważano możliwość wyboru  trzeciego wariantu, opierając się na informacjach i analizach przedstawionych przez Dolnośląską  Agencję Rozwoju Regionalnego. Kolejny kroki to rozmowy ze związkami zawodowymi, opinia dyrekcji MZUP, analiza możliwości finansowych gmin. Wynikiem tego o czym mówił jest przedstawiony radnym projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju. Proponuje się, aby gospodarkę odpadami komunalnymi, zarządzanie cmentarzem komunalnym, letniego i zimowego utrzymania ulic i  przewóz dzieci do szkoły gimbusem włączyć  do działalności Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Jeśli chodzi o pozostałą część zakładu gospodarki komunalnej tj. zieleń, ogród i Park Zdrojowy to zostanie to włączone w struktury organizacyjne Urzędu Miasta. Pozostała działalność Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w zakresie gospodarki mieszkaniowej i utrzymania zieleni miejskiej zostanie również  przejęta przez  odpowiednie komórki Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju. Pracownicy likwidowanego zakładu przejdą do nowych pracodawców w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. Jest kilka osób, które będą zarabiać mniej w Urzędzie niż zarabiały do tej pory w MZUP-ie. Są to osoby na stanowiskach nierobotniczych. Jest to trudne przedsięwzięcie, ale jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić.
Radny M.Turoń – Burmistrz Miasta mówił, że KZWiK sp. z o.o. przejmie również autobus szkolny a w projekcie uchwały nie pisze się o tym.
Burmistrz Miasta stwierdził, że takiej szczegółowości w uchwale nie potrzeba. Projekt  uchwały konsultowany był z nadzorem prawnym Wojewody Dolnośląskiego oraz z Regionalną Izbą Obrachunkową chociaż nie rodzi on jeszcze na razie żadnych skutków finansowych. Ostateczną wersję uchwały ustalała z nadzorem prawnym pani I.Gmerek i pani B.Kopeć.
B.Kopeć – Sekretarz Gminy stwierdziła, że jeżeli chodzi o tak szczegółowe zagadnienie jak administrowanie autobusem, które jest wąskim wycinkiem działalności MZUP-u to trudno byłoby to umieszczać w treści uchwały. W uchwale zawarte zostały podstawowe działy, którymi zajmują się Miejskie Zakłady  Użyteczności Publicznej.  Pierwsza wersja uchwały była bardziej rozbudowana. Zarówno nadzór prawny Wojewody jak i Regionalna Izba Obrachunkowa zasugerowały, że należy tę uchwałę skonstruować w sposób bardzo lakoniczny, ponieważ wytycza ona tylko kierunki.  Realizacja uchwały  i szczegóły dotyczące zarówno inwentaryzacji majątku, jego przekazywania i rozliczania czyli proces likwidacji   jest dopiero przed nami.
Radny W.Gucz stwierdził, że uchwała przewiduje likwidację Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej z dniem 31.12.2011 r. W uzasadnieniu do uchwały napisane jest, że musi być ogłoszony przetarg na wywóz nieczystości.
Burmistrz Miasta stwierdził, że przetarg musi być ogłoszony w ciągu 12 miesięcy lub w szczególnych przypadkach  w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 01.01.2012 r. KZWiK sp. z o.o. przejmuje tę działalność a gmina ma czas na ogłoszenie przetargu.
Radny M.Oleśko zwrócił się z pytaniem, co ze sprzętem, który przejmie KZWiK sp. z o.o., a który był dofinansowany ze środków unijnych. Czy KZWiK sp. z o.o.  będzie mógł startować w przetargach z tym sprzętem.
Burmistrz Miasta poinformował, że sprawa była analizowana a o szczegółach powie radnym w późniejszym terminie.
Radna A.Mróz stwierdziła, że należy rozumieć, że przez rok lub półtora roku ludzie, którzy zostaną przejęci  przez  KZWiK sp. z o.o. w trybie art. 231 Kodeksu Pracy mają zagwarantowana pracę. Co się stanie z tymi ludźmi kiedy KZWiK sp. z o.o. stanie do przetargu i go nie wygra.
Burmistrz Miasta stwierdził, że gmina nie podpisuje żadnego pakietu socjalnego  ze spółką. Wszyscy ludzie do gminy i do spółki przyjmowani są na umowę o pracę bez żadnych warunków dodatkowych.
Radna A.Mróz stwierdziła, że będą podpisane umowy o pracę, ale taką umowę o pracę można wypowiedzieć. Jeżeli ci ludzie zatrudnieni są w komórce zajmującej się wywozem nieczystości komunalnych i ta komórka tego przetargu nie wygra, to co stanie się z tymi ludźmi, czy oni w takim przypadku będą mieli zagwarantowaną pracę.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nikt dzisiaj nie  jest w stanie powiedzieć kto będzie zwolniony, czy będzie zwolniony oraz   kiedy  i za co. Może się  zdarzyć, jak w każdej instytucji, że z różnych powodów ktoś pracę straci. Trudno jest rozpatrywać taki wariant. Na dzisiaj nikogo nie przewiduje się do zwolnienia, natomiast trudno powiedzieć co będzie za rok czy półtora roku.
I.Biermacik – Skarbnik Gminy stwierdziła, że taka sytuacja, w przypadku gdyby gmina nic nie robiła, mogłaby wydarzyć się również  w zakładzie budżetowym.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytanie, czy były robione symulacje  żeby wyodrębnić z MZUP-u tę komórkę, która zajmuje się nieczystościami.
Burmistrz Miasta stwierdził, ze takie symulacje były robione i jest to zdecydowanie droższy wariant niż przekazanie tej działalności do spółki. Wiąże się to z nowym zarządem spółki, nową rada nadzorczą, nową obsługą finansową.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem dlaczego radni takiego projektu nie otrzymali.
Burmistrz Miasta stwierdził, że taki materiał radni otrzymali i został on przedstawiony i omówiony  radnym przez pana Florkiewicza na sesji Rady Miejskiej w czerwcu.
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że w paragrafie 2 zapisane jest, że majątek nieruchomy i ruchomy będący w dyspozycji  Zakładu zostanie przejęty przez Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, czyli należy rozumieć, że z dniem 01.01.2012 r. będą musiały być podpisane umowy użyczenia między gmina a wodociągami.
Burmistrz Miasta stwierdził, że cały majątek Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej będzie przejęty przez gminę. Będzie on w innej formie funkcjonował  z tą działalnością  w gminie, a w innej formie z działalnością, którą realizować będzie  spółka.  Nie będzie żadnego remanentu, wszystko co  będzie na minus przejmuje gmina. Przed gminą jest ogromne wyzwanie. Nie jest to łatwe i ryzyko jest duże, ale jest to szansa dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej i dla miasta. Długi MZUP przechodzą do gminy i  gmina musi je wszystkie spłacić, ponieważ są to długi w stosunku do firm zewnętrznych.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy nowy usługobiorca utrzyma dotychczasowe warunki dotyczące np. bonifikat za segregację odpadów oraz czy mieszkańcy w styczniu otrzymają umowy od nowego usługobiorcy.
Burmistrz Miasta poinformował, że niczego nie będzie się zmieniać. Proponowany wariat polega na tym , że nikt w mieście nie zauważy, że się cokolwiek zmieniło, za wyjątkiem pieczątki na korespondencji. Ponadto poinformował, że jeden z zapisów ustawy mówi o tym, że burmistrz w drodze uchwały Rady Miejskiej zobowiązany jest stosować ulgi  dla mieszkańców, którzy prowadzą selektywna zbiórkę odpadów komunalnych. Gmina musi stosować ulgi w stosunku do mieszkańców, którzy segregują. 
Radny M.Olejarz nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta dot. przejęcia przez gminę długów MZUP-u zwrócił się z pytaniem, czy te zobowiązania wynikają tylko z gospodarki mieszkaniowej, czy też z funkcjonowania całego zakładu.
I.Biernacik – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że trudno to rozdzielić, ale należy stwierdzić, że większa  część zobowiązań wynika z gospodarki mieszkaniowej.
Radny M.Olejarz – zwrócił się z pytaniem, czy gmina musi przejąć wszystkie zobowiązania MZUP-u.
Pani I.Biermacik poinformowała, że ustawa o finansach publicznych mówi, że w przypadku przekształcenia w inną jednostkę, czyli gdyby dochodziło do przekształcenia w spółkę w całości to  zobowiązania i należności przechodzą na tę spółkę. Jest element, który jakby wykluczył tę nową spółkę z bycia konkurencyjną, ponieważ startowałaby z bagażem długu, który mają teraz Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej. W przypadku likwidacji zapis ustawy o finansach publicznych mówi, że zobowiązania i należności przejmuje jednostka, która likwiduje, czyli w tym przypadku urząd miasta.
Radny M.Olejarz – czyli w takiej sytuacji deficyt budżetu miasta też się powiększy.
Burmistrz Miasta poinformował, że będzie w budżecie gminy po stronie wydatków pozycja kilkaset tysięcy złotych. Gmina będzie spłacać te zadłużenia. Planuje się podpisanie porozumień w sprawie spłaty tych należności. 
B.Chmielewski – Dyrektor MZUP stwierdził, że rozmowy dotyczące przekształcenia Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej odbywały się od  dawna. Jak to technicznie będzie wyglądać, jak przyjmie to prezes KZWiK sp. z o.o. to czas pokaże.
K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o. stwierdził, że z opracowań, które zostały przygotowane i przeanalizowane, wynika, że ta działalność, którą przejmuje KZWiK sp. z o.o. nie powinna przynosić strat. Stwierdził, że nie jest typowym optymistą, ale trzeba się zająć sprawami, które mogą ewentualnie zaskoczyć. Analizowano różne możliwe niedogodności związane z rozszerzeniem działalności spółki. Uważa, że przy dobrej współpracy ze wspólnikiem i gminą  wszystko  dobrze się ułoży.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem jak w tej sytuacji radzą sobie inne gminy, co robią żeby sprostać wymogom nowej ustawy.
Burmistrz Miasta  stwierdził, że trudno mu powiedzieć co robią inne gminy. Na pewno podejmują już różnego rodzaju decyzje, ale trzymają to w tajemnicy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -      10 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        4 radnych

Uchwała w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju została podjęta większością głosów.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku
Głos zabrała I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że jak mówi tytuł uchwały  informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój składa się z 3 części.
Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za I półrocze 2011 r. wyniosła 13.970.837,81 zł co stanowi 40,47% planu, w tym dochody bieżące wyniosły 11.341.070,82 zł, a dochody majątkowe 2.629.766 zł, co stanowi odpowiednio 81,18% i 18,82% w dochodach ogółem. Dochody ze sprzedaży majątku w dochodach majątkowych wyniosły 799.255 zł co stanowi 26,26% planowanych wielkości w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku. Zrealizowana  kwota wydatków budżetowych wyniosła 13.584.519 zł co stanowi 38,08% wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco – wydatki bieżące w kwocie 11.270.060 zł stanowią 48,94% wydatków ogółem, wydatki majątkowe w kwocie 2.314.458 zł stanowią 18,51%. Budżet za I półrocze zamknął się nadwyżką  w kwocie 386.318 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.157.000 zł. Wynik operacyjny budżetu jest wielkością dodatnią i wynosi 71.010 zł przy planowanej wielkości w kwocie 6.059 zł.  Na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących w budżetu Unii Europejskiej otrzymano środki finansowe w kwocie 1.923.479 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.506.907 zł. Jeżeli chodzi o zobowiązania z tytułów dłużnych określonych w sprawozdaniach RBz  to jest to zobowiązanie w łącznej kwocie 17.238.145 zł z tego kredyty  i pożyczki długoterminowe 10.690.500 zł, zobowiązania z tytułu budowy basenu  i leasingu  MZUP-u 3.968.705 zł. Zobowiązania wymagalne  to kwota 1.980.683 zł, kredyt krótkoterminowy to kwota 475.132 zł. Należności wymagalne wynoszą 5. 117.601 zł z czego należności z tytułu dochodów budżetowych to kwota 4.4709.227 zł, a należności Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej to kwota 638.601 zł.  W I półroczu dokonano spłaty rat i pożyczek na łączną kwotę  801.500 zł.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok 
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że projekt uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę o 22.100,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
dział 010 – planuje się uzyskać pomoc finansową w kwocie 20.000,00 zł z Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Wycinka traw i zakrzaczeń porastających brzegi rowu, częściowe odmulanie dna oraz remont przepustu” dotyczące rowów melioracyjnych położonych na działce nr 47 obręb Czermna.
dział 801 – zwiększa się o 2.100,00 dochody uzyskane z gminy Radków z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielanej niepublicznemu przedszkolu działającemu na terenie gminy Kudowa-Zdrój, do którego uczęszczają uczniowie z gminy Radków. Dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu refundacji do prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Wydatki:
dział 010 –  wprowadza się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na zadanie pn. „Wycinka traw i zakrzaczeń porastających brzegi rowu, częściowe odmulanie dna oraz remont przepustu” dotyczące rowów melioracyjnych położonych na działce nr 47 obręb Czermna.
dział 710 –  zmniejsza się o 15.900,00 zł wydatki na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
dział 801 –  w związku z większą niż planowano ilością uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola zwiększa się plan dotacji na ten cel o 13.000,00 zł.
dział 851 – z planu wydatków wykreśla się zakup urządzeń zabawowych finansowanych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 24.000,00 zł w tym 12.000,00 zł na wykonanie drewutni na potrzeby świetlicy środowiskowej w Brzozowiu oraz 12.000,00 zł na ocieplenie dachu tego budynku. Zwiększa się wydatki na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w świetlicy środowiskowej w Brzozowiu o 2.000,00 zł.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010 – 2015 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju
Głos zabrał K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o., który poinformował, że- przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne opracowują wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu. Przedmiotowy plan zgodny jest z kierunkami rozwoju Gminy Kudowa Zdrój określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W 2012 r. planuje się do wykonania modernizację systemu gospodarki osadowej (higienizacja) – zadanie na kwotę 250.000 zł.  Na lata 2013 – 2015 planuje się wykonanie modernizacji urządzeń na oczyszczalni ścieków (stacja mechanicznego oczyszczania ścieków, stacja dmuchaw itd.). Jest to zadanie na kwotę 600.000 zł. Ponadto planuje się:
- 2012 r. - modernizacja istniejących sieci wodociągowej w ul. Tkackiej, Marchlewskiego, Bocznej (300.000 zł.),
- 2013 r. - modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w ul. Słone – prawa strona (300.000 zł.),
- 2013 r. - budowa sieci kanalizacyjnej  do działki nr 49, ul. Moniuszki 5 (100.000 zł.),
- 2014 r. - budowa kanalizacji sanitarnej  i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Bocznej (500.000 zł.),
- 2012 – 2015  - zbrojenie nowych terenów w sieci wodno-kanalizacyjne wg aktualnych potrzeb (łącznie 400.000 zł).
Radny W.Gucz stwierdził, że w planie na lata 2012 – 2015 nie ma zapisanego zadania – przebudowa, modernizacja przejazdu kolejowego na ul. Fabrycznej. Deszczówka z całego Zakrza leci po terenie kolejowym. Rurociągi gazowe i inne oraz instalacje kolejowe są w naszej deszczówce. Radny uważa, ze ta sprawa powinna być ujęta w planie KZWiK na lata 2012 – 2015.
K.Kieroćzyk poinformował, że w wieloletnim planie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych mówi się o urządzeniach będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. natomiast burzowiec jest własnością miejską. Kwota znajdująca się a planie w ostatnie pozycji w wysokości 100.000 zł przeznaczona jest m.in. właśnie na takie niespodzianki. Odpowiedzialność za ten burzowiec powinna ponosić również kolej. Ponadto stwierdził, że KZWiK sp. z o.o. nie uchyla się od tego i próbował ten burzowiec udrażniać.
Burmistrz Miasta poinformował, ze gmina jest w trakcie analizowania projektu, koncepcji przygotowanej przez PKP dot. remontu urządzeń kolejowych na trasie od Dusznik do Kudowy-Zdroju, który będzie realizowany w przyszłym roku. To o czym mówił radny W.Gucz tzn. odwodnienie, będzie uwzględnione w uwagach gminy do tej koncepcji.  Gmina  nie ma tytułu prawnego, aby remontować nie swoją własność, niech PKP w końcu wykaże dobra wolę w realizacji infrastruktury.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010 – 2015 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    14  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010 – 2015 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VIII/55/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu cmentarza Komunalnego w Kudowie – Zdroju przy ul. Słone wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Głos zabrała B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że w dniu 17 sierpnia 2011r. do Biura Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju wpłynęła skarga Wojewody Dolnośląskiego – organu nadzoru na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VIII/55/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu cmentarza Komunalnego w Kudowie – Zdroju przy ul. Słone. Jak wynika z treści skargi, w trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że uchwała zawiera zapisy wykraczające poza kompetencje Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w kwestii przekazania przez Radę zarządu cmentarzem Miejskim Zakładom Użyteczności Publicznej w Kudowie – Zdroju, jak również zawiera zapisy dotyczące odpowiedzialności osób korzystających z cmentarza komunalnego, które są regulowane odrębnymi przepisami. Analizując treść niniejszej skargi stwierdzić należy, że jest ona zasadna. Stąd też podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VIII/55/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu cmentarza Komunalnego w Kudowie – Zdroju przy ul. Słone wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VIII/55/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu cmentarza Komunalnego w Kudowie – Zdroju przy ul. Słone wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VI/34/11 z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza 
Pani B.Kopeć poinformowała, że w dniu 17 sierpnia 2011r. do Biura Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju wpłynęła skarga Wojewody Dolnośląskiego – organu nadzoru na Uchwałę nr VI/34/11 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza. Jak wynika z treści skargi, w trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 1 i ust. 2 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, § 4 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz art. 102 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 28 ust. 1 tej ustawy.
Podejmując przedmiotową uchwałę Rada Miejska Kudowy – Zdroju nie określiła, bowiem szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analizując podniesione przez organ nadzoru w skardze z dnia 17 sierpnia 2011r. zarzuty dotyczące naruszeń prawa w uchwale nr VI/34/11 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza, stwierdzić należy, że są one zasadne.     
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VI/34/11 z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VI/34/11 z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie   uchylenia uchwały Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju nr VIII/55/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu cmentarza Komunalnego w Kudowie – Zdroju przy ul. Słone
Pani B.Kopeć poinformowała, że nadzór prawny Wojewody Dolnośląskiego zakwestionował pewne zapisy regulaminu cmentarza komunalnego przy ul. Słone. W tej postaci w jakiej nadzór proponuje, aby  ten regulamin funkcjonował jest to dokument nie do przyjęcia, nie stanowi on żadnej informacji dla naszych mieszkańców i dla osób korzystający z cmentarza. W związku z tym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie  uchylenia uchwały Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju nr VIII/55/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu cmentarza Komunalnego w Kudowie – Zdroju przy ul. Słone  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju nr VIII/55/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu cmentarza Komunalnego w Kudowie – Zdroju przy ul. Słone została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w Kudowie-Zdroju
Pani B.Kopeć stwierdziła, że jak wcześniej wspomniała nadzór prawny  zakwestionował legalność planu, który wszedł w życie i jest w obrocie prawnym. Pojawia się   problem, co w takim przypadku  zrobić. Wobec tego pojawił się dylemat co dalej. Po długich dyskusjach z nadzorem prawnym ustalono procedurę postępowania z tym aktem prawnym. Po konsultacji z nadzorem proponuje się podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza. Postępowanie przed Sądem będzie się toczyło, a gmina nie będzie zablokowana jeżeli chodzi o prace planistyczne. Do tej uchwały trzeba prowadzić zapis dotyczący scalania i podziału tych gruntów, wobec tego ta uchwała w tym kształcie jest niezbędna żeby te braki uzupełnić nie czekając na rozstrzygniecie Sądu. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w Kudowie- została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymał  się     -        1 radny

Uchwała w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w Kudowie-Zdroju została  podjęta większością głosów.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe. 
Pani B.Kopeć poinformowała, że 8.08.2011 r., straciły moc przepisy, które pozwalały na udzielanie 90% bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe.  Ta bonifikata było to pozbawienie gmin dochodów w tytułu opłat za przekształcenie. Gminy zaskarżyły ten przepis do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał wydał rozstrzygnięcie, w którym stwierdza, że ustawodawca nie miał prawa pozbawiać gmin tego rodzaju dochodów. Nadal funkcjonuje przepis, który daje Radzie kompetencje uchwalenia takiej bonifikaty, czyli jeżeli rada uzna, że chce takie bonifikaty swoim mieszkańcom udzielać to może to zrobić, natomiast nie może z mocy prawa takiej bonifikaty udzielać. W związku z tym, że wszystkie  wnioski, które zostały złożone do 8.08.2011 r. są rozpatrywane wg. obowiązujących na ten dzień przepisów przedstawiona radnym w/w projekt uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została  podjęta jednogłośnie.

 

Ad.4)

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      11 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        3 radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta większością głosów.
 
Ad.5)

Pani Jadwiga Sulikowska- - Śleziak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej szczegółowo omówiła zabranym informację dotyczącą realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadań pomocy społecznej w roku 2010 uwzględniająca obszary najtrudniejszych problemów w  tym zakresie, jak również w kontekście realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych opracowanej na lata 2009 – 2013, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Salę obrad opuścili radni E.Marecka-Szydło i W.Biernacik.

Radny W.Gucz stwierdził, że jesteśmy w przededniu wyborów. Mamy w Powiecie Wiceministra Zdrowia. Jeżeli likwiduje się ośrodek opiekuńczo-leczniczy, z którego mieszkańcy korzystają to Rada może uchwalić wniosek mówiący o tym że taki ośrodek opiekuńczo-leczniczy jest potrzebny.
Pani J.Sulikowska-Śleziak poinformowała, że decyzje już zostały podjęte i ośrodek został zlikwidowany.   Były bardzo duże protesty, Starostwo Powiatowe nie miało wielkiego wpływu na to.
Przewodnicząca Rady podziękowała za przygotowanie dla radnych informacji dotyczącej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadań pomocy społecznej w roku 2010 uwzględniająca obszary najtrudniejszych problemów w  tym zakresie. Podziękowała za osobiste zaangażowanie w realizację zadań, które realizowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej przez Panią Jadwigę Sulikowska-- Śleziak.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że nasze społeczeństwo starzeje się. Zostały zlikwidowane ośrodki opiekuńczo - lecznicze. Należy się zastanowić jak rozwiązać problemem naszych  rencistów czy emerytów, którzy nie będą mieli środków finansowych na opłacenie miejsca w komercyjnym ośrodku. Nie wszyscy mają rodziny, które się nimi będą opiekować. Zadała pytanie, jak wygląda aktualnie dowożenie posiłków dla osób starszych, samotnych. Są to dwa ważnie problemy i należy zastanowić się jak je będziemy w przyszłości rozwiązywać.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że Ośrodek Pomocy Społecznej to nie jest ten Ośrodek, który był 10 lat temu. Do Ośrodka Pomocy Społecznej kiedyś przychodziło się po pieniądze. Dzisiaj to nie pieniądze są najistotniejszym elementem pracy Ośrodka, to nie  niepełnosprawność jest najistotniejszym problemem. Dzisiaj największym problemem są rodziny, które nie radzą sobie z codziennymi problemami, rodziny spoza przyjętej normy.  Pani Kierownik jest osobą, która doskonale  radzi sobie w rozwiązywaniu tych najtrudniejszych problemów.
Pani J.Sulikowska-Śleziak poinformowała oficjalnie na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych,  że  z dniem 31.12.2011 r. rezygnuje z funkcji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Trudno będzie panią J.Sulikowską-Śleziak zastąpić, chociaż mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych.


Ad.6)

Radny M.Olejarz poinformował, że przy pomniku Anny Świdnickiej ul. Kościuszki znajduje się zabudowa, przy której wieczorami spotyka się młodzież. Mieszkańcy sugerują, że znajdują tam nawet strzykawki z igłami. Czy teren, na którym stoi pomnik należy do gminy. Jeżeli tak, to może należałoby to miejsce w jakiś sposób zabezpieczyć. Dobrze byłoby również zwiększyć częstotliwość patroli Straży Miejskiej czy Policji.
B.Kopeć poinformowała, że jest to teren, który należy do gminy. Ustalono, że terenem na którym znajduje się Pomnik Anny  Świdnickiej opiekować się będzie  Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Oczywiście pracownicy Muzeum nie są w stanie pilnować i patrolować tego terenu  w porze nocnej. Jeżeli chodzi o to co dzieje się tam w porze nocnej to tym może się zająć tylko Policja i Straż Miejska. Ogrodzenie tego terenu nie wchodzi w grę, bo to jest pomnik z natury rzeczy miejsce otwarte.
Burmistrz Miasta stwierdził, że Straż Miejska i Policja powinna włączyć to miejsce do stałych patroli.
 Radny M.Olejarz zasygnalizował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej rozmawiano na temat budowy marketu Diono. Radni zrobili rozpoznanie wśród mieszkańców, właścicieli nieruchomości sąsiadujących z tą budową. Okazuje się, że inwestor pomimo tego, że zobowiązuje go do tego prawo budowlane nie powiadomił żadnego z właścicieli o zamiarze budowy tego marketu. Radny stwierdził, że z pominięciem takiej procedury inwestor nie powinien rozpoczynać budowy.
Burmistrz Miasta poinformował, że nie wie, czy Starosta wydał pozwolenie na budowę z uchybieniem polegającym na tym, że nie było informacji do właścicieli sąsiadujących  nieruchomości. Należy sprawdzić, czy w tym przypadku zostało naruszone prawo.
Radny W.Gucz poinformował, że mieszkańcy skarżą się na lokatorów lokali socjalnych znajdujących się przy ul. Kościelnej 1. Skarżą się na występujące tam ekscesy, patologiczne zjawiska, pijaństwo. Proszą, aby w jakiś sposób odgrodzić ten budynek. Na to co się tam dzieje patrzą dzieci.
Burmistrz Miasta stwierdził, że oczekuje propozycji rozwiązania tego problemu. Muru postawić tam nie można, ponieważ to też są ludzie. Zaproponował, aby nad rozwiązaniem tego problemu  zastanowiła się Komisja Spraw Społecznych.
Radna G.Janiszewska zaproponowała, aby zastanowić się dokonaniem wysokich nasadzeń, które chociaż po części oddzielałyby ten budynek socjalny.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest to trudny do rozwiązania problem.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych, aby zastanowić się na posiedzeniach Komisji jak ten problem rozwiązać.
Radna A.Mróz stwierdziła, że alkoholizm jest chorobą społeczną. Czy są  jakieś przepisy prawne, które ułatwiają walkę z tą chorobą w tym sensie, aby takie osoby objąć przymusowym leczeniem.
B.Kopeć, która pralni funkcje przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowała, że do Komisji wpływają wnioski o objęcie leczeniem osób, które są uzależnione. Procedura wygląda w ten sposób, że najpierw należy ustalić, czy ta osoba jest uzależniona, czy nie jest uzależniona. Osoba taka kierowana jest na badania, za które płaci gmina. Bardzo często jest tak, że te osoby nie chcą się zgłosić na posiedzenie Komisji, a nawet jeżeli się zgłoszą i są kierowane na badania to tam po prostu nie docierają. Część z tych osób trafia do biegłego i wtedy Komisja otrzymuje opinię o ewentualnym uzależnieniu. Nikła część z tych osób podejmuje dobrowolnie leczenie. Są osoby, które w ocenie Komisji są zadeklarowanymi alkoholikami a Komisja otrzymuje opinie, że są to osoby nie uzależnione. Pani B.Kopeć stwierdziła, że jeżeli są osoby uzależnione i nie chcą się dobrowolnie poddać leczeniu, Komisja kieruje wniosek do Sądu,  żeby to  Sąd orzekł o przymusowym leczeniu takiej osoby. Są takie orzeczenia, ale  one są bardzo często nie wykonywane. Jeżeli nie ma chęci i dobrej woli ze strony osób uzależnionych to przymusowe leczenie generuje koszy a nie daje efektów. Przy zdiagnozowanej chorobie alkoholowej jeżeli nie ma chęci dobrowolnego leczenia to ten mechanizm przymusowego leczenie realizowany przez Gminną Komisję przynosi nikłe wyniki a generuje koszty.
Pani J.Sulikowska-Śleziak stwierdziła, że Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych robi bardzo dużo. Należy stwierdzić, że system leczenia alkoholików jest chory, a nawet można powiedzieć, że nie ma żadnego systemu leczenia.
B.Kopeć poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej poruszano sprawy dotyczące planów miejscowych, planu zagospodarowania przestrzennego gminy, przystąpienia do prac związanych ze zmianą studium i wniosków mieszkańców dot. zmiany planów miejscowych (jak to funkcjonuje, ile trzeba czekać na rozpatrzenia takiego wniosku, jak wygląda tryb). W najbliższym czasie takie zestawienie, taka informacja zostaną przedstawione Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej.
Ponadto poinformowała, że 01.08.2011 r. wpłynęło pismo od pana S.Żebrowksiego właściciela apteki „Pod Lwem”, który poinformował, że  od 01.08.2011 r. do odwołania apteka będzie opracowała w godz. od 800 do 2000, w soboty od 900 do 1800 , w niedziele od 900 do 1300 a dyżury będą   wg grafiku Starostwa Powiatowego. Poinformowała również, że corocznie w październiku lub listopadzie Starostwo przesyła gminie projekt uchwały dotyczącej dyżurów aptek funkcjonujących  na terenie powiatu kłodzkiego. Są tam rozpisane dyżury aptek, które będą pełnione w ciągu całego  roku w poszczególnych miesiącach. Gmina zawsze pozytywnie opiniowała taki projekt  i nigdy nie było żadnych problemów na terenie gminy Kudowa, ponieważ pan S.Żebrowski zawsze miał aptekę czynną  24 godziny. Apteka przy ul. Zdrojowej  będzie  czynna w dniach i godzinach, o których już mówiła, ponieważ ze względu na chorobę pracownika  pan S.Żebrowski nie może zapewnić całodobowego jej funkcjonowania. Odbyło się spotkanie z właścicielami wszystkich aptek funkcjonujących w Kudowie. Nie do końca wiadomo było na czym polega problem. Jednak po rozmowie z panią M.Felcenloben oraz panem S.Żebrowskim sprawa wygląda następująco. Pomimo tego, że apteka pana S.Żebrowskiego pracuje w godzinach od 8 do 20 to pan Żebrowski pełni te dyżury wg grafiku, który został uchwalony przez Radę  Powiatu w zeszłym roku i pełnić je będzie do końca roku. Do Urzędu wpłynął już do zaopiniowania projekt uchwały. W projekcie grafiku na przyszły rok uwzględnione są wszystkie apteki funkcjonujące w Kudowie. Wgląda to w ten sposób, że w ciągu miesiąca dyżury podzielone są na tygodnie i może się zdarzyć, że miedzy Kłodzkiem a Kudową będzie  dyżurować tylko apteka w Dusznikach czy Polanicy. 
Burmistrz  Miasta stwierdził, że z tego wynika, że co trzy tygodnie, przez kolejne trzy tygodnie nie będzie czynnej apteki w Kudowie. Należy cieszyć się z tego, że po likwidacji jednostek pogotowia ratunkowego, pozostało pogotowie w Kudowie i jest opieka całodobowa.
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza poinformował, że Komisja Spraw Społecznych zwróciła się z wnioskiem o ponowne  przeanalizowanie sprawy adaptacji budynku przy ul. Głównej 7 na lokale socjalne czy mieszkania socjalne, a nie przeznaczać go do sprzedaży. Zaproponował, że chętnie spotka się z członkami Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej i  Komisji Spraw Społecznych w tym budynku. Przeznaczenie przedmiotowego budynku do adaptacji wiąże się z wydaniem ogromnych nakładów finansowych. W budynku należy wymienić pokrycie dachowe - koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych, odwodnienie budynku – kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych. W pomieszczeniach, które gmina uzyskałaby w wyniku zamiany nie ma podłóg (zostały spalone podczas kolejnych zim).
Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe w naszej gminie musimy przewidzieć w przyszłym   roku budowę budynku z mieszkaniami socjalnymi. Lokalizacja takiego budynku nie jest jeszcze do końca znana. Ważne jest to, aby to zrobić, żeby rodziny z dziećmi, które mieszkają obecnie w lokalach socjalnych mogły korzystać z takich mieszkań.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem, czy opinię na temat tego budynku mógłby przygotować inspektor nadzoru budowlanego.
Burmistrz Miasta poinformował, że dyrektor Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej przygotował taką ocenę. Pierwsza wersja była bardzo optymistyczna jeżeli chodzi o stan techniczny tego budynku. Wyceniono wtedy I etap robót na tym budynku nas kwotę 86.000 zł i takie środki zostały zaplanowane w budżecie. Nagle okazało się, że tę kwotę należy pomnożyć przynajmniej przez cztery. Skoro mają to być takie duże środki i nie uzyska się efektu, o który się mówi. Zaczyna wychodzić, że 1 m2 lokalu socjalnego jest półtora razy większy od  1 m2  mieszkania socjalnego,  to po co to robić. Ponadto gmina ma złe doświadczenie jeśli chodzi o adaptację przez mieszkańców. Jeżeli uda się tę nieruchomość sprzedać to środki ze sprzedaży można przeznaczyć na budowę czegoś nowego.
Radny T.Szełęga poinformował, że Komisja Spraw Społecznych cały czas zabiega o to, żeby takie mieszkania były. Jest wiele osób, które potrzebują takich mieszkań socjalnych. Problem z mieszkaniami w gminie jest duży. Mamy 23 bezdomnych, w tym 9 na pewno będzie potrzebować opieki na zimę. 
B.Chmielewski – dyrektor Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej poinformował, że w I etapie modernizacji budynku przy ul. Głównej 7 miał być zagospodarowany parter i koszt tych robót miał wynieść 86.000 zł. Po incydencie - pożar, który wydarzył się w budynku socjalnym przy ul. Kościelnej 1, podjęto decyzję o rezygnacji z adaptacji tego budynku. W budynku tym jest drewniana konstrukcja stropów i klatek schodowych. Mieszkań socjalnych lub lokali socjalnych nie powinno się  budować  w budynkach o drewnianych konstrukcjach.  Nie ma sensu adaptować czegoś co jest stare i wymaga dużych nakładów. Najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie decyzji o budowie budynku z mieszkaniami socjalnymi.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ptorokół nr XI/11 z dnia 28 września 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2011 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż