Protokół nr XII/11 z dnia 14 października 2011 roku

 

PROTOKÓŁ NR XII/11
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 14 października 2011 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI       -  14 00
  
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -  1510


Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik             -  nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie  odczytała porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Kudowa” położonego w granicach gminy Kudowa-Zdrój,
- zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
2. Wolne wnioski – zapytania.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

 

Ad.1)

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Kudowa” położonego w granicach gminy Kudowa-Zdrój 
Głos zabrała B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że projekt przedmiotowej uchwały na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej w dniu 13.10.2011 r. szczegółowo omówiła pani Urszula Karpowicz.
Radny M.Olejarz stwierdził, że projekt uchwały został już szczegółowo omówiony i nie ma potrzeby omawiać go kolejny raz.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Kudowa” położonego w granicach gminy Kudowa-Zdrój  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Kudowa” położonego w granicach gminy Kudowa-Zdrój 
zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok została podjęta  jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Głos zabrała I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zgodnie z art.15 ust.3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) połowę składu kolegium izby stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. W związku z ogłoszeniem konkursu na członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, które ukazało się w Dzienniku -  Gazecie Prawnej nr 180 z 16-18 września 2011 roku dokonuje się zgłoszenia Pani Urszuli Grega na kandydata na nieetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Pani Urszula Grega mieszka we Wrocławiu. Spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, by przystąpić do konkursu. Obecnie pracuje w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu na Stanowisku z-cy kierownika biura.
Radny M.Olejarz stwierdził, że jeżeli Rada ma popierać kandydaturę pani Urszuli Greg na nieetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu to dobrze byłoby tę osobę poznać.
Radna  E.Marecka – Szydło zwróciła się z pytaniami, czy jest to po prostu czysta formalność.
B.Kopeć stwierdził, że należy zwrócić uwagę na jeszcze jedne aspekt. Jak wynika z dokumentów ta pani została wybrana w drodze konkursu, czyli strona merytoryczna został oceniona przez organ ogłaszający konkurs. Rada może tę panią  poznać, porozmawiać, ale nie ma kompetencji do badanie jej wiedzy czy umiejętności. Ustawodawca czasami wymyśla takie opiniowanie różnych aktów czy różnych decyzji przez organy samorządu, gdzie tak naprawdę samorząd nie jest do końca kompetentny. Jest w tym przypadku wymóg opiniowania chociaż bardzo trudno uzasadnić dlaczego.
I.Biernacik poinformowała, że z przepisów wynika, że w skład komisji konkursowej, czyli tej która dokonuje wyboru, wchodzi prezes izby oraz dwóch członków kolegium izby wybranych przez to kolegium zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  połowy jego składu. Wynika z tego, że jest to bardzo sformalizowania procedura.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymał  się     -        1 radny

Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu została podjęta większością głosów.

 

Ad.2)

Radny W.Gucz poinformował, że 10.101.2011 r. odbyło się spotkanie, na którym mieszkańcy wyrazili wolę rewitalizacji budynków nr 5, 7, 9, 11 i 13 przy ul. Fabrycznej. Jak sprawy będą dalej przebiegały nie wiemy, ponieważ musi być tutaj zgoda większości mieszkańców, musi być udział własny mieszkańców, którzy wykupili mieszkania.   Do końca roku musi być złożony wniosek w związku z tym sprawa jest pilna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że sprawa rewitalizacji ul. Fabrycznej  to zadanie również poprzedniej Rady Miejskiej. Wspólnie z radną G.Janieszewską i radnym W.Guczem brali udział w spotkaniach z mieszkańcami każdego bloku, informując ich o tym  jak rewitalizacja będzie wyglądać i czego oczekuje się od mieszkańców. Głównym powodem tego, że mieszkańcy osiedla Fabrycznego nie bardzo byli przychylni temu tematowi,  było to, że w trakcie rewitalizacji musiałyby zniknąć wszystkie komórki, które zostały dobudowane na tym osiedlu. W końcowych rozmowach, kiedy był postawiony jasno warunek, że wszystkie komórki muszą być zlikwidowane, rozmawiano indywidualnie z mieszkańcami każdego bloku i nie było takiego budynku, w którym wszyscy mieszkańcy zgodzili się na likwidację komórek. W tym roku kiedy mieszkańcy zobaczyli jak  rewitalizacja  przebiega, jak jest pięknie wokół, to być może zrozumieli, że  wartość ich mieszkań wzrośnie przez to, że będą nowe dachy, będzie nowa elewacja, że będą mieli wyremontowane piwnice, zaakceptowali warunki rewitalizacji.
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza stwierdził, że jest bardzo zadowolony z tego spotkania. Nie przypuszczał, że mieszkańcy z taką chęcią podejdą do sprawy. Na spotkaniu tylko 2 osoby opowiedziały się za tym, aby  komórki zostały.
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że te dwie osoby na przekór wszystkim mówiły o tym, aby te komórki pozostawić, tylko po to, żeby była jeszcze jaśniejsza deklaracja ze strony Urzędu, że będą miały piwnice.
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza poinformował, że osoby te są najemcami i nie poniosą żadnych kosztów i cieszy się, że w końcu zmieniły zdanie i zgadzają się na wyburzenie tych komórek.
Ponadto poinformował, że w ramach rewitalizacji zostanie wykonany remont dachu, elewacji i piwnic. Dofinansowanie zadania wynosi 70%. Kolejne 30% musi znaleźć wspólnota mieszkaniowa i gmina, czyli ten procent udziału będzie zależał od udziału wspólnoty w nieruchomości. Jest to duże zadanie, planuje się, że może być to wydatek ok. 300.000 zł na jeden budynek. Na wspomnianym zebraniu byli również przedstawiciele zarządu wspólnot mieszkaniowych czyli Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. oraz Inwest-Dom. Inwest-Dom jest przedstawicielem budynku Fabryczna 13 a ZAMG zarządza budynkami Fabryczna 5,7,9 i 11. Zarządcy są bardzo zadowoleni, że to gmina będzie beneficjentem i będzie realizowała ten projekt. W przyszłym tygodniu odbędą się pierwsze zabrania wspólnot mieszkaniowych i w uchwałach intencyjnych mieszkańcy opowiedzą się czy faktycznie są za tym żeby  wejść w ten projekt czy nie. Poprzednim razem do przystąpienia do realizacji projektu gmina przygotowywała się praktycznie rok, teraz niestety tego czasu jest bardzo niewiele. To co jest niezbędne do zrealizowania projektu musi być przygotowane w ciągu 2 miesięcy.
Radna A.Mróz – wiadomo, że ci ludzie, którzy mają wykupione mieszkania będą partycypować w kosztach remontów, ci którzy nie mają wykupionych to koszty pokryje gmina. Budynek nabierze blasku, będzie bardzo ładny po remoncie i ludzie będą się deklarować, że chcą wykupić mieszkania. W takim razie koszt wykupu takiego mieszkania wzrośnie, czy nie.
I.Biernacik stwierdziła, że powinien wzrosnąć. Cena lokalu wynika z operatu szacunkowego.
Radna A.Mróz wyjaśniała, że jej pytanie wynika stąd, że coraz częściej się słyszy, że wiele osób nie wykupuje mieszkania pomimo atrakcyjnych cen, że wykupi je dopiero po wyremontowaniu budynku.
I.Biernacik – w gminie obowiązują bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Nawet jeżeli wycena będzie duża to i tak jest bonifikata 85% od wartości lokalu.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem, czy ta bonifikata jest narzucona ustawą.
B.Kopeć wyjaśniła, że wysokość bonifikat wynika z uchwały Rady Miejskiej. Był czas kiedy bonifikaty były na poziomie 70% i lokale sprzedawały się źle. Ludzie mówili, że jest to dla nich za drogo. W pewnym momencie rada uznała, że tempo sprzedaży lokali komunalnych jest nie zadawalające. Wobec tego tendencja była tak jak w cały kraju,  żeby ta bonifikata była większa, żeby zachęcić naszych mieszkańców  do wykupu mieszkań. Były gminy, które sprzedawały z bonifikatą 99%, u nas nigdy tego poziomu nie było. W naszej gminie obowiązuje bonifikata 85 %. Były zakusy, były wnioski Komisji Spraw Społecznych, aby zwiększyć tę bonifikatę, jednak ostatecznie Rada się nie  zdecydowała na podwyższenie tej bonifikaty aż do takiego poziomu. Decyzja w sprawie wysokości bonifikat należy do Rady, jeżeli  Rada będzie chciała ją zmniejszyć lub zwiększyć to może to zrobić.
A.Kanecki stwierdził, że zwiększenie bonifikaty jest to trochę niebezpieczne, ponieważ ludzie będąc właścicielami będą partycypować w kosztach utrzymania budynku. Nie wszystkich po wykupieniu lokalu mieszkalnego będzie stać na partycypowanie w kosztach utrzymania budynku. 
B.Kopeć poinformowała, że przykładem może być tutaj Lądek-Zdrój, który zastosował 99% bonifikatę. Bardzo dużo kamienic zostało sprzedanych, nawet w centralnej części miasta i okazuje się, że te osoby nie maja teraz po prostu pieniędzy żeby  łożyć na utrzymanie części wspólnych, na remonty budynków. Jest to bonifikata działająca w dwie strony. Z jednej strony zachęcamy a drugiej strony gmina traci swoje dochody, bo można było sprzedać lokal po wyższej cenie. Rodzi się pytanie, czy ludzie by się na to zdecydowali i ile osób z naszych  zasobów komunalnych stać by było na to żeby kupić lokal za pełną wartość, albo za 50% bonifikatę. Myśli, że byłby wtedy znacznie gorszy układ własnościowy w poszczególnych wspólnotach.
A.Kanecki stwierdził, że należy też zaktualizować listę  budynków, które są wykazane w załączniku do wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.  Planuje się, aby tę listę uaktualnić i wskazać budynku, które są faktycznie po remoncie. Są zwyżki i zniżki, np. zwyżki za remont, zniżki za lokalizację lokalu mieszkalnego w budynku. Należy w tym załączniku uwzględnić np. budynki przy ul. Tkackiej, które są po remoncie. W tych budynkach będzie np. wyższy czynsz.
Radna A.Mróz  ta bonifikata obowiązuje   na terenie całej gminy. Nie ma różnic w zależności od tego czy budynek znajduje się z centrum, czy na peryferiach, czy w budynku jest gaz, czy go nie ma.
B.Kopeć stwierdziła, że obawia się, że taka uchwała nie zostałaby przyjęta przez nadzór prawny. Nie wykluczone, że nadzór uchyliłby taka uchwałę stwierdzając jej nieważność, ponieważ byłoby to nierówne traktowanie podmiotów, które chcą kupić. Czym innym są zwyżki czy zniżki w czynszu w lokalach komunalnych, a czym innym jest sprzedaż tych lokali i udzielania bonifikat przy sprzedaży.
A.Kanecki poinformował, że jest również bonifikata w wysokości 95%, która stosowana jest w momencie kiedy sprzedawane są jednocześnie wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku.
Radny M.Mrowiec wracając do sprawy rewitalizacji, zwrócił się z pytaniem, czy ci ludzi, którzy mają komórki na zewnątrz mają również piwnice, czy trzeba je wybudować.
A.Kanecki poinformował, że część trzeba będzie wybudować.
Radny W.Gucz stwierdził, że chciałby poruszyć pewną sprawę formalną, nie chciałby być źle zrozumiany przez nowego radnego B.Ziemianka. Rada zawsze uchwałą przyjmowała składy komisji. Radny B.Ziemianek ma prawo być na posiedzeniu każdej komisji z tym, że nie wie czy bez uchwały ma prawo uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałami.
B.Kopeć wyjaśniła, że radny jest radnym. Jeżeli chodzi o udział w posiedzeniach komisji to nigdzie nie ma, ani w statucie ani w ustawie o samorządzie gminnym, zapisu mówiącego o obowiązku żeby radny musiał być w jakiejś komisji. . To jest nasza wewnętrzna organizacja. Pan radny na ręce Przewodniczącej Rady złożył deklarację do pracy w dwóch komisjach. Uchwała zostanie przygotowana na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Natomiast każdy  jest pełnoprawnym radnym z pełnym prawem głosu z chwilą złożenia ślubowania. Nie ma znaczenia czy ktoś jest w komisji czy też nie. Jest to tylko kwestia naszej wewnętrznej struktury  i organizacji.
Ponadto B.Kopeć  przedstawiła zebranym informację dotyczącą świetlic środowiskowych. Radni zaproponowali na sesji, żeby Burmistrz Miasta rozmawiał z panem Zborowskiem w sprawie ewentualnej lokalizacji świetlicy środowiskowej w świetlicy na ogródkach działkowych. Po rozmowie pan Zborowski stwierdził, że absolutnie się na to nie zgadza, to  nie jest miejsce dla dzieci i młodzieży. Ktokolwiek skontrolowałby warunki sanitarne i techniczne tego pomieszczenia to byłoby to zakwestionowane. Stan techniczny dyskwalifikuje to pomieszczenia z tej funkcji. Jest również problem z ogrzewaniem tego pomieszczenia. Propozycja ta przez pana Zborowskiego nie została przyjęta. Koszty utrzymania świetlicy środowiskowej w budynku przy ul. Fabrycznej 15 są niewspółmiernie wysokie do tego, żeby to funkcjonowało w takim układzie, że wykorzystuje się tylko jedno pomieszczenie i dbamy o cały budynek do momentu sprzedaży przez  Starostwo. Komisja Oświaty prosiła, żeby zastanowić się jeszcze raz nad lokalizacją świetlicy środowiskowej w budynku przy ul. Głównej 43. Pani Szczepańska, która prowadziła świetlicę przy ul. Fabrycznej absolutnie nie wyraża zgody na to, aby opiekować się  grupą w ten sposób, że dzieci musiałyby dojść z osiedla do tego budynku. Mówi, że zna doskonale tę grupę dzieci, wie jakie one są  i ona odpowiedzialności  w takim układzie za nich brać nie będzie. Wie, że te dzieci wymagają tego żeby pozwolić im wyjść i wejść na te zajęcia, one tam  po prostu te cztery godziny grzecznie z nią siedzieć na świetlicy nie będą. Wobec tego po zakończeniu remontu I piętra w budynku Caritasu świetlica zostanie uruchomiona ponownie jesienią przyszłego roku. Jeżeli chodzi o świetlicę przy ul. 1 Maja to funkcjonuje ona w Cyganerii. Świetlicą opiekuje się pani J.Drawnel, która ma przygotowanie pedagogiczne.
Radny W.Gucz – stwierdził, że z wypowiedzi pani sekretarz wynika, że przez rok dzieci z Zakrza nie będą miały żadnej świetlicy.
Radna A.Mróz stwierdziła, że należy nad tym ubolewać.
B,.Kopeć stwierdziła, że szkoda, że pan Starosta wcześniej nie poinformował gminy o zamiarze zamknięcia tego budynku i przeznaczenia go do sprzedaży. Mając roczne wyprzedzenie można byłoby się zastanowić jak ten problem rozwiązać, może inaczej poukładałoby się plany związane z remontem, z inwestycjami. Kiedy gmina w czerwcu dowiaduje się, że plany się obróciły zupełnie w innym kierunku to trudno przez dwa miesiące coś wymyślić, czy znaleźć nowy obiekt gdzie świetlica mogłaby funkcjonować. 
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że dziwi się pani Szczepańskiej, że nie chce prowadzić zajęć w budynku przy  na ul. Głównej 43. Przecież tam jest duży teren wokół budynku.
B.Kopeć poinformowała, że rozmawiał z panią Szczepańska i chodzi tu o dojście dzieci z Fabrycznej i ul. Tkackiej. Pani Szczepańska ma świetny kontakt z tymi dziećmi. Bardzo się tym przejmuje, dba o to żeby mieć kontakt z rodzicami, że szkołą, z nauczycielami, ż pedagogami. Udało jej się doprowadzić do tego, że jedno z dzieci nie zostało oddane do domu dziecka.  Pani Szczepańska stwierdziła, że jej sukces polega między innymi na tym ,że ich tam nie zamyka, że pozwala im np.  iść na chwilę do domu.  Teraz jeżeli to dziecko wypuści w budynku przy ul. Głównej 43 to nie wie co się  z nim dzieje. Pani Szczepańska bierze odpowiedzialność za te dzieci od początku do końca. Nauczyciel nie martwi się o to czy dziecko doszło do szkoły, czy nie, natomiast ona za te cztery godziny pracy w świetlicy codziennie bierze pełną odpowiedzialność. Jak ona wypuści to dziecko to jest to na jej odpowiedzialność.
Radna A.Mróz zaproponowała, aby spróbować przekonać panią Szczepańską, żeby chociaż przez jakiś czas spróbowała prowadzić zajęcia z dziećmi w budynku przy ul. Głównej 43. Może umawiać się z nimi w określonym miejscu i razem z nimi przejść do tego budynku, później ich odprowadzić, określić im jakieś nowe zasady np. że nie ma wychodzenia do domu.
B.Kopeć zobowiązała się, że przeprowadzi z panią Szczepańską rozmowę, przekaże jej sugestie radnych i poinformuje co udało się w tej kwestii osiągnąć.
Radny M.Olejarz stwierdził, że skoro pani Szczepańska nie wyraża zgody na prowadzenie zajęć w tym budynku, to może należałoby się zastanowić nad znalezieniem kogoś kto te zajęcia chciałby prowadzić w tym budynku.
Radny W.Gucz stwierdził, że sprawa świetlicy na Zakrzu jest sprawą bardzo poważną. Już  jest odzew niezadowolenia  rodziców tym bardziej, że w ubiegłym roku jesienią podczas zebrania z mieszkańcami Burmistrz Miasta obiecywał, że ta  świetlica w Caritasie będzie. Dobrze by było żeby pani opiekująca się dziećmi dała namówić na to, żeby prowadzić zajęcia w budynku przy ul. Głównej 43.
B.Kopeć  poinformowała zebranych, że pan Starosta przesłał do Urzędu projekt uchwały  w sprawie godzin pracy aptek i dyżurów na 2012 r. W przyszłym roku sytuacja będzie wyglądała w ten sposób, że praktycznie co trzy tygodnie któraś  z naszych aptek będzie miała przez tydzień dyżur nocy.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem jak będzie wyglądała sprawa informacji dla mieszkańców.
Pani Sekretarz poinformowała, że apteki mają obowiązek wywieszania informacji o dyżurach. Ponadto stwierdziła, że kiedy Rada Powiatu podejmie uchwałę w sprawie dyżurów aptek to taka informacja może zostać zamieszczona na stronie internetowej i na tablicach informacyjnych w mieście.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem co było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, czy została zakończona, czy jest już protokół z tej kontroli. Jeżeli jest protokół to Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna powinna się z nim zapoznać.
Pani I.Biernacik poinformowała, że kontrola dotyczyła funkcjonowania ustawy o  utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy, czyli zakres kontroli obejmował Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej i referat IFE.
Pani Sekretarz poinformowała, że protokół już jest. Po otrzymaniu zaleceń pokontrolnych cały komplet zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej i jeżeli Komisja będzie zainteresowana to dokumenty te zostaną im udostępnione. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:

bs

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XII/11 z dnia 14 października 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2011 12:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż