Zarządzenie Nr 223/11
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 25 listopada  2011 roku

 

w sprawie:  zmiany Zarządzenia nr 77/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Urzędzie Miasta  w Kudowie-Zdroju.


 
Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co nastepuje:

 

§ 1


W Zarządzeniu nr 77/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Urzędzie Miasta  w Kudowie-Zdroju
§ 3pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw prowadzi referat organizacyjny – stanowisko pracy sekretarka”


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy Kudowa-Zdrój.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarzadzenie nr 223/11
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.11.2011 13:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.11.2011 13:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 76