Zarządzenie 215/11
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 8 listopada 2011 roku

 

w sprawie : zasad zamieszczania odsyłacza podmiotów świadczących usługi hotelarskie na stronie www.kudowa.pl


Na podstawie art. 30 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j.  z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)   zarządza się co następuje:


§ 1


Określa się następujące zasady zamieszczania odsyłacza podmiotów świadczących usługi hotelarskie na stronie www.kudowa.pl

1. właściciel obiektu lub zarządzający obiektem świadczącym usługi hotelarskie na terenie miasta Kudowa-Zdrój, chcący zamieścić odsyłacz swojego obiektu na oficjalnej stronie miasta www.kudowa.pl w zakładce „Baza noclegowa”, powinien zwrócić się z tej sprawie z wnioskiem do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,

2. podstawę umieszczenia odsyłacza na oficjalnej stronie miasta www.kudowa.pl  stanowią:
1) położenie obiektu na terenie miasta Kudowa-Zdrój
2) wpis obiektu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez Burmistrza Miasta lub decyzja marszałka Województwa o kategoryzacji obiektu hotelarskiego,
3) zgłoszenie obiektu do opodatkowania i  zawarcie umowy na pobór opłaty uzdrowiskowej.


§ 2


 Po spełnieniu wymogów określonych w  § 1 odsyłacz jest niezwłocznie zamieszczany na oficjalnej stronie miasta.


§ 3

 

W przypadku zawieszenia świadczenia usług hotelarskich przez podmioty zamieszczone na oficjalnej stronie miasta odsyłacz do strony podmiotu oznaczony będzie zapisem „usługi zawieszone” .

 

§ 4


Traci moc zarządzenie Nr 103/2009 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 maja 2009 roku . 


§ 5


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 215/11
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.11.2011 13:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.11.2011 13:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 64