Zarządzenie Nr  231/11
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 14 grudnia 2011 roku

 

 

w sprawie: ustalenia ceny 1 m2 powierzchni reklamy i 1 m2 zajętego gruntu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się na działce położonej w Kudowie-Zdroju obręb Stary Zdrój (AM-2) oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 32/12, cenę za 1 m2 powierzchni reklamy i 1 m2 zajętego gruntu, biorąc pod uwagę rzut poziomy obiektu mającego cechy reklamy za każdy dzień w kwocie 1,04 zł + 23% VAT (słownie: jeden złoty 04/100 + 23% VAT) za reklamę o powierzchni 2,42 m2.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 231/11
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.12.2011 11:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.12.2011 11:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 54