Zarządzenie Nr 227/11
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 30 listopada 2011 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok. 


Na podstawie art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 9 ust.1 uchwały nr IV/10/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2011 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

                                                   
§ 1


1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej.
4. Zmienia się treść tabeli nr 4 „Dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań zleconych gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2011 rok” do uchwały nr IV/10/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Zmienia się treść załącznika nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2011 roku” do uchwały nr IV/10/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 

§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:
  1.  dochody                       34.682.753,62 zł
      w tym dochody majątkowe                            11.009.644,00 zł
                  dochody bieżące                                 23.673.109,62 zł
   2. wydatki                           36.104.057,62 zł
       w tym wydatki majątkowe                           12.477.421,00 zł
                  wydatki bieżące                                 23.626.636,62 zł
   3. deficyt budżetu                  1.421.304,00 zł                                     


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 227/11
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.12.2011 11:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.12.2011 11:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 77