POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§ 1.

Statut określa:    
1)    Ustrój Gminy Kudowa – Zdrój,
2)    Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, komisji Rady,
3)    Zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady i jej komisji.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1)    Gminie lub Kudowie – Zdroju – należy przez to rozumieć gminę Kudowa – Zdrój,
2)    Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Kudowy – Zdroju,
3)    Komisji – należy przez to rozumieć Komisje Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju,
4)    Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju,
5)    Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój,
6)    Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju,
7)    Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju,
8)    Radnym – należy przez to rozumieć Radnego Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju,
9)    Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Kudowa – Zdrój.

§ 3.

1.    Kudowa – Zdrój jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2.    Wszystkie osoby, które zamieszkują obszar Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4.

1.    Kudowa – Zdrój jest położona w Powiecie Kłodzkim w Województwie Dolnośląskim.
2.    Kudowa – Zdrój jest gminą uzdrowiskową.
3.    Granice Kudowy – Zdroju określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

§ 5.

1.    Insygniami Kudowy – Zdroju są: herb i flaga.
2.    Herbem Kudowy – Zdroju jest znak graficzny, którego wzór określa załącznik nr 2 do Statutu.
3.    Barwy Kudowy – Zdroju określa jej flaga. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu.
4.    Herb Kudowy – Zdroju jest znakiem prawnie chronionym.
5.    Dla celów promocyjnych Gmina może posługiwać się logotypem, którego wzór określa załącznik nr 4 do Statutu.
6.    Herb i flaga powinny być wykorzystywane, odtwarzane i umieszczane w sposób i w okolicznościach zapewniających należyty szacunek i cześć.
7.    Rozpowszechnianie logotypu Gminy wymaga zgody Burmistrza.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Gminy - rozdział I
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:28.10.2008 11:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.11.2017 12:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 86