UCHWAŁA NR XVI/101/11

 

Uchwała nr XVI/101/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok.


Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 217, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt  9 lit. c, d,  i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.


Ustala się dochody budżetu na 2012 rok  w łącznej kwocie 35.459.791,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 27.941.071,00 zł;
2) dochody majątkowe: 7.518.720,00 zł;
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.


§ 2.


1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok  w łącznej kwocie 37.624.791,00 zł w tym:
1) wydatki bieżące: 27.931.959,00 zł;
2) wydatki majątkowe: 9.692.832,00 zł;
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 20.980.891,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.227.843,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.753.048,00 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.822.439,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.534.774,00 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -  648.411,00  zł  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 2b,
5) wydatki na obsługę długu publicznego -  945.444,00 zł;
3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.692.832,00 zł  w tym wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -  5.077.438,00 zł w tym dotacje na zadania inwestycyjne 81.707,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 2b;


§ 3.


1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.165.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.548.000,00 zł  z tytułu zaciąganych kredytów i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.383.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów
   – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2012 roku  - w kwocie  4.548.000,00 zł,
    z czego:
a) na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej  - 1.646.308,00 zł;
b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2.165.000,00 zł;
c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych – 736.692,00 zł;
2) kredytów krótkoterminowych w 2012 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.


§ 4.


1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00  zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 385.000,00 zł w tym 85.000,00 zł na realizację zadań  własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 300.000,00 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych.


§ 5.


Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 330.000,00 zł,
2)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – 1.910.275,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie – 1.000,00 zł  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5,
4)   dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 199.095,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.


§ 6.


Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – jak w załączniku nr 1 do uchwały.


§ 7.


Ustala się :
  a) dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
      korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000,00 zł,
  b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w
     kwocie  171.458,00 zł
     zgodnie załącznikiem  nr 2 do uchwały.


§ 8.


1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój:
1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
a)  polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
b) w planie wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,
c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na
przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.


§ 9.


W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Miasta  lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,


§ 10.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.


§ 11.


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XVI/101/11
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2012 11:04