UCHWAŁA NR XVI/100/11

 

Uchwała nr XVI/100/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1.


1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2018 – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć – określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3.


1. Upoważnia się Burmistrza Miasta  do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy Kudowa-Zdrój i  z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

 

§ 4.


Traci moc uchwała IV/11/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój z późniejszymi zmianami.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XVI/100/11
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2012 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż