Zarządzenie Nr 237/11
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 30 grudnia 2011 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok. 

 

Na podstawie art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 9 ust.1 uchwały nr IV/10/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2011 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:
                                                    

§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej.

3. Zmienia się treść tabeli nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały nr IV/10/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 

§ 2


Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:
  1.  dochody                       32.444.160,62 zł
      w tym dochody majątkowe                              9.335.597,00 zł
                  dochody bieżące                                 23.108.543,62 zł
   2. wydatki                           35.165.444,62 zł
       w tym wydatki majątkowe                           12.068.703,00 zł
                  wydatki bieżące                                 23.096.741,62 zł
   3. deficyt budżetu                  2.721.304,00 zł                                     

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 237/11
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.01.2012 10:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.01.2012 10:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 62