Protokół Nr XIII/11 z dnia 28 października 2011 roku

 

PROTOKÓŁ NR XIII/11
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 28 października 2011 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI       -  1300
  
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -  1645

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie  odczytała porządek obrad:

1. Informacja dotycząca nagrody „Wawrzyn Polskiej Turystyki” przyznanej gminie Kudowa-Zdrój.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
- ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- ustalenia dziennych stawek opłaty targowej,
- ustalenia jednostkowych stawek dotacji  przedmiotowej w 2011 roku dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
- przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/378/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 26 września 2010 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz w części centralnej uzdrowiska na lata 2010 - 2013 ”,
- zmiany uchwały Nr XVII/109/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kudowa-Zdrój na lata 2008-2012”,
- powołania stałych Komisji Rady Miejskiej,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zmiany uchwały Nr XVII/109/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kudowa-Zdrój na lata 2008-2012”,.
Radna E.Marecka-Szydło w imieniu Klubu Radnych „My dla Kudowy” z racji tego ,że mają jeszcze wiele pytań  i propozycji, złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku i podjęcie jej w innym terminie.
Burmistrz Miasta zwrócił się z pytaniem, czy jest to wniosek Przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej. Miał przyjemność gościć na posiedzeniu Komisji i taki wniosek nie został zgłoszony.
Radna E.Marecka-Szydło poinformowała, że zgłasza ten wniosek jako Przewodnicząca Klubu Radnych My dla Kudowy i  jest to wniosek Klubu.
Burmistrz Miasta poinformował, że był obecny na posiedzeniu Komisji, na którym poza radną E.Marecką-Szydło byli obecni wszyscy członkowie Klubu Radnych i nikt takiego wniosku nie zgłaszał. 
Radna E.Marecka-Szydło poinformowała, że faktycznie była nieobecna na posiedzeniu Komisji. Żeby przyjść na sesję przygotowana rozmawiała z kolegami z Klubu oraz radnym W.Guczem i w oparciu o to jak wygląda dzisiaj sytuacja podmiotów gospodarczych, jak wygląda sytuacja finansowa wielu osób, które prowadzą działalność gospodarcza , pojawiła się propozycja rozważenia gradacji wysokości  tych opłat, nie podnoszenia ich wszystkich o wskaźnik 4,2%. Radna stwierdziła, ze nie zna odpowiedzi i nie wie czy ustawodawca daje możliwość rozłożenia wysokości podatku w różnych strefach miasta.  Różne dochody uzyskują podmioty gospodarcze prowadzące ten sam typ działalności położone w centrum miasta, a inne położone np. w Pstrążnej.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie jest absolutnie przeciwko temu wnioskowi, ponieważ nie ma ku temu powodów. Przypomniał jednak, że ustalono właśnie na tej Komisji i przyjęto przez aklamację, że decyzja dot. ustalania wysokości stawki podatku w zależności od geografii miasta, w zależności od tego kto prowadzi jaką działalność gospodarczą podjęta zostanie w przyszłym roku. W związku z tym, że to wymaga dużego nakładu pracy, wielu analiz ustalono, że przystępujemy do przygotowania zmian w roku 2012. Takie było ustalenie na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej.
Radny M.Oleśko -  Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji rozmawiano na ten temat  i wyrażono aprobatę, aby  do sprawy wrócić w 2012 r.
W związku z tym, że nie zgłoszono innych wniosków dot. proponowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zmiany uchwały Nr XVII/109/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kudowa-Zdrój na lata 2008-2012”,.
Przy obecności 15 radnych na sali  wniosek Burmistrza Miasta o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zmiany uchwały Nr XVII/109/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kudowa-Zdrój na lata 2008-2012” został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnej E.Mareckiej – Szydło o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -   5 radnych
przeciw było        - 10 radnych
wstrzymało się    –   0 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnej E.Mareckiej – Szydło o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku nie został przyjęty.

Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad uwzględniający zgłoszone wyżej wnioski:

1. Informacja dotycząca nagrody „Wawrzyn Polskiej Turystyki” przyznanej gminie Kudowa-Zdrój.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
- ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- ustalenia jednostkowych stawek dotacji  przedmiotowej w 2011 roku dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
- przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/378/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 26 września 2010 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz w części centralnej uzdrowiska na lata 2010 - 2013 ”,
- powołania stałych Komisji Rady Miejskiej,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.
a następnie poddała go pod głosowanie.

Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -   11 radnych
przeciw było        -     0 radnych
wstrzymało się    –     4 radnych.

W związku z powyższym w/w porządek obrad został przyjęty większością głosów.

 

Ad.1)

Pan W.Duś przedstawił zebranym prezentację multimedialną dot.:
- III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wawrzyn Polskiej Turystyki”,
- charakterystyki produktu turystycznego Rowerowa-Kudowa,
- zrealizowanych projektów budowy infrastruktury rowerowej.
Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan J.Kowalczyk przedstawił informację dot. złożonego przez gminę projektu inwestycyjnego dot. budowy dwóch ścieżek zdrowia na Górze Parkowej.


Ad.2)

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku  
Głos zabrała pani I.Biernacik, która poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały zakłada, że stawki które obowiązywać będą od 01.01.2012 r. będą stawkami maksymalnymi, zgodnymi z tymi, które Minister Finansów ustalił w obwieszczeniu z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic  stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. Są to stawki, które wzrastają w stosunku do roku 2011 średnio o 4,2%,. Jest to wskaźnik wynikający z  cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza 2010 r. W uchwale zastosowano podobnie jak w ubiegłym roku preferencyjną stawkę podatku dla:
- gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe,
- budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania usług weterynaryjnych,
Przewidziane są również zwolnienia dla:
- nieruchomości zajętych na potrzeby straży pożarnych,
- nieruchomości zajęte na potrzeby pomocy społecznej,
- mieszkania komunalne,
- lokali socjalnych,
- nieruchomości zajętych na boiska i hale sportowe oraz gruntów i budowli zajętych pod wyciągi narciarskie,
- nieruchomości zajętych na potrzeby instytucji kultury.
Zlikwidowano zwolnienia z podatku od nieruchomości zajęte na cmentarze, świetlice środowiskowe oraz składowisko odpadów komunalnych z uwagi na likwidację Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej i objęcie zarządem przez Gminę ww. nieruchomości.
W związku z podjętą przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju w dniu 28 września 2011 roku Uchwałą nr XI/68/11 z w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie Zdroju, Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju z dniem 01.01.2012 przejmie gospodarkę mieszkaniową. Mając na uwadze powyższe z dniem 01.01.2012 roku na najemcach lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości.  Najemcami lokali socjalnych i mieszkań komunalnych są osoby najuboższe w Gminie. W związku z tym proponuje się zwolnienie tych lokali i mieszkań z podatku od nieruchomości – kwota zwolnienia wyliczona w oparciu o powierzchnię lokali socjalnych wynosi ogółem 17.399,93 zł dla wszystkich lokali socjalnych i mieszkań komunalnych.
W związku z propozycjami dotyczącymi zróżnicowania stawek jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z ustawą zwolnienia, które mogą radni wprowadzić w uchwale budżetowej muszą być zwolnieniami przedmiotowymi, czyli jeżeli zostanie wprowadzony przedmiot takiego zwolnienia, to będzie on obowiązywał wszystkich przedsiębiorców danej branży. Kolejna sprawa, która wynika z przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, taki projekt obniżenia stawki musi być skonsultowany z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który musi w ciągu 14 dni  od otrzymania projektu uchwały, wydać pozytywną opinię. W tym roku jest już za mało czasu na przeprowadzenie niezbędnej procedury, ponieważ nie mamy jeszcze ustalonych preferencyjnych stawek dla naszych przedsiębiorców. Ponadto gmina ma czas  do 25 listopada do podjęcia stosownej uchwały. Aby stawki podatku mogły wejść w życie  z dniem 1 stycznia  2012 r. niezbędne jest ich opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Zasadnym jest, aby Komisja Gospodarczo – Ekonomiczna złożyła stosowny wniosek w celu rozpoczęcia tej procedury dotyczącej już roku 2013.
Radny W.Gucz poinformował, że w poprzedniej kadencji wraz z radnym P.Koczotem zgłaszał potrzebę podzielenia miasta na pewne strefy w celu zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości. Małe sklepy mają zdecydowanie niższe dochody niż te duże jak Biedronka czy Savia. Radny uważa, że czas został stracony i nadal stoimy w tym samym miejscu. Podnoszenie podatku o 4,2% od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej jest sporym obciążeniem dla małych firm. Może to spowodować zwalnianie pracowników w celu obniżenia kosztów. W związku z tym radny wnioskuje, aby stawkę podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obniżyć.
Pani Skarbnik poinformowała, że obniżenie stawki podatku dla  działalności gospodarczej spowoduje obniżenie stawki zarówno dla małych firm, czy przedsiębiorstw jak i dla tych dużych dobrze prosperujących. Takie obniżenie spowoduje również obniżenie dochodów gminy i może spowodować, że jednostki gminy również będą zmuszone do zwalniania pracowników.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy stawki ujęte w projekcie uchwały są stawkami brutto czy netto.
Pani Skarbnik poinformowała, że stawki te nie są objęte podatkiem VAT.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem czym zostało spowodowane zlikwidowanie zwolnień w podatku od nieruchomości zajętych na cmentarz, świetlice środowiskowe oraz składowisko odpadów - szczególnie chodzi o świetlice środowiskowe. Czy jest to narzucone przez  przepisy prawne.
Pani Skarbnik poinformowała, że zwolnienie to funkcjonowało w poprzednich latach. Lokale zajmowane na świetlice środowiskowe były w administracji MZUP. Aby MZUP nie płacił gminie podatku były one z niego zwolnione.   W  związku z tym, że zasób mieszkaniowy od 01 stycznia przejmuje Urząd Miasta,  nie ma potrzeby utrzymywania tych zwolnień. Będą to lokale administrowane przez Urząd i nie ma potrzeby samoopodatkowania.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy podejmowana 28 września br. uchwała w sprawie likwidacji Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej jest prawomocna.
Pani Skarbnik poinformowała, że mija właśnie 30 dni i do dnia dzisiejszego nie wpłynęło do Urzędu Miasta rozstrzygnięcie nadzorcze  w związku z czym należy przyjąć, że uchwała jest prawomocna. Natomiast nie można wykluczyć, że jakieś uwagi nadzoru do uchwały jeszcze są w drodze do Urzędu.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnego W.Gucza o sprecyzowanie wnioski dot. obniżenia stawki podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Radny W.Gucz zwrócił się z wnioskiem o obniżenie stawki podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ze stawki 21,94 zł/m2 do stawki 21,50 zł/m2.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek  radnego W.Gucza o obniżenie stawki podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  ze stawki 21,94 zł/m2 do stawki 21,50 zł/m2.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -      4 radnych
przeciw było        -      9 radnych
wstrzymało się    –      2  radnych.

W związku z powyższym wniosek radnego W.Gucza o obniżenie stawki podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  ze stawki 21,94 zł/m2 do stawki 21,50 zł/m2  nie został przyjęty.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -         9 radnych
 przeciw było       -         0 radnych
 wstrzymało  się   -         6  radnych.

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku   rok została podjęta  większością głosów.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Głos zabrała I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zmiana dotyczy przede wszystkim wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości w części związanej z opodatkowaniem nieruchomości zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                  -      15  radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0  radnych

Uchwała w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego została podjęta jednogłośnie.

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji  przedmiotowej w 2011 roku dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju
Głos zabrała I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zgodnie z art. 219 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zakładów budżetowych mają charakter przedmiotowy i kalkulowane są wg stawek określonych przez  organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W 2011 roku dotacja przedmiotowa dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej - zakładu budżetowego udzielana będzie jako pokrycie udziału gminy            (jednorazowe wpłaty) w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych, które podjęły uchwały o przeprowadzeniu robót w 2011 roku. Jest to kwota 87.919,10 zł. Dotacja przedmiotowa udzielana będzie do wysokości przyjętej w budżecie gminy na 2011 rok kwoty dotacji przedmiotowej. 
Salę obrad opuścił radny W.Gucz. Na sali pozostało 14 radnych.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji  przedmiotowej w 2011 roku dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                  -      14 radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0 radnych

Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji  przedmiotowej w 2011 roku dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.

Na salę obrad wrócił radny W.Gucz. Na sali obecnych jest 15 radnych.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok
Głos zabrała I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że projekt uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę o 49.775,00 zł . Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
dział 010 – do planu dochodów wprowadza się otrzymaną refundację w kwocie 6.000,00 zł z tytułu realizacji porozumienia w sprawie współpracy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2011 roku”
dział 754 – w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Modernizacja integrowanego
ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen" zmniejsza się o 106.225,00 zł planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej.
dział 756 – zwiększa się o 150.000,00 zł dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej w związku z większymi niż planowano dochodami.
Wydatki:
dział 010 –  zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2011 roku” w tym na zakup materiałów 500,00 zł i na pokrycie niezrefundowanych wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych przy realizacji zadania 5.500,00 zł.
dział 600 –  wprowadza się wydatki w kwocie 26.000,00 zł na zakup sprzętu do odśnieżania chodników na drogach gminnych.
dział 700 –  wprowadza się wydatki w kwocie 87.911,00 zł na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Miejskich Zakładów Użyteczności |Publicznej na administrowanie zasobem mieszkaniowym. Zmniejsza się o 8.774,00 zł wydatki na opłacenie podatku VAT w związku ze zmianą sposobu rozliczania tego podatku. Wprowadza się wydatki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej w związku z planowanym ujęciem tych zadań w programie rewitalizacji tego osiedla.
dział 710 –  zmniejsza się o 46.450,00 zł wydatki na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zwiększa się o 1.300,00 zł wydatki na dotację celową dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na realizację zadania pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju - etap I"
dział 750 –  w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” zmniejsza się wydatki o 15.806,00 zł. W związku ze zmianą sposobu finansowania utrzymania systemów komputerowych pozyskanych w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju regionu Dolnego Śląska” dokonuje się zmniejszenia planowanej dotacji  dla województwa dolnośląskiego  o 69.540,00 zł i zwiększenia kosztów utrzymania Urzędu Miasta o 69.540,00 zł.
Dział 754 – w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen" zmniejsza się o 106.225,00 zł wydatki o kwotę 124.970,00 zł. Wprowadza się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby Straży Miejskiej ( zmiana siedziby).
dział 756 – zwiększa się wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej o 19.000,00 zł w przypadku osób fizycznych oraz 2.944,00 zł w przypadku osób prawnych. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki związane z pokryciem kosztów egzekucyjnych w sprawach skierowanych do egzekucji Urzędów Skarbowych.
dział 801 –  zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa dachów budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju” o 78.500,00 zł, zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Modernizacja budynku szkół Zespołu Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju przy ul. Szkolnej 8 poprzez zmianę  nawierzchni podłogowych” o 18.500,00 zł. Wprowadza się wydatki w kwocie 4.920,00 zł na zadanie pn. „Dobudowa zadaszenia nad wejściem do budynku szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki 58”
dział 853 – wprowadza się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu pn. "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia "
dział 853 – w związku z przesunięciem realizacji budowy nowych punktów oświetleniowych przy ul. Tkackiej na 2012 rok zmniejsza się wydatki  na zadanie pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych wg potrzeb”  o 40.000,00 zł. W związku z zatrudnieniem przez Urząd Miasta pracowników w ramach robót publicznych wprowadza się wydatki w kwocie 14.200,00 zł za sfinansowanie kosztów zatrudnienia. Zwiększa się o 25.000,00 zł wydatki niekwalifikowane przy realizacji projektów w zakresie rewitalizacji osiedla fabrycznego.
dział 921 – zmniejsza się o 1.500,00 zł wydatki na dokumentację techniczną dotycząca przebudowy pomieszczeń pod biblioteką.
Salę obrad opuścił radny M.Oleśko. Na sali obrad pozostało 14 radnych.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                  -      14 radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój
Głos zabrała I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują: wprowadzenie zmian wynikających ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2011 rok  oraz zmianę limitów zobowiązań w poszczególnych latach dla projektu pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”. Po wprowadzonych zmianach limit dla 2011 roku wynosi 0,00 zł, dla 2012 roku 10.367,00 zł , dla 2013 roku – 98.417,00 zł, dla 2014 roku – 86.447,00 zł dla 2015 roku – 54.483,00 zł.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                  -      14 radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”,
Głos zabrała I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że program współpracy gminy Kudowa Zdrój z organizacjami pozarządowymi został opracowany zgodnie z wymogami art. 5a ust. 4 znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Program ma na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określa czytelne reguły współpracy i zakres zadań merytorycznych.
Aktywna działalność podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Kudowa-Zdrój jest elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną i opracowany Program współpracy pozwoli na włączenie organizacji pozarządowych w tworzenie polityki rozwojowej  gminy z poszanowaniem zasad demokracji. Szczególny nacisk we współdziałaniu kładziony będzie na: intensyfikację działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży, aktywizację osób starszych oraz niepełnosprawnych.
Mając na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej oraz wspieracie swoich mieszkańców w  działalności społecznej przedkłada się projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok” została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                  -      14 radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0 radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok” została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/378/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 26 września 2010 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz w części centralnej uzdrowiska na lata 2010 – 2013”
Głos zabrała U.Karpowicz, która poinformowała, że „Lokalny Program obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz w części centralnej uzdrowiska na lata 2010 - 2013”  został przyjęty  uchwałą Nr LVIII/378/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 26 września 2010 r. Działania realizowane w ramach Programu zmierzać mają do zapewnienia przemian przestrzennych i społecznych w „obszarze wsparcia”, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia społeczno-gospodarczego. Zmiana LPR wynika z przystąpienia do realizacji zadań związanych z mieszkalnictwem, które do tej pory znajdowały się  na liście rezerwowej projektów oraz wprowadzenie zadań związanych z aktywizacją kulturalną obszaru wsparcia (uzupełnienie opisu zadań inwestycyjnych, uzupełnienie listy wskaźników, zmiana załącznika pn. „Lista projektów”). Jednocześnie w związku z  wprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą  Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zmianą  „Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” konieczne jest dostosowanie  dokumentu do obowiązujących wymagań  i wykreślenie z LPR załącznika pn. „Matryca logiczna projektów”.
W uchwale Nr LVIII/378/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia z dnia 26 września 2010r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz w części centralnej uzdrowiska na lata 2010 - 2013 ” załącznik nr 1 (LPR) zastępuje się załącznikiem w  nowym brzmieniu.
W LPR wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 do LPR pn. „Lista projektów” otrzymuje nowe brzmienie.
2. Wykreśla się z LPR załącznik nr 2  pn. „Matryce logiczne”.
3. W tekście LPR wprowadzono następujące zmiany:
a) w rozdziałach „2. Streszczenie” oraz „10. Planowane zadania inwestycyjne na obszarze wsparcia” uzupełniono opis zadań inwestycyjnych  w zakresie zadań dotyczących mieszkalnictwa,
b) w rozdziale „5. Konsultacje społeczne” uzupełniono podrozdział „5.2.Spotkania z mieszkańcami” o informacje dotyczące spotkań zorganizowanych w październiku w 2011r. z właścicielami i lokatorami budynków objętych programem rewitalizacji,
c) w rozdziale „9. Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji” wprowadzono zmiany w zakresie wskaźników projektów oraz celów programu,
d) w rozdziałach „10.1 Uzasadnienie wyboru zadań inwestycyjnych” oraz „11. Planowane przedsięwzięcia społeczne” dokonano aktualizacji opisów w związku ze zmiana listy projektów,
e) dokonano uzupełnień w zakresie aktywizacji kulturalnej obszaru wsparcia,
f) dokonano korekty błędów pisarskich.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że podjęto próbę realizacji tego co było planowane trzy lata temu. Przez dwa lata prowadzono rozmowy  ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz mieszkańcami budynków przy ul. Fabrycznej 5, 7, 9, 11 i 13 mające na celu  przekonanie ich do rezygnacji z  budowli, które powstały w okresie powojennym tj. komórki i garaże.  Rozbiórka tych budowli pozwoliłaby na przeprowadzenie rewitalizacji tej części osiedla Fabrycznego. Pojawia się szansa na realizację tego zadania i trzeba zrobić wszystko, żeby ją wykorzystać. Bez pomocy gminy wspólnoty mieszkaniowe sobie nie poradzą. Gmina bierze na siebie całość ryzyka organizacyjnego i całość finansowania.
Radna G.Janiszewska zapytała czy wszystkie wspólnoty i wszyscy mieszkańcy wyrazili zgodę na rozbiórkę komórek.
A.Kanecki - Z-ca Burmistrza poinformował, że uchwały wspólnot mieszkaniowych zostały podjęte we wszystkich budynkach. W budynku przy ul. Fabrycznej jest to 100% zgoda, natomiast w pozostałych waha się w granicach 70% – 80%. Są jeszcze problemy np. związane z toczącymi się postępowaniami spadkowymi. W takich budynkach uchwały wspólnot podejmowane są większością głosów - powyżej 50% - czyli te uchwały, które zostały podjęte są ważne.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem,   który teren części centralnej uzdrowiska będzie objęty rewitalizacją.
Pani U.Karpowicz poinformowała, że część centralna uzdrowiska to rejon położony pomiędzy ul. Moniuszki, 1 Maja a Sanatorium Bristol. Ten obszar jest wskazany w LPR w załącznikach  graficznych. Będzie tam zagospodarowany teren zielony, czyli plac po starej fontannie. Jeszcze nie mamy ostatecznego pomysłu jak zostanie to zagospodarowane. Na liście rezerwowej jest budynek mieszkalny przy ul. 1 Maja 11A.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/378/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 26 września 2010 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz w części centralnej uzdrowiska na lata 2010 - 2013 została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                  -      14 radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/378/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 26 września 2010 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz w części centralnej uzdrowiska na lata 2010 - 2013 została podjęta jednogłośnie.

 

Głos zabrała pani U.Karpowicz, która przedstawiła informacje dotyczącą budowy marketu Dino. Poinformowała, że Burmistrz Miasta złożył wniosek do Starosty Kłodzkiego o wznowienie na żądanie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę pawilonu handlowego wraz ze zjazdem – działka nr 229/2 (AM-9) obręb Stary Zdrój ul. Mickiewicza. Gmina 24.10.2011 r. otrzymała decyzję o wznowieniu tego postępowania. Strony uznane przez Starostwo będą miały okazję się wypowiedzieć, gmina będzie mieć szanse na wgląd do dokumentacji i jeżeli interes prawny gminy nie będzie zachowany, będziemy mogli starać się aby wszystko było tak jak należy. Pozostałe strony, czyli mieszkańcy budynków sąsiednich również będą miały  możliwość wnieść uwagi i zapoznać się z dokumentacją. Zostało im to umożliwione, natomiast  nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć jakie uwagi wniosą strony i jak zostaną one  przez Starostwo rozpatrzone.
Burmistrz Miasta poinformował, że wspólnie z panią U.Karpowicz odbył spotkanie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony  Zabytków we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu  dot. budowy hotelu nad stawem w Parku Zdrojowym. Spotkanie  odbyło się   przy udziale konserwatora zabytków, właściciela nieruchomości oraz projektantów. Burmistrz Miasta poinformował, że do końca listopada gmina otrzyma na piśmie wyniki badań geotechnicznych. Na przełomie listopada i grudnia powinny odbyć się konsultacje w wojewódzkim zespołem oceny projektów architektonicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na dziedzictwo przyrody. 
Pani U.Karpowicz przedstawiła zebranym  informację z przebiegu w/w spotkania oraz prezentację dotyczącą koncepcji budowy hotelu  Dwie Wieże Kudowa-Zdrój (koncepcja została przedstawiona na spotkaniu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony  Zabytków we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu). Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta poinformował, że wraz z panią U.Karpowicz podczas w/w spotkania zgłosili zagrożenia dla Kudowy. Dla każdego uzdrowiska świętą rzeczą jest woda. Nie ma rzeczy ważniejszej i nie ma znaczenie czy mówi się o wodzie mineralnej czy o wodzie pitnej. W Kudowie-Zdroju nie mamy ani jednego ujęcia wody pitnej, które znajdowałoby się na terenie geograficznym Kudowy, za wyjątkiem ujęć na terenie Błędnych Skał. Kolejną rzeczą jest sprawa położenia warstw wody mineralnej. Po stronie polskiej i po stronie czeskiej jest  całe  zagłębie wody mineralnej. Kolejną bardzo ważna  rzeczą jest to ochrona krajobrazu. Jeśli chodzi o terminy i to co zostało uzgodnione przedstawia się następująco. Jest wielce prawdopodobne, że wszystkie brakujące elementy i dokumenty oraz warunki zgłoszone przez Urząd Ochrony  Zabytków będą znane  w połowie grudnia. Przedstawiony radnym projekt nie został oficjalnie zgłoszony do zaopiniowania przez Urząd Ochrony  Zabytków.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej
Przewodnicząca Rady poinformowała, że radny B.Ziemienek wybrany do Rady Miejskiej w wyborach uzupełniających wyraził chęć pracy w Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska oraz w Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                  -      14 radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0 radnych

Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej została podjęta jednogłośnie.

Salę narad opuścili rani A.Grzegorzewska i W.Biernacik. Na sali obrad pozostało 12 radnych.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                  -      12 radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0 radnych

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 3)

Radny M.Mrowiec zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji nt. punktu dotyczącego ustalenia ile dzieci i młodzieży dojeżdża z Brzozowia do szkoły oraz ilu dorosłych mieszkańców chciałoby skorzystać z komunikacji. Poinformował, że również mieszkańcy Słonego byliby ta sprawą zainteresowani tj. czy jest szansa na uruchomienie komunikacji i kiedy to nastąpi.
Burmistrz Miasta poinformował, że rozpoczęły się konsultacje polegające na tym, aby ustalić ilu mieszkańców i w jakich godzinach chciałoby skorzystać z autobusu. Chcemy sprawdzić m.in. czy jest młodzież, która nie mieści się w autobusie obsługiwanym przez gminę. Działanie te prowadzone są po to, aby zorientować się, czy jest potrzeba uruchomienia dodatkowej komunikacji. Jeśli okaże się, że jest taka konieczność, to pomysł jest taki, aby jeden z mikrobusów kursujących w Kudowie, na koszt gminy przez tydzień czy dwa dowoził mieszkańców Brzozowia do centrum miasta. Wtedy będzie można zobaczyć ile osób tak naprawdę  zainteresowanych jest uruchomieniem komunikacji.
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, jak wygląda na dzień dzisiejszy sprawa zamiaru wstrzymania przez KZWiK sp. z o.o. dostawy wody i odbiór ścieków do budynków przy ul. Głównej 59 i Zdrojowej 7a. Zamiar wstrzymania dostawy wody i odbioru ścieków wynika z nieuregulowania przez sp. z o.o. Alex  należności w stosunku  do KZWiK sp. z o.o.
Burmistrz Miasta poinformował, że są odbiorcy wody, którzy  na czas nie regulują opłat oraz nie reagują na upomnienia. Prawo pozwala spółce poinformować takich odbiorców, że zamierza wstrzymać im dostawę wody i odbiór ścieków, informując przy tym o ostatecznym terminie zapłaty zaległości. Jednocześnie  w związku z tym, że nie można ludzi pozbawić wody, wskazywane jest miejsce gdzie można dokonać poboru wody. Najczęściej po otrzymaniu takiej informacji odbiorcy regulują zaległości. Jest to metoda straszaka nie nierzetelnych odbiorców.
Radny M.Olejarz stwierdził, że mówi się tutaj, że jest to metoda straszaka, a jednocześnie zwalnia się spółkę Alex z podatku od nieruchomości. W związku z tym rodzi się pytanie, czy firma, która nie jest do końca rzetelna otrzymuje zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Burmistrz Miasta poinformował, że to nie jest klasyczne zwolnienie z podatku. Ponadto  poinformował, że są hipoteki na większości majątku spółki Alex, czyli bez odwieszenia  hipotek spółka nie może sprzedać nieruchomości.
Radna G.Janiszewska zwróciła się z pytaniem kiedy przeprowadzone będą przez studentów Akademii Medycznej badania stomatologiczne kudowskich dzieci.
Burmistrz Miasta  poinformował, że badanie te zostały wykonane we wrześniu.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji nt. Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” Podstrefa Kudowa-Zdrój.
Burmistrz Miasta poinformował, że najlepsza strefa ekonomiczna w Polsce znalazła się w tragicznej sytuacji. Wiosną doszło do wymiany całego zarządu, pozostali pracownicy WSSE złożyli wypowiedzenia. Nowy zarząd znalazł się w nieciekawej sytuacji, ponieważ inwestorzy przestali zwracać się do WSSE o podjęcie jakichkolwiek działań. Sytuacja patowa trwa do dzisiaj, gmina otrzymuje korespondencję w sprawie funkcjonowania WSSE i tego co się tam dzieje.
Radna A.Mróz zwróciła się z  prośbą o poinformowanie czego dotyczyła kontrola bieżąca wynikająca z zapisu art. 61 ustawy prawo budowlane, przeprowadzona w jednostkach oświatowych i jakie są ewentualne wnioski pokontrolne.
Burmistrz Miasta poinformował, że uruchomiono te kontrole po to, aby sprawdzić w jakim stanie technicznym są budynki oświatowe. Burmistrz Miasta zobowiązał się do przekazania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu protokołów z kontroli przeprowadzonych w jednostkach oświatowych.
Radna E.Marecka-Szydło – zwróciła się z pytaniem czym zajmuje się Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. i z jakiego powodu powstała zaległość podatkowa.
I.Biernacik poinformowała, że właściciel nieruchomości Grunwald przy ul. Buczka na bazie tego majątku powołał spółkę Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości. Właściciel złożył wniosek o dofinansowanie i  dostał pieniądze na prowadzenie działalności. Ta nieruchomość istnieje i jest opodatkowana. Zaległości te są, zaległościami z tytułu podatku od nieruchomości.
Radna Z.Wolińska  zwróciła się z pytaniem co dzieje się budynkiem położonym przy ul. Słonecznej, w którym miał powstać dom spokojnej starości.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest to własność prywatna. Splot różnych nieszczęść, który spadł na te rodzinę,  spowodował, że musieli zrezygnować ze swoich planów. Właściciele nieruchomości zaplątali się w kłopoty finansowe.
Radna E.Marecka-Szydło – zwróciła się z prośbą o podanie informacji nt. realizacji utwardzenia dojazdu do budynku położonego przy ul. 1 Maja 30.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest po rozmowie z panem Kandeferem -  przedstawicielem tej wspólnoty. Na tej drodze jest ogromna ilość sieci. Uzgodniono, że gmina przekaże wspólnocie materiały niezbędne do utwardzenia, wspólnota zakupi płyty ażurowe i wspólnie zostanie to przedsięwzięcie zrealizowane.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy gmina płaci za banery wieszane nad ul. Zdrojową (droga wojewódzka).
Burmistrz Miasta  poinformował, że płaci się za wszystkie ogłoszenia komercyjne. Gmina nie ma żadnych ogłoszeń komercyjnych. Gmina wywiesza banery wtedy gdy organizuje imprezy. Wszyscy, którzy reklamują swoją działalność gospodarczą płacą do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, która jest właścicielem drogi wojewódzkiej. Burmistrz poinformował, że nie wie jakie są to opłaty, gmina ustala tylko wygląd, aby było to zgodne z dyscypliną architektoniczną. Gmina planuje uregulowanie sprawy banerów, tablic reklamowych znajdujących się w pasie drogi wojewódzkiej – ul. Zdrojowa i ul. 1 Maja oraz uporządkowanie  tablic informacyjnych,  potykaczy, reklam i kierunkowskazów na słupach kratowych i oświetleniowych itp. na terenie całej gminy.
Radny T.Szełega zwrócił się z pytaniem, czy działa i jak działa  Stowarzyszenie  Sportowe.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że zwróciła się do pana M.Suzańskiego – Prezesa Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Kudowianka, z zapytaniem co dalej ze  Stowarzyszeniem. Uzgodniono, że  zostanie zorganizowane spotkanie Stowarzyszenia i po tym spotkaniu przedstawiona zostanie radnym informacja, jak będzie wyglądać praca tego Stowarzyszenia.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania  z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania  z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                  -      12 radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0 radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania  z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.


Ad.5)

Przewodnicząca Rady  przedstawiła sprawozdanie dotyczące analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych  obecnej i minionej kadencji,  kierowników jednostek organizacyjnych gminy, z-cy burmistrza, skarbnika i sekretarz gminy, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny M.Olejarz zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości przestawienia znaków tak, aby pierwszeństwo przejazdu przez most na wysokości posesji pana P.Jasińskiego mieli kierowcy jadący z Czermnej w kierunku Al. Jana Pawła.
Ponadto poruszył sprawę utwardzenia drogi na odcinki od sióstr do Toronta. Utwardzenie drogi jest w trakcie realizacji i chyba nie jest realizowane zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami. Mieszkańcy zgłaszają, że miała być zdjęta nawierzchnia, droga miała być wyrównana i na to miała być nawieziona frezowina asfaltowa. Okazuje się, że ta nawierzchnia nie została zdjęta tylko na to nasypano jakiś kliniec z ziemią. 
Burmistrz Miasta poinformował, że biorąc pod uwagę aktualną porę roku, to warstwa ta będzie ściągana na wiosnę i wtedy zostanie położona frezowina. Żeby położyć frezowinę musi być ciepło. Należałoby zorganizować spotkanie i przeprosić mieszkańców za to, że to korytowanie nie zostało wykonane.
Radny W.Gucz zwrócił się z apelem do Burmistrza Miasta, aby w budżecie na rok przyszły zarezerwować środki na zakończenie remontu ul. Kościelnej od plebanii do ul. Głównej. Miało to być wykonane w ramach remontu ul. Jasnej i nie zostało to wykonane. Odcinek od plebanii do ul. Głównej wygląda katastroficznie. Ponadto radny stwierdził, że ul. Kościuszki jest pięknie wyremontowana i oznakowana znakami poziomymi, natomiast do dzisiaj nie wykonano oznakowania poziomego Al. Jana Pawła II. W związku z tym wnioskuje o wykonanie oznakowania poziomego  Al. Jana Pawła II tak, aby tworzyło to całość z ul. Kościuszki.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie może obiecać, że to znajdzie się w budżecie gminy na rok przyszły. Będzie to rok bardzo trudny i budżet inwestycyjny będzie bardzo skromny.
W odpowiedzi na wnioski radnych z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.09.2011 r. Burmistrz Miasta poinformował:
– przyjąć do  realizacji zadanie – modernizacja przejazdu kolejowego na ul. Fabrycznej, odwodnienie terenu (wniosek radnego W.Gucza) – przejazd kolejowy nie jest terenem gminnym i gmina remontować tego przejazdu nie będzie. Gmina wykona dodatkowe odwodnienie terenu, które pozwoli osuszyć piwnice w 5 budynkach przy ul. Fabrycznej. Zostały zrobione odkrywki i wiemy jak wygląda sprawa tych piwnic i wiemy co trzeba zrobić. Burmistrz poinformował, że umówiony jest na spotkanie z autorami projektu przebudowy i remontu linii kolejowej z Dusznik do Kudowy , na którym będzie poruszona sprawa odwodnienia tego terenu.
 –  patrolowanie terenu, na którym znajduje się Pomnik Anny Świdnickiej – wieczorem i w nocy spotyka się tam młodzież (wniosek radnego M.Olejarza) – Burmistrz Miasta poinformował, że są dwa przeciwstawne wnioski. Jeden mówił o tym, aby w budżecie zabezpieczyć środki na wykonanie  w tym miejscu punktu wypoczynkowego dla turystów. W rejonie tym ustawiona była kiedyś wiata, która została rozebrana co spotkało się z wielką przychylnością mieszkańców, ponieważ zostało zlikwidowane miejsce schadzek. Teraz należy zastanowić się na wykonaniem w tym miejscu   punktu wypoczynkowego dla turystów, ponieważ jeżeli zostanie to wykonane to stworzy się idealne miejsce do przesiadywania przez młodzież.
Radny M.Olejarz stwierdził, że jeżeli będzie to oświetlone i będzie to punkt widoczny to młodzież nie będzie tam przesiadywać.
-  sprawdzić czy inwestor miał prawo przystąpić do budowy marketu Dino nie informując o tym właścicieli nieruchomości sąsiadujących z tą budową (wniosek radnego M.Olejarza) – złożony został  wniosek do Starosty Kłodzkiego o wznowienie na żądanie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę pawilonu handlowego wraz ze zjazdem – działka nr 229/2 (AM-9) obręb Stary Zdrój ul. Mickiewicza. 
Radny W.Gucz poinformował, że PKP naprawiły prawą część przejazdu kolejowego jadąc od ul. Głównej do ul. Fabrycznej. Radny zwrócił się z prośbą, aby zrobić coś z ubytkami w nawierzchni jezdni przy hurtowni ABC.
Burmistrz Miasta poinformował, że zostało to wykonane.
Radna G.Janiszewska zwróciła się z wnioskiem o naprawienie drogi od ul. Tkackiej w stronę ul. Bocznej.
Radny M.Olejarz  poinformował, że na wysokości sklepu GS i sklepu pana W.Jaworskiego znajdują się dwie obniżone studzienki kanalizacyjne wydaje się zasadnie, aby  to poprawić. Zwrócił się także z wnioskiem o załatanie dziur w jezdni na wysokości posesji Kościuszki 106 – 108.
Radna A.Mróz stwierdziła, chcemy się promować jako miasto rowerowe. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zdrojowej jest nowa, została oddana do użytku na początku roku a jej stan techniczny nie jest najlepszy. Kiedy się kończy okres gwarancyjny.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest 24 miesięczny okres gwarancyjny, jest rękojmia i zatrzymane są pieniądze. Technologia jest zupełnie nowa, pionierska, nawierzchnia jest produkcji niemieckiej. W tej chwili odbywają się rozmowy kto jest winien. Czy winien jest ten, który dobrał asfalt do tej nawierzchni, czy winien jest ten, który kładł w nieodpowiednich warunkach, czy winien jest ten, który dobrał nieodpowiednie składniki i tą masę wyłożył.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska wnioskowała, aby w związku z 15-  leciem podpisania umowy o współpracy i partnerstwie z miastem z Hronov odbyło się spotkanie z radnymi z tego miasta. Takie spotkanie odbędzie się 24.11.2011 r. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XIII/11 z dnia 28 października 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2012 10:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż