Protokół Nr XIV/11 z dnia 24 listopada 2011 roku

 

PROTOKÓŁ NR XIV/11
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 24 listopada 2011 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI       -  12 00
  
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -  1545


Przewodnicząca Rady otworzyła uroczystą sesję Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju dla uczczenia 15 rocznicy podpisania Umowy o wzajemnej współpracy i partnerstwie między miastem Kudowa Zdrój a miastem Hronov.

 

 Ad.1)

 Przewodnicząca Rady powitała  Wysoką Radę i Burmistrza Miasta Pana Czesława Kręcichwosta oraz powitała gości z Hronowa Burmistrz Miasta Panią Hane Nedvědovą, z-cę Burmistrz Josefa Théra, radną Věre Řehuřkovą, przedstawicieli miasta Hronov, byłych burmistrzów, którzy podpisywali umowę partnerską Panów Miroslava Houštěk i Josefa Hubka, dyrektor miejskiej biblioteki Panią Jaroslave Víitová i euromenadżerów Panie Terezę Reimannová i Michaela Kajnarová.
Następnie powitała Radnego Powiatu Kłodzkiego Pana Tomasza Koczota, Honorowych Obywateli naszego miasta panów Bogusława Jakubczaka, Tadeusza Pecynę, radnych kadencji Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju w latach 1994- 1998, którzy przyjęli zaproszenia – panią Annę Norowską-Kieca, panią Barbarę Dziubińską, pana Bogusława Burgera oraz pana Tadeusza Maciołka, i którzy 15 lutego 1996 r. w Hronovie podpisali w imieniu Zarządu Miasta i Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju umowę o partnerstwie, Skarbnika i Sekretarza Gminy Panie Iwonę Biernacik i Barbarę Kopeć, Komendanta Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju - Pana Krzysztofa Barana , Z- cę Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie- Zdroju Pana Jerzego Domitraszczyka. Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, pracowników Urzędu Miasta,  mieszkańców miasta przybyłych na dzisiejszą sesję oraz pracowników Telewizji Kłodzkiej i lokalnej prasy.
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła wszystkich o powstanie i wysłuchanie hymnów państwowych.
 
Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie  odczytała porządek obrad:

1. Powitanie przybyłych gości.
2. Podsumowanie 15 letniej współpracy miasta Kudowa-Zdrój i Hronov:
• współpraca bibliotek,
• wspólne przedsięwzięcia finansowane z funduszy europejskich,
• wspólne przedsięwzięcia kulturalne i sportowe,
• wystąpienia przedstawicieli władz Hronova,
• inne wystąpienia.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.09.2011 r. i 14.10.2011 r.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr VI/33/11 z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ul. Buczka w Kudowie-Zdroju,
• przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka w Kudowie-Zdroju,
• opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój,
• zmiany uchwały nr XIII/80/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
• przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
5. Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
- udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VI/32/11 z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie - Zdroju
- przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok.

W związku z tym, że nie zgłoszono innych wniosków dot. proponowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad. Następnie poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VI/32/11 z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie – Zdroju, przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju, zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok.
Przy obecności 15 radnych na sali  wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VI/32/11 z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie - Zdroju, przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju, zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad uwzględniający wniosek zgłoszony przez  Burmistrza Miasta:

1. Powitanie przybyłych gości.
2. Podsumowanie 15 letniej współpracy miasta Kudowa-Zdrój i Hronov:
• współpraca bibliotek,
• wspólne przedsięwzięcia finansowane z funduszy europejskich,
• wspólne przedsięwzięcia kulturalne i sportowe,
• wystąpienia przedstawicieli władz Hronova,
• inne wystąpienia.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.09.2011 r. i 14.10.2011 r.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr VI/33/11 z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ul. Buczka w Kudowie-Zdroju,
• przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka w Kudowie-Zdroju,
• udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VI/32/11 z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie – Zdroju,
• przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju,
• opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój,
• zmiany uchwały nr XIII/80/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
• przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok
5. Wolne wnioski – zapytania.

a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad.2)

Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że 15 lat to nie jest dużo, ale wystarczy, aby zapisać  dość specyficzną i ciekawą historię naszego sąsiedztwa. W 1996 r. nie byliśmy jeszcze w strukturach, w których znajdujemy się dzisiaj, jeśli chodzi o partnerstwo w Unii Europejskiej. Z perspektywy tych 15 lat można powiedzieć, że wspólnie z Miroslavem  Houštkiem i Jozefem  Hubką byli w ten mroźny, zimowy wieczór bardzo podekscytowani, wzruszeni i zadowoleni, że mogli rozpocząć na szeroką skalę łatanie dziurawych granic. Kudowa-Zdrój i Hronov są miastami, które ze sobą graniczą historycznie. Historia Kudowy-Zdroju zaczęła się we współpracy i funkcjonowaniu państwa czeskiego na terenie obecnej Czermnej, najstarszej części naszego miasta. W 1354 r. biskup praski mianował proboszcza parafii w Czermnej. Była to pierwsza informacja, że jest taka miejscowość  Czermna i był to początek historii naszego miasta. Historia Hronova jest jeszcze dłuższa, ponieważ minęło 657 lat od tej wzmianki. Z okazji 650 rocznicy wzmianki o Kudowie wspólnie z naszymi partnerami z Republiki Czeskiej mieszkańcy Czermnej postawili pomnik Królowej Anny Świdnickiej.  W 1996 r. podpisanie  porozumienia o partnerstwie spowodowało, że w późnych godzinach nocnych wraz z panem konsulem Witoldem Rybczyńskim i ówczesnym wojewodą wałbrzyskim panem H.Gołębiewskim pojechał polami do Czermnej. Wtedy powiedziano, że zostanie zrobione wszystko, aby uruchomić w Czermnej przejście graniczne dla ruchu pieszego. I tak też się stało.  Kilka lat później wojewoda dolnośląski dokonał otwarcia przejścia Brzozowie –Czeska Czermna. Kolejnym etapem współpracy z naszymi przyjaciółmi na granicy polsko – czeskiej był fakt podpisania 5.12.1996 r. w Hradec Kralove dokumentu o powołaniu Euroregionu Glacensis, do którego wspólnie należymy. Kiedy zaczynaliśmy do Euroregionu należało niewiele gmin. Dzisiaj ze strony polskiej jest 35 gmin, 2 powiaty i kolejne 2 gminy tj. Ząbkowice i Dzierżoniów zostaną niedługim czasie przyjęte do Euroregionu.  Po stronie  czeskiej samorządów na dzień dzisiejszy jest 108. Jest to ogromy potencjał jeżeli chodzi o możliwości rozwoju naszego regionu. Przez 15 lat wydarzyło się bardzo wiele, wykonano wiele inwestycji,  rozwinęła się wspaniała współpraca pomiędzy strażakami, szkołami, przedszkolami czy bibliotekami. Burmistrz Miasta złożył podziękowania Pani Starościnie, Panu Wicestaroście Hronova oraz Miroslavovi Houštkovi i Jozefovi  Hubce za podpisanie tego porozumienia i za to, że ta współpraca przebiega w  sposób znakomity.
Pani Urszula Faroń -  Bielecka przedstawiła prezentację dotyczącą XV lat współpracy bibliotek miast Hronova i Kudowy-Zdroju. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Jacek Kowalczyk przedstawił prezentację dotyczącą realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych wspólnie przez miasta Kudowa-Zdrój i Hronov. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Wojciech Duś przedstawił prezentację dotyczącą współpracy kulturalnej i sportowej miast Kudowa-Zdrój i Hronov. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Josef Thér z-ca Burmistrza Miasta Hronov przedstawił prezentację dotyczącą współpracy kulturalnej i sportowej miast Hronov i Kudowy-Zdrój oraz realizacji projektów inwestycyjnych. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrał Pan Miroslav Houštěk, który podziękował za zaproszenie na sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Stwierdził, że rzeczywiście stał za tym wszystkim co związane było na początku ze współpracą miast Hronova i Kudowy. Współpraca pomiędzy Kudową i Hronovem tak naprawdę zaczęła się w Nachodzie. Tam po przemianach zarówno w Czechach jak i w Polsce odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni Burmistrzowie ze strony czeskiej i polskiej. Wtedy właśnie postanowiono porozmawiać o możliwościach współpracy i realizacji wspólnych działań. W spotkaniu w Nachodzie udział wziął ówczesny Burmistrz Kudowy-Zdroju pan P.Pawełczyk  i z nim prowadzone były pierwsze rozmowy. W następnych spotkaniach brał udział obecny tutaj  burmistrz Cz.Kręcichwost. Bardzo cieszy się z tego, że właśnie z nim mógł  współpracować przez cały ten okres. Kiedy po tym okresie patrzy na te wszystkie dzialania, które zostały dokonane, to czuje się jak ojciec dziecka, które ma już 15 lat i za które nie trzeba się wstydzić. Przez ten okres miał okazję uczestniczyć w wielu wspólnych przedsięwzięciach, był zapraszany do Kudowy. Bardzo cieszy się, że właśnie na płaszczyznach ludzkich  przebiega ta współpraca, szczególnie jeśli chodzi o współpracę kulturalną i sportową. Miał okazję uczestniczyć w wielu wydarzeniach, był zapraszany przez kudowian chociażby na koncerty, mógł się zapoznać z dziedzictwem kulturowym Polski, z muzyką St.Moniuszki. Bardzo się cieszy, że ze swej strony mogli  zaprosić polskich przyjaciół na Tradycje Teatralne do Hronova. Na zakończenie Pan Miroslav Houštěk jeszcze raz złożył podziękowania za tę współpracę, którą możemy dzisiaj tak historycznie i jubileuszowo podsumować. Kiedyś historia różnie się toczyła, stawiała nasze kraje czasami trochę od siebie. Dumny jestem, że będąc razem w Unii Europejskiej ponownie się zbliżamy i jesteśmy na  siebie otwarci. 
Przewodnicząca Rady podziękowała panu burmistrzowi Miroslavovi Houštkovi za współpracę z burmistrzami naszego miasta. To dzisiaj dowiedzieliśmy się, że łącznikiem we współpracy miasta Hronov i Kudowa-Zdrój, było miasto Nachod. Podziękowała również za przyjęcie zaproszenia na sesję przez pana M.Houštka, mając na uwadze fakt ,że od  wielu lat jest na emeryturze. Przewodnicząca Rady poinformowała, że pan M. Houštěk był burmistrzem Hronova do 1998 roku i swoim działaniem przyczynił się nie tylko do rozwoju Hronova, ale wspomógł dzialania w rozwoju miasta Kudowy w różnych płaszczyznach.
Następnie głos zabrała pani Hana Nedvědová – burmistrz Hronowa, która podziękowała za zaproszenie na uroczyste posiedzenia Rady Miejskiej Kudowy, które upamiętnia 15 lat współpracy między naszymi miastami. Funkcję burmistrza miasta sprawuje od 1998 r. Pamięta okres kiedy przejmowała burmistrzowanie w Hronovie. Wtedy pan M. Houštěk przekazując wszystkie sprawy powiedział, tu są sprawy jedne, drugie, a tu są sprawy ważne i tam było napisane – współpraca zagraniczna Kudowa-Zdrój. Na początku musiała zorientować się w pracy urzędu, ale dobrze stało się, że członkiem Rady był pan wiceburmistrz Josef Hubka, który bardzo pomagał i bardzo zabiegał o to, żeby związki z Kudową nie odeszły do lamusa, ale żeby je pielęgnować. Regularnie odbywały się spotkania  z radnymi z Hronova i Kudowy, rozmawiano  o tym co się w obu miastach udało zrealizować, co się nie udało, ale przede wszystkim rozmawiano o wspólnych zamierzeniach, szczególnie, że wtedy nie było ich za dużo. Dużym przełomem było wejście naszych krajów do Unii Europejskiej. Przypomina sobie jak z burmistrzem Cz.Kręcichwostem stała na granicy tej nocy, kiedy wstępowaliśmy do Unii. Wtedy otworzyła się droga do pozyskiwania  środków finansowych  z Unii Europejskiej. Wspólne projekty realizowane dzięki tym środkom zostały przedstawione podczas prezentacji.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na jej ręce życzenia z okazji podpisania umowy przekazał były wojewoda wałbrzyski, marszałek dolnośląski, poseł poprzednich kadencji, honorowy obywatel naszego miasta pan Henryk Gołebiewski. Nadmienił, że mile wspomina, ten piękny, zimowy wieczór w Hronowie kiedy to podpisywano umowę o partnerstwie. Z przyjemnością śledzi efekty tego partnerstwa, które dzisiaj są zdecydowanie większe niż można się było tego spodziewać. Jest to wzór partnerstwa.
Przewodnicząca Rady na podstawie prezentacji i wypowiedzi stwierdziła, że znaleziono wiele płaszczyzn i wiele kierunków współpracy między naszymi Gminami. Wyraziła nadzieję, że dalsze kontakty pomiędzy miastami będą przynosić kolejne dla obu stron. Jej życzeniem jest aby w naszych miastach coraz więcej ludzi zainteresowanych było współpracą obu miasta.
Złożyła podziękowania Panu Burmistrzowi, wszystkim radnym, którzy przyczynili się do podpisania umowy, pracownikom urzędu, którzy przygotowywali wnioski celem pozyskania środków finansowych na wiele projektów, a później je realizowali i rozliczali. Pogratulowała włodarzom  obu miast dotychczasowych osiągnięć, życzyła wielu wymiernych efektów z dalszej współpracy. Wyraziła nadzieję, że przyjaźń miedzy naszymi miastami będzie się rozwijać nadal.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że dzisiejsza sesja stała się okazją do podsumowania naszych dotychczasowych kontaktów oraz stworzy możliwości do przeprowadzenia rozmów nad dalszym rozwojem naszego partnerstwa.
Dla upamiętnienia rocznicy podpisania umowy o partnerstwie przekazała  gościom z Hronova podziękowania i upominek w postaci wizerunku z naszego miasta jakim jest grafika Sanatorium Polonia.
Przewodnicząca Rady  ogłosiła przerwę w obradach sesji i zaprosiła wszystkich gości  na poczęstunek

 

Ad.3)

 

Przy obecności 15 radnych na sali jednogłośnie przyjęto  protokoły z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.09.2011 r. i 14.10.2011 r.

 

Ad.4)

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr VI/33/11 z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ul. Buczka w Kudowie-Zdroju   
Głos zabrała pani I.Gmerek, która poinformowała, że jest to kolejna skarga jaką w ostatnim okresie gmina otrzymała i dotyczy uchwały z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ul. Buczka. W tej skardze Wojewoda Dolnośląski zarzucił Radzie Miejskiej, że rysunek, który jest integralną częścią uchwały  przedstawiony projekt uchwały nie został sporządzony w sposób odpowiadający wymogom rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Analizując podniesione przez organ nadzoru w skardze z dnia 21 10.2011r. zarzuty dotyczące naruszeń prawa w w/w   należy stwierdzić, że są one zasadne i skargę należy uwzględnić. Szanse na wygranie przez gminę sprawy  przed Sądem są niewielkie. Dodać należy, że gmina Kudowa-Zdrój nie jest jedyną gminą, która otrzymuje skargi organu nadzoru na uchwały dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr VI/33/11 z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ul. Buczka w Kudowie-Zdroju  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -         15 radnych
 przeciw było       -           0 radnych
 wstrzymało  się   -           0 radnych.

Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr VI/33/11 z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ul. Buczka w Kudowie-Zdroju  została podjęta  jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka w Kudowie-Zdroju
Głos zabrała U.Karpowicz, która poinformowała, że projekt uchwały jest konsekwencją podjęcia przez Radę uchwały w sprawie uwzględnienia skargi nadzoru prawnego Wojewody.  W związku należy przystąpić do zmiany planu i poprawić tę uchwałę. Procedura taka wynika z ustawy o planowaniu przestrzennym. Ustawa mówi, że wszelkie zmiany w uchwale wymagają takiej samej procedury, jak uchwalenie planu.  
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka w Kudowie-Zdroju  została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                  -      15  radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0  radnych

Uchwała w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka w Kudowie-Zdroju   została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VI/32/11 z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie – Zdroju
Głos zabrała I.Gmerek , która poinformowała, że jest to kolejna skarga organu nadzoru na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój. Zarzuty organu nadzoru dotyczą braku w przedmiotowej uchwale zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości co stanowi istotne naruszenie prawa. Analizując podniesione w skardze przez organ nadzoru zarzuty dotyczące naruszeń prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie - Zdroju, stwierdzić należy, że są one zasadne.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VI/32/11 z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie – Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                  -      15 radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0 radnych

Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr VI/32/11 z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie – Zdroju  została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju
Głos zabrała U.Karpowicz, która poinformowała, że jak w przypadku poprzedniej uchwały gmina zgadza się z zarzutem nadzoru, że należy tę uchwałę poprawić. W tym celu został przygotowany projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna. Różnica między tymi dwoma uchwałami polega na tym , że w przypadku terenu w Czermnej przystępuje się do zmiany planu w zakresie dot. ustaleń odnośnie zasad scalania i podziału gruntów. W tym przypadku można ograniczyć się w zmianie uchwały do tego obszaru.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                  -      15  radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0  radnych

Uchwała w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój
Głos zabrała I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że jest to kolejna wersja projektu uchwały. Projekt uchwały omawiany był dwa razy na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej. Jeżeli chodzi o zmiany, które zostały wprowadzone do projektu uchwały, to wynikają one z ostatniego spotkania Komisji i dotyczą rozszerzenia stosowania stawki 2 zł na targowisko prywatne, które znajduje się przy ul. 1 Maja 1. W § 2 ust. 2 na prośbę radnych wykreślono zapis dotyczący sprzedaży runa leśnego. W § 4 na inkasentów opłaty targowej wyznacza się panią M.Kućkę i pana A.Filarowskiego. Dokonano  również zmiany jeżeli chodzi o kwotę prowizji jaka przysługuje inkasentowi. Biorąc pod uwagę, że istnieją tzw. martwe sezony jeżeli chodzi o handlowanie, proponuje się przysługuje prowizję dla inkasentów w wysokości:
    -  20 % kwoty pobranej i wpłaconej w terminie w kasie Urzędu Miasta w okresie  od 1 stycznia do 31 marca i w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia,
    -  10 % kwoty pobranej i wpłaconej w terminie w kasie Urzędu Miasta w okresie   od 1 kwietnia do 30 czerwca i w okresie od 1 września do 31 grudnia.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                  -      15 radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0 radnych

Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Głos zabrała I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że obowiązkiem organu podatkowego jest przesłanie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK w ustawowym 14 dniowym terminie nie zgłosił zastrzeżeń dotyczących zasad przejrzystości pomocy określonych w projekcie uchwały. w związku z tym 28.10.2011 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. Po upływie przewidzianego prawem terminu Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dnia 31.10.2011 roku, które wpłynęło do tut. urzędu w dniu 08.11.2011 r., w celu zapewnienia zgodności projektu uchwały z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006, proponuje dokonać w nim następujących zmian:
1) wskazać, że obniżenie stawki podatku od nieruchomościom budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług weterynaryjnych (§ 1) oraz zwolnienie od podatku od nieruchomości wyciągów narciarskich  (§ 2 ust. 3) stanowi pomoc de minimis, której udzielanie będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006
2) wprowadzić przepisy umożliwiające podmiotowi udzielającemu pomoc skutecznie jej nadzorowanie i monitorowanie. 
W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany uchwały Nr XIII/80/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                  -      15 radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Głos zabrał K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o., który poinformował, że projekt w/w uchwały mówi o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres do 31.12.2012 r. tj. o 1 rok. Z przeprowadzonych analiz wynika, że spółka w przyszłym roku poradzi sobie  bez podnoszenia cen za dostawę wody i odbiór ścieków.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                  -      15 radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0 radnych

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok
Głos zabrała I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że projekt uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów o kwotę 241.583,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 58.417,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
• dział 020 – w związku z ograniczeniem sprzedaży drewna z lasów komunalnych do sprzedaży drewna przygodnego (zw. wywroty, wykroty, złomy, posuch jałowy) zmniejsza się dochody z tego tytułu o 40.000,00 zł,
• dział 700 – zmniejsza się dochody z tytułu dzierżawy gruntów na terenie przejścia granicznego w związku z rozpoczęciem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  przebudowy tego odcinka drogi,
• dział 758 – zwiększa się o 301.373,00 zł subwencję oświatową ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/17g/BKU/11 z dnia 04.10.2011 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w obiektach oświatowych wywołanych przez żywioły,
• dział 801 – zwiększa się o 27.210,00 dochody uzyskane przez Zespół Szkół Publicznych w tym 7.157,00 zł z tytułu świadczonych usług, 553,00 zł z tytułu różnych dochodów oraz  19.500,00 z tytułu darowizn finansowych na rzecz szkoły.
Wydatki:
• dział 630 –  zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki związane z modernizacją szaletu publicznego w Parku Zdrojowym (wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, zakup i montaż  kotła elektrycznego),
• dział 750 –  wprowadza się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na modernizację automatyki kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miasta,
• dział 754 –  zwiększa się o 1.521,00 zł wydatki na ubezpieczenia samochodów i sprzętu pożarniczego,
• dział 801 –  odstępuje się od realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju przy ul. Szkolnej 8” ze względu na złożenie oferty przewyższającej zaplanowane na ten cel środki w kwocie 500.000,00 zł. Zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa dachów budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju” o 100.000,00 zł. Przeznacza się kwotę 35.000,00 zł na zadanie pn. „ Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju przy ul. Szkolnej 8 na potrzeby szkoły”. Zwiększa się o 317.000,00 zł wydatki związane z usuwaniem skutków ulewnych deszczy i wichur, które miały miejsce w dniach 21-22.07.2011 roku w tym 266.000,00 zł na prace malarskie i 51.000,00 zł na wymianę oświetlenia. Zmniejsza się o 15.409,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach podstawowych (ZSP) oraz  o 2.790,00 zł w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (ZSP). Zwiększa się o 2.790,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (ZSP) oraz o 42.619,00 zł w gimnazjum w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej oraz wystąpieniem zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli. Zmniejsza się wydatki w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym o 74.440,00 zł  w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 70.000,00 zł  w związku z  udzieleniem pracownikowi urlopu bezpłatnego oraz ze zmniejszeniem ilości godzin ponadwymiarowych ,  wydatki na wpłaty PFRON o 4.440,00 zł w związku z osiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwalniającego z obowiązku dokonywania wpłat na PFRON,
• dział 854 –  zwiększa się o 9.992,00 zł wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych ( 20 % wkładu własnego) w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 39.967,00 zł,
• dział 926 – przeznacza się kwotę 5.300,00 zł na ubezpieczenie boiska sportowego przy ul. Marchlewskiego 1 i placu 50+ przy ul. Fabrycznej.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem, czy środki w kwocie 100.000 zł teraz zostaną przekazane na przebudowę dachów Zespołu Szkół Publicznych, czy to już zostało wykorzystane.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że robota została już wykonana, natomiast do tej pory trwały ustalenia dotyczące wysokości odpłatności za te wykonane dodatkowe prace, które zostały wykonane przy modernizacji dachu.
Radna A.Mróz stwierdziła, że należy rozumieć, że kwota 35.000 zł na zadanie pn. „Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju przy ul. Szkolnej 8 na potrzeby szkoły” została  wykorzystana i trzeba teraz zapłacić.
Pani Skarbnik potwierdził, że kwota 35.000 zł została wykorzystana i trzeba zapłacić za wykonane roboty.
Radna A.Mróz stwierdziła, że w/w pomieszczenie zostało zaadaptowane na świetlicę o pow. ok. 100 m2. Wszyscy liczyli na to, że świetlica w listopadzie zostanie uruchomiona, jednak tak się nie stało. Nie ma wyjścia awaryjnego,  związku z tym zwróciła się z pytaniem czy to wyjście awaryjne zostanie w najbliższym czasie wykonane.
Burmistrz Miasta poinformował, że drugie wyjście awaryjne nie zostanie wykonane dopóki gmina nie upora się z korektą projektu i dopóki nie będzie aneksu do udzielonego pozwolenia na przebudowę konstrukcji dachu. Jest tam jeszcze do wykonania kilka prac, np. utwardzenie i umocnienie podłóg.
Radny W.Gucz w związku z tym, że odstąpiono od termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych zwrócił się z pytaniem, czy gmina wróci do wykonania tego zadania i kiedy.
Pani Skarbnik poinformowała, że gmina będzie próbowała wykonać termomodernizację w/w budynku przy udziale środków zewnętrznych, ponieważ są to bardzo wysokie koszty i gmina sobie nie poradzi sobie sama ze sfinansowaniem takiego zadania. W projekcie budżetu na 2012 r. została utworzona rezerwa  w wysokości 300.000 zł na ewentualny wkład własny gminy przy realizacji  projektu. Gmina będzie szukać programu, który umożliwi realizację tego zadania.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                  -      15 radnych
 przeciw było         -        0 radnych
 wstrzymało  się     -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.4)

Radny M.Olejarz zwrócił się z wnioskiem, aby protokoły z sesji Rady Miejskiej były przesyłane radnym wraz z materiałami na sesję.
W związku tym, że protokoły z sesji Rady Miejskiej są obszernym dokumentem ustalono, że będą one przesyłane drogą elektroniczną zainteresowanym radnym oraz Klubowi Radnych My dla Kudowy.
Radny M.Olejarz zwrócił  się z następującym wnioskiem prośbą, że   jeżeli następują jakieś zmiany w projektach  uchwał i są przedstawiane na sesji to należałoby się nad nimi zastanowić i  je omówić. Na sesji radni już tylko podejmują uchwały.
Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą, aby radny M.Olejarz poinformował, kiedy miała miejsce taka sytuacja, że na posiedzeniu Komisji  coś ustalono, a między posiedzeniem Komisji a sesją zostało coś zmienione.
Pani Skarbnik poinformowała, że sytuacja taka dotyczy projektu uchwały w sprawie opłaty targowej. Na posiedzeniu Komisji nie ustalono zapisu dotyczącego nazwisk inkasentów, ponieważ jeszcze wtedy ich nie znano oraz  wysokości prowizji, którą będą otrzymywać.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że na Komisji nie ustalono nazwisk, ponieważ jeszcze ich nie znano, natomiast w projekcie uchwały była podana tylko  propozycja 10% prowizji dla inkasentów opłaty targowej. W projekcie uchwały, który został radnym przekazany do głosowania ta prowizja została ustalona na 10% i 20%. Wypadałoby przed głosowaniem powiedzieć na temat zmian chociaż kilka słów.
Pani Skarbnik poinformował, że omawiając projekt uchwały w sprawie opłaty targowej poinformowała radnych, że taka zmiana została wprowadzona.

 

Ad.5)

Radni nie zgłosili żadnych wniosków i  zapytań.


W związku z wyczerpaniem  porządku Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIV sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XIV/11 z dnia 24 listopada 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2012 10:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż