Protokół Nr XV/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku

 

PROTOKÓŁ NR XV/11
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 21 grudnia roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI       -  14 00
  
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -  15 10


Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała radnych oraz pracowników Urzędu Miasta.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

Radni nieobecni:


1. Anna Grzegorzewska                - nieobecność usprawiedliwiona
2. Wiktor Gucz                                 - nieobecność usprawiedliwiona


Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie  odczytała porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
2. Wolne wnioski – zapytania.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.

I.Biernacik – skarbnik gminy poinformowała, że zaistniała koniczność zwołania sesji Rady Miejskiej, ponieważ 16.12.2011 r. otrzymała informację z instytucji, które rozliczają wnioski unijne, że gmina w roku bieżącym nie otrzyma refundacji na kwotę ponad 800.000 zł. Dotyczy to wniosków, które gmina złożyła wcześniej, tym bardziej gmina nie otrzyma refundacji na  wnioski, które zostały złożone w grudniu br. W ciągu roku gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy i z tego kredytu finansowane były te zadania. W związku z tym, że gmina nie otrzyma refundacji,  nie będzie z czego spłacić kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na finansowanie przejściowego deficytu. W związku z tym zaszła konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pokryciem spłaty tego kredytu będą środki z Unii Europejskiej, które powinny być rozliczone i które wpłyną na konto gminy do 31 marca 2012 r. Gmina nie otrzyma tych środków do końca br. w związku z czym zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie gminy oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy gmina otrzyma środki z refundacji czy ich nie otrzyma.
I.Biernacik poinformowała, że gmina otrzyma środki z refundacji, ale nie przed końcem  2011 r.  środki te gmina otrzyma w 2012 r. Kredyt, w kwocie 1.300.000 zł  gmina zaciąga do 30.06.2012 r. Jest to graniczna data spłaty tego kredytu.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem, czy gmina jest w stanie spłacić ten kredyt.
I.Biernacik poinformowała, że gmina jest w stanie spłacić ten kredyt, ponieważ  tyle środków gmina otrzyma w przyszłym roku w ramach refundacji. Zaistniała sytuacja wynika z poślizgu, a nie z tego, że gminie tych środków nie przyznano. 
Radna A.Mróż stwierdziła, że czasami takie poślizgi mogą zaburzyć całość. Obawia się żeby nie było sytuacji takiej, że gmina zaciągnie kredyt zakładając, że te środki spłyną a one jednak nie zostaną gminie przekazane lub będą kolejne poślizgi.
I.Biernacik poinformowała, że środki te na pewno wpłyną na konto gminy do 30.06.2012 r.
Radna G.Janiszewska zwróciła się z pytaniem, czy gmina otrzymała jakieś wyjaśnienie dlaczego to opóźnienie jest takie znaczne.
Odpowiadając na postawione pytanie I.Biernacik stwierdziła, że gmina nie ma żadnych dokumentów wyjaśniających dlaczego nie otrzymała jeszcze tych środków.  Brak tych środków nie wynika z winy gminy.
Radna A.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem, czym grozi deficyt budżetu gminy w kwocie 2.721.304 zł. Jest to ogromna kwota  i dużo większa, niż radni mieli w ostatnim wykazie.
I.Biermacik stwierdziła, że w wieloletniej prognozie finansowej są wszystkie wskaźniki. W 2011 r. relacja bez wyłączeń jest przekroczona i wynosi 17,26%. Nas obowiązuje natomiast 15% wskaźnik. W związku z tym, że gmina ma  zaciągane środki na zadania unijne to ten wskaźnik wynosi 5,55%, a maksymalny jest 15. Jeżeli chodzi o tą drugą relację, czyli 60% kwoty zadłużenia – bez wyłączeń jest to 53%, po wyłączeniach 32%. Tutaj są bezpieczne granice i gmina nie przekroczy tego wskaźnika. W innym przypadku Regionalna Izba Obrachunkowa nie pozwoliłaby gminie na zaciągnięcie kredytu. Pani Skarbnik poinformowała, że jeżeli Rada podejmie w/w uchwały to zaraz po sesji zostaną one przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ma zapewnienie, że w przypadku nie przekroczenia tych wskaźników opinia RIO będzie pozytywna.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem , czy gmina ma gwarancję, że opóźnienie tych refundacji polega tylko na formalnej części. Należy rozumieć, że jest to zagwarantowane i nie ma obawy, że gmina tych  środków nie otrzyma i taka jest deklaracja.
I.Bieranacik stwierdziła, że taka jest deklaracja. Gmina na pewno otrzyma te środki.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy zdarzyło się, żeby podczas realizacji projektów nie wpłynęły środki, które były gminie należne po zakończeniu projektu.
I.Biernacik poinformowała, że takiej sytuacji jeszcze nie było.
Radny M.Turoń gmina zaciąga kredyt w kwocie 1.300.000 zł. a z tego co mówiła pani Skarbnik to refundacja, którą ma gmina otrzymać wynosi trochę ponad 800.000 zł. Z czego to wynika.
I.Biernacik poinformowała, że jeżeli chodzi o trasy rowerowe etap III to jest to kwota 178.132 zł, Park Zdrojowy  to kwota 113.309 zł, ciągi komunikacyjne czyli rewitalizacja osiedla Fabrycznego  to kwota 371.659 zł i przestrzeń – 195.923 zł oraz ponad 440.000 zł to modernizacja ul. Kościuszki. Te projekty składają się na kwotę 1.300.000 zł.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem czy jest szansa, aby gmina odzyskała kwotę 1.300.000 zł w tym roku.
I.Biernacik poinformowała, że w tym roku nie ma takiej możliwości, dopiero będzie to możliwe w 2012 r. W roku bieżącym gmina nie otrzyma refundacji i właśnie dlatego musi zaciągnąć kredyt. Środki te gmina otrzyma w przyszłym roku i z tych środków spłacany będzie ten kredyt i odsetki.

 

Ad.1)

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok.
I Biernacik poinformowała, że projekt uchwały zakłada zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.234.813,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 934.813,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:

Dochody:
- dział 600 – zmniejsza się o 155.384,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu:  "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim - etap III" w związku z nieuzyskaniem planowanych refundacji, zmniejsza się o 465.583,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu: "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim" w związku z nieuzyskaniem planowanych refundacji. Dochody w kwocie 839.721,00 zł z tytułu refundacji wydatków w/w projektów zostaną zrealizowane w 2012 roku i nie zostały ujęte w projekcie budżetu  w 2012 rok.
- dział 630 – zmniejsza się o 386.153,00 zł dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu: "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap III" w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego (238.211,00 zł) , zmniejsza się o 106.931,00 zł dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu: "Walory turystyczne Pogranicza - publikacja" w związku z nieuzyskaniem planowanych refundacji. Dochody w kwocie 113.310,00 zł z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu: "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap III" zostaną zrealizowane w 2012 roku i nie zostały ujęte w projekcie budżetu  w 2012 rok.
- dział 801 – zwiększa się o 4.000,00 dochody z tytułu świadczonych usług uzyskane przez Szkołę Podstawową nr 3. Zmniejsza się o 159.768,00 zł dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu: "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronovie i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju" w związku ze zmniejszeniem zakresu finansowego projektu ( 30.768,00) oraz potrąceniem z refundacji kary zapłaconej przez Wykonawcę za opóźnienie w zakończeniu budowy boiska (129.000,00 zł).  Zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł kwotę kary umownej potrąconej z wynagrodzenia Wykonawcy za nieterminową realizację budowy boiska sportowego w ramach w/w projektu.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem, czy gmina ma rozliczone do końca wszystkie sprawy związane ze ścieżką rowerową i refundacją środków unijnych. W tym przypadku może powstać podobna sytuacja.
Pani Skarbnik poinformowała, że ścieżka nie jest jeszcze rozliczona, natomiast w omawianym przez nią przypadku kara wynikała z niedotrzymania terminu wykonania. Jeżeli chodzi o to co dzieje się z nawierzchnią ścieżki rowerowej są to sprawy gwarancyjne.
Radna A.Mróz spytała co będzie jeżeli wykonawca nie uzna usterek i ich nie  usunie,  przyjedzie komisja unijna i zastanie to w takim stanie jaki jest obecnie.
I.Biernacik poinformowała, że po pierwsze wzywa się wykonawcę. Jeżeli wykonawca nie usunie usterek to gmina robi to na własny koszt  i obciąża wykonawcę. Natomiast w tym przypadku może być problem tego typu, że wykonawcy nie ma, ale jest polisa gwarancyjna - ubezpieczeniowa, z której naprawy gwarancyjne mogą być finansowane.
Radna A.Mróz spytała, czy ta polisa będzie również częściowo obciążała gminę.
I.Biernacik poinformowała, że nie obciąży to gminy. Jest to polisa, która jest wymagana przez gminę w momencie kiedy zawierana jest umowa. Wykonawca składa gminie gwarancję w pieniądzu, albo w polisie ubezpieczeniowej. Jest to polisa wykonawcy. W momencie kiedy wykonawca się nie wywiąże z usunięcia usterek, gmina pisze do ubezpieczyciela i przesyła faktury w celu pokrycia kosztów. 
- dział 900 – w związku z uzyskaniem przez gminę nagrody w kwocie 5.000,00 zł w konkursie „Złota bela makulatury” zwiększa wpływy z różnych tytułów. Zmniejsza się o 569.406,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu:  „Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych” w związku z nieuzyskaniem planowanych refundacji. Zmniejsza się o 361.838,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu:  „Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie przestrzeni publicznej” w związku z nieuzyskaniem planowanych refundacji. Dochody w kwocie 567.582,00 zł z tytułu refundacji wydatków w/w projektów zostaną zrealizowane w 2012 roku i nie zostały ujęte w projekcie budżetu  w 2012 rok.
- dział 921 zmniejsza się o 5.335,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu: "Historia nie zna granic" w związku ze zmniejszeniem zakresu finansowego. Zmniejsza się o 32.986,00 zł  planowane dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu: "Poznajmy się sąsiedzie! - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne" w związku ze zmniejszeniem zakresu finansowego.
- dział 926 zmniejsza się o 22.223,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu: "Ekstremalne Pogranicze – rozwój oferty turystyki aktywnej w Kudowie-Zdroju i Hronowie" w związku z różnicami kursowymi refundowanych kwot. Zmniejsza się o 6.206,00 zł  planowane dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu: "Pływanie bez barier" w związku ze zmniejszeniem zakresu finansowego.

Wydatki
- dział 020 –  zmniejsza się o 7.000,00 zł wydatki na pozyskanie i zrywkę drewna z lasów komunalnych.
- dział 600 –  zmniejsza się o 16.010,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim - etap III" w związku ze zmniejszeniem zakresu finansowego. Zmniejsza się 28.136,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim" w związku ze zmniejszeniem zakresu finansowego. Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na remonty dróg gminnych, o 500,00 zł wydatki na naprawy wiat przystankowych oraz o 9.763,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- dział 630 –  zmniejsza się 70.041,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Walory turystyczne Pogranicza - publikacja" w związku ze zmniejszeniem zakresu finansowego. Zmniejsza się o 340.349,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap III" w związku ze zmniejszeniem zakresu finansowego.
- dział 700 –  zmniejsza się 30.000,00 zł wydatki na wykonanie inwentaryzacji budynków z mieszkaniowego zasobu gminy , o 4.000,00 zł wydatki na zakup materiałów do remontów budynków mieszkalnych, o 10.000,00 zł wydatki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Zwiększa się o 14.000,00 zł wydatki inwestycyjne związane z uzbrojeniem terenu przy ul. Karmelkowej.
- dział 710 –  zmniejsza się 20.000,00 zł wydatki na opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o 5.000,00 zł wydatki na podziały geodezyjne gruntów.
- dział 750 –  zwiększa się o 1.484,00 zł wydatki na koszty ogrzewania nowej siedziby HDK i PKPS przy ul. Zdrojowej 27. Zwiększa się o 6.340,00 zł wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z przeliczeniem kwoty odpisu do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz naliczeniem odpisu na emerytów i rencistów objętych pomocą z funduszu. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania o 25.000,00 zł w związku z realizacją zakupów w ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( do 3.500,00 zł). Zmniejsza się o 4.607,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Uzdrowiskowy Dolny Śląsk".
- dział 754 –  zwiększa się o 1.484,00 zł wydatki na koszty ogrzewania nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27.
- dział 757 –  w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę długu zmniejsza się odsetki od zaciągniętych kredytów o 120.000,00 zł
- dział 758 –  rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 48.270,00 zł utworzoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
- dział 801 –  zmniejsza się o 19.000,00 zł wydatki na dotację podmiotową dla Zespołu Szkół Społecznych na finansowanie zadań oświatowych. Zwiększa się o 4.000,00 zł wydatki na zakup mebli do oddziału „O” przy Szkole Podstawowej nr 3. Zmniejsza się o 14.609,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronovie i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju" w związku ze zmniejszeniem zakresu finansowego.
- dział 851 –  zmniejsza się wydatki na ogrzewanie pomieszczeń pogotowania ratunkowego o 2.968,00 zł w związku z opuszczeniem pomieszczeń przy ul. Zdrojowej 27.
- dział 852 –  zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki  związane z opłacaniem pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, o 4.500,00 zł z tytułu świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, o 37.000,00 zł z tytułu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej ( w tym 32.900,00 zł w związku z odstąpieniem od planowanego remontu schodów w budynku) oraz 2.000,00 zł wydatki na dowóz żywności.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytanie, czy zmniejszenie o 10.000 zł wydatków związanych z opłacaniem pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej wynika z tego, że nie mamy mieszkańców, którzy ubiegają się o przyjęcie do takich ośrodków.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wynika to z konsultacji z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ośrodek po prostu nie wyda zaplanowanej kwoty i pozostawienie jej byłoby zamrożeniem planu. Pani Skarbnik poinformowała, że środki zaplanowane w budżecie  na opłacanie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej to kwota ponad 100.000 zł.
Radna G.Janiszewska poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych  rozmawiała z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, która wyjaśniała w jaki sposób to wszystko się odbywa. Pani Kierownik wie najlepiej jakie są obciążenia dla gminy z tego tytułu. Te obciążenia są znaczne. Dom Pomocy Społecznej pobiera 70% dochodów  osoby tam umieszczanej. Miesięczny koszt utrzymania wynosi ponad 3.000 zł więc resztę kosztów pokrywa gmina. Pani Kierownik, aby zmniejszyć te koszty umieszcza naszych mieszkańców w szpitalach, w różnego typu ośrodkach, które są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. I pewnie to są te oszczędności.
Radna T.Żulińska zwróciła się z pytaniem z czego wynika zmniejszenie o  19.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Zespołu Szkół Społecznych.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wynika to z ilości uczniów na których dotacja jest przyznawana. Po prostu był zawyżony plan, nie jest to zmniejszenie dotacji.
Pani Skarbnik omówiła dalsze zmiany w budżecie gminy:
- dział 900 – wprowadza się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na zakup nagród dla osób pracujących przy segregacji i konkursach w związku z uzyskaniem przez gminę I miejsca i nagrody pieniężnej w konkursie „Złota bela makulatury”. Zmniejsza się o 21.619,00 zł wydatki na realizację projektu pn. „Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych” w związku ze zmniejszeniem zakresu finansowego.
- dział 921 –zmniejsza się o 5.782,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Historia nie zna granic" w związku ze zmniejszeniem zakresu finansowego. Zmniejsza się o 38.569,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Poznajmy się sąsiedzie! - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne" w związku ze zmniejszeniem zakresu finansowego. Zmniejsza się o 54.000,00 zł wydatki na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z otrzymaniem przez bibliotekę refundacji z tytułu realizacji projektu pn. "U nas- współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju"
- dział 926 –zmniejsza się o 7.301,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Pływanie bez barier" w związku ze zmniejszeniem zakresu finansowego ".

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój


I.Biernacik poinformowała, że wprowadzone zmiany w WPF obejmują:
1) wprowadzenie zmian wynikających ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej w okresie od 01.11.2011 do 21.12.2011 roku  dla roku 2011 tj. zmniejszenie planowanych dochodów, zmniejszenie planowanych wydatków, zwiększenie deficytu o 1.300.000,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
2) wprowadzenie zmian w załączniku nr 1 dla roku 2012 wynikających z projektu budżetu na 2012 rok z uwzględnieniem zwiększenia dochodów, zmniejszenia deficytu oraz zwiększenia rozchodów o 1.300.000,00 zł ,
3) wprowadzenie zmian w załączniku nr 1 dla lat 2013-2018 wynikających z projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2013 z uwzględnieniem zmniejszenia wydatków zawiązanych z obsługą długu w 2015 roku o 30.000,00 zł.
4) przesunięcie realizacji zadania pn. „Uzbrojenie 6 działek położonych w sąsiedztwie budynku Słone 120 w kwocie 530.000 zł z 2012 roku na 2013 rok.
Radny M.Mrowiec uzbrojenie 6 działek w sąsiedztwie budynku Słone 120 zostało przeniesione na 2013 r. Jeżeli w  2012 r. pojawią się chętni do zakupu tych działek, czy będzie szansa, aby je uzbroić.
Pani Skarbnik poinformowała, że obawia się, że w przyszłym roku takiej szansy nie będzie.
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina do tej pory robiła to w następujący sposób - przygotowywane były ogłoszenia o przetargu oraz informacje kiedy i co zostanie zrobione. Tak robiono przygotowując sprzedaż działek przy ul. Buczka czy ul. Karmelkowej. Odbyły się spotkania z Zakładem Energetycznym Tauron Dystrybucja, z Zakładem Gazowniczym. W spotkaniach tych udział wzięli również właściciele działek przy ul. Buczka. Rozmawiano na temat tego, czy te gwarancje, które dała gmina są do spełnienia. Ustalono, że łatwiej będzie kiedy gmina będzie w tym uczestniczyć. Właściciele działek na ul. Buczka otrzymali deklarację od Zakładu Gazowniczego, że nie ma żadnego problemu aby wszyscy w przyszłym roku gaz otrzymali. Jednocześnie trwają rozmowy dot. dostawy gazu do 30 działek, które w ramach podziałów tam powstaną. Zakład Energetyczny zobowiązał się do wykonania przyłączy i gmina nie będzie musiała wydawać kilkuset tysięcy złotych na budowę trafostacji, tak  jak miało to miejsce na osiedlu Nad Potokiem.

 

Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.2)

 

Radny M.Mrowiec zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o poinformowanie Rady Miejskiej jakie środki gmina załatwiła i  otrzymała na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz o wymianie ogrzewania w OSP Czermna.
Burmistrza Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne to gmina kilka lat temu  składała wniosek wspólnie z  dwoma gminami po stronie polskiej (Międzylesie i Bystrzyca) oraz z trzema gminami po stronie czeskiej. Obecnie wysoki kurs euro i rozstrzygnięcie przetargów za niższą cenę spowodowało, że są oszczędności w kwocie ok. 200.000 zł na zakup sprzętu dla wszystkich czerech jednostek OSP. Zakupiony zostanie przede wszystkim sprzęt służący do ochrony życia i zdrowia tj. ubrania, , buty, aparaty, kaski, wskaźniki badania zawartości gazu itd. 99% to jest bezpieczeństwo. Odbyło się zebranie Zarządu OSP i ustalono co i komu będzie zakupione.  Ponad to Kudowa-Zdrój będzie miejscem organizacji ćwiczeń dla wszystkich w/w gmin. Jeżeli chodzi o remizę w Czermnej,  Burmistrz Miasta poinformował, że wymiana centralnego ogrzewania została zakończona. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do zamontowania licznika przez Zakład Gazowniczy. Po zamontowaniu licznika przeprowadzona będzie próba techniczna. Rzecz bardzo  ważna ogrzewany będzie również garaż.
Radny T.Szełęga – drogowe przejście graniczne na Czermnej jest ładnie zrobione, stoi tam znak zakaz wjazdu. Radny zwrócił się z pytaniem, czy będzie tam w przyszłości ruch samochodowy.
Burmistrz Miasta poinformował, że dopóki strona czeska nie zaakceptuje sposobu oznakowania tego  miejsca przedstawionego przez nas,  nie będzie przejazdu dla samochodów. Być może strona czeska przedstawi inne propozycje, ale to czas pokaże.
Radna E.Marecka – Szydło zwróciła się z pytaniem kiedy będzie gotowe nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Burmistrz Miasta poinformował, że nowe studium powinno być gotowe w styczniu przyszłego roku.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem, czy na stronie internetowej miasta będzie informacja mówiąca o tym, że zostało opracowane nowe studium.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli będzie gotowa analiza studium to będzie ona wyłożona do publicznego wglądu i dyskusji. Przed wyłożeniem analizy studium do publicznego wglądu i dyskusji odbędzie się kolejne spotkanie z radnymi, na którym zostanie ona omówiona.
Radny B.Ziemanek poinformował, że na Czermnej idąc od ul. Kościuszki w kierunku Szlaku Ginących Zawodów rośnie dąb, który ma bardzo dużo suchych gałęzi (koło nieruchomości p.Rzońcy). Należałoby dokonać przeglądu i ewentualnych cięć suchych gałęzi.
Radna Z.Wolińska stwierdziła, że wystrój świątecznych naszego miasta jest piękny i bardzo cieszy nasze oczy. Jeszcze bardzie cieszyłoby ją i mieszkańców, gdyby w przyszłym roku ozdoby świąteczne zamontowane były również na całe długości ul. 1 Maja. Zwróciła się również z prośbą o posprzątanie przez odpowiednie służby gałęzi, które pozostały pod drzewami, na których wieszane było oświetlenie świąteczne.

 


W związku z wyczerpaniem  porządku Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XV sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła: bs

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XV/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.02.2012 10:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż