Protokół nr XVI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

PROTOKÓŁ NR XVI/11
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 29 grudnia 2011 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI    -  12 00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     - 14 35


Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.10.2011 r. i  24.11.2011 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
a) omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu,
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
c) przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej, 
d) przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
e) uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
h) głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
i) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
j) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki,
- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej.
5. Wolne wnioski – zapytania.

I.Biernacik – Skarbnik Gminy zwróciła się z wnioskiem o zmianę kolejności podejmowania uchwał. Po konsultacji w Regionalnej Izbie Obrachunkowej ustalono, że pierwsza powinna być podjęta uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój, a później w sprawie budżetu gminy.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 4 – sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej oraz o wprowadzenie do pkt.2 obrad projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2012 i planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.
W związku z brakiem innych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Radna E.Marecka-Szydło – przewodnicząca Klubu Radnych My dla Kudowy w imieniu Klubu oraz mieszkańców Kudowy-Zdroju zwróciła się z pisemną prośbą o imienne wymienianie w protokole z sesji Rady Miejskiej sposobu głosowania przez radnych (kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał od głosu).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przyjmie pismo Klubu Radnych w punkcie dot. wolnych wniosków i zapytań i udzieli odpowiedzi.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wnioski dotyczące zmiany porządku obrad.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w wnioski dotyczące zmiany porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  
                                                                             
Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.10.2011 r. i  24.11.2011 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
- budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
a) omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu,
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
c) przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej, 
d) przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
e) uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
h) głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
i) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
j) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki,
- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
- planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2012,
- planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej.
5. Wolne wnioski – zapytania.

a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w porządek obrad zostały przyjęte jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Burmistrz Miasta oraz Przewodnicząca Rady złożyli podziękowania pracownikom, którzy z dniem 31.12.2011 r. kończą swoją prace w gminnych jednostkach organizacyjnych tj. pani J.Sulikowskiej- Śleziak, pani E.Kozioł.
Ponadto Burmistrz Miasta poinformował, że obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej od 01.01.2012 r. pełnić będzie pani Monika Miliszewska, natomiast pani E.Kozioł zatrudniona będzie w Urzędzie Miasta w Referacie Finansowo-Budżetowym.

 

Ad.1)

Przy obecności 15  radnych na sali protokoły z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.10.2011 r. i  24.11.2011 r. zostały przyjęte jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.   

                                                               

 Ad.2)

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów  z ustawy  o finansach publicznych. Powinna obejmować okres za jaki figuruje zadłużenie gminy. W naszym przypadku jest ona przyjęta na lata 2012 – 2018. Kolejny warunek wynikający z ustawy o finansach publicznych mówi o tym, że nie można  uchwalić nowej wieloletniej prognozy finansowej nie uchylając dotychczasowej. Załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej dotyczy przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2018. łączna kwota limitu zobowiązań  na wieloletnie programy, projekty lub zadania wynosi 11.075.383 zł. W  ramach wieloletnich projektów z udziałem środków unijnych wydatków realizowane będą następujące projekty: „Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia”, „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej 5, 7, 9, 11, 13”, „Likwidacja  obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”. Na realizację tych programów przewidziano kwotę 1.929.714 zł.  Jeżeli chodzi o inne wieloletnie programy to jest to kwota 5.389.5000 zł i dotyczy przede wszystkim programu „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”, „Uzbrojenie 6 działek położonych w sąsiedztwie budynku przy ul. Słone 120”, „Uzbrojenie działek położonych na terenie tzw. 17 ha” i „Ratowanie drzewostanu w zabytkowym Parku Zdrojowym”. Kolejna  pozycja to wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych  jest niezbędna dla zapewnienia  ciągłości działania to kwota 3.756.169 zł, na którą składa się  m.in. umowa spłaty wierzytelności z tytułu budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego oraz umowa na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kudowy-Zdroju. W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte planowane przychody na rok 2012 oraz lata następne przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji  w wysokości 2,5% w każdym następnym roku. Przyjęte są również dochody i wydatki związane z przejęciem przez Urząd Miasta części działalności Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej. Założony jest również wzrost podatku od nieruchomości w związku z utratą przez niektóre podmioty zwolnienia z tytułu pomocy de minimis. Dochody z tytułu sprzedaży majątku na lata 2012 – 2014 zaplanowano na poziomie przybliżonym do roku 2011. Wydaje się, że przygotowana wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona realnie i nie powinna stwarzać problemów w przyszłych latach. Jeżeli chodzi o wskaźniki wykazane w wieloletniej prognozie to oscylują one wokół tych wskaźników, które wymagane są przez ustawę o finansach publicznych, czyli suma zobowiązań na koniec każdego roku nie przekracza wskaźnika 60%. Natomiast wskaźnik spłaty długów, czy kosztów spłaty długów nie przekracza wskaźnika  15% oczywiście po wyłączeniach ustawowych, które związane są z finansowaniem zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych. W każdym roku bilansują się dochody bieżące z wydatkami bieżącymi.
Skarbnik Gminy odczytała uchwałę nr III/226/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2011 roku  w sprawie pozytywnej opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionej warz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    11  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       4  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, M.Mrowiec, ,M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  
Wstrzymali się radni: W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz
Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta większością głosów.

• Rada Miejska  przystąpiła do podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok
a) omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do   budżetu
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że uchwała nr III/7/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie trybu pracy nad prometem uchwały budżetowej w paragrafie 4 określa porządek sesji budżetowej, który powinien zawierać 10 punktów. Główne założenia, które zostały przyjęte do projektu uchwały budżetowej zostały bardzo szczegółowo opisane na pierwszej stronie uzasadnienia do uchwały.
Plan dochodów budżetowych gminy opracowano m.in.  w oparciu o:
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2011 roku,
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów  w podatku dochodowym od osób fizycznych,
Przy planowaniu kwot  wydatków budżetowych na 2012 roku przyjęto   wskaźniki i założenia makroekonomiczne ( przyjęte w projekcie budżetu państwa ) tj.:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8 % ,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej – 2,8 %,
- planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 3,8 % od 01.09.2012 roku
- składka na Fundusz Pracy - 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne ,
oraz założenia określone w Zarządzeniu nr 162/11 Burmistrza Miasta z dnia 24.08.2011 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Kudowa Zdrój na 2012 rok  oraz  uwzględniono zadania nie mające odzwierciedlenia w dotychczasowych wydatkach                ( nowe zadania ), jak również uwzględniono zapisy § 242 ustawy o finansach publicznych, mówiące o relacji planowanych dochodów do wydatków bieżących. 
Radny W.Gucz stwierdził, że patrząc na stronę 7 uzasadnienia do uchwały budżetowej dot. dochodów ze sprzedaży majątku gminy odnosi wrażenie, że te dochody podane są zbyt optymistycznie. W roku bieżącym nie udało się zbyć wszystkich zaplanowanych do sprzedaży działek. W związku z tym były korekty budżetu. W projekcie budżetu planuje się dochód ze sprzedaży  majątku gminy na kwotę 2.500.000 zł. Wpłaty z tytułu zaległych opłat czynszowych, których nie udało się Miejskich Zakładom Użyteczności Publicznej ściągnąć zakładamy na kwotę 450.000 zł przy założeniu, że w obecnym układzie Urząd Miasta zdobędzie te środki. To samo jest z opłatą targową.  Zakładanie w pierwszym roku uzyskania 400.000 zł z opłaty targowej jest bardzo optymistyczne. Radny stwierdził, że jego zdaniem przeszacowana jest strona dochodów budżetu gminy.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że jeżeli chodzi o część dotyczącą dochodów ze sprzedaży majątku gminy są tam dwie duże pozycje tj. działki pod budownictwo mieszkaniowe na tzw. 17 ha (działki na tzw. 17 ha się sprzedają – w 2011 r. sprzedano 14 z 17 działek) na tym samym poziomie została założona sprzedaż działek w 2012 r. kolejna duża pozycja są to działki pod budownictwo przy ul. Mickiewicza. Są to grunty bardzo atrakcyjne i zakłada się, że znajdą swoich nabywców. Pozostałe kwoty są  dużo mniejsze, są to pojedyncze działki na terenie gminy. Wydaje się, że plan dochodów ze sprzedaży mienia nie jest zawyżony. Jeżeli chodzi o opłatę targową to została ona skalkulowana przy założeniu, że na terenie targowiska znajduje się ponad 500 stoisk handlowych.

b) odczytanie projektu uchwały budżetowej
Skarbnik Gminy  odczytała projekt uchwały budżetowej na 2012 rok, który został radnym przekazana w listopadzie bieżącego roku.

c) przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej
I.Biernacik – Skarbnik Gminy odczytała uchwałę nr III/225/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2011 roku  w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok  oraz uchwałę nr III/224/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2011 roku  w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok. W/w uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

d) przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu
Radny M.Olesko – Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej  odczytał opinię Komisji Gospodarczo -  Ekonomicznej  dot. przedłożonego projektu budżetu gmina na 2012 r.  – opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e) uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu
Burmistrz Miasta odczytał stanowisko w sprawie opinii Komisji Gospodarczo- Ekonomicznej do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 – stanowisko Burmistrza Miasta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
Burmistrz Miasta ustosunkowując się do uwag zgłoszonych przez radnego W.Gucza stwierdził, że oczywiście można założyć, że po stronie dochodów budżet jest przeszacowany, można również założyć, że jest też przeszacowany po stronie wydatków. W związku z tym propozycja jest następująca:  realizacja zadań, poprzedzana będzie  konsultacjami. Po przedstawieniu przez panią Skarbnik, po każdym kwartale sprawozdania z wykonania budżetu na posiedzeniu Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej będziemy decydować co będzie realizowane a co będzie wykreślone, w zależności od tego jakie będą rzeczywiste dochody gminy.
Co w  projekcie budżetu jest  najważniejsze i najistotniejsze? Wydaje się, że w pierwszym kwartale przyszłego roku  należy  zlecić wykonanie projektu budowy budynku z lokalami socjalnymi i uzyskanie pozwolenia na budowę. Kolejna rzecz, którą należy preferować to pomoc dla szkół i Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego. Wykonanie projektu budowy zespołu przedszkolno – żłobkowego nie jest traktowane jako priorytet na pierwsze półrocze. Jest to zadanie na II półrocze przyszłego roku. Ważna rzeczą jest sprawa termomodernizacji budynku  Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 razem z budową kotłowni lokalnej. Na dzisiaj warunki na termomodernizację były niezłe, ale Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzki Fundusz przygotowuje lepszy program  dofinansowania. Gmina chciałby skorzystać, które będzie bardziej korzystne. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego w przyszłym roku preferencje będą dla szpitali. Kiedy nie będą wykorzystane środki lub będą duże oszczędności wtedy będzie możliwość skorzystania z tych środków przez placówki oświatowe.  Burmistrz Miasta wyraził nadzieję, że pomoc z Funduszu Ochrony Środowiska będzie w granicach 50%. Burmistrz A,Knecki prowadzi rozmowy w firmą Simens. Chcemy skorzystać z ich oferty polegającej  na tym,  że będzie możliwość sterowania temperatury  w każdym pomieszczeniu oddzielnie. Ponadto Burmistrzowi A.Kaneckiemu udało się wynegocjować bardzo dobre warunki dostawy energii elektrycznej, które  w całości pokrywają koszty związane z podwyżką cen na energię elektryczną. W związku z tym należy zastanowić się nad budową nowej kotłowni przy ogrodnictwie na  ul. Mickiewicza. Opłaty roczne za gaz wynoszą tam ponad 60.000 zł. Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę to jest ochrona ludzi najbardziej ubogich. Od 01.01.2012 r. nie zmieniamy cen wody, ścieków i odpadów komunalnych. Podjęto  również decyzję o nie podnoszeniu wysokości czynszów za lokale mieszkalne w 2012 r. czyli nie podwyższa się żadnego elementu związanego z kosztami utrzymania mieszkania. Dodatkowo nie podniesiono również opłat za ogródki przydomowe. Burmistrz Miasta stwierdził, że pomimo prowadzonych  wielu działań należałoby bardziej skutecznie ściągać należności w stosunku do gminy. należy stwierdzić, ze cwaniaków podatkowych jest wielu, a możliwości gminy są niewielkie. Podatek  od nieruchomości jest chyba jedyną należnością, której gmina nie może sprzedać nikomu jako długu. Gmina swoimi bardzo skromnymi możliwościami prawnymi może dochodzić należności z tytułu podatku od nieruchomości.
Ważną rzeczą jest także kontynuacja podpisanych umów na realizację zadań dofinansowywanych z Unii Europejskiej i z innych źródeł  zewnętrznych. Najpilniejszą rzeczą jest uruchomienie Centrum Integracji Społecznej na osiedlu Fabrycznym. Burmistrz Miasta wyraził nadzieję, że jeśli harmonogram realizacji  RPO przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego będzie realizowany zgodnie z planem to na koniec przyszłego roku będzie można oddać do dyspozycji mieszkańców I piętro budynku. Należy zakończyć również realizację przedsięwzięcia na skrzyżowaniu ul. Jasnej i ul. Kościelnej i zakończyć remont drogi na odcinku do ul. Głównej.
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że Komisja Spraw Społecznych będzie dopingować pana Burmistrza, aby projekt budowy budynku z lokalami socjalnymi powstał jak najszybciej oraz aby jak najszybciej rozpoczęła się budowa.
g) zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej
Pani Skarbnik poinformowała, że do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok zgłoszono następujące poprawki i autopoprawki:
1. przeniesienie do działu 600 rozdział 60053 wydatków na pokrycie wkładu własnego w realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej " – 10.367,00 zł z działu 750 rozdział 75018 – zmiana w uzasadnieniu do uchwały budżetowej, zmiana w tabeli 2 i 2a oraz w załączniku nr 1,
2. ujęcie wydatków na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie  10.000,00 zł oraz wydatków na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 10.000,00 zł w § 4330 zamiast 2710 – zmiana w tabeli 2 i załączniku nr 1,
3. ujęcie wpłaty  w kwocie 500,00 zł na fundusz celowy Policji na wsparcie finansowe ogólnopolskiego turnieju "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" w grupie  wydatków na dotacje na zadania bieżące – zmiana w tabeli nr 2 i załączniku nr1
4. zmiana w uzasadnieniu do specyfikacji wydatków w ramach zadania „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta” poprzez wykreślenie modernizacji chodnika przy ul. Szkolnej i wpisanie w to miejsce przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Norwida – zmiana w uzasadnieniu do uchwały,
5. w załączniku nr 2a w poz. 6.2 poprawiono nazwę zadania na : „ Modernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Żłóbkowego poprzez wymianę okien”,
6. w załączniku nr 2a w poz. 11.1 poprawiono nazwę zadania na: „umowa spłaty wierzytelności z tytułu budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego”  stosując jednolite nazewnictwo w uchwale budżetowej i uchwale w sprawie WPF.
7. w tabeli nr 3 dodano § 903, w którym wykazano przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
8. w uchwale budżetowej w § 2 ust. 2 zmianie uległy kwoty dotyczące:
-    wydatków  bieżących jednostek budżetowych, które po zmianach wynoszą
     20.980.891,00 zł,
-   wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, które po zmianach wynoszą  10.753.048,00 zł;
       -   wydatków  na dotacje na zadania bieżące, które po zmianach wynoszą 1.822.439,00 zł,
9. zmieniono brzmienie upoważnienia dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w zakresie planu wydatków majątkowych – zgodnie z sugestią RIO.
10. usunięto § 10 upoważniający Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z uwagi na, fakt, że miejscem właściwym w tym zakresie jest, zgodnie z art. 228 ustawy o finansach publicznych , uchwała w sprawie WPF – wskazanie RIO.

h) głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej
1. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej  „przeniesienie do działu 600 rozdział 60053 wydatków na pokrycie wkładu własnego w realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej " – 10.367,00 zł z działu 750 rozdział 75018 – zmiana w uzasadnieniu do uchwały budżetowej, zmiana w tabeli 2 i 2a oraz w załączniku nr 1”
Przy obecności 15 radnych na sali w/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  

2. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „ujęcie wydatków na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie  10.000,00 zł oraz wydatków na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 10.000,00 zł w § 4330 zamiast 2710 – zmiana w tabeli 2 i załączniku nr 1”.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  

3. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „ujęcie wpłaty  w kwocie 500,00 zł na fundusz celowy Policji na wsparcie finansowe ogólnopolskiego turnieju "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" w grupie  wydatków na dotacje na zadania bieżące – zmiana w tabeli nr 2 i załączniku nr1 ”
Przy obecności 15 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  

4. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „zmiana w uzasadnieniu do specyfikacji wydatków w ramach zadania „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta” poprzez wykreślenie modernizacji chodnika przy ul. Szkolnej i wpisanie w to miejsce przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Norwida – zmiana w uzasadnieniu do uchwały, w załączniku nr 2a w poz. 6.2 poprawiono nazwę zadania na: „ Modernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Żłóbkowego poprzez wymianę okien.””
Przy obecności 15 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  

5. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „w załączniku nr 2a w poz. 6.2 poprawiono nazwę zadania na:         „ Modernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Żłóbkowego poprzez wymianę okien”.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  

6. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „w załączniku nr 2a w poz. 11.1 poprawiono nazwę zadania na: „umowa spłaty wierzytelności z tytułu budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego”  stosując jednolite nazewnictwo w uchwale budżetowej i uchwale w sprawie WPF”
Przy obecności 15 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  

7. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „w tabeli nr 3 dodano § 903, w którym wykazano przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  

8. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „w uchwale budżetowej w § 2 ust. 2 zmianie uległy kwoty dotyczące:
-    wydatków  bieżących jednostek budżetowych, które po zmianach wynoszą
     20.980.891,00 zł,
-   wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, które po zmianach wynoszą  10.753.048,00 zł;
 -   wydatków  na dotacje na zadania bieżące, które po zmianach wynoszą 1.822.439,00 zł”.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  

9. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „zmieniono brzmienie upoważnienia dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w zakresie planu wydatków majątkowych – zgodnie z sugestią RIO”.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  

10. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następującą  poprawkę do projektu uchwały budżetowej  „usunięto § 10 upoważniający Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z uwagi na, fakt, że miejscem właściwym w tym zakresie jest, zgodnie z art. 228 ustawy o finansach publicznych , uchwała w sprawie WPF – wskazanie RIO”.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  

i) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała projekt uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami.

j) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok .
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    11  radnych
 przeciw był         -      1  radny
wstrzymało  się   -       3  radnych

Uchwała w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok została podjęta większością głosów.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, M.Mrowiec, ,M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.      
Przeciw był radny: W.Gucz                                                           
Wstrzymali się radni: E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2012
K.Oczkowska przedstawiła zebranym prezentację dotyczącą realizacji projektu „Spotkajmy się sąsiedzie – spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Czermne”. Prezentacja w załączeniu do niniejszego protokołu.
B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że projekt w/w uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej. Planowane dochody na rok 2012 wynoszą 330.000 zł. Jest to kwota z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Środki te mogą być przeznaczane tylko i wyłącznie na realizację zadań, które są określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec tego wzorem lat poprzednich przygotowano do realizacji zadania, które powinny być kontynuowane i realizowane. Poinformowała również, że po wielu latach zadecydowano się poprosić Radę Miejską o wyrażenie zgody na zwiększenie wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia sportowe (od 10 lat wynagrodzenia te nie były zmieniane). Proponuje się wzrost tych wynagrodzeń o 30%. Zaproponowano także wzrost wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice środowiskowe oraz dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 10%. W 2012 roku kontynuowana będzie usługa w postaci dyżurów lekarza psychiatry. Odbyło się spotkanie z lekarzem psychiatrą, na którym zadeklarował się, że w roku 2012 będzie w ramach wolontariatu pełnił dyżur w ilości 1 godziny tygodniowo. Pani Sekretarz poinformowała ponadto, że wiosną bieżącego roku Komisja zdecydowała się na takie wydatkowanie pieniędzy w ramach obecnego budżetu, żeby znaleźć środki na  tzw. akcję podwieczorek w świetlicach środowiskowych. Do tej pory dzieci, które korzystały ze świetlic środowiskowych, korzystały tylko z opieki, pomocy opiekunów. Uznano, że kilka godzin na świetlicy bez jedzenia, przynajmniej dla części dzieci jest to bardzo długi odcinek czasu. Wiadomo też, że część tych dzieci tak naprawdę spożywa tylko  posiłki finansowane przez gminę, czyli śniadania i obiady. Wobec tego zdecydowano, aby dzieci korzystające ze świetlic środowiskowych otrzymywały podwieczorek. Są to najczęściej jakieś ciastka, owoce, jogurty. Osoby prowadzące zajęcia na świetlicach otrzymują zaliczkę i kupują artykuły spożywcze, które są dzieciom wydawane. Na rok 2012 na ten cel zaplanowano kwotę 5.000 zł. Jeżeli okaże się, że jest to kwota niewystarczająca to Komisja będzie się starała znaleźć środki na sfinansowanie tych posiłków.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2012 została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      15 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2012 została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  

 

• Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia  uchwały Rady Miejskiej w sprawie  planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2012
Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała w sprawie planów pracy  Komisji Rady Miejskiej została przygotowana na podstawie materiałów dostarczonych przez przewodniczących Komisji.
Radni jednogłośnie (15 radnych obecnych na sali) zwolnili Przewodniczącą Rady z odczytania projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2012 została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      15 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2012 została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.            

                                                      

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      15 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012 została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.        

                                                          

Ad.3)

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  
Radny W.Gucz poinformował, że zastanawia go wysokość stawek z tytułu dzierżawy. Za dzierżawę 20 m2 gruntu na działce nr 438/23 obręb Słone będzie pobierany miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 500,00 zł, natomiast wysokość stawki za dzierżawę 1m2 gruntu pod kantor na działce nr 575 obręb Słone wynosi 3,33 zł + 23% VAT. Radny stwierdził, że wg niego stawka czynszu za grunt pod kantor jest to stawka za niska.
Radny M.Mrowiec nawiązując do pisma mieszkańców budynku położonego przy ul. Słone 15 w sprawie zamknięcia ruchu na pasie przy przedmiotowym budynku, tj. pasa drogi w kierunku od Republiki Czeskiej do Kłodzka  do czasu jego wyremontowania zwrócił się z pytaniem, o który budynek chodzi.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest to budynek z czerwonej cegły przy drodze krajowej nr 8. Mieszkańcy tego budynku narzekają na uciążliwości związane z dużym ruchem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na wniosek gminy wykonała badania laboratoryjne nośności gruntu i budynku. Okazało się, że konieczna jest wymiana podbudowy. Wymiana podbudowy i nowa nawierzchnia została wykonana.
Głos zabrała B.Kopeć – Sekretarz Gminy, które ustosunkowała się do wypowiedzi radnego W.Gucza. Pani Sekretarz poinformowała, że w związku z przebudową byłego przejścia granicznego we wrześniu bieżącego roku należało szybko wypowiedzieć umowy dzierżawy wszystkim osobom, które prowadziły działalność gospodarczą w rejonie byłego przejścia granicznego. Wraz z panią U.Karpowicz na posiedzeniach Komisji przedstawiły informację jak cała ta procedura związana z przygotowaniem się do tej inwestycji będzie wyglądała, jak wyglądały działania gminy. Dla zainteresowanych osób, które prowadzą działalność gospodarczą została zaproponowana inna lokalizacja.  Obiecano też, że stawki za dzierżawę nowego proponowanego im gruntu będą stawkami preferencyjnymi. Stawka, o której mówił radny W.Gucz jest właśnie tą preferencyjną stawką czynszu za grunt oddalony od przejścia granicznego. Natomiast stawka w wysokości 500 zł, o której mówił radny dotyczy dzierżawy gruntu dla sp. z o.o. Centrum, która jak wszyscy wiedzą ma bardzo duże zaległości w stosunku do gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Na przedmiotowym gruncie spółka ma zlokalizowany pojemnik na gaz.
Radna A.Mróz zwróciła się z prośbą o podanie informacji na temat  Stowarzyszenie „Widnokrąg”, które  zwróciło się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia na stałe imprezy pod nazwą „Widnokres Festiwal – Złota Nutka” do kalendarza imprez miejskich. W roku 2012 impreza planowana jest w terminie 4-7 października.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest to Stowarzyszenie spoza Kudowy-Zdroju, które w dniach 11-13.10.2011 r. zorganizowało w naszym Teatrze Zdrojowym wspaniałą imprezę dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie to podobną imprezę, tym razem trzydniową chce zorganizować w Kudowie w przyszłym roku jesienią i stąd zapis mówiący o tym, że w/w imprezę należy wpisać do kalendarza imprez na 2012 rok.          
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      15 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  

Ad.4)

Przewodnicząca Rady odczytała pismo Klubu Radnych „My dla Kudowy” z prośbą o imienne wymienianie w protokole z sesji Rady Miejskiej sposobu głosowania przez radnych (kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał od głosu). Poinformowała, że wniosek Klubu Radnych „My dla Kudowy” został przyjęty do realizacji.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą, aby takie wnioski składane były w przyszłości w punkcie wolne wnioski – zapytania.
Radny T.Szełęga poinformował zebranych, że zwrócili się do  niego mieszkańcy osiedla przy ul. Buczka w prośbą, aby autobusy pospieszne  zatrzymywały się na przystanku przy ul. Zdrojowej (na dole). Dla niektórych mieszkańców szczególnie starszych, droga na przystanek autobusowy przy ul. 1 Maja jest uciążliwa.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że faktycznie zdarzają się przypadki jadącego autobusu z wolnymi miejscami, który nie zatrzymuje się na przystanku przy ul. Zdrojowej. W związku z tym faktycznie może należałoby zwrócić się  do dyrekcji PKS z odpowiednim pismem w tej sprawie.
Burmistrz Miasta  poinformował, że w wielu przypadkach nie chodzi o autobusy PKS-u, ale prywatnych przewoźników. Stwierdził, że należałoby przeprowadzić rozmowy z wszystkimi przewoźnikami w tej sprawie.
Burmistrz A.Kanecki poinformował, że uczestniczył w targach komunalnych Poleko w Poznaniu. Czasopismo „Przegląd Komunalny” przyznało naszej gminie statuetkę Złota Bela Makulatury oraz nagrodę  w kwocie 5.000 zł w 12 edycji  konkursie o Puchar Recyklingu. Jesteśmy gminą, która wysegregowała najwięcej makulatury w Polsce. Nagroda w kwocie 5.000 zł została przeznaczona na zakup upominków dla wszystkich pracowników zatrudnionych przy segregacji odpadów. Ponadto poinformował, że Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja przyznała gminie Kudowa-Zdrój nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w konkursie na najlepiej segregującą gminę w 2010 r. woj. dolnośląskiego. W 2010 wysegregowano 186 ton makulatury, 12 ton folii, 158 ton stłuczki szklanej, 23 tony butelek pet, 7,88 tony opakowań wielowarstwowych, prawie 3 tony opakowań po chemii gospodarczej, 8,5 tony złomu.  Łącznie zebrano prawie 400 ton surowców wtórnych, co daje w przekładzie ok. 40 kg na jednego mieszkańca.
Burmistrz Miasta przedstawił informację dot. realizacji wniosków radnych zgłoszonych na sesji 28.10.2011 r.
1. Uregulować sprawę banerów, tablic reklamowych znajdujących się w pasie drogi wojewódzkiej – ul. Zdrojowa i ul. 1 Maja. Czy gmina płaci za banery wiszące  nad ul. Zdrojową  (M.Turoń). Burmistrz Miasta poinformował, że gmina nie płaci za banery rozwieszane przy ul. Zdrojowej i ul. 1 Maja. Taka jest umowa z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. Natomiast płacą ci, którzy korzystają ze słupów, które są własnością gminy. Ponoszą opłaty wg stawek ustalonych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Projekt każdego banera, który jest wywieszany musi by ć zaopiniowany przez Urząd Miasta.
2. Czy jest możliwość przestawienia znaków tak, aby pierwszeństwo przejazdu przez most na wysokości posesji pana P.Jasińskiego mieli kierowcy jadący z Czermnej w kierunku Al. Jana Pawła II (M.Olejarz). Burmistrz Miasta poinformował, że znaki są takie jakie w projekcie. Gmina zleciła przegląd oznakowania, aby dokonać pewnej korekty, czy weryfikacji oznakowania. Zamiana znaków jest niemożliwa.
3. Na wysokości sklepu GS i sklepu pana W.Jaworskiego znajdują się dwie obniżone studzienki kanalizacyjne – należałoby to poprawić (M.Olejarz). Burmistrz Miasta poinformował, że sprawa została załatwiona.
4. Wniosek o załatanie dziur w jezdni na wysokości posesji Kościuszki 106 – 108 (M.Olejarz). Burmistrz Miasta poinformował, że zadanie to zostanie zrealizowane w przyszłym roku.
5. Zorganizować spotkanie z mieszkańcami Czermnej w sprawie terminu i sposobu wykonania naprawy drogi od sióstr do Toronta. Burmistrz Miasta poinformował, że droga po objeździe, który obowiązywał podczas remontu ul. Kościuszki, została naprawiona. W przyszłym roku będzie zrobiona nowa nawierzchnia.
6. Przekazać Komisji Oświaty Kultury i Sportu protokoły z bieżących kontroli w zakresie stanu technicznego boisk szkolnych, otoczenia obiektów (łącznie z ogrodzeniem), wyposażenia w obiektach szkolnych i stanu instalacji, przeprowadzonych w placówkach oświatowych (A.Mróz). Burmistrz Maista poinformował, ze wniosek został zrealizowany.
7. Rozważyć możliwość wykonania oznakowania poziomego Al. Jana Pawła II (W.Gucz).
Burmistrz Miasta poinformował, że zostanie to wykonane na wiosnę przyszłego roku, ponieważ żadna firma przed zimą nie chciała się tego podjąć.
8. Ująć w budżecie gminy środki na dokończenie drogi na odcinku od plebanii ul. Kościelna do ul. Głównej (W.Gucz). Burmistrz Miasta poinformował, że środki na ten cel zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2012 r.
Ponadto Burmistrz Miasta poinformował, że podjęto decyzję, iż od 01.01.2012 r. dowożone na basen będą wszystkie dzieci ze szkół podstawowych do klasy szóstej włącznie.
Radny M.Mrowiec poinformował, że na ul. Nad Potokiem przy wodospadzie pozostała wyrwa. Należałoby ją kolejny raz  zabezpieczyć, ponieważ stwarza to niebezpieczeństwo. Taśma, którą zabezpieczono wyrwę została porwana.
Ponadto zwrócił się z prośbą, aby służby odpowiedzialne w Kłodzku zajęły się wreszcie wycinką drzew, które stwarzają zagrożenie na rzece Klikawa. Są dwa najbardziej niebezpieczne miejsca na wysokości posesji Słone 109 oraz skręt w pierwszy most po lewej stronie jadąc do Słonego w kierunku pana J.Smolnickiego (suche drzewo).
Burmistrz Miasta  poinformował, że jeżeli chodzi o pierwszą sprawę to za to odpowiedzialny jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Sprawa została zgłoszona, przesłano dokumentację fotograficzną. RZGW absolutnie nie wyraża zgody na to, aby gmina zrobiła cokolwiek, ponieważ to wymaga nadzoru z ich strony i przygotowania odpowiednich środków. RZGW uznało, że to zagrożenie  nie spowoduje do wiosny przyszłego roku żadnego nieszczęścia i na to gmina ma dokument. Taśma ma swoje wady i swoje zalety, ponieważ widać ją jeden dzień, później ktoś ją porwie i jej nie widać. Wyrwa będzie zabezpieczana na bieżąco.
Natomiast jeżeli chodzi o sprawę wycinki drzew trudno na ten wniosek odpowiedzieć od razu. Z wnioskiem musi wystąpić Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Gmina bez ich wniosku nie może  niczego wycinać w korycie rzeki.
Radny M.Turoń – w zeszłym roku remontowane były główne schody przy kinie Capitol, natomiast schody dolne są w bardzo złym stanie technicznym. Czy jest możliwość, aby to zostało wykonane.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest to pierwsza korekta do budżetu gminy na 2012 r. Stan techniczny tych schodów jest tak zły, że należy to zrobić.
Radny M.Olejarz nawiązując do informacji Burmistrza Miasta dot. wyrównania studzienek do nowej nawierzchni ul. Kościuszki stwierdził, że wg niego sprawa ta nie została jeszcze załatwiona.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta zwrócił się do radnego z prośbą, aby po sesji udał się do Urzędu Miasta w celu wyjaśnienia sprawy.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem, co to jest za  bramka znajdująca się  na granicy gminy Kudowa-Zdrój i Jeleniowa.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest to sprawa związana z ważeniem samochodów (tirów). Na zatoczce po prawej stronie wylano i wypoziomowano nową nawierzchnię, ustawiono dwa kształtowniki, do których mocowana będzie waga. Przy wjeździe do Wrocławie też znajduje się takie urządzenie. Należy tylko ubolewać, że zostało ono zamontowane tak późno, ponieważ uciekają ogromne pieniądze od tych, którzy niszczą drogi przez to, że nieraz mają dwukrotnie przeciążone samochody niż dopuszczalna ładowność.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XVI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:bs

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XVI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.02.2012 10:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż