UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2012 ROKU
 
UCHWAŁA NR XVII/106/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego  2012 r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XVII/107/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego  2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XVII/108/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego  2012 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR XVII/109/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego  2012 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój
 
UCHWAŁA NR XVII/110/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego  2012 r. w sprawie: zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój
 
UCHWAŁA NR XVII/111/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego  2012 r. w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012 
 
UCHWAŁA NR XVII/112/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego  2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

 UCHWAŁA NR XVIII/113/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2012 r. w sprawie: nadania imienia Ogrodowi Muzycznemu w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju 

UCHWAŁA NR XVIII/114/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2012 r. w sprawie: przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2011
 
UCHWAŁA NR XVIII/115/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2012 r. w sprawie: ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których gmina Kudowa-Zdrój jest organem prowadzącym
 
UCHWAŁA NR XVIII/116/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2012 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2012 roku
 
UCHWAŁA NR XVIII/117/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok" 
 
UCHWAŁA NR XVIII/118/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2012 r. w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012
 
UCHWAŁA NR XVIII/119/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok   
 
UCHWAŁA NR XVIII/120/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2012 r. w sprawie: opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój  
 
UCHWAŁA NR XVIII/121/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2012 r. w sprawie: nawiązania partnerskiej współpracy z Gminą Tuchola   
 
UCHWAŁA NR XVIII/122/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

APEL NR 1/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24  maja  2012 r. w sprawie: poparcia starań zmierzających  do przyznania koncesji cyfrowej dla Telewizji Trwam
 
UCHWAŁA NR XIX/123/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 maja  2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
 
UCHWAŁA NR XIX/124/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 maja  2012 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
 
UCHWAŁA NR XIX/125/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 maja  2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
 
UCHWAŁA NR XIX/126/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 maja  2012 r. w sprawie: lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży
 
UCHWAŁA NR XIX/127/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 maja  2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulic Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej
 
UCHWAŁA NR XIX/128/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 maja  2012 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa-Zdrój za 2011 rok
 
UCHWAŁA NR XIX/129/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 maja  2012 r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
 
UCHWAŁA NR XIX/130/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 maja  2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XX/131/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca  2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
 
UCHWAŁA NR XX/132/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca  2012 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój
 
UCHWAŁA NR XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca  2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu Brzozowie

Uchwała Nr XX/134/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój
 
UCHWAŁA NR XX/135/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca  2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXI/136/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 września 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w Kudowie-Zdroju
 
UCHWAŁA NR XXI/137/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 września 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka w Kudowie-Zdroju
 
UCHWAŁA NR XXI/138/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 września 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju
 
UCHWAŁA NR XXI/139/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 września  2012 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2012 roku
 
UCHWAŁA NR XXI/140/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 września  2012 r. w sprawie: lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
 
UCHWAŁA NR XXI/141/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 września  2012 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój 

UCHWAŁA NR XXI/142/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 września  2012 r. w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji  

UCHWAŁA NR XXI/143/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 września  2012 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXI/144/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXII/145/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kudowa-Zdrój" 
 
UCHWAŁA NR XXII/146/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 września  2012 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/147/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 września  2012 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój
 
UCHWAŁA NR XXII/148/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
 
UCHWAŁA NR XXII/149/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/120/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2012 r., poz.3530
 
UCHWAŁA NR XXII/150/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania 
 
UCHWAŁA NR XXII/151/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: uchwalenia korekty na 2013 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na lata 2012 - 2015  
 
UCHWAŁA NR XXII/152/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój 
 
UCHWAŁA NR XXII/153/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2012 r., poz.3531
 
UCHWAŁA NR XXII/154/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 września  2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIII/155/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października  2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w rejonie przejścia granicznego 
 
UCHWAŁA NR XXIII/156/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października  2012 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój , terminu płatności i sposobu jej poboru 
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2012 r., poz.4507
 
UCHWAŁA NR XXIII/157/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października  2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok  
 
UCHWAŁA NR XXIII/158/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października  2012 r. w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"  
 
UCHWAŁA NR XXIII/159/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października  2012 r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu  
 
UCHWAŁA NR XXIII/160/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października  2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/106/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju 
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2012 r., poz.4608
 
UCHWAŁA NR XXIII/161/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października  2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola na pomoc na odbudowę zniszczonego budynku mieszkalnego oraz na pomoc dla poszkodowanych   
 
UCHWAŁA NR XXIII/162/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIV/163/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r.w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w  tym podatku
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2012 r., poz.4546

UCHWAŁA NR XXIV/164/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/81/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2012 r., poz.4548

UCHWAŁA NR XXIV/165/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2012 r., poz.4549

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2012 r., poz.4550
Uchylono uchwałą nr XXVIII/193/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 06 lutego 2013 r.
 
UCHWAŁA NR XXIV/167/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIV/163/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r.  w sprawie przystąpienia gminy Kudowa-Zdrój do spółki "Invest-Park Development" spółka z o.o. w organizacji 

UCHWAŁA NR XXV/168/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2012 r., poz.5065
 
UCHWAŁA NR XXV/169/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój  
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2013 r., poz.588
 
UCHWAŁA NR XXV/170/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój  
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2012 r., poz.5066

UCHWAŁA NR XXV/171/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój  i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2013 r., poz.589
Uchylono uchwałą nr XXVIII/193/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 06 lutego 2013 r.
 
UCHWAŁA NR XXV/172/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2012 r., poz.5067
 
UCHWAŁA NR XXV/173/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2013 r., poz.1579
Uchylono uchwałą nr XXVIII/194/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 06 lutego 2013 r.
 
UCHWAŁA NR XXV/174/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  
 
UCHWAŁA NR XXV/175/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji
 
UCHWAŁA NR XXV/176/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada  2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
 
UCHWAŁA NR XXV/177/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości  oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2012 r., poz.4547
 
UCHWAŁA NR XXV/178/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2012 r., poz.4551
 
UCHWAŁA NR XXV/179/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: utworzenia na terenie gminy stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2012 r., poz.5068
 
UCHWAŁA NR XXV/180/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój"  
 
UCHWAŁA NR XXV/181/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXVI/182/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu profilaktyki zdrowotnej "Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999 - 2003" na lata 2013-2016
 
UCHWAŁA NR XXVI/183/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2013 rok
 
UCHWAŁA NR XXVI/184/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy  Kudowa-Zdrój na  lata 2013 -2017
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2013 r., poz.538
 
UCHWAŁA NR XXVI/185/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2013 
 
UCHWAŁA NR XXVI/186/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013 
 
UCHWAŁA NR XXVI/187/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej  na rok 2013 
 
UCHWAŁA NR XXVI/188/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój 
 
UCHWAŁA NR XXVI/189/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2013 r., poz.2304
 
UCHWAŁA NR XXVI/190/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia  2012 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXVI/191/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej z 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:24.02.2012 13:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.02.2020 13:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 389