Zarządzenie  Nr 62/12
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 19 marca 2012 r.


               
 w sprawie:   wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności za wywóz nieczystości stałych.

 

               Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1) ppkt b) w związku z § 6 ust. 1 uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1. Wyrażam zgodę na rozłożenie na 6 rat należności  w wysokości  289,33 zł ( słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 33/100) z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości stałych.
2. Ustala się następujące terminy płatności i kwoty rat:
- 27.03.2012 – 50,00 zł
- 27.04.2012 – 50,00 zł
- 27.05.2012 – 50,00 zł
- 27.06.2012 – 50,00 zł
- 27.07.2012 – 50,00 zł
- 27.08.2012 – 39,33 zł.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 62/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.03.2012 11:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.03.2012 11:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 61