Zarządzenie Nr 68/2012
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 19 marca 2012 roku

 

w sprawie; udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U.nr 142 z 2001 roku poz.1591- z późniejszymi zmianami/,art.74 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U z 2010 , Nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami/ oraz wniosku strony z dnia 06.03.2012 roku zarządzam

 

§ 1

 

Udziela się 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 rok ustalonej w kwocie 128,90 zł + 22 % VAT z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oznaczonej jako działka nr 5/1 o pow.2013 m2 położonej w obrębie Stary  Zdrój  Gmina Kudowa Zdrój w udziale  1444/10000 części.

 

§ 2

 

Opłata za użytkowanie wieczyste za 2012 rok wynosić będzie 64,45 złotych + 22 % VAT słownie  sześćdziesiąt cztery złotych 45/100 + 22 % VAT /.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 68/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.03.2012 11:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.03.2012 11:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 73