Zarządzenie  Nr  43/12
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 05 marca 2012 r.


               
 w sprawie:  :  zmiany zarządzenia nr 152/11 Burmistrza Miasta z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności za usługi opiekuńcze.

 

               Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1) ppkt b) w związku z § 6 ust. 1 uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

§ 1 ust.2 zarządzenia 152/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności za usługi opiekuńcze otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się następujące terminy płatności i kwoty rat:
- 20.07.2012 – 2.078,87 zł
- 20.08.2012 – 2.078,00 zł
- 20.09.2012 – 2.078,00 zł
- 20.10.2012 – 2.078,00 zł
- 20.11.2012 – 2.078,00 zł
- 20.12.2012 – 2.078,00 zł.


§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

                                                                      
§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 43/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.03.2012 12:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.03.2012 12:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 49