Zarządzenie  Nr 44/12
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 05 marca 2012 r.


               
 w sprawie: umorzenia nieściągalnych zaległości z tytułu wywozu nieczystości stałych.

 

               Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1) ppkt b) w związku z § 4 pkt. 6 uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Umarzam nieściągalną  należność w kwocie  173,75  zł ( słownie złotych: sto siedemdziesiąt trzy złote 75/100) z tytułu wywozu nieczystości stałych za 2011 r.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 44/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.03.2012 12:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.03.2012 12:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 61