ZARZĄDZENIE nr 69/12
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój
z dnia 20 marca 2012 roku

 

w sprawie: określenia formy, przedmiotu i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) dotyczących projektu uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.”


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 ust.1 uchwały Nr LVIII/385/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Burmistrz Miasta Kudowa - Zdrój zarządza, co następuje:


§ 1.


Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) jest projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.”


§ 2.


Określa się:
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 21 marca 2012 r.,
2) termin zakończenia konsultacji na dzień 28 marca 2012 r.

 

§ 3.


1.  Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej www.kudowa.pl.
2. Formularz wyrażenia pisemnej opinii zostanie opublikowany wraz z informacją o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Gminy Kudowa-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w §2 w Biurze Obsługi Klienta pok.nr 5, za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kudowa@kudowa.pl.
4. Formularz zgłaszania opinii stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.


Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Skarbnika Gminy.

 

§ 5.


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 
Burmistrz
Czesław Kręcichwost

 

                   

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 69/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.03.2012 10:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.03.2012 10:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 83