Zarządzenie Nr 83/2012
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 27 marca 2012 roku

 

w sprawie; udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok

 

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U.nr 142 z 2001 roku poz.1591- z późniejszymi zmianami/,art.74 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U z 2010,Nr 102,poz.651 z późniejszymi zmianami/ oraz wniosku strony z dnia 13.03.2012 roku zarządzam

                                                  
§ 1

 

Udziela się 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 rok ustalonej w kwocie  51,30 zł z  tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oznaczonej jako działka nr 27/5 o pow. 1041  m2 położonej w obrębie Zakrze Gmina Kudowa - Zdrój  w udziale  975/10000   części.

 

§ 2

 

Opłata za użytkowanie wieczyste za 2012 rok wynosić będzie  25,65  złotych słownie /dwadzieścia pięć złotych 65/100 /

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 83/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.03.2012 12:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.03.2012 12:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 61