Zarządzenie Nr 87/2012
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 27 marca 2012 roku

 

w sprawie; udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok

 

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U.nr 142 z 2001 roku poz.1591- z późniejszymi zmianami/,art.74 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2010  nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami/ oraz wniosku strony z dnia  21.03.2012 roku zarządzam

 

§ 1

 

Udziela się 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 rok ustalonej w kwocie  67,35 zł z  tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oznaczonej jako działka nr 549 o pow. 1369 m2 położonej w obrębie Słone Gmina Kudowa Zdrój  w udziale  3335/10000 części.

 

§ 2

 

Opłata za użytkowanie wieczyste za 2012 rok wynosić będzie  33,67 złotych słownie /trzydzieści trzy złote 67/100 /.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 87/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.03.2012 12:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.03.2012 12:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 58