Zarządzenie Nr 110/12
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 07 maja 2012 roku

 

w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok.

 

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U.nr 142 z 2001 roku poz.1591- z późniejszymi zmianami/,art.74 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U z 2010 , nr 102,poz.651 z późniejszymi zmianami/ oraz wniosku strony z dnia 16.03.2012 roku zarządzam

 

§ 1

 

Udziela  się 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 rok ustalonej w kwocie 320 złotych z   tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oznaczonej jako działki nr 427 o pow. 584  m2 położonej w obrębie Czermna Gmina Kudowa - Zdrój .

 

§ 2

 

Opłata za użytkowanie wieczyste za 2012 rok wynosić będzie  160  złotych słownie / sto sześćdziesiąt złotych/.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 110/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.05.2012 11:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.05.2012 11:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 57