Zarządzenie Nr 111/12
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 07 maja 2012 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowego czynszu dzierżawnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą  Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się od dnia 01-04-2012 r. dodatkowy miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 89,50 zł + 23 % VAT (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych 50/100 + 23% VAT) za dzierżawę gruntu położonego w obrębie Słone (AM-9), oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki nr 185/28 o pow. 50,0 m2 – z przeznaczeniem na sezonową wystawę handlową.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 111/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.05.2012 11:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.05.2012 11:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 15