Protokół nr XVIII/12 z dnia 30 marca 2012 roku

 

PROTOKÓŁ NR XVIII/12
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 marca 2012 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -  1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -  1515

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

Radni nieobecni:
1. Mirosław Olejarz                               - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Uroczyste wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal” oraz w konkursie na „Wystrój świąteczny budynków, witryn i balkonów w Kudowie-Zdroju”.
2. Przyjęcie protokołu nr XVII/12 z sesji Rady Miejskiej z dnia 20.02.2012 r.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2011,
- ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Kudowa-Zdrój jest organem prowadzącym,
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2012 roku,
- przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”,
- planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
- opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój,
- nadania  imienia Ogrodowi Muzycznemu w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju,
- nawiązania partnerskiej współpracy z Gminą Tuchola.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmiany w punkcie 3 porządku obrad polegająca na tym, aby uchwałę w sprawie nadania  imienia Ogrodowi Muzycznemu w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju podjąć jako pierwszą.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad i poddała pod głosowanie w/w wniosek. Przy obecności 14 radnych wniosek Burmistrza Miasta został przyjęty jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad:                                                             
1. Uroczyste wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal” oraz w konkursie na „Wystrój świąteczny budynków, witryn i balkonów w Kudowie-Zdroju”.
2. Przyjęcie protokołu nr XVII/12 z sesji Rady Miejskiej z dnia 20.02.2012 r.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- nadania  imienia Ogrodowi Muzycznemu w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju,
- przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2011,
- ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Kudowa-Zdrój jest organem prowadzącym,
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2012 roku,
- przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”,
- planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
- opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój,
- nawiązania partnerskiej współpracy z Gminą Tuchola.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.
A następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

 

Ad.1)

 

Głos zabrał A.Kanecki – Z-ca Burmistrza Miasta, który odczytał protokół sporządzony na okoliczność spotkania Komisji Konkursowej w sprawie wyłonienia zwycięscy w konkursie „Mój dom na medal”.
„Uznając za jedno z podstawowych zadań samorządu Kudowy- Zdroju dążenie do zachowania całokształtu materialnego dorobku mieszkańców Kudowy- Zdroju, stanowiącego historyczne dziedzictwo  członków kudowskiej wspólnoty samorządowej i będącego częścią kultury, Komisja w składzie :
1)Przewodniczący: Czesław Kręcichwost – Burmistrz Miasta
2) Zastępca Przewodniczącego: Andrzej Kanecki – Zastępca Burmistrza Miasta
3) Członek: Mariusz Oleśko – Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej;
4) Członek: Urszula Karpowicz – inspektor miejski ds. architektury i budownictwa ;
5) Członek: Aneta Potoczna – Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich:
spotkała się w celu zapoznania się i nagrodzenia  złożonych przez właścicieli, współwłaścicieli, wspólnoty mieszkaniowe zgłoszeniami kandydatur do nagrody za osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy- Zdroju.
Do Urzędu Miasta w ustanowionym i ogłoszonym terminie tj od 01 stycznia 2012 do 15 lutego 2012  wpłynęły nw. zgłoszenia:

1 Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Gagarina 3 SK INVEST-DOM
2 PUH MAGCOM Sp. z o.o. ul. Warszawska 3
Pensjonat „PARIA” Olga Świech
3 Wspólnota mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 6 Zarząd Wspólnoty – Zarządca ZAMG
4 Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Buczka 24 ZAMG
5 Dom Zakonny „Diana”, Al. Jana Pawła II 4 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP
6 Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Poznańskiej 1 Zarząd Wspólnoty - Zarząd właścicielski
7 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głównej 4 Zarząd Wspólnoty – Zarządca ZAMG
8 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łąkowej 22 Zarząd Wspólnoty – Zarządca ZAMG

Jedno zgłoszenie wpłynęło po wyznaczonym terminie, tj.: wspólnota mieszkaniowa w Kudowie-Zdroju przy ul. Słonecznej 15 złożyła wniosek w dniu 20.02.2012 r.

Wobec ocenianych nieruchomości komisja zajęła nw. stanowiska.

1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gagarina 3 - Do konkursu zgłoszono  wymianę pokrycia dachu. Wykonano odtworzenie istniejącego pokrycia z dachówki na całej powierzchni dachu zgodnie z wymaganą dokumentacją. W budynku wskazane jest wykonanie remontu elewacji.
2. Budynek przy ul. Warszawskiej 3 – własność prywatna wykorzystywana pod działalność gospodarczą -  Do konkursu zgłoszono kompleksowy remont budynku. Budynek wyremontowano  w całości, wykonano termomodernizację, wymianę pokrycia dachu, remont elewacji. W trakcie remontu dokonano modernizacji elementów budynku, z podkreśleniem i zachowaniem walorów historycznych budynku. Inwestycja w pełnym zakresie została uzgodniona z konserwatorem zabytków i Burmistrzem Miasta Kudowa-Zdrój.
3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 6  - Do konkursu zgłoszono  wymianę pokrycia dachu. Wykonano odtworzenie całej powierzchni pokrycia dachowego na takie, jak poprzednio, zgodnie z wymaganą w tym zakresie dokumentacją. Nie dokonywano zmian w wyglądzie obiektu. W budynku wskazane jest wykonanie remontu elewacji.
4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Buczka 24 -  Zakres robót zgłoszonych do konkursu nie odpowiada wymogom i kryteriom konkursu – nie dokonano szczególnych osiągnięć remontowych i modernizacyjnych o istotnym znaczeniu dla kultury materialnej Kudowy-Zdroju.
5. Dom Zakonny „Diana” – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMPNP – Al. Jana Pawła II 4 - Do konkursu zgłoszono kompleksowy remont budynku. W 2011 roku wykonano kompleksowy remont elewacji o bogatym wystroju architektonicznym – sztukaterie, gzymsy, kute barierki balkonów, zgodnie z wymaganą dokumentacją. Oczyszczony cokół budynku, odnowione ogrodzenie. Teren zadbany i oczyszczony.
6. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Poznańskiej 1  -   Do konkursu zgłoszono remont pokrycia dachowego. Wspólnota wykonała wymianę pokrycia z płytek azbestowych na dachówkę ceramiczną, uzgodnienia dokonano w pełnym zakresie. Przy okazji robót remontowych odnowiono część elewacji, wykonano odwodnienie (drenaż będzie zapobiegał zamakaniu i niszczeniu elewacji). Teren wokół budynku został zagospodarowany i zadbany.
7. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Łąkowej 22 - Do konkursu zgłoszono remont dachu. Wykonano roboty remontowe w zakresie wymiany pokrycia dachowego, wykonany remont nie spełnia oczekiwań zawartych w zasadach i kryteriach oceny w konkursie.
8. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głównej 4 - Do konkursu zgłoszono kompleksowy remont budynku. Budynek wyremontowano  w całości, zgodnie z wymaganą dokumentacją, wykonano remont pokrycia dachu i remont elewacji, użyto przy tym materiałów takich jak pierwotne, tzn.: odtworzono tynki cementowo-wapienne oraz dachówkę ceramiczną. W trakcie remontu oczyszczono elementy pierwotnego wystroju budynku: cegły, cokół kamienny, odtworzono stan poprzedni elewacji i nie dokonywano zmian wyglądu budynku.
9. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słonecznej 15 - Kandydatura została zgłoszona do konkursu w dniu 20.02.2012 r., w związku z czym nie może być przedmiotem rozpatrzenia przez Komisję Konkursową.

Wobec powyższego  decyzją komisji konkursowej:
I miejsce zajmuje:
 Dom Zakonny „Diana” – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej przy  Al. Jana Pawła II 4.
II miejsce zajmuje:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głównej 4
Pensjonat „PARIA” przy ul. Warszawskiej 3
III miejsce zajmuje:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 6
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gagarina 3
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Poznańskiej 1

Następnie Przewodnicząca Rady oraz Burmistrza Miasta wręczyli w/w laureatom konkursu pn.: „Mój Dom na Medal” symboliczne czeki oraz dyplomy okolicznościowe.

Pani U.Faroń-Bielecka odczytała protokół z rozstrzygnięcia VI  konkursu na „Wystrój świąteczny budynków, witryn i balkonów w Kudowie-Zdroju”.  Komisja w składzie: Urszula Faroń-Bielecka, Elżbieta Sawicka, Maryla Ozierańska, Jolanta Drawnel, Andrzej Kanecki, Maciej Turoń, Wojciech Duś, Marek Hoderny i Konrad Buss po zapoznaniu się z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą obiekty, które wyraziły zgodę na udział w konkursie lub same zadeklarowały udział w konkursie, przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach:
Kategoria -  balkon:
1. Łukasz Kochaniec
2. Urszula i Włodzimierz Herman
3. Krzysztof Szablewski
4. Edyta Breszko
5. Anna Węglarz
Kategoria - firma:
1. Zespół Przedszkolno – Żłobkowy im. Kubusia Puchatka
2. Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej
3. Targowisko Zbaj
4. Restauracja Cafe Domek
5. Ośrodek Pomocy Społecznej
Kategoria – dom mieszkalny
1. Bronisława i Jerzy Kopernik
2. Halina Kondracka
3. Sylwia, Artur i Konrad Martynowicz
4. Andrzej szczepański
5. Arkadiusz Adamowicz
Kategoria - witryna:
1. Decoria – Grzegorz Matecki
2. Twój Styl – Krystian Kochanek
3. Dora – Renata Dorociak
4. Cameleon – Marta Wnuk
5. Ismena – Tomasz Habierski
Kategoria - hotel:
1. Polonia – Zespół Uzdrowisk Kłodzkich
2. Orion A – Grażyna Szpila
3. Willa Scaliano – Danuta Kubicka-Adamiec
4. Willa Wenus – Iwonna i Mariusz Zębik
5. Buenos Aires – Czesław Kwit
Nagroda specjalna - Grand Prix
Agroturystyka  - Halina, Piotr i Dorota Jasińscy.

Następnie Przewodnicząca Rady oraz Burmistrza Miasta wręczyli w/w laureatom konkursu puchary,  symboliczne czeki oraz dyplomy okolicznościowe.

 Burmistrz Miasta złożył podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konkursie pn.: „Mój Dom na Medal” oraz w konkursie na „Wystrój świąteczny budynków, witryn i balkonów w Kudowie-Zdroju”.

 

Ad.2)

 

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XVII/12 z sesji Rady Miejskiej z dnia 20.02.2012 r.
Przy obecności 14  radnych na sali protokół nr XVII/12 z sesji Rady Miejskiej z dnia 20.02.2012 r. został przyjęty jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

 

 Ad.3)

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania  imienia Ogrodowi Muzycznemu w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że w grudniu ubiegłego roku odwiedził go pan Zbigniew Gusiew, który w imieniu Stowarzyszenia Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego  przedstawił propozycję nawiązania współpracy. Harcmistrz Wł. Skoraczewski był pomysłodawcą i pierwszym dyrektorem Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju. Inicjatywa ta bardzo się spodobała tym bardziej, że  w bieżącym roku odbędzie się jubileuszowy 50-ty Festiwal Moniuszkowski. Pomysł Stowarzyszenia był taki, aby ufundować tablicę, na której znalazłaby się informacja o pomysłodawcy i pierwszym dyrektorze Festiwalu oraz o wszystkich dotychczasowych dyrektorach Festiwalu. Ustalono, że gmina i Stowarzyszenie solidarnie podzielą się realizacją tego przedsięwzięcia i jego kosztami. Ostatecznie ustalono, że  wykonane będą dwie tablice. Tablica pamiątkowa poświęcona Harcmistrzowi Wł. Skoraczewskiemu będzie  zlokalizowana w Ogrodzie Muzycznym w Parku Zdrojowym, natomiast tablica z nazwiskami wszystkich dyrektorów Festiwalu Moniuszkowskiego zostania umieszczona przy wejściu do Teatru Zdrojowego.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie nadania  imienia Ogrodowi Muzycznemu w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju  została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -    14  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,         B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała w sprawie nadania  imienia Ogrodowi Muzycznemu w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.
Następnie głos zabrał pan Wojciech Grzymała-Siedlecki – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, który serdecznie podziękował Radzie za podjęcie w/w uchwały. Poinformował również, że Stowarzyszenie w swoich głównych zadaniach zapisanych w statucie  ma propagowanie idei Wł.Skoraczewskiego i wszystkich dokonań jakie były jego udziałem i udziałem Centralnego Zespołu Artystycznego Związku Harcerstwa Polskiego.
Następnie głos zabrał pan M.Skoraczewski, który poinformował, że  Wł.Skoraczewski był jego stryjem. Wł.Skoraczewski był wspaniałym człowiekiem, który wychował dziesiątki tysięcy młodzieży, nie po to żeby profesjonalnie  zajmowała się  muzyką, a po to żeby muzykę czuła, żeby była dobrym jej odbiorcą  i przekazywała to następnym pokoleniom. Podziękował Radzie Miejskiej  w imieniu całej rodziny za podjęcie w/w uchwały.
• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2011
Głos zabrała pani K.Oczkowska, która  poinformowała, że w/w uchwała została szczegółowo omówiona na posiedzeniu   Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii obejmował liczne działania uszeregowane w  kategoriach  zadaniowych, tj.: prowadzenie  Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień przy ul.Poznańskiej, zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych, finansowanie prac biegłych (psychiatry i psychologa) orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizację na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień od alkoholu, narkomanii i przemocy, sfinansowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, kontynuowanie działalności świetlic środowiskowych na  terenie miasta, kontynuowania prowadzenia  zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kudowie-Zdroju polegająca głownie na opiniowaniu wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych i prowadzenie postępowań wobec osób zgłoszonych o nadużywanie alkoholu.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2011 została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    14  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Uchwała w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2011 została podjęta jednogłośnie.

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Kudowa-Zdrój jest organem prowadzącym

Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez panią E.Ubik na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej. Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały w związku z czym  
Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Kudowa-Zdrój jest organem prowadzącym  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    14  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Kudowa-Zdrój jest organem prowadzącym została podjęta jednogłośnie.

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2012 roku
Głos zabrała pani A.Potoczna, która poinformowała, że  projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej. Obowiązek uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2012 roku wynika z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.). Program został przesłany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku, Koła Łowieckiego „Granica” z siedzibą w Szczytnej oraz do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgu Wrocław. Instytucje te wniosły drobne poprawki, które zostały uwzględnione w przedstawionym radnym projekcie uchwały.  Program był również przedmiotem konsultacji społecznych za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.kudowa.pl. Program obowiązywał będzie do 31.12.2012r.  Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Rada Miejska będzie musiała co roku do 31 marca przyjmować nowe programy opieki nad zwierzętami.  Ten rok będzie rokiem doświadczalnym, zobaczymy co się będzie działo, czy wystarczy środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2012 roku została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    14  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2012 roku została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani A.Potocznej, która poinformowała zebranych, że weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pierwszym krokiem związanym z realizacją tej nowelizacji ustawy jest to, że wszystkie województwa muszą przyjąć nowe wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Projekt  Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego wpłynął do Urzędu Miasta  21.03.2012 r. z prośbą o jego zaopiniowanie. Opinia ta musi być przedstawiona w formie uchwały Rady Miejskiej. Rada ma dwa miesiące od daty otrzymania projektu na wydanie swojej opinii. Materiał jest bardzo obszerny tj. 360 stron projektu i 360 stron załączników. Pani A.Potoczna poinformowała, że ma wydrukowany jeden egzemplarz projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego i jeżeli radni chcieliby się z nim zapoznać to chętnie go udostępni.

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”
Głos zabrała pani H.Jędrzejewska, która poinformowała, że  obowiązek przedstawienia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2033 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest nie później niż do 30 kwietnia każdego roku przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.
Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym, które trwały w dniach 21.03.2012 – 28.03.2012 r. Jako formę konsultacji przyjęto wyrażenie pisemnej opinii w danej kwestii za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta www.kudowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń. W trakcie trwania konsultacji wpłynęły dwie opinie które nie wniosły uwag do w/w projektu uchwały.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -    14  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” została podjęta jednogłośnie.

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012
Głos zabrał pan M.Turoń – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który poinformował, że  w związku z tym, że uchwała w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta powinna być podjęta nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, zaistniała konieczność  dokonania zmiany w uchwale NR XVI/104/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia  2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.  Zmiana planu pracy Komisji polega na  przeniesieniu z marca na kwiecień  punktu dotyczącego zapoznania się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok, a z kwietnia na  maj punktu dotyczącego przygotowania opinii o wykonaniu budżetu za 2011 rok oraz wniosku w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Jednocześnie punkt dotyczący przyjęcia informacji na temat wydatków dotyczących oświetlenia świątecznego w szczególności zakupu  oraz zużycie energii elektrycznej zaplanowany na kwiecień przenosi się na marzec.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012 została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    14  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012 została podjęta jednogłośnie.

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów  i  planu wydatków o kwotę 31.561,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
• dział 600 – zwiększa się kwotę dotacji na realizację zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w wyniku przeliczenia kwoty dotacji przez wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w 2011 roku,
• dział 801 – zmniejsza się kwotę dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym w związku z ujęciem dochodów z tytułu pobytu dzieci w żłobku w rozdziale 85305,
• dział 851 – wprowadza się kwotę dotacji w wysokości 16.000,00 zł otrzymaną ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportów zimowych. Nauka i doskonalenie uprawiania sportów zimowych na nartach zjazdowych, biegowych i sankach dla dzieci i młodzieży z gminy Kudowa-Zdrój”,
• dział 853 – wprowadza się dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 50.473,00 zł ( przeniesienie z rozdziału 80104),
• dział 900 – do planu dochodów wprowadza się kwotę 3.000,00 zł,  którą gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jako nagrodę za działalność na rzecz ochrony środowiska w dziedzinie gospodarki odpadami,
• dział 926 – wprowadza się kwotę dotacji w wysokości 4.000,00 zł otrzymaną ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportów zimowych. Nauka i doskonalenie uprawiania sportów zimowych na nartach zjazdowych, biegowych i sankach dla dzieci i młodzieży z gminy Kudowa-Zdrój”.
Wydatki:
• dział 010 –  wprowadza się wydatki w kwocie 29.447,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i przeciwpowodziowej na 2012 rok”  w tym 22.061,00 zł niezrefundowane wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i 7.386,00 zł pozostałe koszty ( badania lekarskie, zakup pozostałych usług, odpis na ZFSS). Planuje się zatrudnienie 4 bezrobotnych na okres 6 miesięcy,
• dział 600 –  zwiększa się wydatki na utrzymanie drogi wojewódzkiej o 8.153,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na pokrycie  udziału gminy  w remoncie drogi wojewódzkiej o 91.455,00 zł,
• dział 750 –  zwiększa się o 408,00 zł wydatki na obsługę administracyjną porozumienia w sprawie przejęcia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej,
• dział 801 –  zmniejsza się o 262.530,00 zł wydatki wykazane w rozdziale 80104 w związku z ujęciem kosztów dotyczących funkcjonowania żłobka do rozdziału 85305. Wprowadza się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na wykonanie projektu remontu gabinetu dentystycznego w Zespole Szkół Publicznych. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 4.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadnia pn. zadanie „Budowa bieżni do biegu na 60 m oraz skoku w dal przy Zespole Szkół Publicznych” ,
• dział 851 –  wprowadza się wydatki w kwocie 16.000,00 zł związane z zatrudnieniem instruktorów w ramach realizacji zadania pn. „Upowszechnianie sportów zimowych. Nauka i doskonalenie uprawiania sportów zimowych na nartach zjazdowych, biegowych i sankach dla dzieci i młodzieży z gminy Kudowa-Zdrój”,
• dział 853 –  wprowadza się wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka w ramach Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego  (przeniesienie z rozdziału 80104),
• dział 900 – zwiększa się wydatki na zakup pakietów na psie odchody o 1.000,00 zł oraz wydatki na organizację wakacyjnych spotkań młodych ekologów w kwocie 2.000,00 zł jako rozlicznie przyznanej nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jako nagrodę za działalność na rzecz ochrony środowiska w dziedzinie gospodarki odpadami. Wprowadza się wydatki w kwocie 55.008,00 zł w związku z planowanym zatrudnieniem 9 pracowników w ramach robót publicznych w tym niezrefundowane wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS 49.638,00 zł i  pozostałe koszty    ( badania lekarskie, odpis na ZFSS) 5.370,00 zł,
• dział 921 – zmniejsza się o 13.000,00 zł planowane dotacje dla organizacji pozarządowych w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
• dział 926 – wprowadza się wydatki w kwocie 4.000,00 zł związane z zakupem sprzętu sportowego w ramach zadania pn. „Upowszechnianie sportów zimowych. Nauka i doskonalenie uprawiania sportów zimowych na nartach zjazdowych, biegowych i sankach dla dzieci i młodzieży z gminy Kudowa-Zdrój”. Zwiększa się o 13.000,00 zł planowane dotacje dla organizacji pozarządowych w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok.

Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta na jakim etapie jest sprawa remontu kapitalnego ulicy Zdrojowej, która jest droga wojewódzką. Stan tej ulicy w chwili obecnej jest wręcz katastrofalny a jest ona wizytówką miasta.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jak radni wiedzą założono na rok bieżący bardzo optymistyczny wariant wspólnego wyremontowania ul. Zdrojowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II. Okazuje się, że badania laboratoryjne, które poprzedziły rozpoczęcie realizacji tej inwestycji przez Dolnośląska Służbę Dróg i Kolei wykazały, że nie wystarczy tylko wymiana nawierzchni asfaltowej, żeby poprawić stan tej drogi i zachować jednocześnie gwarancje, że wydanie pół miliona złotych nie będzie zmarnowane.  Zgodnie z wynikami badań, o których mówił należy również modernizować kolejne odcinki ul. Zdrojowej i wymienić podbudowę. Wtedy z małej roboty za 500.000 zł robi się duża inwestycja za 1,5 mln zł. Z tego optymistycznego wariantu na rok bieżący może się okazać, że inwestycja ta będzie wykonywana dopiero w przyszłym roku. Gmina nie odstępuje od tego. Kwoty przekraczające to co zostało wcześniej zaplanowane wymagją zgody Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Burmistrz Miasta stwierdził, że zrobi wszystko, aby remont ul. Zdrojowej był wykonany, jak nie w roku bieżącym, to w przyszłym roku.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok została podjęta jednogłośnie.

• Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia  uchwały Rady Miejskiej w sprawie  opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik gminy, która poinformowała, że w związku z ostatnim orzecznictwem sądowym w sprawie opodatkowania tymczasowych obiektów budowlanych, którymi są przenośne, nietrwale związane z gruntem kioski handlowe, zaistniała konieczność ustalenia stawek opłaty targowej dla tego typu obiektów.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 23-08-2011 r. sygn. akt I SA/Łd 527/11, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22-12-2011 r. nr II FSK 1389/11 orzekli,  że aby uznać dany obiekt za budowlę musi on być trwale związany z gruntem. Brak trwałego związania z gruntem nie daje podstaw do opodatkowania danego obiektu podatkiem od nieruchomości, skutkuje natomiast koniecznością uiszczenia opłaty targowej z tytułu sprzedaży w takim obiekcie. Zwolnienie określone w art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych znajduje jedynie zastosowanie dla osób, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach i jednocześnie prowadzą tam sprzedaż.  Zmiany zaproponowane w uchwale dotyczą ponadto wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej na imprezach charytatywnych, promujących kulturę, sport i zdrowie oraz na festynach, z uwagi na charakter tych imprez i niewymierne korzyści. Wprowadzono również dodatkowe zwolnienie dla sprzedaży przed budynkami, z uwagi fakt, że towary znajdujące się przed punktami handlowymi stanowią w przeważającej większości ekspozycję towarów sprzedawanych wewnątrz budynków. Ponadto dla ochrony lokalnej sprzedaży zniczy, kwiatów i wieńców wprowadzono dodatkową stawkę opłaty targowej w odległości do 200 m od granic cmentarzy. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961),  stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 728,64 zł dziennie.
Burmistrz Miasta stwierdził, że zawsze jest problem z uchwałami, które nakazuje się radom podejmować, i   których nie da się skutecznie realizować. Ta uchwała jest z kategorii tych, do których  zostaliśmy zobowiązani ustawą sejmową i rozporządzeniami Ministra Finansów. Nakłada ona obowiązek na wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą uiszczania dodatkowych opłat. Jest problem z realizacją tej uchwały na targowisku miejskim.  Burmistrz Miasta poinformował, że odbyły się spotkania policji i straży miejskiej, ma których omawiano sprawy poboru opłaty targowej i porządku na targowisku. Planowane są na targowisku  patrole policji kudowskiej i policji czeskiej.
Radny W.Gucz stwierdził, że zakres obowiązków, który spada na Straż Miejską jest coraz większy. Czy w związku z tym przewiduje się wzrost zatrudnienia w Straży.
Burmistrz Miasta poinformował, że na razie nie planuje się wzrostu zatrudnienia w Straży Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

• Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia  uchwały Rady Miejskiej w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z Gminą Tuchola
Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz gminy, która poinformowała, że przed kilkoma laty gminy Kudowa-Zdrój i Tuchola nawiązały współpracę polegającą na organizowaniu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z obydwu miejscowości na zasadzie wymiany.  Kolejnym krokiem w ramach współpracy stała się wzajemna  promocja miast. Współpraca układa się bardzo dobrze i powstały warunki do jej  rozszerzenia na inne dziedziny, o których mowa w treści uchwały. Podjęcie uchwały będzie stanowiło podstawę do zawarcia z Gminą Tuchola umowy partnerskiej, która określi  przedmiot i formy współpracy. Zaproponowano Tucholi, aby umowę o współpracy podpisali Burmistrzowie oraz Przewodniczący Rad.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z Gminą Tuchola została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Uchwała w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z Gminą Tuchola została podjęta jednogłośnie.

Ad.4)

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  
Radny M.Oleśko w nawiązaniu do zapisu dot. powiększenia placu parkingowego za budynkami przy ul. 1 Maja 13, 15, 17 zwrócił się z pytaniem, o które zatoczki parkingowe chodzi.
Burmistrz Miasta poinformował, że na ostatnim zebraniu z mieszkańcami rozmawiano na temat ilości miejsc parkingowych w mieście. Mówi się, że tych zatoczek i miejsc parkingowych jest za mało. Zastanawiano się co zrobić, żeby było ich więcej i żeby turyści traktowali nasze miasto jako przyjazne. Od wielu lat stosowana jest zasada, aby policja i straż miejska wkładały za wycieraczki samochodów mapki z oznaczonymi miejscami parkingowymi w  mieście. Mapki te przekazywane są także do wszystkich hoteli, pensjonatów itp. Rozpoczęty zostanie proces remontów chodników. Trzeba mieć świadomość, że jeżeli nie  zostaną tam postawione trwałe przeszkody to chodniki zostaną zajeżdżone i zniszczone przez samochody. Pojawiła się propozycja, aby mieszkańcy w/w budynków nie parkowali na zatoczkach przy ul. 1 Maja (na górze) a parkowali na zatoczkach za budynkami tj. od strony basenu. Ostateczne decyzje zostaną podjęte kiedy będzie informacja ilu właścicieli samochodów zam. w budynkach przy ul. 1 Maja 13, 15 i 17 nie mieści się na parkingu na dole.  
Radny M.Turoń w nawiązaniu do zapisu dot. przedłużenia dla firmy BT Elektronics sp. z o.o.   umowy ryczałtowej kosztów zużycia energii elektrycznej za elementy systemu informacji o aktywnym wykorzystaniu bazy noclegowej   zwrócił się z pytaniem na czym ta informacja polega. Tablica ta świeci się na czerwono, albo  na zielono, albo nic się tam nie świeci.
A.Kanecki poinformował, że z Kierownikiem Ref. Promocji, Kultury i Sportu był obejrzeć w/w tablicę informacyjną. Chciał się dowiedzieć jak ona działa, czy jest aktywna, czy aktualizuje się baza noclegowa naszego miasta. Wg niego tablica ta nie działa tak jak powinna.
Radna E.Marecka-Szydło jako długoletni użytkownik tego systemu stwierdziła, że należy zrozumieć następującą rzecz. Firma instaluje, a osoba która umieszcza tam swoje zdjęcie, informacje o oferowanych przez siebie usługach dostaje dostęp elektroniczny do zawiadywania tym systemem. Tym  nie zawiaduje właściciel tablicy tylko osoba, która zapłaciła za abonament.  Za to co się wyświetla na tej tablicy odpowiadają ci, którzy umieścili tam swoje obiekty.
Pani Skarbnik poinformowała, że gmina nie odpowiada za informacje umieszczone na tablicy, gmina umożliwiła   firmie BT Elektronics sp. z o.o.   możliwość podpięcia się pod prąd i tylko tego dotyczy ta umowa. Firma płaci gminie ryczałt za korzystanie z prądu.
Radna G.Janiszewska w nawiązaniu do zapisu dot. umorzenia firmie Jultex sp. z o.o. odsetek w kwocie 31.113 zł od wpłaty dokonanej w kwocie 112.000 zł. stwierdziła, że jest to bardzo duża kwota umorzenia. Zwróciła się do Burmistrza Miasta z prośbą o podanie informacji na temat tego umorzenia.
Burmistrz Miasta poinformował, że Jultex sp. z o.o. jest to spółka działająca na majątku spółki Centrum o historii, której nie będzie już opowiadał. Spółka Jultex miała duże zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. W roku bieżącym dokonała jednak dwóch wpłat na poczet tych zaległości. Jedna wpłata wynosiła 75.000 zł a druga 112.000 zł. Podjęto decyzję o umorzeniu odsetek po to, aby spółka spłaciła w stosunku do gminy należność główną.
Radny M.Turoń w związku z zapisem dot. III Ogólnopolskiego  Kongresu Regionów organizowanego przez wydawnictwo Ringiem Alex Springer oraz Miasta Świdnica  zwrócił się pytaniem co to jest i na czym to polega.
Burmistrz Miasta poinformował, że Ogólnopolski Kongres Regionów odbywa się w tym roku po raz trzeci. Gmina Kudowa-Zdrój nie bierze w tym udziału. Jest to wizja  polegająca na tym, żeby zwrócić uwagę na samorządy, które chcą większej niezależności podatkowej. Działają jako przedłużenie ramienia, które nazywa się Związek Miast Polskich. Efekty tego nie są  zbyt wielkie. Gmina jest od czasu do czasu  zapraszana do udziału w Kongresie, ponieważ finalizowany jest podczas Kongresu  konkurs na najlepsza gminę w Polsce. W ubiegłym roku gmina Kudowa-Zdrój otrzymała nagrodę i puchar za zajęcie VIII miejsca w Polsce.
Radny W.Gucz  - w sprawozdaniu znajduje się informacja dot. pisma mieszkańców ul. Chrobrego w sprawie wykonania prac naprawczych drogi na odcinku od nieruchomości  nr 2 do nieruchomości nr 28. Ul. Chrobrego była remontowana w 2010 r. w związku z tym prosi o informację co się tam stało, że trzeba drogę kolejny raz naprawiać.
Burmistrz Miasta poinformował, że w/w sprawa dotyczy odcinka ulicy Chrobrego od wjazdu położonego  naprzeciw nieruchomości pana P.Jasińskiego do wyjazdu koło Toronta. Nie jest to ulica Chrobrego, która była remontowa w 2010 r. Odcinek, o którym piszą mieszkańcy naprawiany był metodą natryskową przez firmę z Długopola. Gwarancja na remont tej drogi jest następująca – do dwóch lat gmina może egzekwować  naprawę drogi i jeżeli jest taka potrzeba to z takiej gwarancji gmina korzysta.
Radny M.Mrowiec, w związku z zapisem dot. osób, które nie zgłosiły się do podpisania  umowy na wywóz nieczystości stałych zwrócił się z pytaniem do Prezesa KZWiK sp. z o.o. jakie kroki podejmie spółka, żeby osoby te umowy podpisały.
K.Kierończyk – prezes  KZWiK sp. z o.o. poinformował, że  dokonywane są  kontrole gospodarstw i sprawdzane  jest czy właściciele mają podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych i  płynnych. Sposób przymuszenia do podpisania umów jest dość trudny, spółka stara się podpisywać jak najwięcej umów.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, W.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  


Ad. 5)


Radny W.Gucz zwrócił się z wnioskiem o dokonanie wiosennego przeglądu znaków drogowych na terenie miasta - znaki są poodwracane przez wiatr, część znaków  jest nieaktualna (przy stacji Bliska jest ostrzeżenie wyjazd straży pożarnej) , są znaki nieczytelne.
Radna E.Marecka-Szydło – zwróciła się z pytaniem czy istnieje jakaś większa moc sprawcza, która miałaby trochę większy wymiar i dałaby odczuć, że ktoś na targowisku przejmuje się tym co się do  niego mówi. Od dłuższego czasu na Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej i Rewizyjnej omawiane są sprawy bezpieczeństwa na targowisku Zbaj. Wielokrotnie poruszany był temat straży pożarnej tzn. bezpieczeństwa związanego  tym, że na targowisku kontenery do handlowania rozmieszczone są gęsto, nie ma tam zaznaczonych ścieżek ewakuacyjnych. Z tego co udało się radnym dowiedzieć to straż pożarna nie posiada planu ewakuacji czyli podstawowych rzeczy, które przy takiej dużej ilości ludzi i przy tak dużym zgromadzeniu łatwopalnych materiałów stanowiących ogromne zagrożenie, są bardzo istotne i niezbędne. Czy Urząd Miasta, Burmistrz Miasta czy właściwe do tego komórki są w stanie zmusić   właściciela do tego, aby poczuł się w jakikolwiek sposób zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na targowisku.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o sprawę bezpieczeństwa na targowisku Zbaj to sprawą zajęła się Policja, która wezwała właściciela do przedstawienia niezbędnych dokumentów.
Radna G.Janiszewska zwróciła się  z wnioskiem o naprawę nawierzchni parkingu przy cmentarzu komunalnym. Nawierzchnia parkingu jest w bardzo złym stanie.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy byłaby możliwość dostawienia jeszcze jednego kontenera na śmieci przy cmentarzu, ponieważ te, które tam stoją są bardzo często przepełnione.
Burmistrz Miasta stwierdził, że w związku z tym trzeba dostawić kolejny  kontener na śmieci.
Radna Z.Wolińska poinformowała, że mieszkańcy ul. Buczka są zaniepokojeni wielkim nieporządkiem na terenie położonym między Dianą  a parkingiem na Al.Jana Pawła II (droga w lewo jadąc w kierunku Czermnej).
Burmistrz Miasta poinformował, że sprawą zajęły się już odpowiednie służby i bałagan zostanie uprzątnięty,
Radny W.Gucz w związku z tym, że  przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwrócił się z pytaniem czy jest przewidziane jakieś szkolenie dla pracowników straży miejskiej, opiekunów społecznych w zakresie odławiania tych zwierząt.
Burmistrz Miasta poinformował, że wszyscy są przeszkoleni.
Radny W.Gucz stwierdził, że chodzi mu o opiekunów społecznych.
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina nie ma kompetencji do szkolenia opiekunów społecznych i nie oni będą zajmować się odławianiem bezdomnych zwierząt.
Radny M.Turoń – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z prac Komisji za 2011 r., które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
A. Kanecki przedstawił zebranym informację dot. imprez organizowanych na terenie miast w okresie majowego weekendu.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wiktorowi Gałeckiemu, który poinformował, że rok temu za pośrednictwem kilku osób z Kudowy-Zdroju do Burmistrza Miasta trafiła prośba o utworzenie w naszej miejscowości Młodzieżowej Rady Miasta. W listopadzie 2011 r. w Klubie Seniora odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży, która była zainteresowana tym, aby w Kudowie działo się lepiej i tym, aby kudowska młodzież miała na to wpływ. W spotkaniu udział wzięli m.in. założyciel Parlamentu Młodzieży Wrocławia pan Piotr Bober i sekretarz tego stowarzyszenia Helena Chlebicka. Zrobili oni bardzo duże wrażenie na obecnej na spotkaniu młodzieży i wprowadzili ich w tajniki tego co może zdziałać Młodzieżowy Parlament w naszym mieście. W dniach 9 -  10 marca br. młodzież udała się do Jakubowic na szkolenie, w którym poza w/w osobami udział wziął Michał Skrzywanek. Głównym celem szkolenia było sprawdzenie jak nasza młodzież radzi sobie z pracą w grupie, przedstawienie naszej twórczości, nauczenie podstaw negocjacji i dążenia do celu podczas rozmowy z różnymi typami urzędników. W trakcie szkolenia zaproponowano naszej młodzieży udział w trzydniowym szkoleniu w Krzyżowej, w którym udział weźmie również młodzież z Wrocławia, Świdnicy i Strzegomia. Na pierwszym roboczym spotkaniu, które odbyło się w Klubie Seniora ustalono trzy sprawy, którymi zajmie się Parlament Młodzieży, a mianowicie: rozbudowa i oświetlenie Skate Parku, dojazdy uczniów do szkoły ze Słonego i Brzozowia oraz dni wolne w maju. Wspólnie rozważano także kto powinien zostać opiekunem Parlamentu. Po głosowaniu zdecydowano, że będzie nim Pan Maciej Turoń. Na kolejne spotkanie Parlamentu zaproszeni zostali Pani Ł.Rachuba, Pan Cz.Kręcichwost oraz Pan M.Turoń. Na spotkaniu młodzież przedstawiła zaproszonym gościom pierwsze plany i postanowienia.
W/w poinformował, że w skład prezydium Parlamentu Młodzieży wchodzą: Wiktor Gałecki – prezes, Gabriela Gregorius – wiceprezes, Paulina Szpila – sekretarz oraz członkowie: Adriana Paździorko i Katarzyna Karbiak. Korzystając z okazji zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o dofinansowanie wyjazdu kudowskiego Parlamentu Młodzieży do Krzyżowej.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że cieszy się z tego, że powstał w Kudowie – Zdroju Parlament Młodzieży i że radni  mogli  na sesji poznać prezydium kudowskiego Parlamentu. Na ternie naszego województwa działają trzy parlamenty młodzieży we – Wrocławiu, w  Strzegomiu i Świdnicy.  Z tego co wie młodzież pracuje obecnie na statutem parlamentu i bardzo chciałaby zintegrować się z innymi młodymi ludźmi, którzy mają już pewne doświadczenie. Program szkolenia, które odbędzie się w Krzyżowej jest bardzo interesujacy i dlatego zwróciła się z prośbą do Burmistrza Miasta o sfinansowanie tego wyjazdu oraz o zapewnienie transportu młodzieży. Przewodnicząca Rady wyraziła nadzieję, że przynajmniej raz w roku młodzież będzie uczestniczyła w sesji Rady Miejskiej po to, aby przedstawić informację, czym się Parlament zajmuje, jakie ma problemy.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że gmina pokryje koszty udziału kudowskiej młodzieży w szkoleniu, które odbędzie się w Krzyżowej oraz zapewni transport w obydwie strony.
Radna A.Mróz zaznaczyła, że radni będą popierać działania parlamentu, że  cieszy się, że taka inicjatywa się pojawiła. Jednak radni chcieliby widzieć również zaangażowanie młodzieży nie tylko w tym kierunku, że mają pomysły, chcą żeby pewne rzeczy były zrobione. Dobrze byłoby, żeby młodzież w jakiś sposób wpływała na finansowanie tych pomysłów. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XVIII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:

bs

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XVIII/12 z dnia 30 marca 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2012 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż