ZARZĄDZENIE NR 132/12
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 11 czerwca 2012 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 96/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17.05.2011 roku
w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju zarządzam, co następuje;


§1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Modernizacja i remont nawierzchni odcinków dróg, chodników i poboczy na terenie gminy Kudowa-Zdrój”  w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie: A. Potoczna - przewodniczący komisji, R.Smolnicki – członek komisji, D. Dąbrowska - członek komisji, M. Kot - sekretarz 


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 132/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.06.2012 09:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.06.2012 09:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 17