Zarządzenie nr 133/12
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  
z dnia 11 czerwca  2012 roku


 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    (t.j. z 2001 roku Dz.U nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.   Nr 157 , poz. 1240 ze zm.)  oraz § 3 ust. 3 i  ust. 4 uchwały nr XVI/101/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżety gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok  zarządzam co  następuje:

 
§ 1
 

Postanawia się  zaciągnąć  kredyt krótkoterminowy w  kwocie  2.000.000,00 złotych  (słownie: dwa miliony  złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012  rok.


§ 2


Zabezpieczenie zaciągniętego kredytu stanowić będzie  weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.


§ 3


 Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy  Kudowa-Zdrój.

 
§ 4


 Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 133/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.06.2012 09:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.06.2012 09:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 54