ZARZĄDZENIE NR 137/12
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 14 czerwca 2012 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 96/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17.05.2011 roku
w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju zarządzam, co następuje;

 

§1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 2.000.000,00 PLN dla Gminy Kudowa-Zdrój”  w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie: I.Biernacik - przewodniczący komisji, H.Jędrzejewska – członek komisji, M. Kot - sekretarz 


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 137/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.06.2012 09:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.06.2012 09:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 16