Zarządzenie Nr 138/12
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 15 czerwca 2012 roku

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą  Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się roczny czynsz dzierżawny w wysokości 100,00 zł + 23% VAT (słownie: sto złotych 00/100) za dzierżawę 1 m2 n/w gruntów  przeznaczonych na umieszczenie kontenerów na odzież używaną, położonych w Kudowie-Zdroju:
1) obręb Nowy Zdrój (AM-2), część działki nr 340/8 o powierzchni 1,00 m2,
2) obręb Słone (AM-9), część działki nr 182/28 o powierzchni 1,00 m2,
3) obręb Słone (AM-8), część działki nr 130/4 o powierzchni 1,00 m2,
4) obręb Zakrze (AM-10), część działki nr 339/68 o powierzchni 2,00 m2,
5) obręb Zakrze (AM-9), część działki nr 298 o powierzchni 1,00 m2,
6) obręb Zakrze (AM-4), część działki nr 146/2 o powierzchni 1,00 m2.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 210/09 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 9 października 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 138/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.06.2012 09:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.06.2012 09:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 19