Zarządzenie  Nr 144/12
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 22 czerwca 2012 r.

              
 w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny.


               Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1) ppkt b) w związku z § 6 ust. 1 uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zawarcie ugody w sprawie ustalenia sposobu spłaty zadłużenia z tytułu czynszu i opłat za  świadczenia za lokal mieszkalny przy ul. Buczka  w Kudowie-Zdroju, na okres 24 miesięcy, w wysokości  10.801,21 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset jeden 21/100).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

                                                                   
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 144/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.06.2012 10:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.06.2012 10:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 40