Zarządzenie nr 145/12
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  
z dnia 25 czerwca   2012 roku


 
w sprawie: przesunięcia terminu spłaty  kredytu długoterminowego

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz.U nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.   Nr 157 , poz. 1240 ze zm.)  oraz § 3 ust. 2 uchwały nr XVI/101/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżety gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok  zarządzam co  następuje:


§ 1

 
Postanawia się  przesunąć termin spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kłodzku Filia Kudowa-Zdrój w rachunku bieżącym w  kwocie  1.300.000,00 złotych  (słownie: jeden milion trzysta tysięcy  złotych)  na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej do dnia 30.07.2012 r.

 

§ 2


 Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy  Kudowa-Zdrój.

 
§ 3


 Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

 
Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 145/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.06.2012 10:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 41