Zarządzenie  Nr 154/2012
Burmistrza Miasta  Kudowa – Zdrój
z dnia 27 czerwca 2012 roku


w  sprawie:  umorzenia zaległości z tytułu opłaty użytkowania wieczystego i rozłożenia na raty.


Na podstawie § 3 pkt 1, 3 i § 6 pkt 1, 3, 4 Uchwały Nr L VIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz uchwały Nr Nr LX/412/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany    w/w uchwały zarządza się  co następuje :

 

§ 1

 

1. Umarza się 50% zaległości z tytułu opłaty użytkowania wieczystego za 2012 r. w kwocie 318,00 zł;
2. Rozkłada się na 3 raty pozostałą kwotę zaległości podatkowej z tytułu opłaty użytkowania wieczystego za 2012 r. w kwocie 318,00 zł  wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 2,68 zł i  ustala się niżej podane terminy płatności rat :


Lp      Data          Kwota   Odsetki      Razem
1    2012-07-15   106,00     0,90         106,90
2    2012-08-15   106,00     0,89         106,89
3    2012-09-15   106,00     0,89         106,89


Razem              318,00     2,68         320,68

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 154/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.06.2012 10:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2012 11:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 18