Zarządzenie Nr  162 /12
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia   05 lipca 2012 r.

 

w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Kudowa-Zdrój.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1


1. W celu umożliwienia najemcom (dłużnikom) będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej spłatę należności z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych, wprowadza się  formę świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Kudowa-Zdrój   jako wynajmującego.
2. Wyżej wymienione świadczenie rzeczowe jest formą zapłaty umówionego zaległego czynszu.


§ 2


1. Świadczenie rzeczowe polega na wykonywaniu wyłącznie drobnych prac porządkowych i usług świadczonych na rzecz Gminy Kudowa-Zdrój, które nie są realizowane w ramach zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi.
2. Świadczenie rzeczowe będzie wykonywane na podstawie zawartego aneksu do umowy najmu.
3. Wzór aneksu do umowy najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
4. W przypadku dłużnika płacącego odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego świadczenie będzie wykonywane na podstawie zawartej umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3


1. W celu ustalenia wartości świadczenia rzeczowego wprowadza się stawki roboczogodzin z podziałem na rodzaje wykonywanej pracy, które określono w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wartość świadczenia rzeczowego jest określana w kalkulacji planowanej do wykonania pracy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
3. Realizacja świadczenia rzeczowego nie koliduje z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 14.000 EURO.


§ 4


1. Najemcy (dłużnicy) chętni do wykonywania świadczenia rzeczowego, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu, winni zgłaszać się z podaniem do Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju  - Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.
2. Możliwość wykonywania świadczenia rzeczowego przez najemcę (dłużnika) ostatecznie zatwierdzają i ustalają termin ich realizacji kierownicy komórek organizacyjnych, na rzecz których wykonywane będą czynności w kalkulacji, o której mowa w § 3 ust. 2.
3. Po zatwierdzeniu kalkulacji zostanie spisany aneks do umowy najmu lub umowa spłaty zadłużenia.


§ 5


1. Po zakończeniu każdego miesiąca kierownicy komórek organizacyjnych, w których najemcy (dłużnicy) wykonywali czynności, o których mowa w zarządzeniu sporządzają i przekazują w 2 egzemplarzach informację miesięczną, w której należy określić wartość świadczenia rzeczowego, która winna być zaewidencjonowana jako spłata zadłużenia w danym miesiącu.
2. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia. Jeden egzemplarz winien być przekazany do działu księgowości, a drugi do działu rozliczania czynszów celem zaewidencjonowania spłaty zadłużenia na analitycznym koncie dłużnika w programie czynszowym.

§ 6


Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia sprawuje Zastępca Burmistrza Miasta.


§ 7


Traci moc zarządzenie nr 164/11 z dnia 29 sierpnia  2011 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej.


§ 8


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 162/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.07.2012 10:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.07.2012 10:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 64