Zarządzenie Nr 158/12
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 29 czerwca 2012 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok. 


Na podstawie art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust.1 uchwały nr XVI/101/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2012 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

                                                    
§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 19.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków  – zwiększenie o 19.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej celowej.
4. Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2012 roku” do uchwały nr XVI/101/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Zmienia się treść tabeli nr 4 „Dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań zleconych gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2012 rok” do uchwały nr XVI/101/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
6. Zmienia się treść załącznika nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2012 roku” do uchwały nr XVI/101/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:
  1.  dochody                       36.142.718,79 zł
      w tym dochody majątkowe                              7.799.593,00 zł
                  dochody bieżące                                 28.343.125,79 zł
   2. wydatki                           36.828.736,79 zł
       w tym wydatki majątkowe                             8.487.937,00 zł
                  wydatki bieżące                                 28.340.799,79 zł
   3. deficyt budżetu                  686.018,00 zł                                     


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 158/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.07.2012 10:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2012 10:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 13