Zarządzenie Nr 239/11
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2011 roku

 

w sprawie: zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

 

Na postawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie „Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” (Dz.Urz. Min. Fin. Nr 15 poz. 84), zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Wprowadza się ustalone w niniejszym zarządzeniu procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.

 

§ 2


Celem zarządzania ryzykiem w jednostce jest:
1. usprawnienie procesu planowania,
2. zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągania celów,
3. zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli zarządczej,
4. zapewnienie kierownictwu jednostki wczesnej informacji o zagrożeniach dla realizacji wyznaczonych celów i zadań.

 

§ 3


Proces zarządzania ryzykiem obejmuje:
1. identyfikację ryzyka,
2. analizę ryzyka - ocena jego znaczenia dla realizacji zakładanych celów,
3. odniesienie ryzyka do akceptowanego poziomu,
4. ustalenie metody przeciwdziałania ryzyku,
5. przeciwdziałanie ryzyku,
6. monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem i dokonywanie zmian.

 

§ 4


Identyfikacja ryzyka polega na ustaleniu ryzyka zagrażającego poszczególnym celom i zadaniom jednostki.
Podczas identyfikacji ryzyka należy przeanalizować:
1. cele i zadania realizowane przez poszczególnych pracowników,
2. zagrożenia związane z osiąganiem celów i realizowaniem zadań jednostki wraz z ich wewnętrznymi i zewnętrznymi przyczynami oraz możliwymi scenariuszami rozwoju zdarzeń.

Podczas identyfikacji ryzyka stosowana jest kategoryzacja ryzyka. Ustala się następujące kategorie (obszary) ryzyka:
1. ryzyko finansowe,
2. ryzyko dotyczące zasobów ludzkich,
3. ryzyko działalności,
4. ryzyko zewnętrzne.

 

§ 5


1. Ocena ryzyka polega na określeniu wpływu i prawdopodobieństwa ziszczenia się ryzyka, a następnie ustaleniu jego istotności według zasad określonych w § 6.
2. Określenie wpływu ryzyka polega na określeniu przewidywanych skutków, jakie będzie miało dla realizacji zadania, osiągania celu. Do określenia wpływu używany jest opis jakościowy przy zastosowaniu skali ocen: wysoki, średni, niski.
3. Określenie prawdopodobieństwa ziszczenia się ryzyka polega na określeniu przewidywanej częstotliwości występowania zdarzenia objętego ryzykiem w trakcie roku. Do określenia prawdopodobieństwa stosowany jest opis jakościowy przy zastosowaniu skali ocen: wysokie, średnie, niskie.
4. Podczas określania wpływu i prawdopodobieństwa ziszczenia się ryzyka stosowane są zasady zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6


W oparciu o dokonaną ocenę wpływu i prawdopodobieństwa ziszczenia się ryzyka ustalany jest poziom istotności ryzyka wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Ustala się następujące poziomy istotności ryzyka:
1. ryzyko poważne, tj. ryzyko o wysokim wpływie oraz wysokim lub średnim prawdopodobieństwie oraz średnim wpływie i wysokim prawdopodobieństwie,
2. ryzyko umiarkowane, tj. ryzyko o wysokim wpływie i niskim prawdopodobieństwie, ryzyko o średnim wpływie oraz średnim prawdopodobieństwie, a także ryzyko o niskim wpływie i wysokim prawdopodobieństwie;
3. ryzyko nieznaczne tj. ryzyko o niskim wpływie oraz średnim lub niskim prawdopodobieństwie oraz ryzyko o średnim wpływie i niskim prawdopodobieństwie.

 

§ 7


Ryzykiem akceptowanym jest ryzyko nieznaczne. Ryzyka umiarkowane i poważne przekraczają akceptowany poziom ryzyka.
Ryzyko przekraczające akceptowany poziom ryzyka wymaga ustalenia i podjęcia działań ograniczających je do akceptowanego poziomu poprzez zmniejszenie jego wpływu lub prawdopodobieństwa ziszczenia się (przeciwdziałanie ryzyku).

 

§ 8


Metodami przeciwdziałania ryzyku są:
- kontrolowanie ryzyka - stosowanie mechanizmów kontroli zarządczej,
- przeniesienie ryzyka - przekazanie ryzyka podmiotowi zewnętrznemu.

W celu określenia metody przeciwdziałania ryzyku należy przeanalizować:
1. przyczyny (źródła) ryzyka i możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń,
2. istniejące mechanizmy kontroli stosowane w celu ograniczenia lub uniknięcia tego ryzyka,
3. skuteczność istniejących mechanizmów kontroli, tj. zakres, w jakim przeciwdziałają ryzyku, a poprzez to ułatwiają lub utrudniają realizację ustalonych celów i zadań.

 

§ 9


Identyfikacji i oceny ryzyka oraz ustalenia metody przeciwdziałania ryzyku dokonuje się raz w roku w terminie do 31 marca danego roku według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W analizie ryzyka zamieszcza się wszystkie zidentyfikowane ryzyka, natomiast dla ryzyka przekraczającego akceptowany poziom ryzyka (ryzyka poważne i umiarkowane) należy podać planowane metody ograniczania go do akceptowanego poziomu.

 

§ 10


Zidentyfikowane ryzyko oraz ustalone metody jego ograniczania do akceptowanego poziomu są na bieżąco oceniane (monitorowane) przez kierownika jednostki. Wyniki oceny wykorzystywane są do poprawy efektywności zarządzania ryzykiem oraz usprawnienia systemu kontroli zarządczej.

 

§ 11


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 239/11
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.01.2012 09:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.01.2012 09:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 57