Protokół nr XIX/12 z dnia 24 maja 2012 roku

 

PROTOKÓŁ NR XIX/12
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 24 maja 2012 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -  1200

 

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -  1645

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wiktor Gucz                               - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Promocja miasta.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XVIII/12 z dnia 30.03.2012 r.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- apel w sprawie poparcia starań zmierzających do przyznania koncesji cyfrowej dla Telewizji Trwam,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok,
- udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
- lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej,
- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa - Zdrój  za rok 2011.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.


Burmistrz Miasta zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do punktu 3 porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad i poddała pod głosowanie w/w wniosek. Przy obecności 14 radnych wniosek Burmistrza Miasta został przyjęty jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad:                                                             
Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Promocja miasta.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XVIII/12 z dnia 30.03.2012 r.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- apel w sprawie poparcia starań zmierzających do przyznania koncesji cyfrowej dla Telewizji Trwam,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok,
- udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
- lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej,
- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa - Zdrój  za rok 2011,
- wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.

a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,B. Ziemianek, T.Żulińska.     

 

Ad.1)

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że pan Piotr Misiło, który zajmuje się naukowo zagadnieniem promocji miast  napisał, „samorząd jako podmiot współtworzący gospodarcze realia makroekonomiczne skazany również jest na walkę wolnorynkowej konkurencji. Aby móc ją skutecznie podjąć  musi dostosować swoje struktury do standardów obowiązujących w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Musi się promować”. Zatem my samorządowcy też promujemy nasze miasto, ponieważ dobra promocja to świadomy rozwój miasta. Jak wygląda promocja w naszej gminie. O tym mówimy od lat. W  ostatnim okresie o promocji rozmawiamy  często, dlatego głównym tematem dzisiejszej sesji jest promocja. 
Głos zabrał W.Duś – kierownik referatu promocji, kultury i sportu, który przedstawił zebranym prezentację multimedialną dot. promocji miasta oraz kalendarz imprez organizowanych w Kudowie-Zdroju. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W.Duś poinformował, że jesteśmy po długim weekendzie majowym, przed okresem wakacyjnym. Jest to dobry czas, aby poprzez  prezentację multimedialną pokazać mechanizmy działania  i wstępną realizację zamierzeń i podstawowych zadań, które zostały  określone w naszej nowej strategii promocyjnej. Poinformował, że politykę promocyjną gmina chce oprzeć przede wszystkim na  mechanizmie wywołania pozytywnych wrażeń, zarówno co do oczekiwań, jak i wrażeń, które turysta wywiezie z Kudowy i przekaże je dalej w świat. Najważniejszą imprezą w naszym kraju jest Euro 2012. Szczęśliwie złożyło się, że wszystkie  mecze grupowe organizowane dla reprezentacji Czech są organizowane we Wrocławiu. Przez Kudowę będą przejeżdżać kibice do Wrocławia, Kudowa-Zdrój leży na naturalnym szlaku tranzytowym i ten fakt chcemy mocno wykorzystać. Dlatego postanowiono przedstawić ofertę dla gości z Republiki Czeskiej. Na początku bieżącego roku delegacja z Kudowy gościła w Instytucie Polskim w Pradze na prezentacji miasta. Zapraszano kibiców do odwiedzenia naszego miasta, ale zapraszano ich z konkretnymi produktami turystycznymi. W Strategii Rozwoju Produktów Turystycznych mamy wiele punktów mówiących o tym, że Kudowa powinna mieć regionalny  produkt  kulinarny. Takim naturalnym produktem są oczywiście potrawy z pstrąga.  W Kudowie mamy 7 łowisk i smażalni pstrąga. Wyjazd do Pragi jest przykładem imprezy podczas, której prezentowano nasze walory turystyczno –krajoznawcze. Impreza ta cieszyła się bardzo dużą popularnością. Pokłosiem imprezy były liczne artykuły, które ukazały się w największych portalach internetowych na terenie Czeskiej Republiki. Była to bardzo duża reklama naszego miasta, zobaczymy jakie będzie to miało przełożenie  na gości z Czech. Mamy nadzieję, że w okresie letnim zauważalny będzie wzrost liczby turystów z Czech. Kolejną dużą  propozycją, która ma wywoływać pozytywne wrażenia  jest projekt pn. „Żywiołowa Kudowa” . Projekt współfinansowany ze środków unijnych. „Żywiołowa Kudowa” jest to cykl czterech imprez. Każda impreza dotyczy innego żywiołu tj. woda, powietrze, ogień i ziemia.  Każda impreza oprawiana jest dżinglem reklamowym, który wykorzystywany jest jako oprawa do grafiki. Dżungle reklamowe emitowane  są również w radio. W tym przypadku jest to radio Roxy. Jest to duża kampania reklamowa, na tydzień przed każdą imprezą zapraszani są odbiorcy z Wrocławia i terenu Dolnego Śląska. Przygotowane są również filmy promocyjne, ponieważ te imprezy służą również do tego, żeby stworzyć narzędzia promocyjne. O Kudowie jest wiele filmów promocyjnych. Stawiamy na dynamikę, pozytywne wrażenia  i chcemy dać do tych filmów troszeczkę nowej jakości i te imprezy tematycznie układane są w taki sposób, żeby można było je sfilmować i żeby było co pokazać np. na portalach internetowych czy w telewizji.  Oprócz filmów robione są także profesjonalne zdjęcia, które wykorzystywane są do reklamy naszego miasta i naszych atrakcji. Kalendarz imprez w naszym mieście jest bardzo wypełniony. Jest to oczywiście baza promocyjna, którą chcemy sprzedać dalej, ponieważ budowa marki Kudowa ma się opierać na utrwaleniu tego wizerunku, jako miasta aktywnego, ciekawego. Chcemy wzbudzić potrzebę przyjazdu do naszego miasta. Na razie budowane jest to narzędzie i tymi informacjami chcemy bombardować świat. Mam nadzieję, że się to uda. Cały czas trwa proces badania rynku turystycznego i oczekiwań turystów. Przeprowadzane są ankiety zarówno w obiektach noclegowych, jak i w Punkcie Informacji Turystycznej.
Pan W.Duś poinformował, że na jednym z posiedzeń komisji z przedstawicielami bazy noclegowej i gastronomicznej zawiązała się grupa inicjatywna  Kudowskiej Organizacji Turystycznej.  W grupie tej są panowie W.Dziuda , T.Adamiec i W.Bober. Stwierdził, że pokłada duże nadzieje związane z tą organizacją, ponieważ nie mamy monopoli na wiedzę, mamy wizję i politykę, ale tak naprawdę do tworzenia tych produktów turystycznych potrzebni są hotelarze i gastronomicy. Nic by nie wyszło w naszej pracy gdyby nie uprzejmość i profesjonalność przedstawicieli tych branż. Można robić prezentacje, rozwijać wizje, ale  potrzebni są zawodowcy, którzy chętnie doradzają, chętnie  wskazują kierunki i trzeba z tego korzystać. Referat Promocji, Kultury i Sportu bardzo mocno liczy na dobrą współpracę.
Głos zabrał pan T.Adamiec, który poinformował, że odbyły się  rozmowy na temat  funkcjonowania przyszłej organizacji turystycznej. Stworzono już pewne podwaliny i jeżeli wszystko dobrze pójdzie to już wkrótce będą tego efekty i będą mogli przedstawić swoje propozycje.
 Głos zabrał W.Duś, który poinformował, że Gmina zdobła nagrodę w wysokości 150.000 zł w konkursie organizowanym przez stację TVN. Środki te będą do wykorzystania do końca roku na kampanię reklamową – spoty reklamowe. Będą to 8. sekundowe filmiki reklamowe emitowane w stacjach należących do grupy TVN Premium czyli TVN, TVN Meteo,  TVN 7, TVN 24 oraz w mediach internetowych należących do grupy  TVN. Są już pewne pomysły, ale bardzo liczy na współpracę gestorów bazy hotelarskiej i gastronomicznej. Warto decyzje strategiczne podejmować razem. Potrzeby w dziedzinie promocji są ogromne i dużo pracy jeszcze przed nami wszystkimi.
Głos zabrał A.Kanecki – Z-ca Burmistrza Miasta, który poinformował zebranych, że w dniach 20-25 sierpnia 2012r w Kudowie-Zdroju odbędzie się 50 Festiwal Moniuszkowski. Będzie to szczególne wydarzenie kulturalne w naszym mieście, które z pewnością zainteresuje melomanów twórczości Stanisława Moniuszki w naszym kraju. Wyjątkowy jubileuszowy charakter festiwalu wymusza na organizatorze, czyli Moniuszkowskim Towarzystwie Kulturalnym niecodzienne podejście organizacyjne, medialne i patronackie. Nowym dyrektorem artystycznym festiwalu jest Pan Stanisław Rybarczyk, który zastąpił swojego długoletniego poprzednika Sławomira Pietrasa. Pan Rybarczyk jest dyrygentem, animatorem kultury, menedżerem i pedagogiem. Związany przez lata kariery artystycznej jako dyrygent z Operą Wrocławską, Filharmonią Wrocławską, Ośrodkiem PR i TV we Wrocławiu, Wojewódzkim Domem Kultury, Centrum Sztuki IMPART, Agencją Artystyczną Pro Musica, Akademią Muzyczną we Wrocławiu, Liceum Muzycznym we Wrocławiu, Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu oraz Theater Goerlitz /Niemcy/. Był twórcą i wieloletnim dyrektorem artystycznym Zespołu Kameralnego PR i TV we Wrocławiu, Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, Polsko – Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk, Chóru Kameralnego Filharmonii Wrocławskiej i szeregu innych zespołów.
Bardzo ważnym elementem organizacyjnym Festiwalu Moniuszkowskiego jest honorowy patronat, który w tym roku obejmą:
• Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski
• Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski
• Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Rafał Jurkowlaniec.
Przyjazd i aktywne uczestnictwo w 50 Festiwalu Moniuszkowskim zapowiedzieli poprzedni dyrektorzy artystyczni - Pani Maria Fołtyn, Pan Jerzy Filc, Pan Bogusław Kaczyński oraz Pan Sławomir Pietras. Obecność tych osób w znakomity sposób uświetni festiwal i z pewnością nada mu poważną rangę.
Jubileuszowy Festiwal Moniuszkowski zasługuje na to, aby tak ważne wydarzenie opierało się na szeroko pojętej promocji medialnej. W związku z tym podjęto prace nad nową w pełni funkcjonalną stroną internetową, która będzie zawierała wszelkie aktualne informacje dotyczące tegorocznego festiwalu np. program festiwalowy, miejsca festiwalowe i dojazd do nich, jak również będą ujęte zakładki przedstawiające historię festiwali w Kudowie-Zdroju, przegląd twórczości Stanisława Moniuszki, czy również galerię zdjęć festiwalowych, oraz  pliki muzyczne do posłuchania bezpośrednio ze strony internetowej.
W promocji festiwalu pomogą wszelkie możliwe media takie jak telewizja radio, wydawnictwa muzyczne, portale internetowe, szeroko pojęta reklama – plakat, billboard, baner, afisz itp. 
W trakcie festiwalu będzie ukazywała się gazetka festiwalowa, z której to dowiemy się najważniejszych informacji festiwalowych, fachowych opinii o poszczególnych wydarzeniach w ramach programu festiwalowego, czy poznamy wykonawców sceny moniuszkowskiej. Dodatkowo zostanie wydane poważne wydawnictwo festiwalowe, które będzie dla każdego zainteresowanego twórczością Stanisława Moniuszki cenną pamiątką.
Nowością tegorocznego 50 Festiwalu Moniuszkowskiego będzie konkurs wokalny im. Andrzeja Hiolskiego, który z pewnością zainteresuje wielu doświadczonych wykonawców tego gatunku muzyki, jak również da szansę osobom, które nie zostały nigdy docenione, a potrafią zainteresować widownię swoim głosem. Cenne nagrody finansowe przewidziane w konkursie będą zachętą do uczestnictwa w tego rodzaju wydarzeniu.    
Podobnie jak podczas 49 Festiwalu Moniuszkowskiego odbędą się również koncerty poza głównym miejscem festiwalowym, czyli Parkiem Zdrojowym i Teatrem Zdrojowym.  Będzie to z pewnością Osiedle Fabryczne, kiedyś mocno tętniące życiem dzisiaj nieco zapomniane i niedocenione. Mieszkańcom tej rewitalizowanej dzielnicy należy się gest ze strony organizatorów, aby mogli poczuć się jako niezbędna cząstka kudowsko-moniuszkowskiej społeczności.
Zakończenie festiwalu nie mogłoby odbyć się bez „Korowodu Moniuszkowskiego”, w którym udział wezmą mieszkańcy miasta, przyjezdni turyści, goście z Republiki Czeskiej, orkiestry dęte, „mażoretki”, powozy i inni chętni, którzy chcą wziąć udział w uroczystym przemarszu ulicami Kudowy-Zdroju w pięknych strojach szlacheckich. Podczas korowodu dojdzie do bardzo ważnego wydarzenia, a mianowicie nadania Ogrodowi Muzycznemu przy ul. Zdrojowej im. Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, który był twórcą i organizatorem pierwszego Festiwalu Moniuszkowskiego.    
M.Ozierąńska (Muzeum Zabawek) stwierdziła, ze bardzo podobał się jej przedstawiony materiał promocyjny. Stwierdził, że jest za mało miejsc parkingowych dla gości przyjeżdżających do Kudowy. Prosi o zwiększenie ilość miejsc parkingowych w mieście. Proponuje, aby rozważyć możliwość udostępnienia  przynajmniej na czas wakacji placu przy ul. Zdrojowej 34 na miejsca parkingowe.
Dyrektor Hotelu Kudowa zgłosiła konieczność wyremontowania nieruchomości, w której znajduje się sklep Savia oraz części miasta od tego sklepu do delikatesów znajdujących się naprzeciw wejścia do Parku Zdrojowego.
Kinga Grządkowska  stwierdziła, że Kudowa-Zdrój ma produkty, ale są one przestarzałe,  brak jest w Kudowie nowoczesnego produktu. Kudowa nie wita gości, nie ma propozycji dla gości przyjeżdżających na dłużej. Miasto i atrakcje w mieście zwiedza się szybko, nie ma propozycji na dłuższe pobyty. Produkt musi być dobrej jakości. Trzeba zastanowić się, czy te wszystkie działania, które były dotychczas podejmowanie są skuteczne, bo chodzi przede wszystkim o skuteczność i jakość produktu, który Kudowa chce sprzedać.
Pan W.Duś stwierdził, że gmina jest na początku drogi z nowymi produktami, dlatego zaprasza  chętnych do współpracy, ponieważ każda sugestia zgłaszana przez gestorów bazy hotelarskiej i gastronomicznej jest bardzo ważna i cenna. 
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o opracowanie planu wycieczek 1,2,3,4 – dniowych dla osób przyjeżdżających do Kudowy z dziećmi, dla osób dorosłych i dla młodzieży.
Głos zabrała radna E.Marecka-Szydło, która stwierdziła, że każdy obiekt w Kudowie w recepcji czy punkcie gdzie przychodzi klient  posiada plan wycieczek. Tych walorów, które można tutaj zobaczyć jest bardzo dużo. Jako miasto jesteśmy miejscem, z którego startuje się na wycieczki w góry. Wszyscy wiedzą o Szczelińcu, ale mało kto wie o Forcie Karola, o skalnych grzybach, o torfowiskach i wielu rzeczach, które są piękne i warto je zobaczyć. W weekend majowy był tłok i na Szczelińcu trzeba było ustawić się w kolejce natomiast w miejscach, o których mówiła nie było tłoku. Wynika to m.in. z tego, że mamy takie a nie inne społeczeństwo, które nastawione jest bardzo konsumpcyjnie. Najlepiej byłoby podjechać i zaparkować pod samymi drzwiami, wejść, dostać do ręki bilet, zwiedzić, wyjść i odjechać. Jest to minimum wysiłku. Większość z nas łapie się na taki schemat. Większość z nas pracując tak dużo jest zmęczona i szuka łatwego rozwiązania. Stwierdziła,  że będzie broniła tego co many w Kudowie nawet jeżeli ktoś będzie zarzucał, że są to rzeczy stare. Jesteśmy starym uzdrowiskiem, ale mamy  walory w postaci wody i świeżego powietrza. Zanim zacznie się krytykować trzeba znaleźć konstruktywną podpowiedź, a przede wszystkim trzeba poznać co to miejsce ma do zaoferowania. Radna stwierdzali, że bardzo wiele pracy wkładane jest w to, żeby  to miasto  żyło,  funkcjonowało.
Głos zabrał T. Adamiec, który poinformował, że przeszedł już praktycznie wszystkie szalki górskie. Goście, którzy do niego przyjeżdżają te szlaki poznają lub dobrze je znają. W związku z tym zwrócił się z pytaniem, czy Park Narodowy Gór Stołowych myśli  o rozwoju i utworzeniu nowych szlaków turystycznych.  Czy są plany, które np. otworzą nowe trasy na Szczeliniec  dla turystów, żeby nie było tam kolejek i żeby turysta, który tu przyjeżdża kolejny raz nie nudził się.  Ściągajmy nowych turystów, ale dbajmy również o starego, który  kocha to miejsce, ale powoli nie ma co tutaj  oglądać.
Głos zabrał pan  J.Korybo – dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych, który poinformował, że Park z założenia ma służyć społeczeństwu  i gościom, którzy tu przyjeżdżają. Idea otwarcia parku narodowego i ochrony przyrody zawsze się kłócą ze sobą.  Odpowiadając na zadane pytanie poinformował, że więcej szlaków turystycznych nie będzie. Na przestrzeni 64 km2 jest ponad 100 km szlaków turystycznych w tym dodatkowo ponad 50 km szlaków rowerowych, ponad 30 km szlaków narciarskich. Kierunki rozwoju i polityka Parku jest taka, że należy poprawić infrastrukturę na szlakach i poprawić bezpieczeństwo na tych szlakach. Nie zostanie zwiększona liczba szlaków, choćby z tego, że chcą utrzymać tych ludzi na szlakach a nie poza nimi, z tego względu, że przyroda też musi mieć soje prawa. Będzie poprawiana infrastruktura Szczelińca, powstanie  duży projekt zagospodarowania Błędnych Skał. Zadaniem Parku jest utrzymanie czystości wód, które zasilają  okoliczne miejscowości, czyli dbać o to  żeby na terenie Parku nie było żadnych niekorzystnych oddziaływań na przyrodę. Pan J.Korybo stwierdził, że wizerunek Parku Narodowego można wykorzystać w każdym momencie działania biznesowego.
Głos zabrała pani K.Grządkowska, która stwierdziła, że należy się zastanowić, czy te wszystkie działania promocyjne, które były podejmowane są skuteczne, bo właśnie o skuteczność tutaj chodzi oraz o jakość produktu, który chcemy sprzedać.
Głos zabrał pan  T.Adamiec. Stwierdził, że  należy zastanowić się nad opracowaniem dla turystów  aktualnych map z oznaczeniem szlaków pieszych, szlaków rowerowych i szlaków do narciarstwa biegowego.
Głos zabrał pan W.Dziuda, który stwierdził, że jest zakochany w Kudowie i uważa, że jest to najpiękniejsze uzdrowisko na Ziemi Kłodzkiej. Wnosi o poprawę jakości pracy Punktu Informacji Turystycznej oraz o przeznaczenie budynku PTTK na Punkt Informacji Turystycznej, w którym można byłoby np. organizować spotkania z przewodnikami.  Stwierdził, że jest podbudowany zgłaszanymi spostrzeżeniami. W związku z tym, że jest jeszcze wiele do zrobienia zrodziła się inicjatywa utworzenia organizacji turystycznej, która  będzie zatruwała życie Burmistrzowi, radnym. Kudowa musi być miastem młodości, musi tętnić życiem. Musimy się obudzić i zacząć działać, mamy wiele pięknych rzeczy, o których turyści nie wiedzą. Musimy miasto zaprezentować daleko poza Kudową.
Głos zabrał pan Grzegorz Gut (Hotel Kudowa) który uważa, że  Kudowa powinna ukierunkować się na nową grupę docelową, na ludzi młodych. Należy  znaleźć coś co zainteresuje młodych ludzi i ściągnie ich do Kudowy. Każdy produkt musi znaleźć coś przez co będzie się promował, coś co zainteresuje ludzi. Kudowa ma ogromny potencjał.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że ci, którzy zabrali głos, są to ludzie, którym zależy żeby  Kudowa się rozwijała.  To co zostało powiedziane przyjmuje jako wskazówkę do tego co trzeba zrobić, aby zlikwidować jak najwięcej słabych stron i wykorzystać jak najlepiej strony mocne.  Dla nas najważniejszy jest turysta, który chce tu przyjechać. Turysta musi mieć co robić w Kudowie. Potwierdza, że słabą  stroną jest Punkt Informacji Turystycznej, który nie jest dynamiczny, a taki powinien być. Należy zrobić wszystko, aby zapełnić gośćmi wszystkie pensjonaty, hotele. Mamy promować produkt Kudowa-Zdrój i dbać o niego. Ponadto Burmistrz Miasta stwierdził, że bardzo zależy mu na tym, aby powstała  lokalna organizacja turystyczna i prężnie działała. Nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi stwierdził, że w Kudowie jest wystarczająca ilość miejsc parkingowych. Od ubiegłego roku od jesieni przy basenie jest bezpłatny parking i nigdy nie jest zapełniony. Nawet w majowy weekend były tam wolne miejsca parkingowe a w mieście nie było gdzie zaparkować. 
Burmistrz Miasta stwierdził, że zespół ds. monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój i Produktów Turystycznych powinien mieć większy wpływ na decyzje  w zakresie promocji. Kudowa musi się rozwijać, aby przyciągnąć turystów.
Następnie Burmistrz Miasta odczytał pismo od pana Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Jerzego Łużniaka dot. realizacji przez PKP modernizacji linii kolejowej na odcinku Kłodzko Nowe  - Kudowa-Zdrój. Modernizacja podzielona jest na dwa  odcinki tj. Kłodzko Nowe – Duszniki-Zdrój oraz Duszniki-Zdrój – Kudowa-Zdrój.  Realizacja robot modernizacyjnych planowana jest na lata 2012 – 2013, wznowienie ruchu kolejowego na linii Kłodzko – Kudowa planowane jest po zakończeniu modernizacji.
T.Adamiec zwrócił się z pytaniem, czy są plany dot. modernizacji Punktu Informacji Turystycznej, czy coś się tam zmieni.
Burmistrz Miasta poinformował, że kilka lat temu podjęto rozmowy z PTTK dot. przejęcia przez gminę  ich pięknego drewnianego budynku. Niestety PTTK nie wyraziła zgody na tego typu transakcję. Spróbujemy jeszcze raz podjąć rozmowy. Byłoby to doskonale miejsce na utworzenie profesjonalnego Punktu Informacji Turystycznej. Ponadto poinformował, że PIT znajdujący się z pasażu zostanie zmodernizowany.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym za udział w dyskusji, gościom za przybycie na sesję, za zabieranie głosu.  Podziękowała także kierownikowi Referatu Promocji, Kultury i Sportu oraz pracownikom referatu za przygotowania materiału na sesję, za nowe pomysły jakie tworzą i  bardzo ciekawy kalendarz imprez. Życzyła sukcesów w dalszym działaniu na rzecz promocji naszego miasta.

 

Ad.2)

 

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XVIII/12 z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.03.2012 r.
Przy obecności 14  radnych na sali protokół nr XVII/12 z sesji Rady Miejskiej z dnia 20.02.2012 r. został przyjęty jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

 

 Ad.3)

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt apelu Rady Miejskiej w sprawie poparcia starań zmierzających do przyznania koncesji cyfrowej dla Telewizji Trwam

B.Kopeć – sekretarz gminy poinformowała, że na ręce Przewodniczącej Rady wpłynął wniosek Koła Miłośników Radia Maryja w Kudowie-Zdroju z prośbą o poparcie przez Radę Miejską  starań w  celu uzyskania koncesji cyfrowej dla Telewizji Trwam. Takie pismo zostało wcześniej  skierowane również na ręce Burmistrza Miasta. Burmistrz Miasta wystosował pismo popierające ten wniosek do Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji.
Przeanalizowano zapisy Statutu Gminy, w szczególności  § 18 ust. 2, który mówi w jakiej formie Rada może podejmować swoje decyzje. Oprócz uchwał Rada Miejska może m.in. podejmować  apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania. W związku z tym przedstawiono radnym projekt uchwały w formie apelu, ponieważ jest to najwłaściwsza forma.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu apelu Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt apelu Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali apele w sprawie w sprawie poparcia starań zmierzających do przyznania koncesji cyfrowej dla Telewizji Trwam  został podjęty następującą ilością głosów:
 za było                -    13  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       1  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz,  M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.   
Wstrzymał się radny: M.Turoń 

Apel  w sprawie w sprawie poparcia starań zmierzających do przyznania koncesji cyfrowej dla Telewizji Trwam został podjęty większością głosów.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że realizacja budżetu za 2011 roku przedstawia się następująco:
      Plan po zmianach        Wykonanie       % wykonania
1. Dochody        32.444.140,62 zł   30.662.015,64 zł           94,51 %
2. Wydatki                      35.165.444,62 zł                             33.563.392,98 zł             95,44 %
3. wynik budżetu           -2.721.304,00 zł                              -2.901.377,34 zł            106,62 %    
4. Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek
                                          4.843.000,00 zł                                4.593.000,00 zł              94,84 %
Nieuregulowano w terminie raty w kwocie 250.000,00 zł wobec banku PKO BP. S.A  w związku z otrzymaniem planowanej refundacji ze środków budżetu UE w dniu 12.01.2012 roku. Pozostałe spłaty rat kredytów i pożyczek dokonane zostały w terminach ustalonych w zawartych umowach.
 Realizacja dochodów budżetowych
Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2011roku wyniosła 30.662.015,64 zł, w tym dochody bieżące wyniosły  22.938.639,87 zł, a dochody majątkowe 7.723.375,77 zł , co stanowi odpowiednio 74,81 % i 25,19 % w dochodach ogółem.
Główny stały dochód budżetu gminy, czyli podatek od nieruchomości  został wykonany w kwocie 5.309.090,97 zł  i został wykonany w 103,09 %.
Dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej  wyniosły   1.078.687,00 zł. Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 107,87 % zaplanowanych dochodów. Za dwa lata ta kwota  zostanie gminie zwrócona przez budżet państwa w formie dotacji celowej na zachowanie funkcji uzdrowiskowej.
Jeżeli chodzi o dochody budżetu z majątku gminy, to jest to pozycja, która przede wszystkim wpłynęła na nie wykonanie planu dochodów. Planowano, że dochody z tego tytułu  będą wyższe. Sytuacja na rynku sprzedaży nieruchomości spowodowała, że dochody z tego tytułu łącznie z dochodami z dzierżawy wyniosły 2.335.770,58 zł przy planie 3.369.430,00 zł. Czyli o prawie o 1 mln zł mniej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na środki otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł. Jest to kwota 5.393.364,52 zł w tym:
ze środków budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji realizowanych w 2010 roku i 2011
roku projektów – 5.216.274,34 zł,
• ze środków Fundacji Polska Miedż na rewaloryzację Parku Zdrojowego i zakup zbiornika akumulacyjnego do Muzeum w Pstrążnej – 80.000, zł,
• inne środki z  funduszy pozabudżetowych – 9.860,00 zł.
Dodatkowo pozyskano z budżetu państwa kwotę 283.181,00 zł jako dotację celową na realizację zadań własnych gminy – budowa ul. Świerkowej  oraz środki z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 507.131,00  zł na przebudowę dachów na Zespole Szkół Publicznych.
W wyniku zastosowanych przez Radę Miasta ulg (obniżenie stawek podatkowych i zwolnienia z podatków) udzielono pomocy podatnikom na łączną kwotę 722.671,64 zł.
Ulgi w formie obniżenia stawek podatkowych wyniosły 41.558,66 zł w tym :
• w podatku od środków transportowych – 29.139,15 zł
• w podatku od nieruchomości – 15.122,14 zł  w tym pozostałe grunty dzierżawione na ogródki przydomowe.
Kwota 416.155,00 zł dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców udzielanych w ramach pomocy de minimis  lub w ramach obniżenia lub zwolnienia z podatku wprowadzonych przez uchwałę Rady Miejskiej  w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.  Natomiast kwota 70.645,47 zł są to  decyzje dot. umorzenia podatku, a kwota 194.312,51 zł to przesunięcia terminów płatności lub rozłożenia na raty.
Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazany w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2011 roku wyniósł 6.230.433,17 zł w tym:
• należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (wykazywane w pozycji pożyczki długoterminowe) – 41.503,15 zł,
• gotówka i depozyty – 288.784,05 zł,
• należności wymagalne – 5.270,549,72 zł,
• pozostałe należności – 629.596,25 zł.
W tej kwocie znajdują się przejęte z MZUP należności w kwocie 1.242.852,84 zł w tym należności wymagalne 881.083,20 zł.
Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:
• przez wysyłanie upomnień ( wysłano  1095 upomnień),
• w drodze egzekucji administracyjnej  na podstawie przepisów  ustawy o postępowaniu
    egzekucyjnym w administracji ( wystawiono 278 tytułów wykonawczych na kwotę 975.626,10 zł),
• w trybie postępowania nakazowego (należności z tytułów cywilnoprawnych) – na drogę postępowania sądowego skierowano 12 spraw,
• poprzez skierowanie do sądu 20 wniosków o stwierdzenie spadku,
• poprzez zawiadomienie Urzędu Skarbowego o popełnieniu wykroczenia skarbowego w postaci uchylania się od płacenia podatków i wszczęcie postępowania karno-skarbowego wobec 1 podatnika,
• poprzez zabezpieczanie należności wpisami na hipotekach – założono 25 hipotek na łączną kwotę 711.714,80 zł.
Na wysokość należności gminy mają  przedsiębiorcy, którzy zawiesili lub zaniechali prowadzenia działalności gospodarczej , upadłe spółki itp. Należności od tych podmiotów  wynoszą  2.167.472,68 zł w tym zadłużenie jednej  z firm funkcjonującej na terenie KZPB wynosi 1.747.602,53 i niestety z roku na rok rosną.

Realizacja wydatków budżetowych
Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za 2011 rok wyniosła 33.563.392,98 zł,  w tym    wydatki bieżące  21.977.458,09 zł  oraz   wydatki majątkowe 11.585.934,89 zł  ,  z czego dużą część stanowią wydatki na projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskie, bo jest to kwota 7.551.636,28 zł.
Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to plan został praktycznie w całości zrealizowany. Wymienić należy te, które przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców bądź poprawienia warunków korzystania z obiektów lub urządzeń ogólnie dostępnych:
• realizacja projektu pn. „Polsko-Czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz  samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” – 2.923.862,61 zł,
• przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Świerkowej  – 640.130,50 zł,
• modernizacje dróg i chodników na terenie miasta – 180.654,12 zł
• realizacja projektu pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego – etap III” –  784.648,58 zł   ,
• uzbrojenie  osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Karmelkowej ( woda, kanalizacja, droga) – 212.152,26 zł,
• realizacja projektu pn. "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju" – 186.601,67 zł,
• realizacja zadania pn. ”Przebudowa dachów budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II  w Kudowie-Zdroju”  – 1.128.881,33 zł,
• realizacja projektu „Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych” obejmującego  remont i przebudowę ulic: Fabryczna, Marchlewskiego, Tkacka, Boczna i Główna) – 2.221.332,52 zł,
• realizacja  projektu „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej” (zagospodarowanie terenów, budowa placu 50+ ) – 817.329,15 zł,
• realizacja projektu „Poznajmy się sąsiedzie” – 55.741,40 zł (modernizacja poszycia dachowego w świetlicy w Brzozowiu  oraz zakup sprzętu nagłaśniającego, ekranu i laptopa ).

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 roku wynosił  14.199.000,00 zł do tego należy  doliczyć zobowiązanie wobec wykonawcy budowy basenu, które na 31.12.2011 r. wynosiło 3.303.513,32 zł, jak również zobowiązania  z tytułu leasingu operacyjnego na zakup ciągnika z osprzętem, które wynosiło 98.692,00 zł. To doliczenie wynika ze zmian  rozporządzenia Ministra Finansów. Na koniec grudnia wystąpiły również zobowiązania wymagalne w jednostkach budżetowych, które wyniosły 973.598,22 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 60,58%, a po wyłączeniach ustawowych w tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 44,11%.
Zobowiązania przejęte z MZUP wyniosły ogółem 1.505.989,25 zł w tym zobowiązania wymagalne 726.084,76 zł.
Przychody i koszty zakładów budżetowych
Zgodnie z uchwałą nr  XI/68/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego - Miejskich Zakładów Użyteczności  Publicznej z dniem 31.12.2011 roku zakład budżetowy został zlikwidowany. Zadania zakładu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zostały przejęte przez  spółkę Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zaś w zakresie gospodarki mieszkaniowej, utrzymania terenów zielonych  przez  odpowiednie komórki Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.
Pracownicy Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na mocy art. 23’ stali się z dniem 01.01.2012 roku pracownikami Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju i Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Wykonanie przychodów MZUP w  2011 r. wyniosło 5.527.987,29 zł  zaś kosztów 5.372.707,52 zł co stanowi odpowiednio 91,43 % i  91,62 % wykonania planowanych przychodów i kosztów.
Pani Skarbnik omówiła również sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz zadań kulturalnych w dwóch instytucjach kultury tj. w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2011 r. Z budżetu gminy przekazano na działalność bieżącą  w/w instytucji kultury dotacje w wysokości 452.500,00 z co stanowi 91,16% planu. Instytucje kultury wypracowały dochody w kwocie 160.686,79 zł.  Koszty funkcjonowania instytucji kultury wyniosły w 2011 r. 676.947,44 zł.
Informacja o stanie mienia komunalnego  obejmuje okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. W części tabelarycznej informacji przedstawione jest mienie z podziałem na grunty, budynki, budowle i urządzenia techniczne, środki transportu itp. Majątek stanowiący własność gminy pochodzi z różnych źródeł:
• został nabyty w drodze komunalizacji  na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
• został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,
• powstał w wyniku inwestycji gminnych.
Mieniem komunalnym zarządzały w 2011 roku  jednostki budżetowe, zakład budżetowy oraz instytucje kultury. Na terenie gminy funkcjonują trzy spółki, w których gmina posiada swoje udziały.  Są to Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Basen „Wodny Świat” sp. z o.o.  oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” sp. z o.o. w Wałbrzychu. W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. gmina uzyskała ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę 1.862.552,27 zł. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera ponadto  informację, jak kształtuje się wartość środków trwałych z podziałem na stan wartości początkowej i wartości umorzenia oraz jaki majątek znajduje się w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Ze struktury majątku wynika, że dominuje tu majątek trwały, który stanowią przede wszystkim grunty, budynki i budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Ich udział w majątku gminy wynosi 74%. Długotrwale aktywa finansowe tj. udziały i akcje  w jednoosobowych spółkach gminy stanowią 19% majątku ogółem. Udział pozostałych składników majątkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych oraz składników z grupy środków trwałych w ogólnej wartości majątku jest niski i wynosi 4%. Należności na dzień 31.12.2011r. stanowią 3% majątku.
Zatwierdzeniu przez Radę Miejską podlegają  również sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe składa się z czterech  elementów. Z bilansu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które zamyka się sumą bilansowa w kwocie 434.869,46 zł, z bilansu zbiorczego jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, które zamyka się kwotą 124.962.112,24 zł,  rachunku zysku i strat wykazującego zysk netto w kwocie 9.958.477,92 zł oraz  z zestawiania zmian w kapitale, które wykazuje stan funduszu na koniec roku w kwocie 117.810.782,15 zł. Fundusz jest to pokrycie w środkach trwałych i w środkach obrotowych tego czym jednostka dysponuje (majątek jednostki, którym dysponuje).

Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę nr III/77/20121 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 23 kwietnia 2012 roku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2011 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że pozytywnie ocenia przedstawione roczne sprawozdanie z wykonania  budżetu, ponieważ jest ono prawidłowe pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz spełnia wymogi określone prawem. Ponadto w sprawozdaniu znalazły się rzetelne informacje i dane, czyli jest ono zgodne ze stanem faktycznym. Sprawozdanie jest bardzo czytelne, ponieważ zawiera dodatkowe objaśnienia, które pokazują wykonanie konkretnych zadań i ich powiązanie z środkami finansowymi wydatkowanymi z budżetu gminy.

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    11  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       3  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok  została podjęta większością głosów.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Radny M.Turoń – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej poinformował, że 09.05.2012 r. Komisja Rewizyjna złożyła  o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój za 2011 rok. Wniosek o udzielenie absolutorium przy obecności 5 członków Komisji na posiedzeniu w glosowaniu jawnym  został przyjęty jednogłośnie. Również w głosowaniu jawnym Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok. 
Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę nr III/91/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18 maja 2012 roku w sprawie pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój za 2011 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrał Burmistrza Miasta, który stwierdził, że jeśli chodzi o 2011 rok, to tak jak kolejny rok przy realizacji budżetu w jednym miejscu jest on prosty, a w innym miejscu jest bardziej skomplikowany, są też sytuacje , z którymi trudno jest sobie poradzić. Życzenia i oczekiwania mieszkańców są takie, że gmina powinna wszystko zrobić, o każdego zadbać o nikim nie zapomnieć. Na pewno nie jest to łatwe, ale tak powinniśmy postępować  i tak robić. Natomiast zdarzają się momenty, kiedy czuje się bezradność i wydaje się, że stoi się przed ścianą, której w żaden sposób nie można pokonać. Trzeba wtedy zrobić wszystko, aby te ścianę łagodnie ominąć, a nie walczyć z nią. Burmistrz Miasta złożył podziękowania Radzie Miejskiej za współpracę przy realizacji tego budżetu. Podziękował za to, że Rada stworzyła klimat do pracy. Absolutorium udzielane jest Burmistrzowi, ale  przecież Burmistrz sam nie byłby  w stanie niczego zrealizować.  Za tym wszystkim stoi ogromna rzesza pracowników, w różnych jednostkach, a przede wszystkim mieszkańcy Kudowy. Mamy naprawdę znakomitych pracowników. Jest to w tej chwili mieszanka ludzi doświadczonych z  młodymi, z przewagą młodych, bardzo inteligentnych i ambitnych, zdolnych do podejmowania niekonwencjonalnych rozwiązań. Wszyscy  starają się podnosić znaczenie i wagę samorządu.  Szczególne podziękowania skierował na ręce pani I.Biernacik – skarbnika gminy. Ponadto Burmistrz Miasta złożył podziękowania za współpracę pani Sekretarz, Z-cy Burmistrza, pracownikom Urzędu Miasta, Kierownikom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych, Dyrektorom i pracownikom dwóch instytucji kultury, Prezesom i pracownikom kudowskich spółek oraz Komendantowi Straży Miejskiej i jego pracownikom.
Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    11  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       3  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok została podjęta większością głosów. 
W związku z udzielonym Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok Przewodnicząca Rady podziękowała Burmistrzowi za pracę na rzecz  miasta i jego mieszkańców.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada zmniejszenie  planu dochodów  i  planu wydatków o kwotę  68.347,00 zł.
Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
• dział 020 – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 42.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych ujmując je w § 0870,
• dział 600 – wprowadza się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 5.000,00 zł, wprowadza się dochody z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE pn. „Wspólną drogą do atrakcji” w kwocie 111.056,00 zł w tym 1.700,00 zł dochody bieżące i 109.356,00 zł wydatki majątkowe. Zmniejsza się o 307.266,00 zł dochody z tytułu realizacji projektu pn. "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II" ( wartość projektu uległa zmniejszeniu w wyniku rozstrzygnięć przetargowych),
• dział 630 – wprowadza się dochody z tytułu kary umownej uzyskanej od wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji umowy w kwocie 1.102,00 zł, wprowadza się dochody w kwocie 1.500,00 zł z tytułu usług świadczonych przez Punkt Informacji Turystycznej  (korzystanie z energii elektrycznej),
• dział 700 – wprowadza się dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów prowadzonych postępowań sądowych i dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowania należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe. Wprowadza się dochody z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2011 roku przez MZUP.  Zmniejsza się o 12.173,00 zł dochody z tytułu realizacji projektu pn.  "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych". Zwiększa się o 30.000,00 zł dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w związku z przeprowadzoną w 2011 roku aktualizacją opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w budynkach wielolokalowych,
• dział 710 – wprowadza się dochody w kwocie 25.000,00 zł z tytułu odsprzedaży przejętych z MZUP trumien i akcesoriów pogrzebowych,
• dział 750 – wprowadza się dochody w kwocie 12.240,00 zł z tytułu  realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE pn. „Wspólną drogą do atrakcji”,
• dział 756 – zwiększa się o 365.447,00 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i o 18.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania w/w należności w związku z uregulowaniem zaległości z poprzednich lat. Zmniejsza się o 169.769,00 zł dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 roku,
• dział 758 – zwiększa się o 8.332,00 dochody z tytułu udziału subwencji oświatowej  na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 roku,
• dział 801 – zmniejsza się o 6.777,00 zł dochody z tytułu realizacji projektu pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój" w związku ze zmniejszeniem wartości zadania ( rozstrzygnięcia przetargowe). Wprowadza się dochody w kwocie 18.781,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie przekazanej dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”,
• dział 900 – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 55.000,00 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy  ujmując je w § 0570. Wprowadza się dochody w kwocie 3.600,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opróżniania koszy na psie odchody z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej. Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 49.903,00 zł z tytułu wynajmu ciągnika z osprzętem  ujmując je w § 0750. Zmniejsza się o 200.000,00 zł dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa, remont i modernizacja  infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze  rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II”
Wydatki:
• dział 600 –  zmniejsza się planowane wydatki na pokrycie  udziału gminy  w remoncie drogi wojewódzkiej o 58.545,00 zł. Zmniejsza się o 534.565,00 zł wydatki na realizacje projektu pn. "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II"( wartość projektu uległa zmniejszeniu w wyniku rozstrzygnięć przetargowych). Wprowadza się wydatki na realizację projektu pn. "Wspólną drogą do atrakcji" - modernizacja ul. Kościuszki od sióstr do Toronta w kwocie 128.654,00 zł w tym 2.000,00 zł wydatki bieżące ( ubezpieczenie drogi) i 126.654,00 zł wydatki inwestycyjne. Wprowadza się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na I etap modernizacji ul. Bukowina poprzez montaż barier ochronnych,
• dział 630 –  zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki związane z rewaloryzacją Parku Zdrojowego,
• dział 700 –  wprowadza się wydatki w kwocie 236.100,00 zł związane ze spłatą zadłużenia ( do wysokości masy czynnej spadku) ciążącego na gminie jako spadkobiercy ustawowym w związku z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi,
• dział 710 –  wprowadza się wydatki w kwocie 35.000,00 zł na zakup chłodni do przechowywania zwłok w Domu Przedpogrzebowym oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł  na wykonanie ścieżki bocznej na cmentarzu komunalnym na Zakrzu. Dokonuje się przeniesienia kwoty 8.000,00 zł na wykonanie remontu Domu Przedpogrzebowego oraz kolumbarium,
• dział 750 –  wprowadza się wydatki w kwocie 7.000,00 zł na zakup ksero, kwotę 4.500,00 zł na modernizację systemu ochrony budynku Urzędu Miasta oraz wydatki w kwocie 14.400,00 zł na realizację projektu pn. "Wspólną drogą do atrakcji",
• dział 758 –  zmniejsza się o 33.000,00 zł kwotę rezerwy celowej utworzonej na koszty termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych,
• dział 801 –  zwiększa się o 11.744,00 zł wydatki  na realizację projektu pn.  "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój" w związku ze zmianą harmonogramu zajęć dydaktycznych. Wprowadza się wydatki w kwocie 33.000,00 zł na wykonanie pomieszczenia świetlicy na poddaszu budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8,
• dział 900 – wprowadza się wydatki w kwocie 27.365,00 zł w związku z planowanym zatrudnieniem 5 pracowników w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy do prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.
Burmistrz Miasta poinformował, że nie bez powodu przekazał radnym informację dot. planowanych  w 2012 r. – etap I -  prac modernizacyjnych i remontowych dróg i chodników.  Dochody  ze sprzedaży mienia gminnego za I kwartał wynoszą niecałe 7%. Realizując budżet gmina powinna wydać na remonty nie więcej niż 7% tego co zapisane jest w budżecie na 2012 r., a zapisane jest po stronie wydatków 836.000 zł. Biorąc pod uwagę, że wykonania I kwartału nie da się odnieść do całego roku 2012, zaproponowano, aby z tej kwoty wydać już 293.376 zł. Stwierdził, że nie wszyscy będą z tego zadowoleni, ale nie da się zrobić wszystkiego w każdej części miasta.  Burmistrz zaproponował, aby do połowy czerwca pani Skarbnik była gotowa z wyliczeniem konsekwencji oraz szczegółowym rozpisaniem realizacji budżetu gminy za I kwartał bieżącego roku. Po zapoznaniu się z tym materiałem będzie można przewidzieć jaka będzie prognoza wykonania budżetu za I półrocze. Wtedy będziemy krok po kroku realizować budżet w zależności od tego jak będą realizowane dochody.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
Głos zabrała pani E.Ubik, która poinformowała, że w Gminie Kudowa-Zdrój od 2005 roku funkcjonuje lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. W ciągu tych 7 lat uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów otrzymywali stypendia w trzech kategoriach. Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłaszanym przez członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej oraz dyrektorów szkół szczegółowo określono okres obejmujący osiągnięcia ucznia będący przedmiotem wniosku oraz wydłużono okres składania wniosków. Wprowadzono możliwość przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami.  Ponadto wprowadzono zmianę dot.  składu Komisji. Dotychczasowa uchwała określała, że w skład Komisji wchodzą: trzech członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (w tym Przewodniczący Komisji), dwie osoby wskazane przez Burmistrza, reprezentujące organ prowadzący oraz dyrektorzy szkół, dla których Gmina Kudowa-Zdrój jest organem prowadzącym. Zmiana polega na tym, że skład Komisji poszerzono o dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie gminy.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -    14  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,         B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Uchwała w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej
Głos zabrała pani U.Karpowicz, która poinformowała,  że  uchwała ta stanowi realizację wniosku złożonego przez radnych do Burmistrza Miasta o dokonanie zmiany w planie miejscowym. Teren objęty uchwała jest nieco większy niż ten, którego dotyczył wniosek, ze względu na fakt, że  zapisy obecnego planu uzależniają te tereny od siebie. Uchwała ta otwiera  procedurę  planistyczną w wyniku, której zostanie Radzie za około 1,5 roku przedstawiony pod głosowanie  projekt zmienionego planu miejscowego. Zmieniony plan  miejscowy zostanie opracowany w taki sposób aby ustalić zasady zabudowy i zasady funkcjonowania na tym terenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, oczekiwaniami i uwarunkowaniami.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Salę obrad opuściła radna A.Mróz. w głosowaniu nad w/w projektem uchwały udział wzięło 13 radnych.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    13  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,                  B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej została podjęta jednogłośnie.


• Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia  uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa - Zdrój  za rok 2011

Na salę obrad wróciła radna A.Mróz. Na sali obecnych jest 14 radnych.
Głos zabrała pani  M.Miliszewska p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, która poinformowała, że  zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, który wszedł w życie z dniem 03.05.2011r. ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81 poz. 440), gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ust. 4 powołanego wyżej artykułu stanowi, iż organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.
Zasoby pomocy społecznej Gminy Kudowa-Zdrój, określone w przedłożonej ocenie, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa - Zdrój  za rok 2011 została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.     

Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa - Zdrój  za rok 2011 została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia  uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin 
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik  gminy, która poinformowała, że zgodnie  z art. 10 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 . o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  organ stanowiący gminy wyznacza podmiot do realizacji zadań własnych gminy określonych w tej ustawie. Podstawowym celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki rodzicielskiej. Mając na uwadze fakt, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie - Zdroju  dysponuje odpowiednio wykształconą kadrą znającą problematykę w/w ustawy wyznaczenie go do realizacji zadań  z niej wynikających  jest uzasadnione.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie  wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz,  M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,   B.Ziemianek, T.Żulińska.     

Uchwała w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 4)

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  
Radna G.Janiszewska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie sprawy dwóch zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowych, plastikowych pojemników o pojemności 120 litrów i 1100 litrów, do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” i „Dostawa nowych, plastikowych kompostowników w kolorze zielonym, o pojemności 720 litrów, do gromadzenia bioodpadów”. Jaka będzie procedura, czy  gospodarstwa domowe dostaną  pojemniki z automatu, czy trzeba się po nie zgłaszać.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że powołanie komisji do przeprowadzenia zakupu pojemników zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dotyczy realizacji II etapu projektu „Nachod – Kudowa”. Jest to kontynuacja zadania, którego realizację rozpoczęły Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej,  kontynuuje KZWiK sp. z o.o. Do dalszej realizacji zadania konieczne jest zakupienie pojemników, które m.in. umożliwią dalszą racjonalizację gospodarki odpadami, jak również obniżą jej koszty. W ramach tego projektów przygotowanych zostało 200 pojemników do kompostowania. Gmina przez okres miesiąca będzie zbierać zgłoszenia na dostawę pojemników. Następnie odbędzie się szkolenie dla tych mieszkańców, którzy się zgłoszą. Pojemniki będą przeznaczone przede wszystkim dla tych, którzy mają własne ogródki przydomowe.
Salę obrad opuścił radny W.Biernacik. Na sali obrad pozostało 13 radnych.
Radny T.Szełęga zwrócił się z prośbą o podanie informacji nt. zapisu mówiącego o wykonaniu analizy, z której wynikałoby,  czy należy dokonać rozbiórki nieruchomości gminnej położonej przy ul. Fabrycznej 12 tzw. „Czarny Rynek”.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nieruchomość ta jest w bardzo złym stanie technicznym. Przez 20 lat właściciele nieruchomości  nic tam nie robili, nic nie remontowali. Przez to hala ta została doprowadzona do takiego stanu. Przygotowana została wstępna ocena dotyczącą stanu technicznego, która nie jest dobra. Hala ta wraz z parkingiem jest w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zostanie zlecona kolejna dokładniejsza ekspertyza i wtedy zostaną podjęte ostateczne decyzje.
Radna A.Mróz zwróciła się z prośbą o podanie informacji nt. zapisu mówiącego o wyłączeniu  że z dniem 01.07.2012 r. z eksploatacji  wszystkie pomieszczenia piwniczne znajdujące się pod Miejską Biblioteką Publiczną. Czy należy rozumieć, że pomieszczenia te przestaną być ogrzewane. Pomieszczenia te są mocno zagrzybione i zawilgocone. Czy nie istnieje zagrożenie, że wilgoć z tych pomieszczeń piwnicznych przedostanie się do biblioteki.
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina nie będzie inwestować w te piwnice. Pomieszczenia te zostaną przekazane do dyspozycji referatu promocji, kultury i sportu. Wilgoć była tylko w jednym pomieszczeniu, natomiast pozostałe są suche.  Decyzja taka została podjęta, ponieważ w roku bieżącym planowana jest zmiana systemu ogrzewania biblioteki. Inwestycja ta zapisana jest w budżecie gminy. Zamontowany będzie piec dwufunkcyjny, który będzie ogrzewał pomieszczenia biblioteki i podawał ciepłą wodę. Zamontowanie takiego pieca w zdecydowany sposób obniży koszty eksploatacji tych pomieszczeń.  
Salę obrad opuściła radna A.Grzegorzewska. Na sali obrad pozostało 12 radnych.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem, czy  odbyło się spotkanie z udziałem pana M.Klauza dotyczące rozwiązania nieprawidłowości  w systemie funkcjonowania kwater prywatnych.
Burmistrz Miasta poinformował, że spotkanie takie się jeszcze nie odbyło, ponieważ pan Klauza pomimo, że się do tego zobowiązał, nie zgłosił się do pani Skarbnik, aby porozmawiać na ten temat.
Radna G.Janiszewska w zawiązku z zapisem dot.  pism dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 3 oraz dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w sprawie wniosków i propozycji dotyczących sprawozdania z projektu „ Zdrowe dziecko” zwróciła się z pytanie, czy są dalsze postanowienia w tej sprawie.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest to bardzo poważna sprawa. Wyniki i sprawozdanie przedstawione gminie przez studentów Akademii Medycznej i lekarzy, którzy opiekowali się studentami są  tragiczne. Okazało się, że 54% przebadanych w tym roku  dzieci ma próchnicę. Odbyło się spotkanie z pielęgniarkami, stomatologiem z przychodni Eskulap, dyrektorami szkół, panią J.Sulikowską-Ślkeziak, panią A.Norowską –Kiecą. Wynik badań jest przerażający. Nikt nie będzie prowadził dochodzenia czyja jest to wina. Jedno jest pewne, jeśli z tego nie zrobi się programu to sytuacja się nie poprawi. Burmistrz stwierdził, że w gminie może brakować środków na chodniki, na oświetlenie, ale nie może zabraknąć na zdrowie dzieci. Dzieci muszą mieć dostęp do gabinetu stomatologicznego, ale żeby powstał gmina musi mieć 80.000 zł. Kolejną rzeczą jest podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na zatrudnienie stomatologa na cały etat. Burmistrz Miasta poinformował, że Komitet Rozwój zaproponował, uruchomienie systemu dbania o zdrowie dzieci i młodzieży.  Co do innych elementów wymienionych w sprawozdaniu z badań dzieci należy stwierdzić, że nauczyciele i wychowawcy w większym stopniu niż dotychczas powinni korzystać  z sali do gimnastyki korekcyjnej. Dzieci ze stwierdzonymi wadami postawy nie powinny w czasie gimnastyki korekcyjnej ćwiczyć z dziećmi zdrowymi. Zdrowe dzieci powinny w tym czasie mieć inne zajęcia. Burmistrz Miasta poinformował, że postara na kolejnej sesji Rady Miejskiej przedstawić radnym propozycję programu. Program ten prowadzić będzie pełnomocnik Burmistrza ds. społecznych pani J.Sulikowska-Śleziak.
Radna A.Mróz stwierdziła, że rzeczywiście dzieci mają próchnicę.  Poinformowała, że w roku ubiegłym w Zespole Szkół Publicznych prowadzony był program pn. „Piękny uśmiech”. Były robione różnego rodzaju ankiety i okazuje się, że dzieci jeśli chodzi o teorię mają naprawdę bogatą wiedzę dotyczącą higieny jamy ustnej. Gorzej natomiast jest z praktyką i egzekwowaniem. Nauczyciele nie wyegzekwują tego, aby dziecko przychodziło do szkoły ze szczoteczką, pastą do zębów i myło zęby. To leży po stronie rodziców. Szkoła prowadzi w tym kierunku pewne działania np.  fluoryzacja zębów. Jest to robione systematycznie przez cały rok szkolny. Radna stwierdziła, że należałoby edukować rodziców, a poprzez rodziców dzieci. 
Radny M.Turoń zwrócił się z prośbą o podanie bliższych informacji nt.  pisma Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej informującym, że wspólnie z Fundacją Informatyki i Zarządzania przygotowuje projekt budowy „Innowacyjnego Systemu Informacji Turystycznej (ISIT)” na Dolnym Śląsku.
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza Miasta poinformował, że jest to system informatyczny, który będzie działał na naszej Informacji Turystycznej. Na dzień dzisiejszy musimy przygotować się od strony technicznej. Należy wymienić jedną z szyb w Punkcie Informacji Turystycznej, ponieważ tam będzie zainstalowane urządzenie, które dotykowo będzie pomagało w poruszaniu się po mieście, w uzyskiwaniu informacji związanych z naszym miastem, z komunikacją, z atrakcjami w naszym mieście. Jest to projekt w całości finansowany przez Dolnośląską Organizację Turystyczną, gmina pomaga technicznie w instalacji systemu. Zadanie powinno zostać zrealizowane w czerwcu br.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      12 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: G.Janiszewska, W.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,   B. Ziemianek, T.Żulińska.    

                                                              

Ad. 5)

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wiktorowi Gałeckiemu, który poinformował, że w naszej miejscowości powstał Kudowski Parlament Młodzieży. W dniach 13 – 15 kwietnia br. kilku członków Parlamentu pojechało do Krzyżowej, gdzie odbyło się spotkanie z młodzieżą z Wrocławia i Świdnicy.  Podczas tego wyjazdu przedstawiciele naszego Parlamentu dowiedzieli się jak powinien funkcjonować prawidłowo skonstruowany Parlament Młodzieżowy. Odbył się również wykład dotyczący m.in. ustroju politycznego w naszym kraju. Na szkoleniu zaprzyjaźnili się z młodzieżą z innych Parlamentów, z która będą chcieli współpracować.  Pierwszym przejawem współpracy był wyjazd na sesję Rady Młodzieżowej Miasta Świdnica. Członkowie Kudowskiego Parlamentu zobaczyli jak powinna wyglądać sesja i na podstawie tego Kudowski Parlament zorganizuje w najbliższym czasie własna sesję.
Pierwszym celem jaki młodzież chce zrealizować jako Parlament jest zorganizowanie imprezy charytatywnej. Środki jakie uda się na niej zebrać przekazane zostaną na rzecz chorej na białaczkę Mai oraz jeżeli się uda to również na Kubusia, który nie ma jednego płuca i brakuje mu mięśni w sercu. Plan imprezy wygląda następująco: koncert Karola Deca, Foxy Lady i DJ.Kamila KS, pokazy Diabolo, zrobienie  graffiti na szkole i skateparku, karaoke dla chętnych, sprzedaż wyrobów spożywczych ze szkoły zawodowej.
Wstępny termin imprezy to 23 czerwca. Jako koordynatora całego wydarzenia chcieliby zatrudnić pana W.Chelińskiego. W/w zwrócił się prośbą o udostępnienie im podestu, głośników i pomoc w nagłośnieniu imprezy. Ponadto złożył podziękowania za sfinansowanie im wyjazdu do Krzyżowej, z którego bardzo dużo wynieśli.
Radny M.Turoń stwierdził, że jest bardzo zadowolony z faktu, wybrania go  przez młodzież na opiekuna i pomost łączący  Radę Miasta, Burmistrza Miasta i młodzież. Uważa, że pomysł zorganizowania imprezy jest bardzo dobry. Ta impreza  będzie promowała ich jako całą młodzież, a nie poszczególne szkoły. Zobowiązał się, że w miarę swoich możliwości pomoże przy organizacji tej imprezy.
Przewodnicząca Rady podziękowała przedstawicielom Kudowskiego Parlamentu Młodzieży za przybycie na  sesję Rady Miejskiej, pogratulowała pomysłu dot. zorganizowania  imprezy, która ma na celu pomoc chorym dzieciom.
Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą, aby terminy imprez organizowanych przez Parlament Młodzieży dla wszystkich mieszkańców Kudowy były ustalane z panem A.Kaneckim.
Radna G.Janiszewska w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zaprosiła zebranych na XII Targi Artystyczne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, które odbędą się 02.06.2012 r.  w Parku Zdrojowym.
Radny B.Ziemianek zgłosił wniosek o wyremontowanie sali – świetlicy  położonej w budynku przy ul. Kościuszki 31. W tej części miasta nie ma żadnej świetlicy, pomieszczenia gdzie mogliby spotykać się mieszkańcy.
Głos zabrał A.Kanecki – Z-ca Burmistrza, który przychylił się do wniosku zgłoszonego przez radnego B.Ziemianka.  Obecnie sala ta wygląda nieciekawie, okna i podłoga są w bardzo złym stanie technicznym. Warto byłoby wyremontować tę salę. Patrząc na świetlicę w Brzozowiu i jak jest ona wykorzystywana dochodzi się do wniosku, że takie miejsce do spotkań przydałoby się również w Czermnej. Trzeba  się zastanowić nad sfinansowaniem remontu tej sali. Na dzień dzisiejszy wstępny koszt remontu oszacowano na kwotę 60.000 zł, w tym 25.000 zł to kwota niezbędna na wymianę okien, które są bardzo duże i wysokie.
Radna G.Janiszewska zgłosiła wniosek o przestawienie kosza na śmieci znajdującego się przy nieruchomości położonej przy ul. Tkackiej 21. Kosz powinien być ustawiony przy chodniku naprzeciw w/w budynku. Radna poinformowała, że w budynku szkoły przy ul. Głównej 43 u góry otwarte jest okno przez,  które uczniowie wychodzą na dach i zjeżdżają z niego w kierunku torowiska. Radna prosi o podjęcie interwencji w tej sprawie.
U.Faroń-Bielecka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprosiła radnych na spotkanie organizowane przed wakacjami tj. 29.05.2012 r. hasło tego spotkania brzmi „Działaj bezpiecznie, ratuj skutecznie” – jest to pokaz  pierwszej pomocy przedmedycznej. Poinformowała także, że w ramach programu rozwoju bibliotek zorganizowany będzie bezpłatny kurs języka angielskiego dla dorosłych, który będzie trwał od czerwca do września. Ponadto poinformowała, że od września zostanie uruchomiony kolejny kurs dla seniorów i będzie to kurs komputerowy.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że dzięki naciskom i prośbom radnego B.Ziemianka i Z-cy Burmistrza Miasta w Szkole Podstawowej nr 3  zostanie uruchomiona klasa pierwsza.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na zaproszenie Burmistrza Tucholi wyjeżdża z naszego miasta delegacja. W skład delegacji wchodzą: Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta, radna A.Mróz oraz pani E.Ubik. Celem wyjazdu jest podpisanie na sesji Rady Miasta Tuchola porozumienia o współpracy. Poinformowała rownież, że 16.06.2012 r. dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych serdecznie zaprasza radnych oraz pracowników Urzędu Miasta na spotkanie z pracownikami Paku, którzy chcą samorządowcom pokazać Park w jego najpiękniejszych miejscach. Ponadto poinformowała, że  pani Krystyna Tyl i Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym Jagusia przy współpracy Referatu Promocji Kultury i Sportu  organizuje i 02.06.2012 r. o godz. 16 w Teatrze Zdrojowym  sztukę „Bajka o szczęściu” oraz koncert zespołu  Foxy Lady, na które  serdecznie zaprasza. Biletem wstępu będą cegiełki w cenie 10 zł, 20 zł i 50 zł. Wpływy z imprezy zostaną w całości przekazane  na dofinansowanie kosztownej rehabilitacji małego kudowianina Jakuba Płachty.  Pani K.Tyl wspólnie ze Stowarzyszeniem  10%Art  organizuje również dla Kuby, w dniu 03.06.2012 r. o godz. 11 w Parku Zdrojowym  imprezę pod hasłem „Wyścig serca dla Kuby”.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że 27 maja  jest dniem samorządu terytorialnego. Rada Miejska otrzymała życzenia i podziękowania od parlamentarzystów posłanki Agnieszki  Kołacz-Leszczyńskiej, posłanki Moniki Wielichowskiej i posła Jakuba Szulca.
Burmistrz Miasta poinformował, że otrzymał zaproszenie od pana Prezydenta B.Komorowskiego na spotkanie, które odbędzie się 28.05.2012 r.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XIX sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

 

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XIX/12 z dnia 24 maja 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.06.2012 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż