Ptotokół nr XX/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku

 

PROTOKÓŁ NR XX/12
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 28 czerwca 2012 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -  1200

 

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -  1645

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych, kierowników jednostek organizacyjnych i radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

Radni nieobecni:
1. Bolesław Ziemianek                               - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:

1. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu Brzozowie,
- zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.

 

Radny W.Gucz poinformował, że po posiedzeniu Komisji, które odbyło się 27.06.2012 r. i zapoznaniu się z materiałami na sesje przyszedł czas do przemyśleń. Radny stwierdził, że na dzisiejszej sesji Rada Miejska nie powinna rozpatrywać projektu uchwały  w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój, ponieważ uchwała jest niespójna i powoduje ogólny zamęt. Zmiany te powinny nastąpić nie w projekcie przedstawionym radnym, ale w innych uchwałach tj. w uchwale  nr LI/352/10 z dnia 24 lutego 2010 r. - dotyczy tabeli i wartości w strefie „C”  § 3  pkt. 2 oraz pkt. 6 z wzorem do obliczenia strefy ochronnej „C”. Zmiana powinna nastąpić tam, a nie w obecnie proponowanej uchwale. W uchwale nr V/23/11 z dnia 03 marca 2011 r. dot. również wzoru do obliczeń strefy ochronnej „C”. W związku z powyższym radny zgłasza wniosek o oddalenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój do czasu jego uporządkowania. Drugi wniosek dotyczy projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdroju dla terenu Brzozowie. Tłumaczenie radnym mapki, która jest najważniejszą części do tej uchwały niewiele wnosi. Uchwała ta przesyłana jest do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i przyniesie nam wstyd, w związku z tym, że mapka, która stanowi załącznik do uchwały jest nieprzejrzysta. W związku z powyższym radny zgłasza wniosek o oddalenie tej  uchwały do czasu uporządkowania sprawy załącznika mapowego.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że jeżeli chodzi o obawy radnego W.Gucza dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdroju dla terenu Brzozowie są nieuzasadnione. Na wspólnym  posiedzeniu Komisji zostało wszystko wyjaśnione. Jedynym powodem przedstawienia tego projektu uchwały jest chęć wykonania, poprawienia gospodarki wodno- ściekowej w tej części miasta.
Głos zabrała pani B.Kopeć – sekretarz gminy, która stwierdziła, że jeżeli chodzi o przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska  to został on przygotowany zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej, techniki prawodawczej. Jest to rozporządzenie Rady Ministrów określające sposoby formułowania tekstów aktów prawnych, dokonywania ich zmian oraz uchylania tekstów aktów prawnych. Wg jej wiedzy oraz wiedzy obsługi prawnej Urzędu Miasta  technika zastosowana przy formułowaniu tego aktu prawnego jest zgodna z zasadami. Jest to akt czytelny i zgodny ze sztuką prawniczą. Pozostaje kwestia do rozważenia w przyszłości, czy nie ogłosić tekstu jednolitego.
Radny W.Gucz stwierdził, że nie wie czy został dobrze zrozumiany. Oddalenie uchwały na dzień dzisiejszy nie ma wnosić tego, że tej uchwały w sprostowanej, uproszczonej formie Rada nie będzie rozpatrywać. Musi być w tym wszystkim ład, mapka powinna być taka, że radny patrząc na nią wiedział o co chodzi. Nie jest przeciwny dostarczeniu wody dla Brzozowia, jest za, ale chce dostać mapkę, z której będzie wynikało o co chodzi. Ponadto radny stwierdził, że uchwała dot. Statutu Uzdrowiska nie powinna powtarzać tego co już zostało zapisane. Powinna jedynie wnieść tabelkę, gdzie jest zmiana wartości w strefie ”C” i nowy wzór i nic poza tym.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że po dyskusji na wspólnym posiedzeniu Komisji ustalono, że do mapek powrócimy przy kolejnych opracowywanych  materiałach. Mapki te będą przygotowywane tak, jak sobie będą życzyli radni. Wszyscy obecni radni  przyjęli poprzez głosowanie, że akceptują  przedstawiony projekt uchwały. Jeżeli chodzi uchwałę w sprawie zmiany  Statutu Uzdrowiska radni zajęli stanowisko jednoznaczne. Wszyscy byli za tym, aby projekt uchwały przyjąć w takiej formie jak został przedstawiony.
Głos zabrała radna E.Marecka-Szydło, która stwierdziła, że jeżeli mowa jest  o jakimkolwiek głosowaniu, to na posiedzeniu Komisji radni wyrażali wstępnie swój głos,  swoją opinię. Nie odbywało się żadne głosowanie, głosowanie odbędzie się dzisiaj na sesji.  Radna uważa, że radny W.Gucz na prawo wyrazić własne zdanie. Ponadto  stwierdziła, że jeżeli zdarzy się na wspólnym posiedzeniu Komisji głosowanie nad projektami uchwał, to będzie tą osobą, która będzie się wstrzymywała, ponieważ ma prawo wyrazić własne zadanie w momencie, kiedy radni będą głosować na sesji. Każdy ma prawo zmienić zdanie. Radna zwróciła się z prośbą, aby nie mówić o głosowaniu na wspólnym posiedzeniu Komisji, ponieważ żadnego głosowania nie było. Radni wstępnie wyrazili  swoją opinię.
Radny W.Gucz przypomniał słowa Przewodniczącej Rady, że po przemyśleniu sprawy można wyrazić swoje zdanie. I takie zdanie radny dzisiaj wyraził.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wiążące jest również to nad czym radni głosują na Komisjach. Radni mają prawo mieć swoje zdanie i je mają.
Radny M.Mrowiec stwierdził, że po wyjaśnieniach Burmistrza Miasta oraz pani Sekretarz dot. projektów uchwał należy te uchwały na dzisiejszej sesji podjąć.
Radny M.Olejarz abstrahując  od dyskusji, bez względu na to jak odbędzie się głosowanie, chciałby zgłosić wniosek o zmianę w treści projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska  Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że trwa dyskusja na przyjęciem porządku obrad.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy będzie możliwość wprowadzenie w projekcie uchwały  w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska  Kudowa-Zdrój zapisu mówiącego o zmianie nazwy sanatorium Bristol.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek radnego o zmianę w treści projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska  Kudowa-Zdrój będzie rozpatrywany podczas omawiania projektu  i dyskusji  nad projektem uchwały.
Pan J.Łukasik Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II zwrócił się z pytaniem, czy jest dopuszczalne, że pkt. 1 porządku obrad jest przyjęty, czy porządek obrad musi być przyjęty w całości.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad musi być przyjęty w całości.
Radny M.Olejarz zaproponował żeby zająć się pierwszym punktem porządku obrad, a później zająć się  pozostałymi  sprawami. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad został radnym przedstawiony. Radni na sesji mogą go przyjąć lub nie. Aby przegłosować  porządek obrad musi najpierw przyjąć  wnioski zgłaszane przez radnych do porządku obrad. W związku w tym zwróciła się z pytaniem czy są jeszcze wnioski radnych do przedstawionego porządku obrad. 
Radni  nie zgłosili więcej wniosków w związku z czym Przewodnicząca Rady  zamknęła dyskusję nad  porządkiem obrad .
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego W.Gucza w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdroju dla terenu Brzozowie
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco :

 za był                  -      1  radny
 przeciw było       -     13  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Za głosował radny: W.Gucz
Przeciw głosowali radni:  W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, T.Żulińska.
W związku z powyższym wniosek radnego W.Gucza w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdroju dla terenu Brzozowie nie został przyjęty.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego W.Gucza w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco :

 za był                  -      1  radny
 przeciw było       -     13  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Za głosował radny: W.Gucz
Przeciw głosowali radni:  W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, T.Żulińska.
W związku z powyższym wniosek radnego W.Gucza w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój nie został przyjęty.

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:

1. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdroju dla terenu Brzozowie,
- zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.
a następnie poddała go pod głosowanie.

Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco :

 za było                  -      13  radnych
 przeciw był           -        1  radny
wstrzymało  się      -        0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, T.Żulińska.
Przeciw głosował radny:  W.Gucz

 

Ad.1)

 

J.Łukasik złożył gratulacje przybyłym na sesję rodzicom dzieci, które otrzymają stypendia. Stwierdził, że nie ma większej satysfakcji niż słyszeć o sukcesach i wyróżnieniach swoich dzieci. Zwrócił się  również do stypendystów stwierdzając, że ktoś wyłapał ich talent, ktoś zauważył, że mają predyspozycje w pewnych dziedzinach, ale powinni mieć na uwadze, że są na  początku drogi. Żeby nazwać szlak, który jest przed nimi,  kamieniem szlachetnym potrzeba  jeszcze wielu lat żeby to obrobić, żeby doprowadzić do stanu kiedy będą błyszczeć naprawdę pełnym  blaskiem. Życzy wszystkim stypendystom  żeby nie spoczęli na laurach, żeby nie potraktowali dzisiejszego dnia jako apogeum sowich możliwości.  
Radna A.Mróz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że 18 maja Komisja Stypendialna rozpatrywała wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Kudow-Zdroju dla uczniów kudowskich szkół, którzy w roku szkolnym 2011/2012 odnieśli duże sukcesy naukowe, sportowe czy artystyczne. 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli:
 Anna Mróz
 Mirosław Olejarz 
 Mariusz Oleśko
 Teresa Żulińska
 Małgorzata Krawczyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
 Jerzy Łukasik – dyrektor Zespołu Szkól Publicznych im. Jana Pawła II
 Elżbieta Ubik - kierownik działu Obsługi Kadr i Oświaty.

Wpłynęło 13 wniosków - 7 ze szkół podstawowych oraz 6 z gimnazjum. Podjęcie decyzji, komu przyznać stypendium, czyje osiągnięcia są ważniejsze było bardzo trudne. Po burzliwych dyskusjach, po dokładnym rozpatrzeniu i przeanalizowaniu każdego wniosku, podjęto ostateczne decyzje.
Radna A.Mróz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta wręczyli stypendia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w następujących kategoriach:
    
SZKOŁY PODSTAWOWE

I. KATEGORIA STYPENDIUM NAUKOWE

Maciej Bazela, uczeń kl. IV a, ZSP SP nr 2, wychowawca Wiesława Łuczyszyn.
 9 miejsce w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym PINGWIN 2011 z matematyki na poziomie klas 4 szkoły podstawowej,
 wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Kangur 2012.

II. KATEGORIA STYPENDIUM SPORTOWE

1. Dominika Jesionowska, uczennica kl. VI, SP nr 3, wychowawca Michał Kryczka, trener Jan Chryczyk.
 III miejsce na Ogólnopolskich Zawodach Pływackich dystans 100 m stylem grzbietowym,
 III miejsce Zimowych Mistrzostwach Okręgu Dolnośląskiego na dystansie 50 m stylem grzbietowym oraz III miejsce na dystansie 100 m stylem grzbietowym.
 II miejsce w IV Międzynarodowym Integracyjnym Mitingu Pływackim im. Maćka Maika w Katowicach na dystansie 50 m stylem grzbietowym,
  II miejsce na tych samych zawodach, ale na dystansie 100 m i także stylem grzbietowym, 

2. Mateusz Gałecki, uczeń kl. VI a, ZSP SP nr 2, wychowawca Anna Baczmańska, trener Jan Chryczyk.
 I miejsce w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności na dystansie 200 m zmiennym.
  I miejsce w IV Międzynarodowym Integracyjnym Mitingu Pływackim im. Maćka Maika w Katowicach 200 m zmiennym,
 I miejsce w IV Międzynarodowym Integracyjnym Mitingu Pływackim im. Maćka Maika w Katowicach 50 m dowolnym.

3. Kamila Machaj, uczennica kl. V c, ZSP SP nr 2, wychowawca Monika Kandefer, dyr. Jerzy Łukasik – klasyfikacja do Kadry Wojewódzkiej dziewcząt w piłce nożnej.

4. Łukasz Jakub Stachura, uczeń kl. V a, ZSP SP nr 2, wychowawca Iwona Gocel, trener Jan Chryczyk.
 II miejsce w Ogólnopolskim Wieloboju Pływackim (strefa dolnośląska) 100 m klasycznym,
 V miejsce dla szkoły w Finale Dolnośląskim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetach pływackich 8x25 m,
 II miejsce w Finale Strefy Wałbrzyskiej sztafety pływackiej 8x25 m.

5. Jakub Łukasik, uczeń kl. IV a, ZSP SP nr 2, wychowawca Wiesława Łuczyszyn.
 I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego Szkół Podstawowych w mini siatkówce 2-ki chłopców,
 II miejsce w półfinale strefy wałbrzyskiej w Dolnośląskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej chłopców „2-ki”oraz IV miejsce w finale strefy wałbrzyskiej.


GIMNAZJA

I. KATEGORIA STYPENDIUM NAUKOWE

1. Łukasz Potoczny, uczeń kl. Ic, gimnazjum ZSP.
 Laureat IX Kłodzkiego Powiatowego Konkursu Matematycznego,
 Kwalifikacja do II okręgowego etapu w Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,
 Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Kangur.

II. KATEGORIA STYPENDIUM SPORTOWE

1. Dawid Sobczak, uczeń II klasy gimnazjum ZSP.
 Złoty medal i 4 brązowe medale w Mistrzostwach Uczniowskich Klubów Sportowych w short-tracku,
 2 brązowe medale w Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików w short-tracku,
 Członek drużyny, która zdobyła I miejsce w makroregionie w short-tracku.

2. Adrianna Kułak, uczennica III klasy gimnazjum ZSP.
 I miejsce w kategorii open dzieci w 5 edycji dziecięcego Pucharu Orlicy w narciarstwie zjazdowym,
 III miejsce w kategorii open dzieci w klasyfikacji końcowej dziecięcego Pucharu Orlicy w narciarstwie zjazdowym.
3. Simona Wakiw, uczennica II klasy gimnazjum ZSP.
 II miejsce w Finale Strefy Wałbrzyskiej Sztafety Pływackiej,
 II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego Szkół Gimnazjalnych w sztafetach pływackich dziewcząt.
 I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego Szkół Gimnazjalnych w piłce nożnej dziewcząt.
III. KATEGORIA STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

1. Nadia Matrood, uczennica I klasy gimnazjum ZSP.
 VI miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu o Janie Pawle II.

Przed przystąpieniem do realizacji pkt. 2 porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że odbyło się kilka spotkań zespołu, które dot. omówienia projektu „Zdrowe dziecko” . W efekcie tych spotkań został opracowany przez panią J.Sulikowską-Śleziak program  działań profilaktycznych  podejmowanych w Kudowie-Zdroju.
Przewodnicząca Rady powitała obecne na sesji panie: Annę Norowską-Kieca – stomatologa i Przewodniczącą Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój, Barbarę Łupkowską i Marzenę Lipińską – pielęgniarki szkolne, które uczestniczyły w pracach w/w zespołu. Ponadto w skład zespołu wchodzili Burmistrz Miasta, Przewodnicząca Rady Miejskiej, pan J.Łukasik, pan D.Dubaniewicz, pani M.Krawczyk, pan T.Tułacz oraz pani E.Ubik.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że od kilku lat można zaobserwować inne potrzeby naszych mieszkańców. Widać, że przybywa ludzi, rodzin które wymagają pomocy. Są z tym ogromne problemy. Prawnie niewiele można zrobić bez ich zgody, natomiast dochodzi do sytuacji tragicznych, w których najwięcej cierpią dzieci. Dokonano weryfikacji zarządzania Ośrodkiem Pomocy Społecznej i pojawiło się stanowisko pełnomocnika burmistrza ds. opieki społecznej, które znakomicie pełni pani J.Sulikowska-Śleziak. Burmistrz stwierdził, że rodzicom trzeba pomóc. Wyniki badań, które od wielu lat przygotowują studenci Akademii Medycznej nie są najistotniejsze w tym elemencie. To co powiedziały pielęgniarki, to co powiedziała pani A.Norowska-Kieca i to co usłyszano od pan J.Chryczyka budzi  z jednej story trwogę, a z drogiej strony zobowiązuje do podjęcia działań i pewnych decyzji. Nie można skarżyć się, że ustawa jest zła. Gmina musi przejąć na siebie obowiązek pomocy dzieciom. Aby przejąć ten obowiązek czekają nas pewne wysiłki finansowe i organizacyjne. Rodzice w wielu przypadkach  nie interesują się swoją rodziną, nie interesują się dziećmi i to jest bardzo bolesne. Legalizuje to w tym momencie ustawa, która  mówi, że bez zgody rodziców nawet pielęgniarki nie mogą sprawdzić czystości dziecka. Są również przypadki medyczne, na które nie można zareagować, ponieważ też musi być zgoda rodziców. Wynika z tego, że rodzice się czegoś boją lub wstydzą jak w przypadku czystości, albo   rodzice po prostu nie mają czasu, żeby się tym zajmować, nie mają czasu pójść z dzieckiem do lekarza, aby wypełnić kartę zdrowia i zwrócić ją pielęgniarce szkolnej. Wyniki badań potwierdzają, że duża ilość dzieci ma źle dobrane okulary, jest to  niepokojące. Z wyników  dowiadujemy się także, że na 564 dzieci zbadanych pod względem stomatologicznym, na które  zgodzili się rodzice, prawie 60% dzieci ma próchnicę, i to  jest przerażające. Gabinet stomatologiczny, który znajduje się w szkole już dawno przestał spełniać wymogi. Ma tylko wygląd gabinetu stomatologicznego.   Należy  wypracować takie mechanizmy, które pozwolą na zbadanie dzieci  bez proszenia o zgodę. Pani A.Norowska-Kieca na spotkaniu zespołu poinformowała, że jeżeli będziemy mieć kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia to nie będzie obowiązku pytanie rodziców,   wtedy dzieci będą leczone stomatologiczne. Jest to ogromne ryzyko, ponieważ podpisanie kontraktu z NFZ graniczy z cudem. Na dzisiaj wiemy, że w jednej z przychodni  nie będzie kontraktu na gabinet okulistyczny, laryngologiczny i chirurgiczny. Burmistrz Miasta poinformował, że jest po rozmowie z panią Prezes NFZ Oddział we Wrocławiu. Jest to forma konkursu i nikt przed rozstrzygnięciem niczego nam  nie zapewni i nie zagwarantuje. Żeby startować w konkursie trzeba mieć przede wszystkim gabinet stomatologiczny. Nie ten, który jest obecnie, ale wyremontowany i wyposażony w nowy sprzęt. Koszt nowego gabinetu wg wykonanych obliczeń to kwota 80.000 zł.
Przychodnia Eskulap, która zatrudnia obecne na sesji  pielęgniarki szkolne, jest chętna, aby uczestniczyć w tym programie. Eskulap złożył stosowny wniosek do NFZ, ponieważ samorząd nie ma takich możliwości, musi to być zakład opieki zdrowotnej. Przychodnia wzięłaby  na siebie ryzyko funkcjonowania gabinetu stomatologicznego.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jeśli chcemy dzieciom pomóc to musimy mieć gabinet stomatologiczny taki, który spełni wymogi stawiane przez NFZ i Sanepid. Wykonanie projektu gabinetu stomatologicznego  zostało zlecone  panu M.Michasiowi. Projekt został wykonany i  pozytywnie zaopiniowany przez Sanepid. Ryzyko jest  następujące. Aby uruchomić gabinet trzeba wydać  pieniądze publiczne. Może zdarzyć się również tak, że pieniądze zostaną wydane, a nie będzie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to ogromne zagrożenie, ale jeśli tego nie zrobimy, to przestańmy mówić, że chcemy pomóc dzieciom. 
Następnie głos zabrała pani J.Sulokowska – Śleziak, która przedstawiła zabranym  informację dotyczącą działań profilaktycznych podejmowanych w Kudowie- Zdroju. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W/w przedstawiła wnioski istotne dla dalszego optymalnego prowadzenia działań profilaktycznych:
1. kontynuacja i rozwój dotychczas prowadzonych w gminie ogólnych działań profilaktycznych zapobiegających zjawisku marginalizacji w zakresie rozwoju psychiczno – fizycznego dzieci;
2. kontynuacja dotychczas prowadzonych form w zakresie obowiązkowych zajęć na basenie oraz gimnastyki korekcyjnej, jak również rozważenie możliwości zwiększenia godzin gimnastyki korekcyjnej  (z ewentualnym podziałem na grupy) we wszystkich placówkach  oświatowych, jak również uczęszczania uczniów klas I – III szkół podstawowych w każdym tygodniu na zajęcia basenowe. Szczególnie pilną jest sprawa zwiększenia ilości godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. w Kudowie-Zdroju;
3. zwrócenie szczególnej uwagi na kształtowanie nawyku higieny dzieci i młodzieży;
4. niezbędna jest pomoc w wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w Zespole Szkół Społecznych w Kudowie-Zdroju;
5. zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 80.000 zł na zakup profesjonalnego sprzętu i modernizację gabinetu stomatologicznego funkcjonującego na terenie Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju;
6. zatrudnienie w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia na pełnym etacie lekarza stomatologa;
7. w sferze profilaktyki jak tez zdrowia dzieci wydaje się konieczna odpowiednia edukacja rodziców, jak również niezbędna jest w tym zakresie współpraca pracowników służby zdrowia, oświaty i pomocy społecznej;
8. wskazanym jest przywiązanie szczególnej uwagi do rozwoju poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej;
9. konieczne jest uściślenie współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
10. kontynuacja i rozwój działań profilaktycznych zapobiegających zjawisku marginalizacji rodzin z dziećmi (w tym i w zakresie działań pomocy społecznej);
11. w działaniach profilaktycznych na rzecz rodzin wychowujących dzieci należy szczególną uwagę przypisać (poza placówkami oświatowymi) organizacjom pozarządowym, pomocy społecznej, organizacjom kościelnym, klubom sportowym i świetlicom środowiskowym, ważną rolę powinni odgrywać też sąsiedzi, rodziny zaprzyjaźnione itp.;
12. w przypadku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazana jest wzmożona opieka pediatryczna, stomatologiczna i w miarę potrzeb okulistyczna.
Następnie głos zabrała A.Norowska-Kieca, która poinformowała, że działania mające na celu uruchomienie gabinetu stomatologicznego są m.in. wynikiem badań  przeprowadzonych przez studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wyniki tych badań wskazały nam jak duży procent kudowskich dzieci objętych jest chorobą, którą nazywamy próchnicą. Poinformowała również, że będąc zatrudnioną przez Burmistrza Miasta nie ma prawa badać dzieci (musi być na to zgoda rodziców), dlatego badania te zostały wykonane przez studentów. Kolejny  problem jaki wyniknął był taki, że Sanepid nie zezwolił na prowadzenie leczenia w obecnym gabinecie stomatologicznym. Uzasadnił to w następujący sposób. Dotychczas można było instrumenty sterylizować i pakietować w gabinecie, który posiadał autoklaw i przenosić je do gabinetu gdzie się wykonywało  usługi. Ponadto odpady medyczne można było z odpowiednim pojemniku przenosić  do gabinetu, który posiada miejsce wyznaczone do przechowywania tych odpadów. W tej chwili zabronił takich działań, należy zawrzeć umowę  z firmą, która odbiera takie odpady i posiada odpowiedni certyfikat.
Dlatego też Burmistrz Miasta tak szybko poczynił kroki mające na celu przygotowania odpowiedniego gabinetu stomatologicznego, który zostanie zatwierdzony przez Sanepid. Jeżeli Sanepid dopuści gabinet do pracy będzie można złożyć  ofertę do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli oferta nie zostanie przyjęta przez NFZ, a nakłady zostaną poniesione, to trzeba mieć świadomość, że przez rok trzeba będzie generować koszty utrzymania  gabinetu. Będzie można wtedy wykorzystać gabinet  do celów profilaktycznych np. z pomocą lekarza pediatry. Pani A.Norowska-Kieca wyraziła akces pomocy szkole na ½ etatu. Pan T.Tułacz zobowiązał się, że będzie szukał również stomatologa, który wyrazi zgodę na zatrudnienie na ½ etatu, jak również poczyni starania, aby znaleźć osobę ,która będzie mogła być zatrudniona jako  higienistka stomatologiczna lub asystentka (jest to  wymagane przez NFZ).
 J.Łukasik – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych stwierdził, że profilaktyka jest szerokim pojęciem. Trudno znaleźć priorytet, czy próchnica, czy wady postawy, czy otyłość jest groźna  dla dzieci i młodzieży.  Wydaje  się jednak, że priorytetem jest stan uzębienia, ponieważ on rzutuje na funkcjonowanie wszystkich organów człowieka. Chciałby doczekać takiej chwili, kiedy wrócą stare, dobre czasy, kiedy to  lekarz stomatolog będzie brał klasę , badał ją pod względem stomatologicznym i później sukcesywnie będzie leczył dzieci aż do całkowitego wyleczenia.  Jest to optymalny układ, do którego musimy dążyć.  W kontekście tego o czym  mówił Burmistrz Miasta i kontraktu z NFZ pan Dyrektor, zwrócił się z do radnych z prośbą o zastanowienie się nad tym co będzie jeśli  zainwestujemy 80.000 zł, będziemy mieć wzorcowy gabinet spełniający wszystkie kryteria i standardy, a nie będziemy mieli kontraktu z NFZ. Jeżeli poniesie się takie duże środki to trzeba się asekurować i zabezpieczyć pewne środki na to, aby sprawę kontynuować.
Radny W.Gucz  stwierdził, że dobrze się stało, że takie badania zostały wykonane przez studentów. Badanie to dotyczyło dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. Radny zwrócił się z pytaniem, czy przewidziane jest przeprowadzenia takich badań wśród młodzieży licealnej i zawodowej.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli Rada Miejska podejmie dzisiaj uchwałę w sprawie zmian w budżecie, która wprowadza  dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu darowizny pieniężnej z Fundacji Polska Miedź z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu stomatologicznego to niezbędne działania będzie można podjąć  od jutra. Jeżeli uda się uruchomić ten gabinet to będą tam leczone wszystkie dzieci bez względu na to do jakiej szkoły uczęszczają. Zwrócił się do radnych z prośbą, żeby swoje wątpliwości  jeżeli je  mają zgłosili  dzisiaj na sesji, bo później będzie za późno. Czasu jest niewiele więc ostateczną decyzję czy przystępujemy do tego zadania, czy nie przystępujemy,  trzeba podjąć jak najszybciej.
Radna A.Mróz stwierdziła, że nie ma nad czym dyskutować. Trzeba podjąć uchwałę i podjąć kroki w kierunku utworzenia  gabinetu stomatologicznego.
Radny M.Olejarz wyraził chęć pomocy przy podpisywaniu kontraktu z NFZ. Stwierdził, że pomysł uruchomienia nowego gabinetu stomatologicznego jest rewelacyjny i jest za tym, aby to zadanie zrealizować.
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że jest za tym, aby to zadanie zrealizować. Martwi ją tylko postawa rodziców, którzy niezbyt interesują się dziećmi. Trzeba się zastanowić  co zrobić, aby dzieci mogły być w przyszłości poddawane wszystkim niezbędnym badaniom. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że odbyły się rozmowy na tema przekazywania informacji dotyczącej działań profilaktycznych w szkołach. U ustalono, że materiał ten będzie nadal aktualizowany. Podejmowane będą decyzje jakie działania  i jak będą realizowane.
Radna T.Żulińska poinformowała, że Zespół Szkół Społecznych przy ul. Słone liczy 150 uczniów. W momencie uzyskania dofinansowania do zajęć z gimnastyki korekcyjnej, wszystkie dzieci, które mają skierowania będą zobowiązane do brania udziału w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.
Radna Z.Wolińska zwróciła się z pytaniem, czy leczeniem stomatologicznym objęte będą również dzieci w wieku przedszkolnym. Wyraziła swoje zadowolenie i poparcie dla pomysłu związanego z uruchomieniem nowego gabinetu.
Radny M.Turoń stwierdził, że głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy, w której zapisane są środki na wyposażenie gabinetu, pokaże kto jest za, a kto jest przeciw. Uważa, że należy głosować za.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych z pytaniem, czy są za podjęciem decyzji o przystąpieniu do realizacji zadania polegającego na uruchomieniu nowego gabinetu w Zespole Szkół Publicznych. 14 radnych obecnych za sali obrad opowiedziało się za przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zadania.

 

Ad.2)

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, T.Żulińska.     

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok została podjęta jednogłośnie.
 
• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój
został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -    14  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz,  M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń,  Z.Wolińska,  T.Żulińska.   

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

 * Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdroju dla terenu Brzozowie  
Głos zabrała pani U.Karpowicz Gminy, która poinformowała, że w/w uchwała rozpoczyna prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdroju dla terenu Brzozowie. Jest to teren obecnie zainwestowany. 
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdroju dla terenu Brzozowie  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    13  radnych
 przeciw był         -      1  radny
wstrzymało  się    -      0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, T.Żulińska.
Przeciw głosował radny W.Gucz

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdroju dla terenu Brzozowie została podjęta większością głosów.

 

* Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój
Głos zabrała pani U.Karpowicz Gminy, która poinformowała, że podjęcie w/w uchwały wynika z konieczności dostosowania obecnego Statutu Uzdrowiska do wymogów nowelizacji ustawy o uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Wiąże się to z  zastąpieniem dotychczasowych określeń na nowe określenia,  usunięciem definicji terenów zielonych, w tabelach wprowadzona została wartość procentowa terenów zielonych dla strefy „C” ochrony uzdrowiskowej, został też skorygowany wzór na powierzchnię  terenu zielonego dla strefy „C” ochrony uzdrowiskowej. W załączniku do Statutu, w którym  wymienione są szpitale uzdrowiskowe skorygowana została nazwa szpitala dotychczas wojskowego na „Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny w Kudowie-Zdroju”. Ponadto zapis  „podmiot prowadzący zakład” został zmieniony na zapis „ SP ZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku”. Poinformowała, że otrzymała informacje od jednego z radych, że również przy okazji zmiany tej uchwały dobrze by było zmienić nazwę Sanatorium MSWiA Bristol.  Poinformowała, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Urzędu Miasta pismo potwierdzające, że ta nazwa została zmieniona. W związku tym proponuje aby wprowadzić w w/w projekcie uchwały pkt.5 w brzmieniu: „5.  W załączniku nr 1 do Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój w punkcie 1, pozycja tabeli  w linijce nr 6, w kolumnie „Nazwa” otrzymuje następujące brzmienie: „SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSW w Kudowie-Zdroju”.
Radny W.Gucz stwierdził, że wg niego Statut Uzdrowiska z 2009 roku nie zawiera dwóch elementów. Pierwszy to element mówiący o tym, że w nowych budynkach wszystkie okna powinny być jednakowe.  Widać w mieście jak różnie i nieestetycznie to wygląda. Drugi element – wysokość budynków nie powinna odbiegać od istniejących w poszczególnych strefach budynków. Takie dwa zapisy wg niego powinny się znaleźć w Statucie Uzdrowiska.
Pani U.Karpowicz  poinformowała, że na ten temat dyskutowano przy uchwalaniu Statutu Uzdrowiska. Pewnych zapisów dot. sposobu kształtowania przestrzeni nie wolno nam wprowadzać w Statucie. Są to  przepisy zarezerwowane dla planów miejscowych. Jest zupełnie inna procedura uchwalania planu miejscowego z tego względu, że jest to procedura, która w pewien sposób ogranicza  prawo własności. W związku z tym to ograniczenie prawa własności jest możliwe konstytucyjnie tylko na podstawie ustawy. I  taką możliwość daje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dlatego  to co dotyczyłoby wysokości budynków, czy kształtu budynków  można wprowadzać w planach miejscowych. W Statucie Uzdrowiska są pewne zalecenia dot. terenu uzdrowiska. Jest wprowadzony obowiązek uzgadniania projektów, wyglądu budynków. Nie można pewnych rzeczy narzucić, ale można negocjować z inwestorem jak ten budynek będzie wyglądał.
Burmistrz Miasta zwrócił się z  prośbą o wyjaśnienie co Starostwo Powiatowe powinno zrobić przed wydaniem pozwolenia na budowę, honorując zapisy Statutu Uzdrowiska.
Pani U.Karpowicz stwierdziła, że Statut Uzdrowiska jest aktem prawa miejscowego w związku z czym obowiązuje też inne organy, które  wydają decyzje administracyjne dotyczące obszaru Kudowy-Zdroju. W związku z tym obowiązek nałożony w Statucie Uzdrowiska na inwestorów dotyczący wymogu uzyskania uzgodnienia Burmistrza Miasta dla nowej inwestycji powinien być przez  Starosto honorowany. Do tej pory współpraca ze Starostwem była  pozytywna i rzeczywiście w trakcie wydawania pozwolenia na budowę, po wszczęciu postępowania, Starostwo sprawdzając kompletność dokumentacji, sprawdza również czy jest to uzgodnienie z Burmistrzem Miasta. Obecnie są pewne zawirowania, ponieważ Starostwo uznało, że ich to nie obowiązuje. Skierowali sprawę do swojego radcy prawnego, który ma rozstrzygnąć czy Starostwo ma ten obowiązek, czy też nie ma. W ciągu najbliższych dni rozstrzygnie się sprawa, czy to Starostwo  będzie decydowało do końca o tym i sprawdzało jaki procent terenów zielonych dana inwestycja zajmuje, czy jest to zgodne z ustawą uzdrowiskową i Statutem, czy jak do tej pory będzie to w zakresie opiniowania przez Burmistrza Miasta.
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą do pani U.Karpowicz , aby na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej przedstawiła ustawę, która reguluje te sprawy i mówi, że nie można w  Statucie ująć zapisów mówiących o oknach czy wysokości nowobudowanych obiektów.
Pani U.Karpowicz poinformowała, że to nie  jest wprost powiedziane, że nie można. To wynika po prostu z interpretacji prawa, z tego jak prawo należy rozumieć i interpretować.  Ustawa o uzdrowiskach oraz ustawa o planowaniu przestrzennym nie mówi, że nie wolno. Jest pewna hierarchia aktów prawnych i nie wolno pewnych rzeczy robić pomimo, że one gdzieś wprost nie są napisane. To wynika z logicznej interpretacji poszczególnych przepisów.
Radny W.Gucz stwierdził, że nie kwestionuje tego, że tego nie wolno wpisać do Statutu Uzdrowiska. Jeżeli nie wolno to niech tak będzie. Prosi tylko o podanie informacji dot. nawy ustawy i z jakiego jest dnia. Ponadto zwrócił się z pytaniem czy wysokość budynków określona jest w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
Pani U.Karpowicz poinformowała, że częściowo jest to określone w planie zagospodarowania przestrzennego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o radnego W.Gucza, aby ten wątek, który porusza przyjąć pod obrady Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej  i omówić tę sprawę na posiedzeniu Komisji.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:
za było                -    13  radnych
przeciw był         -      1  radny
wstrzymało  się   -      0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, T.Żulińska.
Przeciw głosował radny W.Gucz

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój została podjęta większością głosów. 

 

Ad.3)

 

* Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  

Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionego im sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      14 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, T.Żulińska.             

                                                     

Ad. 4)

 

Radna T. Żulińska zgłosiła wniosek o likwidację punktów handlowych położonych przy drodze nr 8 w kierunku do byłego przejścia granicznego. Osoby prowadzące tam działalność handlową pewnie mają zezwolenie na to, ale to co się tam dzieje urąga wizerunkowi naszego uzdrowiskowego miasta. Trzeba się tym zająć, ponieważ wygląda to okropnie, a  przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy osoby prowadzące tam działalność handlową uiszczają opłatę targową.
Pani Skarbnik poinformowała, że tak, od osób tych pobierana jest opłata targowa.
Salę obrad opuściła radna A.Grzegorzewaska. Na sali pozostało 13 radnych.
 Burmistrz Miasta stwierdził, że sprawa legalności to jest jedna rzecz, ale czegoś takiego do tej pory jeszcze nie było. Wygląda to naprawdę źle. Jest również sprawa bezpieczeństwa. Burmistrz poinformował, że w ubiegłym tygodniu po spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta, pan dyrektor Getner w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wysłał pismo do Komendanta Wojewódzkiego i Powiatowego Policji mówiące o tym, że te punkty handlowe zagrażają bezpieczeństwu. Osoby, które prowadzą tam działalność wiedzą już, że taki proceder nie może być uprawiany. Trzeba się tym zająć jak najszybciej.
Radny W.Gucz przedstawił następujące sprawy skierowane do Burmistrza Miasta:
- w październiku ubiegłego roku Burmistrz Miasta obiecał zorganizować spotkanie z dyrektorem wydziału ochrony środowiska, konserwatorem zabytków z Wrocławia w sprawie tzw. „dwóch wież” - takiego spotkania do dzisiaj nie było;
- czy Burmistrz Miasta zlecił opracowanie oceny oddziaływania na środowisko  tzw. „dwóch wież”. Radny  poinformował, że dowiedział się z  Almanachu Kudowskiego, że z własnej inicjatywy występuje do Departamentu Oceny Oddziaływania na Środowisko w Warszawie w dniu 15.11.2011 r. Radny stwierdził, że Burmistrz Miasta nie mówi radnym o wielu sprawach. Radni nie byli informowania w sprawie tzw. „dwóch wież”, w sprawie  budowy marketu Dino;
- radny stwierdził, że radni nie wiedzą nic na temat planu zagospodarowania Czermnej, a wisi ogłoszenie w gablocie, że 3 lipca odbędzie się publiczna dyskusja nt. planu zagospodarowania Czermnej wraz z uwarunkowaniami środowiskowymi. Radni dowiadują się o takich rzeczach od ludzi, a chcieliby  dowiadywać się tych rzecz od Burmistrza;
- 14 października ubiegłego roku zwrócił się z pytaniem jakie były wnioski pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Komisja Gospodarcza nie otrzymała takiej informacji.
Burmistrz Miasta odnosząc się do wspomnianych przez radnego artykułów w Almanachu Kudowskim  stwierdził, że gmina nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych dokumentów związanych z decyzją środowiskową, ponieważ nigdzie nie wpłynął żaden  oficjalny wniosek od  właściciela działki, że będzie cokolwiek budował. Informacja dot. dwóch wież, o której z takimi emocjami się dyskutuje pochodzi z internetu. Burmistrz poinformował, że odbywają się spotkania właściciela gruntu i projektantów z Konserwatorem Zbytków. Oficjalny wniosek nie został złożony ani w Starostwie, ani u Konserwatora Zabytków. Jeżeli chodzi o Czermną Burmistrz stwierdził, że nikt nic nie ukrywa. Trzeba pamiętać o uchwałach, które Rada podejmuje. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu w Czermnej została podjęta. Jeżeli radni chcą być informowani o dyskusji społecznej to taka informacja będzie im przesyłana. Burmistrz Miasta poinformował również, że protokół z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli zostanie przekazany przewodniczącemu  Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej.
Pani Sekretarz poinformowała zabranych, że wszystkie protokoły z kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Miasta zamieszczane są na stronie biuletynu informacji publicznej.
Burmistrz Miasta poinformował, że po uzyskaniu niezbędnych pozytywnych opinii od września br. powierzy  panu J.Łukasikowi stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II  na okres 5 lat. Po roku  bardzo wysoko oceniono pracę pana dyrektora. Ponadto poinformował, że wnioski gminy, które zostały złożone do  Regionalnego Programu Operacyjnego związane z rewitalizacją osiedla Fabrycznego zostały pozytywnie zaopiniowane pod względem formalnym  i merytorycznym.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem, czy na tablicy informacyjnej przed Urzędem Miasta, wzorem lat ubiegłych, wisiała informacja o ulgach i zwolnieniach podatkowych.
Pani I.Biernacik  poinformowała, że taka informacja wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na stronie BIP w zakładce budżet.
Radna G.Janiszewska poinformowała, że jest osoba, która podszywając się pod młodzież, rozwiesza plakaty wykonywane przez siebie np. o euro 2012 na tablicach ogłoszeń, na ogrodzeniu Caritasu. Jest prośba o interwencję Straży Miejskiej może poprzez rozmowę z tą osobą.
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza Miasta poinformował, że wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta za zajęcie I miejsce na pierwszym samorządowym spływie pontonowym w Bardzie, otrzymali puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 
Ponadto praekazał, że gmina wychodzi naprzeciw dłużnikom czynszowym. Zaproponowano im rozwiązanie – praca za czynsz. Są już pierwsze 3 osoby, które chciałyby podjąć się takiego rozwiązania. Jeżeli chodzi o stawki to są one następujące: 8,50 zł/ godz. za zmiatanie, drobne prace porządkowe, 10,00 zł/ godz. za koszenie, plewienie, prace przy zieleni, 12 zł/godz. za prace melioracyjne. Z-ca Burmistrza zwrócił się do radnych z prośbą o informowanie mieszkańców o takiej możliwości.
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że otrzymała informację z Urzędu Skarbowego, iż świadczenia te nie są opodatkowane.
Radna G.Janiszewska zwróciła się do całej Rady, aby zastanowić się co zrobić z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kościelnej i osobami tam mieszkającymi, które  są bardzo uciążliwe dla mieszkańców sąsiednich budynków. Kiedyś ktoś proponował posadzenie wysokiego żywopłotu, postawienie muru. Trzeba się zastanowić jak odgrodzić ten budynek od pozostałych budynków. Mieszkańcy budynków sąsiadujących z budynkiem socjalnym przeżywają horror.
Radna A.Mróz zwróciła się z prośbą, aby w przyszłości kiedy radni będą otrzymywali jakieś zmiany, które dotyczą konkretnych uchwał, dostarczać radnym projekt uchwały jednolity z ewentualnymi  zmianami zapisanymi kursywą. Czyli jak było a jakie są zmiany. Tekst jednolity lepiej się czyta.
Przewodnicząca Rady i Burmistrz Miasta złożyli gratulacje  panu T.Szełędze – Prezesowi Klubu Honorowych Dawców Krwi w Kudowie-Zdroju oraz wszystkim członkom Klubu za otrzymanie nominacji do XVI Edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2011 r. w kategorii Najlepsza Dolnośląska Organizacja Pozarządowa.  Ponadto Przewodnicząca Rady z okazji 10-lecia funkcjonowania basenu złożyła podziękowania  Burmistrzowi Miasta za ogromne zaangażowanie w realizację projektu budowy basenu oraz  panu  J.Królowi  - Prezesowi      sp. z o.o. Basen Wodny Świat i pracownikom spółki za wspaniałe funkcjonowanie obiektu.
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że przemyślała sprawę głosowania na posiedzeniach Komisji. Wydawało się, że to głosowanie rozwiąże różne problemy organizacyjne na sesji. W związku z tym, że dzisiaj okazało się, że jest jednak inaczej wycofuje się z głosowania na Komisjach. Ponadto Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych z prośbą, aby szanować gości, którzy są  czasami zapraszani  na nasze sesje.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XX sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ptotokół nr XX/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.07.2012 12:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż