Zarządzenie nr 188/10
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 25 października 2010 roku

 

w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki ) rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm. ), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej  (Dz.U. Nr 128, poz. 861), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112, poz. 761) zarządza się co następuje:


§ 1.


Wprowadza się zasady (politykę) rachunkowości dla budżetu gminy (organ) oraz Urzędu Miasta
( jednostka budżetowa).
Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie obowiązujących w gminie oraz Urzędzie Miasta :
1. ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiących załącznik nr 1;
2. metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stanowiących załącznik
nr 2;
3. sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
a) zakładowego planu kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych dla budżetu gminy, który zawiera załącznik nr 3, a dla Urzędu Miasta ( jednostka budżetowa) zawiera załącznik nr 4,
b) wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych określonych w załączniku nr 5,
c) opisu systemu przetwarzania danych – systemu informatycznego (załącznik nr 6).
4. systemu służącego ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów stanowi załącznik nr 7.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Z-cy Skarbnika, którzy zobowiązani są do prowadzenia i bieżącego aktualizowania wykazu kont analitycznych do ustalonych planów kont syntetycznych.


§ 3

 

Traci moc zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Miasta i Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.


§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 188/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.10.2010 11:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.10.2010 11:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 47