Zarządzenie Nr  89/12
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok. 

 

Na podstawie art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust.1 uchwały nr XVI/101/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2012 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:
                                                    

§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej.
3.  Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2012 roku” do uchwały nr XVI/101/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2


Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:
  1.  dochody                       36.137.615,00 zł
      w tym dochody majątkowe                              8.052.729,00 zł
                  dochody bieżące                                 28.084.886,00 zł
   2. wydatki                           36.752.615,00 zł
       w tym wydatki majątkowe                             8.676.992,00 zł
                  wydatki bieżące                                 28.075.623,00 zł
   3. deficyt budżetu                     615.000,00 zł                                     

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 89/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.04.2012 14:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.04.2012 14:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 60