Protokół nr XXI/12 z dnia 05 września 2012 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXI/12
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 05 września 2012 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -  1200

 

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -  1500

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję: posłankę  na Sejm RP panią Monikę Wielichowską oraz senatora RP pana  Stanisława Jurcewicz oraz gości zaproszonych, kierowników jednostek organizacyjnych i radnych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 12 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wiktor Gucz                               - nieobecność usprawiedliwiona
2. Mirosław Olejarz                        - nieobecność usprawiedliwiona
3. Mariusz Oleśko                          - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że państwo Małgorzata i Marek Młynarscy, właściciele Ośrodka Wypoczynkowego Miranda, w którym odbywa się sesja Rady Miejskiej otrzymali wyróżnienie jakim jest Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy.
Następnie Przewodnicząca Rady oraz Burmistrz Miasta wręczyli pani M.Młynarskiej list gratulacyjny z okazji otrzymania w/w wyróżnienia.
Pani M.Młynarska poinformowała zebranych, że bardzo cieszy się z otrzymanego wyróżnienia . Doceniona została ich ciężka praca. Wraz z mężem ośrodek zakupili w 1999 r. i prace remontowe ciągle trwają. Z roku na rok poprawiają się warunki, a co najważniejsze  goście tu przyjeżdżający są bardzo zadowoleni z pobytu.
Następnie głos zabrał pan Stanisław Jurcewicz senator RP, który poinformował, że  jest  wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej oraz członkiem Komisji Ustawodawczej. Obydwie komisje mobilizują go do intensywnej pracy. W wyniku prowadzonych  działań, spotkań z radnymi, ma wewnętrzne przekonanie, że nadal będzie kontynuował  wraz z Burmistrzem Miasta sprawy związane z koleją. Wyraził nadzieję, że wspólnie doprowadzą do kolejnych działań mających na celu uruchomienie połączeń kolejowych Kudowy-Zdroju z Dusznikami-Zdrój. W jego przekonaniu produkt turystyczny jest jednym w wiodących na Dolnym Śląsku.  Stwierdził, że jeżeli radni mają jakieś sprawy to prosi o ich zgłaszanie do jego biura lub do biura pani poseł M.Wielichowskicj.
Następnie głos zabrała pani M.Wielichowska poseł na Sejm RP, która poinformowała, że przestała pracować w Sejmowej Komisji Kultury na rzecz pracy w Sejmowej Komisji Finansów. Pracuje również  w Sejmowej Komisji Infrastruktury, ponieważ rejon Dolnego Śląska i powiatu kłodzkiego ma duże braki i trzeba to monitorować. Wraz z senatorem S.Jurcewiczem pracują wspólnie w kilku biurach. Są to biura w Kłodzku, Dzierżoniowie, Ząbkowicach, Nowej Rudzie. Z Burmistrzem Miasta mają stały kontakt, ale są również do dyspozycji radnych.
Senator S.Jurcewicz stwierdził, że jeśli pani Przewodnicząca czy radni uznają, że potrzebne są w Kudowie dyżury raz w miesiącu tak jak  jest to w niektórych gminach to są otwarci.
Głos zabrał Burmistrz Miasta poinformował, że w Kudowie-Zdroju od kilkunastu lat przeprowadzane są badania stanu zdrowia dzieci. Historia zaczęła się od pani prof. Jaworskiej, która była szefem Orlika w Bukowinie. Po jej śmierci działalność tę kontynuowała pani prof. A.Chybicka. Co roku we wrześniu przyjeżdżają do Kudowy na obozy lekarskie studenci i lekarze Akademii Medycznej we Wrocławiu. Sposób i rodzaj badań ustalany jest wcześniej z panią Małgorzatą Skórą, która jest opiekunem grupy studentów i lekarzy. Wyniki tych badań spowodowały przychylność mieszkańców Kudowy do budowy basenu, ponieważ w czasie badań okazało się, że prawie 70% dzieci ma wady postawy. Oczywiście nie wszystkie wady da się zlikwidować na basenie co było motywem do utworzenia sali do gimnastyki korekcyjnej.  Środki na wyposażenie sali gmina otrzymała z Fundacji Polsat. Obecnie dzieci mają zajęcia na basenie, a te które tego potrzebują również  w gabinecie rehabilitacyjnym przy Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II.
W wyniku ubiegłorocznych badań przygotowano dokument pt. program „Zdrowe dziecko”. Przedmiotowy program wprowadzany będzie w życie od 1 października br. Dzieci, które chodzą na salę do gimnastyki korekcyjnej podzielone będą na dwie grupy. Jedną grupą będą  dzieci, które mają normalną gimnastykę korekcyjną, a drugą grupą będą  dzieci, które wymagają rehabilitacji. 
Burmistrz Miasta poinformował, że również po ubiegłorocznych badaniach okazało się, że jest ogromny problem związany z próchnicą u kudowskich dzieci. W związku z tym podjęto wielkie ryzyko i przystąpiono do działań mających na celu uruchomienie nowego gabinetu stomatologicznego (ten który istniał nie spełniał wymogów) w Zespole Szkół Publicznych. Jest to wielkie ryzyko, ponieważ zostaną wydane środki na przygotowanie gabinetu, a nie ma gwarancji, że Narodowy Fundusz Zdrowia podpisze kontrakt. Gmina nie może podpisać kontraktu z NFZ,  trzeba znaleźć kogoś kto może startować w konkursie i podpisać taki kontrakt. Prowadzone są rozmowy z przychodnią Eskulap w sprawie złożenia niezbędnych dokumentów i przystawienia do konkursu. Przygotowanie gabinetu stomatologicznego będzie gminę kosztować 85.000 zł i wcale nie daje to gwarancji, że zostanie podpisany kontrakt na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego.
Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą do obecnych na sesji parlamentarzystów, aby działania, które zostały podjęte przez gminę nie zostały zmarnowane. Należy zrobić wszystko, aby kontrakt z NFZ został podpisany.
Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą, aby plany związane z PKP tj. m.in. remont linii kolejowej na odcinku Duszniki-Zdrój Kudowa-Zdrój zostały zrealizowane. Ponadto poruszył sprawy związane z ciągłymi zmianami dot. ustawy o systemie oświaty dot. obowiązku szkolnego sześciolatków. Zwrócił się z prośbą, aby gminy otrzymywały pomoc z budżetu państwa na realizację tej ustawy o oświacie. Gminy często nie wytrzymują wydatków na oświatę.
Senator S.Jurcewicz wyraził  nadzieję, że wieloletnie doświadczenie  pozwoli na współpracę w sprawach, w których będzie to możliwe. Poinformował, ze wspólnie z panią prof. A.Chybicką i kilkoma parlamentarzystami założyli po raz pierwszy  Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. Postara się wprowadzić temat gabinetu stomatologicznego pod obrady tego zespołu. Jest to bardzo ważny temat i trzeba się nim zająć. Jeżeli chodzi o NFZ to jest to instytucja, która jest mało elastyczna i niestety czasami nie nadąża za życiem i zdrowym rozsądkiem. Stwierdził, że Burmistrz Miasta i Rada mogą liczyć na wsparcie w tej dziedzinie. To co dotyczy dzieci ma pozytywny wymiar w przyszłości, bo zdrowe dziecko to zdrowy dorosły człowiek. Jeżeli chodzi o ustawę o systemie oświaty zobowiązał się do skierowania do pani minister zapytania na ile będzie realny termin wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków.
Radna G.Janiszewska poinformowała, że od dłuższego czasu związana jest osobami niepełnosprawnymi. Stwierdziła, że w licznych kontaktach z panią poseł M.Wielichowską  zwracała uwagę na bulwersujący ją fakt, iż osoby opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi musiały spełniać kryterium dochodowe, aby uzyskać świadczenie z Ośrodków Pomocy Społecznej. Radna zwróciła się z podziękowaniami do pani poseł, ponieważ po licznych interwencja tego kryterium dochodowego obecnie już nie ma.
Radna stwierdziła, że jest kolejna rzecz, która ja intryguje. Aby w gminie powstała placówka taka jak zakład aktywizacji zawodowej należy spełnić ogromne wymagania. Ci ludzie  zostawienie są sami sobie, powstające  stowarzyszenia działają w oparciu o środki uzyskiwane z budżetu gminy czy  z PCPR, uzyskanie środków unijnych jest bardzo trudne. W każdej gminie są osoby niepełnosprawne, które należałoby zaktywizować, ponieważ jeżeli one nic nie robią, zdane  są same na siebie to trącą sens życia. Może należałoby zastanowić się nad zmniejszeniem wymagań związanych z tworzeniem zakładów aktywizacji zawodowej, czy też  warsztatów terapii zajęciowej.  To wszystko służy ludziom a nie urzędnikom.
Pani  poseł. M.Wielichowska zaproponowała radnej spotkanie w celu omówienia tej sprawy. Należy zastanowić się nad przygotowaniem stosownej interpelacji oraz zorganizowaniem szerszego spotkania w celu omówienia tego tematu, ponieważ jest one ciekawy.
Radna  E.Marecka-Szydło stwierdziła, że poprzez likwidację zakładów produkcyjnych pojawił się olbrzymi rynek ludzi bezrobotnych, którzy na dzień dzisiejszy tak jak w przypadku wielu osób  poszli w rozwój turystyki i związanymi z tym usługami. Ci którzy tego nie mogli zrobić znaleźli pracę poza granicami państwa, część dojeżdża do pracy do Czech, część wyjechała z kraju.  Rozumie poczynania Burmistrza Miasta i wszystkich za to odpowiedzialnych osób mających na celu ściągniecie inwestorów do naszej podstrefy WSSE. Radna zwróciła się z pytaniem, czy obecnym na sesji parlamentarzystom jest coś na ten temat wiadomo, czy jako przedstawiciele tego rejonu czynią jakieś zabiegi w tym  kierunku, żeby pojawiły się tutaj nowe podmioty gospodarcze. Niestety firma Fenelon zrezygnowała i odeszła z naszej podstrefy, na dzień dzisiejszy prężnie działa firma Wemeco. Ponadto zwróciła się z pytaniem, czy poprzez pracę w komisjach, o których mówili, przewidywane są jakieś działania, które będą sprzyjały  drobnym przedsiębiorcom, czy można liczyć na wsparcie tych, którzy działają bądź tych, którzy chcą rozpocząć działalność jako podmioty gospodarcze.
Senator S.Jurcewicz poinformował, że w maju br. odbywał się wyjazd studyjny komisji gospodarki narodowej w Nowej Rudzie. Byli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Gospodarki, Pracy, Państwowej Agencji Przemysłu oraz nasze podmioty gospodarcze, które pokazały rzeczywistość ich wspierania. Wiodącym podmiotem, który  pokazał doświadczenia i propozycje na nową perspektywę finansową wspierania podmiotów gospodarczych była Agencja Agroreg.  Wyszły z tego ciekawe wnioski. Konsekwencją tego będzie przygotowywane spotkanie agencji rozwoju regionalnego z całego kraju. Jednym z prelegentów będzie agencja z Nowej Rudy jako dobry  przykład. Jest to najbliższy dla Kudowy podmiot pomocy w pozyskiwaniu inwestorów. Senator poinformował, że pan minister Rostowski uwolnił 500 mln zł na aktywne formy bezrobocia. Są tam pewne warunki do spełnienia. Uzyskał informację, że 32,5 mln zł w wyniku podziału otrzymał Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Wraz z panią poseł zwrócili się z pismem, aby powiaty kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski zostały potraktowane szczególnie i  uzyskały więcej środków finansowych, ponieważ jest tam duża stopa bezrobocia. Powiat dzierżoniowski 20%,
ząbkowicki 22%, kłodzki 24%.
Pan senator stwierdził, że wraz z panią poseł są gotowi  na interdyscyplinarne spotkanie jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze, ponieważ mają sporą wiedzę dot. m.in. wskazania źródeł finansowania. Zwrócił się z prośbą o przedstawienie konkretnych propozycji.
Pani poseł stwierdziła, że w każdej specjalnej strefie ekonomicznej i wszystkich podstrefach  panują te same warunki. One zaczynają się rozróżniać kiedy patrzymy na dostępność do tych stref. Niestety potencjalny przedsiębiorca, głównie zagraniczny patrzy na dostępność do autostrady. Kiedy ma do wyboru Kudowę, Nową Rudę czy Bystrzycę Kłodzką wybierze Wrocław, ponieważ ma dostęp do autostrady. Ziemia Kłodzka w Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych oceniana jest bardzo wysoko. Kudowa leży przy drodze nr 8 i choć jest  ona droga krajową to jest niebezpieczna i zatłoczona. Walczymy o to, aby stała się drogą ekspresową, ale niestety w najbliższej perspektywie jest to niemożliwe. Być może uda się włożyć tę drogę w tzw. projekty, ale te projekty będą na lata 2020 – 2030. Walczą tez o budowę obwodnicy Kłodzka, która usprawniłaby ruch w całym powiecie, ale z zapowiedzi ministra Nowaka wynika, że najpierw będą realizowane autostrady w ciągach dróg ekspresowych. Trzeba o tym otwarcie i szczerze rozmawiać. Być może pojawią się pieniądze. Na razie wiemy, że środki unijne się kończą. Trzeba liczyć na inwestycje w kolei, bo na to pieniądze będą. Tak naprawdę strefy ekonomiczne, miejsca pracy wiążą się z komunikacyjną dostępnością. Jeżeli sobie z tym nie poradzimy to trudno będzie pozyskać inwestorów.  
Pan senator poinformował, że jest w trakcie rozmów dotyczących utworzenia na terenie powiatu kłodzkiego, przez jedną z instytucji współpracy gospodarczej filii, której zadaniem będzie pozyskiwanie inwestorów.
Przewodnicząca Rady podziękowała pani poseł i panu senatorowi za deklarację pomocy w realizacji programu „Zdrowe dziecko”, za  próby wspierania podmiotów gospodarczych, za propozycje spotkań z mieszkańcami naszej gminy.

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza,
• uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka,
• uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w obrębie  Czermna w Kudowie-Zdroju,
• przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2012 roku,
• lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
• organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój,
• przekazania środków finansowych dla Policji,
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój
• zmian w budżecie Gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,.
2. Wolne wnioski – zapytania.

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

Przed realizacją porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że przekazała radnym artykuł z czasopisma „Wspólnota” na temat odczytywania projektów uchwał. Jest tu konkretna wykładnia mówiąca o tym , że nie ma przepisu prawnego, nie znajduje się żadnego racjonalnego uzasadnienia celowości odczytywania treści uchwał przed ich podjęciem, za wyjątkiem projektów uchwał wprowadzanych na sesji, czy projektów, w których w wyniku dyskusji dokonywane będą zmiany.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek, aby nie odczytywać treści uchwał przed ich podjęciem, za wyjątkiem projektów uchwał wprowadzanych na sesji, czy projektów, w których w wyniku dyskusji dokonywane będą zmiany.
Przy obecności 12 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

 

Ad.1)

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza   
Głos zabrała pani U.Karpowicz, która poinformowała, że na dzisiejszej sesji podejmowane będą trzy uchwały w sprawie uchwalenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Uchwały te dotyczą rejonów ul. Mickiewicza, ul. Buczka i terenu położonego w obrębie  Czermna.   Zmiany te były już raz przez  radnych przegłosowane i zostały przyjęte. Jednak z uwagi na to, że były  błędne zapisy dotyczące scalania  i podziału gruntów uchwały zostały zaskarżone i uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Zaszła koniczność ponownego przeprowadzenia procedury i przygotowania tych uchwał jeszcze raz pod glosowanie. To co zostało zakwestionowane zostało poprawione. Jeśli chodzi o ul. Mickiewicza teren zostaje przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, usługową i jedna działka pod usługi komunikacji i parking. W rejonie ul. Buczka (długi 12 metrowy pasek terenu) jest to zmiana, która dotyczy rezygnacji z drogi wewnętrznej, która była tam projektowana w poprzednim planie i przeznaczenie  tych terenów pod usługi lub mieszkalnictwo wielorodzinne, a drugi teren pod zieleń parkową. W przypadku rejonu w obrębie Czermna teren zostaje przeznaczony pod usługi lub mieszkalnictwo, z tym, że te usługi i mieszkalnictwo są ograniczone do domów jednorodzinnych, ewentualnie pensjonatu z możliwością wynajmu pokoi.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.


• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w obrębie  Czermna w Kudowie-Zdroju
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w obrębie  Czermna w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2012 roku
Głos zabrał pan S.Jakubic, który poinformował, że obowiązek uchwalenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2012 roku wynika z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.). Uchwała Rady Miejskiej z marca br. została uchylona przez nadzór prawny Wojewody Dolnośląskiego w związku z czym istnieje konieczność podjęcia tej uchwały kolejny raz. Projekt uchwały uwzględnia uwagi zgłoszone przez nadzór prawny. Program został przesłany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku, Koła Łowieckiego „Granica” z siedzibą w Szczytnej oraz do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgu Wrocław. Program był również przedmiotem konsultacji społecznych za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.kudowa.pl. Program obowiązywał będzie do 31.12.2012r
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2012 roku została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Pani B.Kopeć – sekretarz gminy poinformowała, że uchwała w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży była przez Radę Miejska podejmowana w maju br.  Nadzór prawny stwierdził, że nasza uchwała posiada pewne wady. W związku z czym zaistniała konieczność skorygowania uchwały i uchylenia uchwały podjętej w maju. Cały problem polega  na tym, że w programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  i młodzieży były ujęte stypendia sportowe. Zwrócono nam uwagę, że ustawa o sporcie z 2010 roku reguluje odmiennie i precyzyjnie zasady przyznawania stypendiów sportowych. Dlatego też przygotowano projekt uchwały, który obejmuje stypendia artystyczne i naukowe, natomiast przedmiotem odrębnej uchwały będzie regulacja dotycząca stypendiów sportowych. 
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój
Pani I.Biernacik – skarbnik  gminy poinformowała, że przepisy art. 5 ust. 7 i 9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty), stanowią, że: organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn.zm.) i organizacyjnej szkoły lub placówki. W celu wykonywania ww. zadań organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek.
Do tej chwili prowadzenie obsługi finansowej przez  Zespól Szkół Publicznych odbywało się na podstawie zawartych porozumień pomiędzy dyrektorami poszczególnych szkół i placówek a dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych, normujących szczegółowo tryb i zasady współpracy przy wykonywaniu powierzonych zadań.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Pani I.Biernacik – skarbnik  gminy poinformowała, że przepis art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dopuszcza możliwość pokrywania części kosztów funkcjonowania policji przez podmioty zewnętrzne. Oprócz stowarzyszeń, fundacji, banków i instytucji ubezpieczeniowych, a także innych (niż policja) państwowych jednostek organizacyjnych – koszty funkcjonowania policji mogą również pokrywać samorządy terytorialnie. Wsparcie policji przez podmioty z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji obejmuje możliwości ponoszenia ogólnie rozumianych wydatków (kosztów) utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, w tym zakupu dla ich potrzeb towarów i usług oraz finansowania wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych. Do wydatków policji nazywanych w art. 13 ust. 3  w/w ustawy „kosztami utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji” – należy również zaliczyć wydatki osobowe policji. Na podstawie art. 13 ust. 4a  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji podmioty w/w wymienione  – mogą sfinansować rekompensaty pieniężne dla policjantów służby prewencyjnej za pracę po godzinach oraz sfinansować nagrody za osiągnięcia w  służbie. Jest to kwota 740 zł i przeznaczona będzie dla dwóch funkcjonariuszy  z Komisariatu policji w Kudowie-Zdroju.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój
Pani I.Biernacik – skarbnik  gminy poinformowała, że wprowadzone zmiany w WPF obejmują:
1) zmiany w zakresie przedsięwzięć
- wprowadzono limit zobowiązań na zadanie pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój" w kwocie 45.920 zł w tym w 2012 roku 34.208 zł i w 2013 roku 11.712 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 2013 roku.
- zmieniono limity zobowiązań w latach dla projektu pn. „Budowa, remont i modernizacja  infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze  rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2013 rok. Limit zobowiązań po zmianach na 2012 rok wynosi 10.060 zł a na 2013 rok 1.643.670 zł.
2) zmiany w przepływów pieniężnych i kwoty długu
- wprowadzono zmiany dotyczące 2012 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów oraz kwoty wydatków. Przede wszystkim zmniejszono kwotę dochodów majątkowych w związku z niskimi dochodami ze sprzedaży majątku i wydłużeniem okresu refundacji ze środków UE za pośrednictwem czeskiego Ministerstwa Finansów,
- wprowadzono zmiany dotyczące  kwoty dochodów i wydatków wynikające z realizacji nowo wprowadzonych przedsięwzięć ,
- w roku 2013 i latach następnych wprowadzono dochody i wydatki związane z realizacją zmienionej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ma mocy której, dochodem gminy będą tzw. opłaty śmieciowej. W 2013 roku po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 1.000.000 zł a w latach następnych po 2.000.000 zł.
-  zmieniono planowane przychody w 2013 roku zwiększając je do kwoty 3.600.000 zł.,
-  zmieniono planowaną spłatę długu w poszczególnych latach: w 2012 planuje się spłacić 3.933.000 zł (bez zmian), w 2013 roku 3.383.000 zł (zmniejszenie o 500.000 zł), w 2014 roku 1.808.000 zł (zmniejszenie o 200.000 zł), w 2015 roku 2.350.000 zł (zmniejszenie o 300.000 zł), w 2016 roku 3.675.000 zł (zwiększenie o 300.000 zł), w 2017 roku 4.081.000 zł (zwiększenie o 900.000 zł ), w 2018 roku 4.017.000 zł (zwiększenie o 800.000 zł).
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
Pani I.Biernacik – skarbnik  gminy poinformowała, że projekt uchwały szczegółowo został  omówiony na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej. Projekt uchwały zakłada zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 2.674.933,00 zł. Najważniejsze zmiany po stronie dochodów:
- dział 600 – zmniejsza się o 111.056,00 zł dochody z tytułu refundacji ze środków UE wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Wspólną drogą do atrakcji” (w tym 1.700,00 zł dochody bieżące i 109.356,00 zł dochody majątkowe). Zmniejsza się o 292.793,00 zł  dochody z tytułu refundacji ze środków UE wydatków dotyczących realizacji projektu pn. "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II".  Zmniejsza się o 149.941,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji ze środków UE wydatków dotyczących zrealizowanego w 2011 roku projektu pn. :"Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim". Zmniejsza się o 315.000,00 zł planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju - etap III ul. Dębowa” w związku z odstąpieniem od jego realizacji w 2012 roku.
- dział 630 – zmniejsza się o 11.000,00 zł planowane dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wykonanie rabaty kwiatowej w związku z odstąpieniem od realizacji zadania. Zwiększa się o 85.114,00 zł dochody  z tytułu refundacji ze środków UE wydatków dotyczących zrealizowanego w 2011 roku projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego-etap III". 
- dział 700 – zmniejsza się o 1.500.000,00 zł planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w związku z załamaniem na rynku nieruchomości. 
- dział 750 – zmniejsza się o 12.240,00 zł dochody z tytułu refundacji ze środków UE wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Wspólną drogą do atrakcji”.
-dział 756 – zwiększa się o 1.813,00 zł planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot utraconych dochodów w 2011 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za 2011 rok na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.50.2012 z 19.07.2012 roku.
-dział 801 – zwiększa się o 19.200,00 zł dochody ze środków UE  z tytułu przedłużenia realizacji projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój”. Zmniejsza się o 51.518,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji ze środków UE i budżetu państwa wydatków dotyczących projektu pn. „Znajdujemy wspólny język”.
- dział 900 – zmniejsza się o 129.083,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji ze środków UE wydatków dotyczących projektu pn. "Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod. Etap II" w tym 91.867,00 zł dochody bieżące i 37.216,00 zł dochody majątkowe. Zmniejsza się o 208.429,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji ze środków UE wydatków dotyczących projektu pn. „Budowa, remont i modernizacja  infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze  rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2013 rok.
Najważniejsze zmiany po stronie wydatków:
- dział 020 – zwiększa się o 132,00 zł wydatki związane z zapłatą podatku VAT od darowizny drewna na potrzeby Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna”.
- dział 600 –  zwiększa się o 200,00 zł  wydatki związane z opłaceniem składek ZUS od umów zleceń związanych z utrzymaniem dróg gminnych. Wykreśla się zadanie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju - etap III ul. Dębowa” w kwocie 630.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2013 rok.
- dział 630 –  dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 80.025,00 zł ( w tym 65.025,00 zł wydatki kwalifikowane i 15.000,00 zł wydatki niekwalifikowane) w związku z realizacją projektu pn. „Relaks i zdrowie na Pograniczu” związanych z budową ścieżki zdrowia (wydatki majątkowe)  oraz zwiększa się o 4.000,00 zł wydatki niekwalifikowane w/w projektu.
- dział 700 –  zmniejsza się o 120.000,00 zł wydatki związane z uregulowaniem zobowiązań przejętych z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w związku z rozliczeniem za 2011 rok wspólnot mieszkaniowych i zmniejszeniem należności gminy. Zmniejsza się o 24.400,00 zł wydatki związane z wykonaniem inwentaryzacji budynków komunalnych. Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków UE do projektu pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych" 
- dział 750 –  zwiększa się o 2.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zwiększa się o 96.809,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w tym 20.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpłatami na PFRON, 4.000,00 zł w związku z większymi kosztami ogrzewania sali narad ( wniosek kierownika OPS), 65.809,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych, 2.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na podróże zagraniczne, 5.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na opłacenie kosztów sądowych zakładanych spraw.
- dział 754 –  wprowadza się wydatki w kwocie 740,00 zł jako wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla 2 policjantów z Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju. Zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 10.000,00 zł na zakup materiałów i 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Zmniejsza się wydatki o 228.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen". 
- dział 801 –  zwiększa się o 7.488,00 zł wydatki  związane z przedłużeniem realizacji projektu pn. . „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój”.  Wprowadza się wydatki w kwocie 22.000,00 zł związane z malowaniem korytarza wraz z przyległymi pomieszczeniami szatni WF i pokoju pielęgniarek w budynku Zespołu Szkól Publicznych. Zmniejsza się o 234.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Publicznych” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2013 rok i przygotowania dokumentacji związanej z ter modernizacją budynku. Zmniejsza się o 100.000,00 zł wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy nowego przedszkola. Zwiększa się o 222,00 zł wydatki na opłaty związane z utrzymaniem autobusu szkolnego (przegląd rejestracyjny).
- dział 853 –  wprowadza się wydatki w kwocie 50.000,00 zł związane z realizacją projektu pn. "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia " (wydatki niekwalifikowane w tym 15.000,18 zł związane z postępowaniem przetargowym pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Marchlewskiego 4 w Kudowie-Zdroju”) . Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków UE do w/w projektu.
- dział 900 – dokonuje się przeniesienia kwoty 5.400,00 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia zakupionych w ramach projektu pn. "Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod. Etap II". Zmniejsza się o 375.308,00 zł wydatki związane z realizacją w/w projektu (do wysokości faktycznych wydatków).Zwiększa się o 51.000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej w tym 50.000,00 zł na zakup usług pozostałych ( koszenie trawników, uruchomienie nawodnienia itp.), 1.000,00 zł na ryczałty na jazdy lokalne. Dokonuje się przeniesienia kwoty 12.000,00 zł na zakup elementów oświetlenia świątecznego. Zmniejsza się o 22.000,00 zł wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa, remont i modernizacja  infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze  rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II” oraz o 1.190.916,00 zł w związku z przesunięciem realizacji w/w projektu na 2013 rok.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.


Ad.2)

 

A.Kanecki – Z-ca Burmistrza Miasta przedstawił zebranym prezentację dot. budowy budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi. Budynek ten zlokalizowany będzie przy ul. Łąkowej. Będzie to budynek dwukondygnacyjne z 12 lokalami mieszkalnymi o powierzchni od 28 do 37 m2. Będą to lokale jedno i dwupokojowe. Dwa lokale mieszkalne na parterze zostaną przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.  Każdy lokal będzie ogrzewany piecem dwufunkcyjnym  gazowym. Budynek będzie przeznaczony dla rodzin wielodzietnych i osób, które nie do końca potrafią sobie poradzić w życiu z obowiązkami i kłopotami dnia codziennego.  Każdy lokal mieszkalny będzie opomiarowany (gaz, energia elektryczna, woda itd.). Gmina zastanawia się nad wprowadzeniem rozwiązania związanego z przedpłacowym systemem  rozliczania wody. Chodzi o system polegający na  zastosowaniu kart magnetycznych. Jeżeli chodzi o dostawę ciepła to umowy  będą podpisywane przez najemców  bezpośrednio z Zakładem Gazowniczym, to samo dotyczy podpisywania umów na energię e elektryczną. Gmina jest obecnie na etapie złożenia do starostwa Powiatowego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Do 30 września br.  do Banku Gospodarstwa Krajowego złożony zostanie wniosek o dofinansowanie budowy przedmiotowego budynku. Gmina liczy na dofinansowanie w wysokości 30%, koszt budowy takiego budynku szacowany jest na kwotę ok. 1 mln zł.  
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem ile mieszkań powstanie w przedmiotowym budynku.
Burmistrz Miasta poinformował, że będzie tam 12 lokali mieszkalnych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych i 4 mieszkania (po dwa na dole i na górze) dla rodzin wielodzietnych.
Radny M.Mrowiec poinformował, że rozmawiał z mieszkańcami osiedla przy ul. Łąkowej, którzy obawiają się, że wbrew temu jakie są zapewnienia,  w budynku tym będą mieszkać ludzie, którzy sobie w ogóle w życiu nie radzą. Radny zwrócił się z pytaniem, czy sprawa budowy tego budynku była konsultowana z mieszkańcami osiedla przy ul. Łąkowej.
A.Kanecki  stwierdził, że informacja na temat budowy tego budynku zostanie przekazana na corocznym spotkaniu z mieszkańcami. Ponadto stwierdził, że osiedle to zaczyna bardzo ładnie wyglądać i gmina nie może sobie pozwolić na to, aby mieszkały tam osoby, które zamieszkują  jeden z budynków socjalnych. Budynek tak jak mówił Burmistrz Miasta przeznaczony będzie dla rodzin wielodzietnych, osób, które nie potrafią poradzić sobie w życiu.
Radny T.Szełęga – przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że obecnie na liście przydziału mieszkań znajduje się obecnie 36 osób. Po wybudowaniu tego budynku uda się przydzielić lokale mieszkalne kilku osobom z listy.
Radna A.Mróz zapytała, co będzie w przypadku kiedy ktoś nie będzie płacił czynszu, czy będzie możliwość przeniesienia ich do innego lokalu, czy taka rodzina będzie tam nadal mieszkała i gmina będzie za nią płaciła różnego rodzaju świadczenia.
A.Kanecki lokale te zostaną przyznane ludziom, którzy na to zasługują, to będzie nasza wspólna decyzja, komu te lokale zostaną przyznane.
Radny M.Turoń – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 5.06.2012 r. Komisja przeprowadziła kontrolę problemową dot. wydatkowania środków finansowych na obsługę  Rady Miejskiej, a następnie odczytał zalecenia Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w celu omówienia zaleceń pokontrolnych  Komisji Rewizyjnej  odbędzie się spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej, którym zostanie przekazana kserokopia protokołu z przedmiotowej kontroli. Spotkanie z Przewodniczącymi Komisji odbędzie się  12.09.2012 r. o godz. 1530 w biurze Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo pana Bronisław Kamińskiego dot. rezygnacji z tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój. Przewodnicząca Rady poinformowała, że wystosowała do Pana B.Kamińskiego zaproszenie na spotkanie na dzień 29.08.2012 r., na które pan B.kamiński nie przyszedł.  W związku tym, że w uchwale dot. zasad przyznawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta nie ma zapisu dot. postępowania w przypadku  rezygnacji z tego tytułu, należy zastanowić się na przygotowaniem stosownego projektu uchwały. Na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości przyjęcia tej rezygnacji.
Radna A.Mróz – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego  Komisja odwiedziła placówki oświatowe. Komisja stwierdziła, że wszystkie obiekty są bardzo dobrze przygotowane do przyjęcia dzieci. Należy w tym miejscu podkreślić to co zostało zrobione w placówkach oświatowych w czasie wakacji, a zostało zrobione naprawdę dużo. Zespół Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej – oddano do użytku salę na 24 miejsca do nauki języków obcych. Sala jest bardzo ładna, wyposażona w wygodne stoliki ze słuchawkami, tablicę multimedialną, rzutniki. Pracownia jest naprawdę na wysokim poziomie. Powstała dzięki zaangażowaniu pracowników  Urzędu Miasta, ponieważ to oni pozyskali środki w funduszy unijnych. Wokół szkoły teren został wyłożony kostką brukową. Poza tym bardzo daleko posunięte są prace związane z budową gabinetu stomatologicznego. W szkole przy ul. Buczka Pani dyrektor poinformowała, że w roku bieżącym zakończy sprawę szafek dla dzieci. Teren wokół szkoły został uporządkowany, pojawiły się nowe nasadzenia. Szkoła podstawowa nr 3 – został pomalowany dach, wykonano nowe ogrodzenie, odnowiono klatkę schodową. Dyrektorzy stanęli na wysokości zadania i to co można było zrobić w przeciągu dwóch miesięcy zostało wykonane. Radna poinformowała, że pani dyrektor SP nr 3 prosi o pomoc w  zakupie i założeniu monitoringu z tyłu szkoły. Jest tam miejsce gdzie spotyka się młodzież i dzieją się tam różne rzeczy. Niejednokrotnie obsługa szkoły natrafia tam na różne  nieprzyjemne niespodzianki. Jest obawa, że kiedyś młodzież może się posunąć do tego, że np. podpali drzwi. Pani dyrektor chciałaby żeby monitoring został zamontowany, głównie z tyłu szkoły, ponieważ to rozwiązałoby problem. Prosi tylko o wsparcie w tym kierunku, ponieważ będzie próbowała pozyskać środki z zewnątrz np. z PZU.
Radna A.Grzegorzewska zwróciła się z pytaniem co dzieje się z remontem pomieszczeń na świetlice przy ul. Marchlewskiego. Remont miał zacząć się w czerwcu a do dzisiaj nic się nie dzieje.
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała radną, że na dzisiejszej sesji uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy wprowadzone zostały wydatki niekwalifikowane związane z budową Centrum Integracji Społecznej, ponieważ najniższa złożona oferta przewyższa o 15.000 zł kwotę zapisaną w budżecie gminy. W  związku z tym, że Rada podjęła uchwałę w tym  tygodniu wykonawca rozpocznie realizację tego zadania.
Burmistrz Miasta poinformował, że 06.09.2012 r. o godz. 9 nastąpi przekazanie placu budowy. Będzie właściciel nieruchomości, inspektor nadzoru, kierownik budowy. Zgodnie z wcześniejszą obietnicą termin umowny wykonania Centrum Integracji Społecznej przewidziany jest na rok bieżący.
A.Kanecki w nawiązaniu do wypowiedzi radnej A.Mróz dot. zamontowania monitoringu za SP nr 3 w Czermnej stwierdził, że w pierwszej kolejności należały założyć tam oświetlenie. Młodzież nie będzie tam przesiadywać jak będzie jasno. Zobowiązał się, że porozmawia  w tej sprawie z panią dyrektor.
Ponadto w imieniu  mieszkańców Czermnej podziękował Burmistrzowi Miasta oraz Pani Skarbnik za wykonanie remontu budynku szkoły (pomalowanie dachu, wykonanie nowego ogrodzenia, wykonanie remontu klatki schodowej).
Burmistrz Miasta złożył podziękowanie wszystkim osobom, które pracowały przy organizacji 50-tego Festiwalu Moniuszkowskiego.
Podziękował również wszystkim  dyrektorom szkół za przygotowanie placówek  oświatowych do nowego roku szkolnego. Burmistrz złożył podziękowania panu K.Decowi i K.Kierończykowi za przygotowania boiska przy SP nr 3 w Czermnej, panu A.Kaneckiemu za obcięcie żywopłotów oraz pracownikom Referatu IFE za wykonanie nasadzeń wokół szkoły przy ul. Buczka.  Burmistrz stwierdził, że są jeszcze pewne niedomagania i pewne rzeczy, które należy zrobić, ale i na to przyjdzie czas.

Salę obrad opuścili radni A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, radny T.Szełęga. Na sali obrad pozostało 9 radnych.
Przewodnicząca Rady złożyła podziękowania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, która dokonała przeglądu szkół ;pod względem przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013. . Podziękowała również Burmistrzowi Miasta oraz pracownikom Urzędu Miasta, którzy przyczynili się do tego, że w  placówkach oświatowych panuje ład, porządek, czystość tak wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. 
Przewodnicząca Rady w imieniu radnych oraz  mieszkańców złożyła podziękowania Burmistrzowi Miasta jako Prezesowi Stowarzyszenia Moniuszkowskiego za organizację  50-tego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXI/12 z dnia 05 września 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.10.2012 12:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż